Vláda chce zaviesť bankový odvod a zvýšiť progresivitu dane. Sľubuje 13. dôchodok, výstavbu diaľnic i rozdelenie RTVS

Vládny kabinet sa po vymenovaní a prevzatí agendy zišiel na prvej schôdzi Štvrtá vláda Roberta Fica. Foto: Martin Baumann/TASR

Vláda v pondelok schválila svoj program. Programové vyhlásenie vlády následne predloží na rokovanie Národnej rady a požiada parlament o dôveru.

„Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky má ambíciu reagovať na okolnosti a udalosti, ktoré výrazne ovplyvňujú politickú, ekonomickú, finančnú, sociálnu a právnu situáciu a postavenie SR vo svete,“ uviedol vládny kabinet v materiáli.

Nová vláda uprednostňuje silný sociálny a právny štát založený na princípoch trhového, dobre fungujúceho a v potrebnej miere regulovaného trhového hospodárstva, skonštatovala vo svojom programovom vyhlásení (PVV). Celé znenie PVV si môžete prečítať tu.

684116635 Programove Vyhlasenie Vlady by Tomáš Dugovič on Scribd

Deklaruje, že obnoví partnerský dialóg na všetkých úrovniach a k oprávneným požiadavkám partnerov bude pristupovať s rešpektom.

Zároveň chce vláda podniknúť potrebné kroky na to, aby sa zo Slovenska stal moderný a efektívny štát, ktorý bude klásť dôraz na sociálne istoty, dobré konkurenčné podnikateľské prostredie, zvyšovanie kvality vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a posilňovanie dôvery verejnosti v spravodlivosť a právny štát.

„Dôležité vnútroštátne sociálno-ekonomické ciele však neumožnia novej vláde Slovenskej republiky ďalej zvyšovať výdavky na obranu,“ poukázal vládny kabinet.

Mieni zastaviť zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele a upokojí polarizovanú spoločnosť. Vláda chce venovať pozornosť národnému sebavedomiu, posilňovaniu suverenity, štátnosti a zdravého vlastenectva, úctu k štátnym symbolom, národným a kultúrnym tradíciám.

„Vláda SR bude pokračovať v podpore takých riešení konfliktu na Ukrajine, ktoré budú založené na princípoch medzinárodného práva, vrátane nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej prirodzeného práva na sebaobranu,“ tvrdí v PVV.

Každá nová vláda musí podľa Ústavy SR do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred Národnú radu, predložiť svoj program a požiadať o dôveru.

Slovensko bude pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany

Vláda so znepokojením vníma pokusy postaviť medzi Západom a Východom novú železnú oponu. Slovensko mieni preto suverénne, v kontexte členstva v Európskej únii a NATO, pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Zároveň sa chce kabinet riadiť heslom Slovensko na prvom mieste.

„Vláda sa bude riadiť heslom ‚Slovensko na prvom mieste‘, čo znamená byť solidárni, zodpovední a predvídateľní v zahraničnej politike so zreteľom na národnoštátne záujmy Slovenskej republiky,“ vysvetlila v dokumente.

Členstvo SR v Európskej únii považuje za nenahraditeľné. Chce presadzovať a podporovať iniciatívy podporujúce samostatnú zahraničnú a ekonomickú politiku EÚ, rovnocenné partnerstvo EÚ s USA, návrat k mierovej podstate EÚ a rešpektovanie jednotlivých členských štátov. Bude podporovať aj spoločné postupy pri ochrane klímy a životného prostredia, ak nebudú drasticky ohrozovať konkurencieschopnosť únie a viesť k znižovaniu životnej úrovne občanov členských krajín.

Odmieta oslabovanie postavenia členských krajín zrušením práva veta pri rozhodnutiach vyžadujúcich súhlas všetkých členov či neodôvodnené presúvanie kompetencií z členských štátov na EÚ. Nesúhlasí ani s akýmikoľvek snahami o povinné kvóty na prerozdeľovanie nelegálnych migrantov, alebo povinnosť platiť za nich akékoľvek represívne platby.

Vláda bude podporovať plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO) a Slovensko sa bude aktívne uchádzať o členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2028 až 2029. Podpora medzinárodného práva a ľudských práv bude prioritou aj v ostatných medzinárodných organizáciách.

Jednou z kľúčových priorít vlády je ekonomická diplomacia. „Základnou úlohou bude definovanie a systematické a cieľavedomé rozvíjanie účasti slovenských podnikateľských subjektov na európskych a globálnych trhoch,“ priblížil kabinet. Zároveň vníma potrebu podpory nielen exportu tovarov a služieb na zahraničné trhy, ale aj potrebu vytvorenia systému podpory investícií slovenských firiem v zahraničí. Plánuje tiež posilniť starostlivosť o zahraničných Slovákov a zvyšovať úsilie o ich návrat na Slovensko.

V súvislosti s dianím na Ukrajine chce kabinet podporiť všetky zmysluplné mierové plány a bude naďalej podporovať humanitárnu pomoc. Nebude však pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine.

