Obezita. Zodpovednosť jednotlivca alebo celospoločenský problém?

RemasterDirector_658a5e637 Mariana Mrázová. Foto: Osobný archív M. Mrázovej

Dve tretiny dospelej slovenskej populácie trpia nadváhou alebo obezitou. Je to len estetický problém? Alebo závažné ochorenie, ktoré skracuje dĺžku života? Kto nesie zodpovednosť za vznik obezity? Je to zodpovednosť jednotlivca, alebo celospoločenský problém? Má pacient s obezitou nárok na zdravotnú starostlivosť? Ak áno, prečo nie je dostupná?

Otázka, či by sa obezita, ktorá postihuje veľkú časť svetovej populácie, mala nazývať chorobou, vyvoláva polemiku od minulého storočia až po dnešok. Dlhé roky panoval v medicínskych aj vedeckých kruhoch názor, že obezita nie je choroba. Až v roku 2013 uznala Americká lekárska asociácia (American Medical Association) obezitu za chorobu. V súčasnosti je považovaná za závažné chronické ochorenie a tiež rizikový faktor pre ďalších, vyše dvesto ochorení a ich akútnych komplikácií, vrátane infarktu myokardu a náhlej cievnej príhody. 

Tichý zabijak

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou odvrátiteľných úmrtí. Až 11 000 obyvateľov Slovenska vo veku do 75 rokov zomrie ročne na ochorenia, ktorým sa dalo zabrániť. Vysoká chorobnosť a úmrtnosť na Slovensku ako špička ľadovca skrýva pod hladinou jednu z nenápadných epidémií – hovoríme jej aj „tichý zabijak“ a tou je obezita. Mnohé štúdie preukázali súvislosť obezity s rozvojom ďalších ochorení – najmä ochorení srdca a ciev, onkologických ochorení a diabetes mellitus 2. typu. Ďalej sú to ochorenia pohybového aparátu, ale aj spánkové apnoe, a málokto vie, že aj neplodnosť môže súvisieť s obezitou. Až 80 percent diabetikov 2. typu trpí nadváhou a obezitou, asi 70 percent obéznych má ochorenia srdca a ciev a až 70 percent pacientov s týmto chronickým ochorením uvádza psychické ťažkosti. K týmto faktorom sa pridáva ešte sociálna izolácia a „circulus vitiosus“, takzvaný „bludný kruh“ sa uzatvára. 

Zodpovednosť jednotlivca alebo celospoločenský problém?

Obezita na Slovensku postihuje viac ako 2 tretiny dospelej populácie s výrazne narastajúcim trendom u detskej populácie, ktorá už vykazuje známky počínajúcich ochorení svojich starých rodičov (diabetes mellitus 2. typu, hypercholesterolémia, vysoký krvný tlak). 

Obezita vplýva nielen na fyzické, ale aj psychické a sociálne zdravie a výrazne ovplyvňuje a obmedzuje účasť na spoločenskom živote. V súčasnosti sa zodpovednosť za vznik obezity presúva na pacienta a odporúčania v zmysle negatívnej energetickej bilancie  „menej a zdravšie jedzte a viac sa hýbte“ absolútne nepostačujú. Úplne sa zabúda na tzv. „spúšťače“ nadváhy a obezity, dnes hovoríme o takzvanom „toxigénnom“ alebo „obezitogénnom“ prostredí, medzi to zaraďujeme napríklad vplyv reklám (na sladkosti, sladené a alkoholické nápoje, zariadenia rýchleho občerstvenia), finančnú nedostupnosť zdravých potravín pre značnú časť populácie, absenciu športovísk a verejných priestranstiev, ktoré by motivovali na športové aktivivity, ale aj nízku zdravotnú gramotnosť v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie. 

Prečo nie je liečba obezity na Slovensku dostupná?

Obezita má svoj kód v Medzinárodnej klasifikácii chorôb (E66), to znamená, že pacient má nárok na adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Tá je v momentálnej situácii zredukovaná na diagnostiku v rámci preventívnych prehliadok a liečbu komorbidít (ochorení súvisiacich s obezitou). Manažment nadváhy a obezity si vyžaduje multidisciplinárny prístup s účasťou lekára, sestry, výživového poradenstva, poradenstva v oblasti pohybovej aktivity a významnou súčasťou liečby je aj kognitívno-behaviorálna terapia.

