Z Fondu spravodlivej transformácie by horná Nitra mala dostať približne 200 miliónov eur

Vláda na poslednom rokovaní potvrdila, že zo špeciálneho európskeho fondu zameraného na dosiahnutie uhlíkovej neutrality Európskej únie by sa mal financovať útlm ťažby hnedého uhlia na Slovensku.

Slovenská vláda sa opäť zaoberala útlmom ťažby hnedého uhlia a schválila aktualizáciu Akčného plánu na transformáciu regiónu horná Nitra. Najväčšie zmeny prijala v oblasti financovania a časového harmonogramu. Ovplyvnila ich pandémia ochorenia COVID-19.

O aktuálnom stave akčného plánu z pohľadu regionálnej samosprávy podrobne písal Štandard tu. Na základe uznesenia vlády z roku 2019 sa mal plán každoročne aktualizovať o indikatívny zoznam projektových zámerov ku koncu júna. V minulom roku sa to pre epidémiu koronavírusu nepodarilo dodržať. Finančné prostriedky tak prednostne putovali na eliminovanie negatívnych dôsledkov pandémie.

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová posunula odklad termínu aktualizovania na neskorší termín. Aktualizáciu napokon vláda schválila až 7. januára.

Viacero finančných zdrojov na transformáciu

Transformácia hornej Nitry sa bude do veľkej miery financovať z eurofondov programového obdobia rokov 2021 až 2027. Európska komisia navyše v roku 2020 zriadila Fond spravodlivej transformácie, v ktorom sú účelovo viazané finančné prostriedky na projekty v regiónoch postihnutých prechodom štátov na nízkouhlíkové zdroje energie. Slovensko môže z Fondu čerpať peniaze v prípade, ak vytvorí Plán spravodlivej transformácie, ktorý v zastúpení ministerstva investícií povinne predloží v prvom polroku 2021. Získalo by tak prístup k viac ako 400 miliónom eur, z ktorých by podľa skorších vyjadrení ministerky Remišovej mala na hornú Nitru smerovať približne polovica. Fond budú môcť využiť aj Banskobystrický, Košický a Bratislavský samosprávny kraj.

Ďalším finančným zdrojom môže byť Program InvestEU, s predpokladaným objemom investícií vo výške najmenej 650 miliárd eur pre celú Úniu. Jeho cieľom je podpora inovácií a tvorby pracovných miest v Európe.

Oživiť hospodársku a sociálnu situáciu v Európe po pandémii by mal aj Fond obnovy v hodnote 750 miliónov eur, pričom Slovensku má pripadnúť približne 6 miliárd eur. Peniaze z neho majú členské štáty využiť na riešenie hospodárskych a sociálnych dopadov koronakrízy. Fond má zároveň zabezpečiť, aby ich členské štáty uskutočňovali zelenú a digitálnu transformáciu. Časť z takto alokovaných 261 miliónov eur tak bude môcť využiť aj horná Nitra.

Akčný plán bude mať podporu aj z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, v rámci ktorého bola Slovensku pridelená alokácia vo výške 1,56 miliardy eur. Peniaze sa majú využiť na posilnenie odvetvia poľnohospodárstva a lesníctva a riadenie prírodných zdrojov. Perspektívnym odvetvím na zamestnanie prepustených baníkov je práve poľnohospodárstvo, ktoré má v regióne bohatú históriu.

Zmena časového harmonogramu

Vzhľadom na to, že aktualizácia Akčného plánu sa presunula o niekoľko mesiacov, rozhodlo sa o novom časovom pláne. Nasledujúca aktualizácia bude musieť byť predložená na rokovanie vlády do 15. októbra príslušného kalendárneho roku.

Medzi zložky, ktoré majú opodstatnenie aj po uzatvorení hornonitrianskych baní, patrí Banská záchranná služba. Ministerstvo vnútra získalo čas do konca roka 2021, aby navrhlo právnu úpravu na zabezpečenie jej ďalšej činnosti ako aj doriešenia spôsobu financovania.

Pre pandémiu COVID-19 museli príslušné rezorty presunúť eurofondy za minulé programové obdobie na riešenie krízy a zmierňovanie jej dopadov. Financovanie prvých opatrení sa zabezpečí zo zdrojov programového obdobia na roky 2021 až 2027.

V súvislosti s postupným ukončením ťažby uhlia a postupným uzatváraním jednotlivých ťažobných polí sa bude každoročne do 31. decembra 2027 vypracúvať zmena evidencie zásob uhlia.

Ďalšie články od Eva Struhárňanská
Ďalšie články