Vláda chce tiež venovať pozornosť nadrezortnej koordinácii v otázkach obnovy Ukrajiny s prepojením na jej integráciu do Európskej únie, prepojenia konkurencieschopnosti s transformáciou na bezemisnú ekonomiku, či plánovania vnútornej reformy Európskej únie, ktorá sa bude týkať fungovania jednotlivých politík v budúcnosti. „Tieto oblasti patria medzi príklady výziev, ktoré budú formovať to, ako úspešné bude Slovensko v Európskej únii aj do budúcnosti,“ ozrejmil kabinet.

V tejto súvislosti chce zriadiť útvar strategických iniciatív európskeho významu, ktorého cieľom bude identifikovať ďalšie strategické oblasti so zásadným dosahom na odolnosť Slovenska. Príkladom je stabilizácia a obnova Ukrajiny. Plánuje tiež zrealizovať revíziu doterajších aktivít súvisiacich s prípravou na zapojenie SR do stabilizácie a obnovy Ukrajiny a pripraví cestovnú mapu ďalších krokov. „Vzhľadom na predpokladanú integráciu Ukrajiny do Európskej únie nie je možné čakať na to, kým vojna na Ukrajine skončí, a je potrebné zapájať kľúčových aktérov vrátane podnikateľského sektora do konkrétnych iniciatív už v tejto fáze,“ vysvetlila vláda.

V budúcom roku sa deficit verejných financií zníži o 0,5 percenta HDP

Stabilizovanie verejných financií je základným predpokladom pre udržateľný rozvoj Slovenska. V roku 2024 bude zníženie deficitu verejných financií predstavovať 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), a to tak, aby sa naďalej nezhoršovala životná úroveň obyvateľov.

„Za účelom postupného znižovania deficitu verejných financií a stabilizácie vývoja zadlženia bude potrebné realizovať opatrenia tak na príjmovej, ako aj výdavkovej strane rozpočtu verejnej správy. Vláda sa zameria predovšetkým na opatrenia, ktoré nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti a pokles ich životnej úrovne,“ konštatuje v PVV.

Na strane výdavkov chce kabinet zvyšovať efektívnosť fungovania štátu. Prehodnotí tak súčasnú štruktúru orgánov štátnej správy, s cieľom zefektívniť ich činnosť a prispieť k znižovaniu výdavkov na ich činnosť.

Vláda avizuje aj snahu o úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, aby sa napravili nedostatky z jeho uplatňovania v praxi. „V rámci úpravy zákona vláda zváži aj prechod z hrubého na čistý verejný dlh, s cieľom umožniť efektívnejšie riadenie likvidity sektora verejnej správy,“ uviedla vo svojom programe.

Kabinet tiež plánuje zvyšovať kvalitu verejných rozhodnutí a hodnotu za peniaze verejných zdrojov. Svoju pozornosť chce zamerať na kvalitu používaných dát. „Vláda s cieľom zvýšenia efektívnosti verejných zdrojov, dosahovania lepších výsledkov a ako príspevok ku konsolidácii verejných financií, bude pokračovať v revízii verejných výdavkov, pri splnení podmienky konsenzu na úrovni ministerstiev a vlády Slovenskej republiky,“ sľubuje v PVV.

Vláda chce zachovať 2 percentá HDP na obranu, vníma potrebu zvýšiť počet vojakov

Vláda chce zachovať dvojpercentný podiel hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu, obranné výdavky však vzhľadom na vnútroštátne ciele neplánuje ďalej zvyšovať. Podporuje posilnenie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie (EÚ). Zároveň presadzuje návrat EÚ k mierovému nastaveniu. Chce tiež obnoviť aktívnu spoluprácu v rámci V4. Medzinárodné organizácie chce nabádať na zvýšenú pozornosť otázkam terorizmu či nelegálnej a nekontrolovateľnej migrácie.

„V súvislosti so zásadnou zmenou bezpečnostného prostredia vláda vníma nevyhnutnosť zvýšenia početných stavov Ozbrojených síl (OS) SR, ako aj potrebu zásadného posilnenia aktívnych záloh slúžiacich pre potreby prípadného ohrozenia a krízových situácií,“ uvádza sa v dokumente. V kontexte rýchlo sa meniaceho bezpečnostného prostredia chce kabinet prehodnotiť jednotlivé strategické dokumenty.

Vláda deklaruje záujem presadzovať mierové riešenie sporov. Za jediné správne riešenie vojny na Ukrajine považuje okamžité presadzovanie prímeria a začiatok mierových rokovaní. V systéme obrany chce klásť dôraz na ochranu živej sily – profesionálneho vojaka.

Medzi strednodobé priority vláda zaradila rozvoj modernej ochrany jednotiek bezpilotnými prostriedkami, robotickými prieskumnými prostriedkami a ďalších obranných taktík. V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom krízových situácií vláda chce rozvíjať ženijné vojsko.

Vzniknúť by mohol fond na budovanie a rozvoj obrannej infraštruktúry, v ktorom sa budú sústrediť prostriedky najmä na rozvoj civilnej infraštruktúry štátu, ktorá je zásadným spôsobom využívaná armádou. Kabinet zváži možnosť umiestnenia lietadiel F-16 zo základne Sliač na základňu Kuchyňa.

V kontexte aktuálnej bezpečnostnej situácie upozorňuje na potrebu ešte zásadnejšieho rozvoja individuálnych schopností obrany. Chce tiež doplniť nové spôsobilosti vyplývajúce z aktuálnych potrieb.