Manažment nadváhy a obezity za takmer nulovú úhradu zdravotnými poisťovňami vykonávajú niektorí špecialisti – diabetológovia, endokrinológovia a sú snahy presunúť zodpovednosť za edukáciu v oblasti zdravého životného štýlu na lekárov 1. kontaktu – všeobecných lekárov pre dospelých a deti. Tí sú však nadmerne preťažení diagnostikou a liečbou pacientov a na prevenciu im nezostáva čas. A povedzme si otvorene, nemajú na to ani adekvátne vzdelanie. Ja som sa niekoľko rokov vzdelávala v zahraničí a musím konštatovať, že môj pohľad na túto skupinu populácie a aj na ich liečbu sa výrazne zmenil.

Náklady na liečbu komorbidít predstavujú 190 miliárd dolárov ročne

Zaujímavý je fakt, že poisťovne sú ochotné preplácať diagnostiku a liečbu komorbidít (pridružených ochorení) a aj ich následnú starostlivosť, ale nie sú ochotné uhradiť lekárovi prvého kontaktu a špecialistovi sumu 8 –10 eur v hrubom za pohovor s pacientom. Pritom americké aj anglické ekonomické analýzy vyčíslili náklady na liečbu komorbidít spojených s obezitou na 190 miliárd dolárov.  

Existuje nejaké riešenie danej situácie?

Zavedením špecializácie v odbore obezitológia by sa rozšírili možnosti manažmentu pacientov s nadváhou a obezitou. Nevyhnutným opatrením je budovanie Centier pre manažment nadváhy a obezity, kde pacientom poskytnú multidisciplinárny prístup so zapojením lekárov, sestier, fyzioterapeutov (fitness trénerov), odborníkov na výživu a psychológov. Spolupráca s vybudovanými, ale finančne a personálne poddimenzovanými, a teda aj málo funkčnými poradňami zdravia so zapojením verejných zdravotníkov, by mohla byť veľkým prínosom.

Súbežnou aktivitou musí byť vzdelávanie širokej verejnosti v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie rizikového správania a tiež zavedenie predmetu Výchova k zdraviu, s jasne zadefinovanými odbornosťami a kompetenciami odborníkov, ktorí toto vzdelávanie zastrešia vrátane zabezpečenia finančného krytia.  

Inštitút pre prevenciu a intervenciu (IPI), www.ipisk.eu, ktorý som pred niekoľkými rokmi založila, sa tejto edukácii venuje. Vzdelávanie je založené na medicíne dôkazov a realizujú ho odborníci, a to formou webinárov, konferencií, konzultácií. Každé odovzdávanie teoretických vedomostí je spojené s nácvikom praktických zručností. Všetko však na dobrovoľníckej báze. Takto vieme pokryť len veľmi malú časť  populácie a neriešime podstatu problému.

Riešenie problému nadváhy a obezity je najmä v rukách politikov.

Dôležitým faktom v tomto procese je skutočnosť, že dlhodobá zmena nie je v rukách odborníkov, ale politikov. Kardiológovia, onkológovia, diabetológovia volajú po potrebe investovania do primárnej prevencie, ktorá sa musí stať celospoločenskou prioritou. Samozrejme, dôležitá je aj včasná diagnostika a liečba, ale tu už sa nachádzame na úrovni existujúceho ochorenia, ktorého následky sa snažíme minimalizovať.

Boj s nadváhou a obezitou patrí k prioritám Kresťanskej únie

Riešenie problematiky nadváhy a obezity je jednou z mojich kľúčových priorít a aj z priorít programu Kresťanskej únie. Vieme, ako sa to dá pomerne jednoducho zrealizovať, ale na to je potrebná vôľa zdravotných poisťovní, ako aj spoločnosti investovať do prevencie a boja s nadváhou a obezitou. Ak tento krok neurobíme, stále budeme čeliť narastajúcemu počtu pacientov s viacerými diagnózami a predčasnými úmrtiami, ktorým sa dalo predchádzať. Osobitnú pozornosť si v tomto kontexte vyžadujú deti a mládež, na zdraví a živote ktorých nám určite záleží. 

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie. 


Ďalšie články