Prieskum pre Štandard: K viere sa hlási 84 percent Slovákov

Výsledky kopírujú sčítanie ľudu pred desiatimi rokmi, otázkou je, ako sa premietnu do budúcoročného sčítania ľudu. Pre niektoré cirkvi môže ísť o existenčne vážnu otázku.

Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre Denník Štandard, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. – 13. novembra, realizovala ho spoločnosť Credit Call. Výberovú vzorku v telefonickom prieskume verejnej mienky tvorilo 1000 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Príslušnosť k niektorému z vierovyznaní deklarovalo 83,7 percenta opýtaných, 14,6 percenta sa považuje za neveriacich a 1,7 percenta odpovedať nechcelo, alebo nevedelo. Z tých, ktorí deklarovali príslušnosť k cirkvi sa najviac hlásilo ku katolíckej 82,3 percenta a 10,15 percenta k cirkvi evanjelickej.

Výsledky prieskumu sa približujú k dátam, ktoré vyplynuli z ostatného sčítania ľudu v roku 2011. Vtedy sa k Rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 81,64 percenta veriacich. Nasledovali Evanjelická cirkev Augsburského vyznania s 7,7 percenta, Gréckokatolícka s 5,05 percentami, Kalvínska cirkev s 2,4 percentami a nakoniec pravoslávna s 1,2 percentami. K ďalším cirkvám sa hlásilo spolu 3,2 percenta z veriacich.

Viac žien

K vierovyznaniu sa hlási o 8 percent viac žien ako mužov a to v pomere 88 percent k 80 percentám. Najväčší podiel veriacich žije v Prešovskom kraji – až 90 percent, nasledujú Košický a Nitriansky kraj. Naopak najmenej bolo vierovyznanie deklarované v Bratislavskom kraji a to 67 percent. Podiel veriacej populácie podľa prieskumu rastie s vekom.

85 percent z respondentov sa k viere hlási v kategórii 50-65 rokov a dokonca až 91 percent v kategórii 66 rokov a starší. V kategórii najstarších je taktiež výrazne nad priemerom populácie deklarovaná príslušnosť k evanjelickému vyznaniu a to až 15 percent.

Bohoslužby navštevuje pravidelne 36,2 percenta opýtaných, pričom 42 percent z nich denne a 21,3 percent aspoň raz týždenne. Z hľadiska vekovej štruktúry sú najčastejšími návštevníkmi bohoslužieb, občania starší ako 65 rokov. Z nich sa pravidelne bohoslužieb zúčastňuje 47 percent opýtaných. Z regionálneho hľadiska si cestu na bohoslužbu pravidelne hľadajú najviac obyvatelia Prešovského a Košického kraja 59, respektíve 47 percent. Nad priemerom populácie sú tiež Žilinský a Trenčiansky kraj.

Neveriaci do kostola

Z hľadiska deklarovaného vierovyznania najčastejšie pravidelne bohoslužby navštevujú katolíci so 45 percentami, kým u evanjelikov je to len 24 percent. Štatistickou kuriozitou sú dve percentá pravidelných návštevníkov bohoslužieb, ktorí sa definovali ako neveriaci.

Z dôvodov hlásenia sa k niektorej z cirkvi respondenti najčastejšie uvádzali Boha – 40,6 percenta a udržanie kresťanských tradícií – 32,1 percenta. Nadpriemerne otázku Boha ako dôvod príslušnosti k cirkvi uvádzali vysokoškolsky vzdelaní ľudia – až 52 percent. Zaujímavým je aj vysoký podiel opýtaných, ktorí uviedli udržanie kresťanských tradícií vo vekovej skupine 18-33 rokov. Bolo ich 36 percent. Mladí ľudia taktiež nad priemerom populácie uvádzali ako dôvod príslušnosti k niektorej z cirkví charitatívne a sociálne služby cirkví a to 12 percent.

Charitatívne a asociálne služby cirkvi boli aj najčastejšie uvádzaným dôvodom, pre ktorý by respondenti boli ochotní prispieť cirkvi zo svojich daní okrem tých, čo platia doteraz. Tento motív uviedlo 27,9 percenta. Udržanie kresťanských tradícií je motívom pre 21,6 percenta, naopak 23,7 percent respondentov nie je ochotných prispievať cirkvám zo svojich daní, odpoveď nechcelo alebo nevedelo uviesť takmer desať percent opýtaných. Z tých, ktorí pravidelne navštevujú bohoslužby až 51 percent uviedlo ako dôvod na prispievanie cirkvi Boha.

Denník Štandard sleduje tému náboženskej identity v súvislosti s blížiacim sa sčítaním obyvateľov. To sa uskutoční v priebehu šiestich týždňov od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítanie domov a bytov realizujú obce a mestá už od tohto roku – od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Formulár pre občanov bude len v elektronickej forme. Znamená to, že každý sa sčíta sám prostredníctvom počítača. Štatistický úrad síce zriaďuje funkcie sčítacích asistentov, no viaceré cirkvi i samosprávy deklarujú obavy o presnosť a reprezentatívnosť sčítania. Dôvodom je najmä schopnosť a ochota zapojiť sa do sčítania u starších ľudí, alebo tých, ktorí nevlastnia alebo len obmedzene používajú výpočtovú techniku. Téme sa budeme naďalej venovať.


Ďalšie články od Kamil Homoľa
Ďalšie články
„Veci sa menia a napravujú.“ Pri mobilizácii Rusov nebuďme ako Putin, ktorý uveril vlastnej propagande, varuje analytik

„Veci sa menia a napravujú.“ Pri mobilizácii Rusov nebuďme ako Putin, ktorý uveril vlastnej propagande, varuje analytik

Po tom, čo šéf Kremľa Vladimir Putin spustil čiastočnú mobilizáciu, objavili sa na internete vtipné videá s opitými odvedencami, ale aj správy o nedostatočnom výcviku mužov. Zaznievali slová ako fiasko či fraška. Český bezpečnostný expert Jan Ludvík však varuje, aby sme neboli ako Putin, ktorý uveril vlastnej propagande.