Zámerom je modernizácia zbraňových systémov a ostatnej techniky v podmienkach domácich výrobcov, prípadne širšej kooperácie krajín V4, čím sa má prispieť k pozitívnemu rastu HDP aj výrobných spôsobilostí výskumu a vývoja moderných technológií. Kabinet deklaruje tiež zásadnú podporu domácemu zbrojárskemu priemyslu.

Krátkodobými prioritami sú zapojenie Ozbrojených síl SR do boja s nelegálnou migráciou, zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine, urýchlenie obnovenia suverenity v oblasti ochrany vzdušného priestoru v čo najskoršom možnom termíne, prehodnotenie zmlúv uzavretých predchádzajúcim vedením. Vláda avizuje aj zefektívnenie činnosti rezortu obrany racionalizáciou všetkých jeho organizačných štruktúr.

V procese obstarávania chce využiť spoločné projekty vyzbrojovania s ostatnými bezpečnostnými zložkami, ako aj so zahraničnými partnermi. Takto získané finančné prostriedky prednostne využije na rozvoj OS SR. Sľubuje tiež dôstojné oslavy Slovenského národného povstania. Ambíciou je tiež prehĺbiť vzťah medzi príslušníkmi ozbrojených síl a širokou verejnosťou.

Kabinet garantuje 13. dôchodok a minimálnu mzdu na úrovni 60 percent priemernej mzdy

Vláda zavedie 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Zároveň garantuje minimálnu mzdu na úrovni 60 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve v prípade, ak sa sociálni partneri nedohodnú na jej výške.

„Vláda zvýši svoju aktivitu v tripartitnej Aliancii sektorových rád za účelom kvalitného predvídania nových potrieb zamestnávateľov v oblasti znalostí, vedomostí a zručností a zvýšenia štandardov kvality a dostupnosti celoživotného poradenstva a vzdelávania pre pracujúcich, ako aj formálneho odborného vzdelávania,“ uvádza sa v programovom vyhlásení s tým, že Aliancia sektorových rád musí presadzovať svoje analýzy do reálnej hospodárskej a sociálnej praxe.

Mladým ľuďom po skončení štúdia chce vláda uľahčiť vstup do produktívneho veku poskytnutím jednorazového účelovo viazaného štátneho príspevku alebo využitím prostriedkov zo sporiaceho účtu zriadeného do určitého veku dieťaťa. Zo strednodobých a dlhodobých priorít sa chce kabinet venovať civilizačným megatrendom, ktoré ovplyvňujú konkurenčnú schopnosť SR v globálnom európskom prostredí. Ide o technologické zmeny, ako sú inovácie v zelených a digitálnych transformáciách.

Práca v nočných hodinách alebo iných nadštandardných časoch bude obmedzená. „Pri prácach, v ktorých to inak nejde, budú mzdové zvýhodnenia spravodlivo kompenzovať túto nevyhnutnosť. Novými legislatívnymi pravidlami a aktívnejšou inšpekciou práce bude brániť zneužívaniu tzv. agentúrnych pracovníkov, ale aj migrantov z tretích krajín na zhoršovanie pracovných podmienok,“ uviedol kabinet.

Vláda sa chce zamerať aj na efektívne čerpanie eurofondov. Zaviazala sa zrealizovať opatrenia, vďaka ktorým nebudú digitalizácia, informatizácia a zelená transformácia hospodárstva predstavovať hrozbu pre zamestnanosť.

Kabinet tiež navrhne úpravu príspevku na bývanie ako samostatnú dávku. Pomoc v hmotnej núdzi má byť poskytovaná na základe adresnosti, subsidiarity, ochranných a motivačných prvkov nielen vo finančnej forme, ale aj komplexnou ponukou služieb, ktoré jednotlivcov a rodiny ochránia pred rizikom chudoby. Zároveň sfunkční tripartitu a politiky v oblasti práce a sociálnych vecí chce tvoriť a realizovať na princípe partnerstva, začlenením sociálnych partnerov či samospráv.

Výrazne zvýšenie potravinovú bezpečnosť Slovenska

Základným strategickým cieľom v oblasti pôdohospodárstva bude výrazne zvýšiť potravinovú bezpečnosť Slovenska.

„Vláda preto sústredí svoju podporu tohto odvetvia na to, aby Slovensko ako vidiecka krajina dokázalo naplno využiť svoj agrárny a lesnícky potenciál, a to nielen v smere zvyšovania jeho podielu na tvorbe HDP, ale aj v smere napĺňania sociálneho rozmeru tohto odvetvia vo vidieckom priestore, s cieľom udržať ľudí na vidieku a zásadným spôsobom zatraktívniť prácu v tomto odvetví,“ uviedol vládny kabinet.

Vláda svoju pozornosť a podporné mechanizmy sústredí najmä na pokračovanie procesu komplexných pozemkových úprav zameraných nielen na vytváranie vhodných pozemkovoprávnych podmienok pre hospodárenie na pôde, ale aj na budovanie spoločných zariadení ako významného faktora ekologickej stability územia a nástroja protieróznych a vodozádržných opatrení.

„Za jeden z rozhodujúcich nástrojov štátnej pozemkovej politiky vláda považuje Slovenský pozemkový fond (SPF), a preto sústredí svoju pozornosť a legislatívnu iniciatívu na ozdravný a transformačný proces tejto inštitúcie,“ uviedla vláda v PVV.

Vláda chce tiež zabezpečiť dôsledný monitoring vývoja cien základných potravín. V prípade neprimeraného zdražovania prijme nevyhnutné opatrenia na nápravu tohto stavu. Vláda využije svoju legislatívnu iniciatívu na vytvorenie právneho rámca transformácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na modernú agentúru tohto storočia.

Vláda chce pokračovať v dotáciách cien energií i rozvíjať jadrové zdroje

Vláda bude pokračovať v dotáciách cien energií, no zároveň chce legislatívne upraviť definovanie energeticky zraniteľných odberateľov, ktorí budú túto pomoc najviac potrebovať. K stabilite cien má prispieť aj využitie všetkých nástrojov na zníženie poplatkov, ktoré vstupujú do koncových cien energií. V dlhodobom horizonte sa chce vláda sústrediť na dostavbu 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce i na prípravu výstavby nových jadrových zdrojov.

„Prvoradým cieľom energetickej politiky je zabezpečiť cenovo udržateľné, stabilné, predvídateľné a dostupné dodávky všetkých druhov energie pre domácnosti, hospodárstvo a verejný sektor,“ uviedol kabinet v PVV. Zmeny sa dotknú aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Nevyhnutným krokom je zefektívnenie činnosti národného energetického regulátora. Za uvedeným účelom vláda vytvorí personálne, materiálne, organizačné a legislatívno-právne predpoklady pre revitalizáciu jeho činnosti,“ píše sa v PVV. Riadny výkon regulačných činností musí mať prednosť pred sanovaním dopadov.

Vláda tiež považuje za nevyhnutné posilniť úlohu štátu v strategických energetických podnikoch a v podnikoch, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry tak, aby bolo možné tlmiť negatívne vplyvy energetickej nestability na domácnosti, zamestnávateľov a verejnú infraštruktúru.

Ficov kabinet sa prihlásil k doterajšiemu energetickému mixu založenému na jadrovom zdroji a obnoviteľných zdrojoch energie. Podporovať bude aj využívanie zemného plynu ako dôležitého energetického nosiča, umožňujúceho tranzíciu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Vláda vníma aj hrozbu zastavenia prepravy plynu z Ruska a potrebu zabezpečenia diverzifikácie prepravných trás s dôrazom na rozvoj a spoluprácu pri výstavbe LNG terminálov.

V horizonte 25 – 30 rokov vláda očakáva výrazné zvýšenie spotreby elektrickej energie, preto sa chce venovať vytvoreniu podmienok na dostavbu 4. bloku v Mochovciach, príprave výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice aj posilneniu výskumu, vývoja a medzinárodnej spolupráce v oblasti využitia malých modulárnych reaktorov na Slovensku.

Do PVV sa dostala aj podpora výstavby nových obnoviteľných zdrojov, akumulácia energie, modernizácia existujúcich vodných elektrární, ale aj rozvoj a posilnenie elektrizačnej prenosovej sústavy, vedení a distribučných sústav v hlavných uzlových bodoch.

Zavedie bankovej dane a zvýšenie zdanenia nehnuteľností aj externalít

V oblasti zdaňovania chce vláda zabezpečiť spravodlivosť zmenou pomeru medzi zdanením majetku a kapitálu a zdanením príjmov z práce. Plánuje tiež zavedenie mimoriadnej bankovej dane, vyššie zdanenie nehnuteľností aj negatívnych externalít.

„Vláda navrhne zaviesť bankovú daň s cieľom redistribuovať nadmerné zisky finančných inštitúcií v rámci ekonomiky a zabezpečiť, aby sa spolupodieľali na financovaní základných verejných funkcií štátu,“ uviedla v programe s tým, že vyvinie úsilie na zabránenie prenosu vplyvov tohto opatrenia na klientov. Podobne chce presadzovať zavedenie osobitných finančných nástrojov, ktoré by zohľadňovali mimoriadne zisky sektorov, korporácií, právnických alebo fyzických osôb.

Vláda podľa PVV navrhne riešenie na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s úvermi na bývanie tak, aby prudké zvyšovanie trhových úrokových sadzieb existenčne neohrozovalo ich životnú úroveň.

V oblasti zdanenia príjmov fyzických osôb kabinet navrhne zaviesť vyššiu progresivitu, a to úpravou pásiem základu dane. Nemalo by sa to negatívne dotknúť nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Sociálne spravodlivejšie plánuje nastaviť daňový bonus na dieťa.

„V oblasti majetkových daní vláda navrhne zvýšiť zdanenie nehnuteľnosti, reflektujúc sociálny štandard obyvateľov bez negatívneho vplyvu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, pričom vlastníkov viacerých nehnuteľností určených na bývanie v prípade druhej a ďalšej takejto nehnuteľnosti zdaní vo väčšom rozsahu,“ avizuje vo svojom programe.

S negatívnymi externalitami chce vláda bojovať napríklad zvyšovaním daní z tabaku a liehu. „V tomto kontexte zváži aj zavedenie dane zo sladených nápojov. Majúc na zreteli udržateľnosť životného prostredia vláda zvýši význam environmentálneho zdaňovania,“ konštatuje kabinet. Posúdi tiež možnosti na zvýšenie príjmov rozpočtu z prevádzkovania hazardných hier, pričom chce zvýšiť podiel miest a obcí na týchto príjmoch.

Do programového vyhlásenia zaradil kabinet aj obnovenie reformného zámeru zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov. Miestom ich výberu by mala byť finančná správa. Jedným zo základných predpokladov je zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov.

Plánuje tiež eliminovať legislatívne medzery, umožňujúce agresívne daňové plánovanie a podporujúce škodlivé daňové praktiky. „Vláda sa zameria na čo najefektívnejšie využitie existujúcich a prijímanie nových opatrení, s cieľom dosiahnuť minimalizáciu počtu a objemu daňových únikov a zníženie daňovej medzery. Za týmto účelom bude okrem využitia represívnych opatrení uplatňovať v čo najväčšej miere aj preventívne nástroje,“ avizuje. V tejto súvislosti vyvinie snahu zaviesť povinnú elektronickú fakturáciu a online oznamovanie údajov z nej finančnej správe.

Vláda nadviaže na doterajšiu realizáciu plánu obnovy aj napriek výhradám

Vláda nadviaže na doterajšiu realizáciu plánu obnovy a odolnosti SR aj napriek niekoľkým výhradám. Taktiež sa zaväzuje pokračovať v implementácii už schválených míľnikov a cieľov.

„Vláda realizuje v rámci plánu obnovy a odolnosti SR potrebné investície v zdravotníctve, ako je výstavba a rekonštrukcie nemocníc či podpora ambulantného sektora, vo vzdelávaní, ako napríklad výstavba materských škôl a rekonštrukcie základných škôl a priestorov univerzít,“ uviedol kabinet.

Taktiež plánuje investície vo výskume a inováciách, v oblasti efektívnej verejnej správy a digitalizácie, ako aj kroky v rámci zelenej transformácie. Patrí sem podpora komplexnej obnovy rodinných domov a historických budov alebo rekonštrukcie železníc.

Kabinet zároveň uviedol, že má výhrady k spôsobu, akým plán obnovy vznikal, najmä k absencii participatívnosti a inklúzie pri jeho tvorbe. „Prílišný dôraz na nedostatočne pripravené reformy spôsobuje problémy pri ich implementácii a pri projektoch, s ktorými plán počíta. Napriek tomu bude vláda pokračovať v implementácii a vyvinie maximálne úsilie, aby boli zostávajúce žiadosti o platbu úspešne realizované,“ uviedol v PVV.

Vláda plánuje prijať Stratégiu spravovania a manažmentu štátnych budov, ktorej súčasťou bude mapovanie budov vo vlastníctve štátu a vymedzenie nástrojov a postupov pre optimalizáciu fondu budov, zvýšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti, ako aj zvýšenie celkových nákladov spojených s užívaním budov.

Na základe stratégie bude podľa vyhlásenia zriadená agentúra pre správu štátnych budov, ktorá zabezpečí efektívnu správu budov v majetku štátu, optimalizáciu ich využitia, obsadenosti, obnovy a prípadne novej výstavby. „Taktiež bude dohliadať na ekonomicky efektívne prenajímanie priestorov a budov od tretích subjektov. Bude pripravená zmena legislatívy, aby nepotrebné štátne budovy mohli byť samosprávam bezodplatne prevedené na verejnoprospešné účely,“ dodal kabinet.

Jednou z priorít vlády je pripraviť novú, modernú legislatívu na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Jej cieľom je taktiež vytvoriť len dve agentúry poskytujúce granty, jednu na rezorte školstva a druhú na rezorte hospodárstva.

Vláda sa taktiež plánuje postaviť k odlevu mozgov z krajiny. „Pod Úradom podpredsedu vlády SR vznikne útvar kompetenčne zodpovedný za riadenie a koordináciu agendy lákania a udržania talentu so špeciálnym dôrazom na využitie potenciálu vysokokvalifikovaných občanov Ukrajiny žijúcich dočasne na Slovensku,“ objasnila v PVV s tým, že podporí aj opatrenia pre zvýšenie koncentrácie talentu.

Verejné investície by sa mohli viac financovať cez PPP či penzijné fondy

Vláda sa zameria na podporu takých investícií, ktoré majú potenciál priniesť benefity pre celú spoločnosť. Budúcnosť slovenskej ekonomiky sa bude odvíjať od znalostí a ľudského kapitálu, a tomu treba prispôsobiť aj stratégiu podpory investícií. Investičné programy sú pritom zásadným nástrojom na zvýšenie hospodárskeho rastu.

Okrem peňazí z eurofondov a plánu obnovy vláda zváži financovanie investičných priorít prostredníctvom medzinárodných nekomerčných zdrojov, verejno-súkromných partnerstiev (PPP), penzijných fondov, či emitovaním štátnych dlhopisov pre občanov. „Posilní sa rámec prípravy a realizácie PPP projektov, s cieľom využiť najlepšiu prax a zároveň minimalizovať riziká pre verejné financie,“ avizuje kabinet.

Zváži tiež posilnenie úlohy štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) pri financovaní domácich investičných programov. Táto banka by mohla byť efektívnejším kanálom pre využívanie medzinárodných zdrojov financovania, ako aj alokovania súkromného kapitálu. Zároveň pripraví audit možností využívania súkromného kapitálu v projektoch iniciovaných verejným sektorom, s cieľom stanoviť kritériá účinnosti takejto formy spolupráce.

V oblasti kapitálového trhu chce kabinet v strednodobom horizonte uviesť do praxe opatrenia Únie kapitálových trhov. Cieľom je posilnenie slovenského kapitálového trhu. „V tejto súvislosti vláda považuje za osobitne dôležité, aby kapitálový trh v dostatočnej miere umožňoval prístup k finančným zdrojom pre malé a stredné podniky aj mimo bankového sektora,“ konštatuje.

Za dôležitý označuje postoj k úlohe štátu pri dosahovaní väčšej cenovej stability. „Je nevyhnutné zvýšiť mieru reakcie verejnej politiky v oblasti cien a cenových orgánov na extrémne nežiadúci cenový vývoj životne dôležitých výrobkov. Za uvedeným účelom vláda zabezpečí skvalitnenie inštitucionálnej roviny a procesov uskutočňovania verejnej politiky v oblasti cien,“ sľubuje vo svojom programe.

Kabinet tiež plánuje analyzovať prostredie vnútornej kontroly štátu, s cieľom odstrániť duplicity v tomto systéme. Nevyhnutné je zamerať sa na prehĺbenie spolupráce medzi jednotlivými subjektami vykonávajúcimi kontrolu a audit, najmä Najvyšším kontrolným úrad (NKÚ) SR a Úradom vlády (ÚV) SR.

„Budeme pokračovať v ďalšom zjednodušovaní legislatívnej úpravy kontrolného prostredia s cieľom znížiť administratívne zaťaženie orgánov verejnej správy a kontrolovaných osôb,“ avizuje vláda. Aj na základe skúseností iných krajín EÚ sa majú zlepšiť legislatívne pravidlá pre zabezpečenie efektívneho a účinného fungovania vnútorného kontrolného systému. Dôraz sa bude klásť na preventívnu a konzultačnú funkciu auditu.

Prioritami v oblasti dopravy sú prechod na európske mýto i výstavba diaľnic

Dokončenie prechodu na európske mýto (EETS) a spustenie „národného“ mýtneho systému či urýchlenie prípravy a výstavby zostávajúcich úsekov na cestných koridoroch D1, D3 a R4 patria medzi priority vlády SR na nasledujúce štyri roky.

Vláda plánuje vytvoriť medzirezortný projektový tím, ktorého cieľom bude urýchliť prípravu a výstavbu zostávajúcich úsekov na cestných koridoroch D1, D3 a R4. „Vláda zabezpečí progres pri výstavbe medzinárodných koridorov, smerujúcich územím Slovenskej republiky, a to najmä D1, D3 a R4,“ píše sa v PVV. Znížiť tiež chce počet mostov na cestách prvej triedy, ktoré sa nachádzajú v zlom či v havarijnom stave. Zabezpečiť tiež plánuje finančné a legislatívne podmienky k uskutočneniu Mostného programu.

V oblasti železničnej dopravy sa chce vláda zamerať hlavne na zvyšovanie rýchlostí tratí tak, aby sa vo vybraných úsekoch Žilina – Košice dalo jazdiť vlakmi rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Zabezpečiť tiež plánuje moderné medzinárodné vlakové spojenie Bratislavy s Viedňou a Bratislavy s Brnom a Prahou, a tiež rovnaké spojenie Žiliny smerom na Ostravu, píše sa v PVV.

Vláda sa chystá podporiť aj rozvoj verejnej osobnej dopravy. „Cieľom vlády je zabezpečiť plnohodnotnú integráciu verejnej osobnej dopravy a umožniť do roku 2026 cestovať v rámci územia Slovenskej republiky jednotlivými druhmi verejnej osobnej dopravy na jeden cestovný lístok,“ uviedol kabinet v PVV. V oblasti dopravy sa chce zamerať aj na podporu výstavby cyklotrás z Plánu obnovy a odolnosti SR.

V oblasti výstavby plánuje vláda pripraviť novelu aktuálne účinného stavebného zákona, ktorá by mala výrazne urýchliť procesy umiestňovania a povoľovania stavieb. Vláda sa tiež chce zamerať na zjednodušenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.

Témou na najbližšie štyri roky by malo byť aj vytvorenie vhodných a udržateľných podmienok prevádzkovania dostupného nájomného bývania. Hľadať plánuje prebytočné nehnuteľnosti štátu, ktoré by boli vhodné na výstavbu alebo prestavbu na nájomné byty. Vláda sa chce zamerať tiež na vytvorenie prehľadného systému financovania obnovy budov. „Vláda vytvorí zrozumiteľnú a časovo koordinovanú ponuku zdrojov na obnovu budov pre verejných, ako aj súkromných vlastníkov,“ uvádza sa v PVV.

Prioritou vlády bude stabilné podnikateľské prostredie, ale aj inovácie

Jedným z hlavných predpokladov udržateľného hospodárskeho rastu a nízkej miery nezamestnanosti je legislatívna stabilita prostredia. Vláda ju chce zaistiť obmedzením používania inštitútu skráteného legislatívneho konania a zabránením obchádzania diskusie so sociálnymi partnermi. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa chce venovať aj podpore inovácií, ktoré vníma ako kritický faktor udržateľného hospodárskeho rastu.

Vláda avizuje možné zmeny v úprave limitu obratu pre povinnú registráciu platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) a zváži tiež možnosti úpravy limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov. Stimulovať súkromné investície by podľa vlády mohlo rozšírenie možností zrýchleného odpisovania hmotného a nehmotného majetku či rozšírenie možností a uvoľnenie limitov pre vykázanie daňovej straty.

V dlhodobých prioritách sa vláda zamerala na zamestnancov. Okrem iného chce vytvárať tlak na rast miezd v nadväznosti na rast výkonnosti a zlepšovanie pracovných podmienok vrátane sociálnych benefitov. K zaisteniu dostatku zamestnancov by malo prispieť aj celoživotné vzdelávanie, zvýšenie motivácie a podmienok pre dlhodobo nezamestnaných opätovne sa vrátiť do zamestnania či zamestnávanie cudzincov. Kabinet plánuje pripraviť pravidlá na získavanie pracovných povolení cudzincov, odbúravanie existujúcich prekážok v uznávaní kvalifikácií a iných administratívnych bariér.

Cieľom vlády je tiež zvýšiť efektivitu verejných zdrojov vynakladaných na podporu inovácií a prepojenie tvorby inovácií s potrebami hospodárskej praxe. Nový kabinet preto prehodnotí posilnenie investícií podnikov do výskumu, vývoja a inovácií daňovými úľavami. Zmeniť by sa mal aj zákon o významných investíciách, ktorého novela má podľa vlády posilniť účinnosť investičnej podpory. Vláda chce podporiť aj rozšírenie úlohy skupiny Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Slovenského investičného holdingu a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky tak, aby sa vytvoril komplexný a účinný finančný nástroj štátu na podporu domácich podnikateľských aktivít pre inovatívne malé, stredné a veľké podniky.

Vláda chce pripraviť dlhodobú stratégiu rozvoja zdravotníctva

Dlhodobá stratégia rozvoja zdravotníctva, stabilizácia zdravotníckeho personálu, zvýšenie kapacít na zdravotníckych školách aj ich adekvátne financovanie, stabilné a predvídateľné financovanie sektora či rozhodnutie o novej nemocnici v Bratislave sú prioritami vlády. V rámci strednodobých a dlhodobých cieľov chce pokračovať v plnení míľnikov plánu obnovy, venovať sa prevencii duševného zdravia či zaviesť na základných školách výuku o zdraví. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré kabinet v pondelok schválil.

„Ambíciou vlády je odpolitizovanie rezortu zdravotníctva. (…) Vláda preto pripraví dlhodobú stratégiu rozvoja zdravotníctva, ktorá bude výsledkom konštruktívneho dialógu o plánovaných krokoch s celým politickým a odborným spektrom a každým z relevantných subjektov, ktoré v zdravotníctve pôsobia, aby zabezpečila stabilitu a kontinuitu začatých procesov naprieč viacerými volebnými obdobiami,“ uvádza sa v dokumente.

Pri snahe o personálnu stabilizáciu chce vláda nastaviť podmienky, ktoré budú atraktívne pre absolventov a zároveň zastavia odchod odborníkov do zahraničia. Plánuje napríklad úpravu kompetencií zdravotníckych povolaní. Pri vzdelávaní vláda sľubuje prípravu inovácií a zvýšenie nedostatočných kapacít na zdravotníckych školách či univerzitách. „Nastavíme adekvátne podmienky financovania vzdelávania medikov tak, aby lekárske fakulty boli motivované prijímať viac slovenských študentov a zároveň zatraktívnime rezidentské štúdium pre mladých lekárov a sestry,“ priblížil kabinet.

Ďalšou prioritou vlády je stabilita a predvídateľnosť financovania zdravotníctva. Plánuje zadefinovať výšku celkových zdrojov a určiť pravidlá pre efektívne spravovanie zdrojov verejného zdravotného poistenia. Medzi krátkodobé priority vlády patrí aj prijatie rozhodnutia o Národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave.

V rámci strednodobých cieľov si vláda ako prioritu vytýčila napríklad rozšíriť skríningové programy o skríning pľúc, žalúdka a prostaty či aktualizovať katalóg ambulantných výkonov. Zároveň chce pripraviť reformu špecializovanej ambulantnej starostlivosti a zrealizovať schválenú koncepciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. „Kľúčovým opatrením v týchto segmentoch bude aj presun kompetencií medzi zdravotníckym a nezdravotníckym personálom,“ dodal kabinet. Plánuje pokračovať v reforme nemocníc a tiež hľadať alternatívne zdroje financovania výstavby a modernizácie nemocníc.

S cieľom optimalizovať a zjednocovať procesy na zabezpečenie udržateľného fungovania nemocníc chce vláda zaviesť centrálne nákupy liekov, špeciálneho materiálu a techniky. Vytvoriť chce aj podmienky pre rýchlejší vstup inovatívnych liekov na trh či zaviesť motivačné mechanizmy pre vstup nových generických a biologicky podobných liekov. Plánuje tiež napríklad zefektívniť systém prehodnocovania a kategorizácie cien a úhrad liekov či iniciovať na európskej úrovni rokovania o reexporte.

Vláda vzhľadom na starnúcu populáciu očakáva zvýšený dopyt služieb zdravotno-sociálnej starostlivosti, preto tomu chce v rámci dlhodobých cieľov prispôsobiť jej financovanie. K riešeniu problému má prispieť aj efektívne využitie kapacít kúpeľných zariadení. Rezort podotkol, že najefektívnejším nástrojom na zlepšenie zdravotného stavu populácie je osveta a vzdelávanie občanov. Plánuje preto systematickú osvetu a edukáciu občanov v oblasti zdravovedy. Výuku chce integrovať do vzdelávacieho systému na základných školách.

Vláda chce podporiť rozvoj kúpeľného cestovného ruchu

Jednou z priorít vlády je aj rozvoj kúpeľného cestovného ruchu. Podporiť ho chcú úpravou výšky poskytovaného poistného plnenia pre poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti. Pribudnúť by mohla aj možnosť dobrovoľných preventívnych kúpeľných pobytov za zvýhodnených podmienok pre domácich obyvateľov.

Na zabezpečenie vyššej miery komplexnej podpory cestovného ruchu a športu plánuje vláda vytvoriť Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Vláda tak chce vytvoriť podmienky pre rast športovej kultúry obyvateľov Slovenska a podporiť rozvoj mladých talentov.

Úlohou nového rezortu v oblasti cestovného ruchu bude podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie. „A na zahraničných trhoch vytvorí priestor pre plynulý rast príjmov tohto významného sektora domáceho hospodárstva,“ píše sa v PVV o ďalších očakávaniach od budúceho rezortu cestovného ruchu a športu.

Vláda plánuje prijať Stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu 2035, kde určia konkrétne ciele, nástroje a úlohy v cestovnom ruchu. Zriadiť tiež plánujú Fond na podporu cestovného ruchu. Vytvoriť chcú aj podmienky pre lepšie vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu. „Cieľom bude rozširovanie odborných zručností v cestovnom ruchu ako aj prepojenie aktivít organizácií cestovného ruchu, stavovských organizácií a stredných odborných škôl, vrátane celoživotného vzdelávania pedagógov,“ píše sa v PVV.

Vláda má tiež ambíciu zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v sektore cestovného ruchu. „Vláda sa zasadí o vytvorenie moderného systému kategorizácie ubytovacích zariadení, čím zabezpečí možnosti kontroly kvality poskytovaných služieb a jej zvyšovania, ich štandardizáciu a merateľnosť,“ uvádza sa v PVV.

Posilniť vláda plánuje aj všetky formy vidieckeho a prírodného cestovného ruchu. Ich zásadný prínos podľa vlády spočíva najmä v rozvoji regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva.

Vláda tiež plánuje podporovať medzinárodné letecké spojenia s významnými slovenskými letiskami za účelom prílevu zahraničných turistov. Jednou z priorít je aj podpora rozvoja súčasných medzinárodných letísk na Slovensku.

Z dlhodobého hľadiska sa plánuje slovenská vláda zasadiť aj o dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry cestovného ruchu a podporiť kongresovú turistiku.

Vláda chce uplatňovať nulovú toleranciu výskytu šeliem blízko miest a obcí

Vláda chce uplatňovať nulovú toleranciu výskytu medveďa a vlka v blízkosti miest a obcí. Pre zásahové tímy plánuje vydávať včasné povolania na reguláciu medveďa. Zároveň má v pláne zmapovať jeho reálny počet. Ak sa preukáže premnoženie medveďa, začne dialóg s Európskou komisiou o preklasifikovaní stupňa ochrany.

Vláda sa chce rozprávať so samosprávami a dotknutými subjektmi o implementácii mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu. Prijme rozhodnutie o regulácii skládok tak, aby sa eliminovali žaloby z Európskej komisie. Plánuje prijať rozhodnutie o výstavbe dostatočného množstva spaľovní.

Tvrdí, že dokončí a sfunkční informačný systém odpadového hospodárstva. „V prípade narábania a uskladňovania toxického materiálu vláda predstaví nový mechanizmus evidencie, dokladovania a úhrad,“ priblížila. Vláda chce, aby v systéme zálohovania mal štát silnejšie postavenie. Mala by tiež novelizovať zákon o envirozáťažiach.

Žiadne chránené územia nebudú vyhlásené bez dôkladnej diskusie, deklaruje vládny kabinet. Podporuje zonáciu národných parkov, ktorá bude zohľadňovať požiadavky lokálneho života. Uznáva míľniky plánu obnovy, reformu národných parkov a zonácií predstaví tak, aby boli naplnené a neohrozilo sa čerpanie financií.

Vládny kabinet uznáva, že ľudstvo čelí globálnym javom klimatickej zmeny. Je pripravený plniť záväzky Slovenska v ich eliminácii. Hlási sa aj k základným medzinárodným dohodám, ktorých signatárom je Slovensko, osobitne k Parížskej dohode. „Za účelom plnenia cieľov transformácie je vláda pripravená prijať nový zákon o klimatickej zmene a nízkouhlíkovej transformácii,“ poukázala.

Zároveň má v pláne prehodnotiť možnosť vzniku celonárodného stavebného úradu pre strategické investície a nadradenú infraštruktúru, kde by dochádzalo k spojenému stavebnému konaniu a posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Prioritou bude tiež odkanalizovanie samospráv, výstavba vodovodov, ako aj podpora transformácie osvetlenia samospráv na LED technológie.

Neodkladne sa podľa PVV zavedie národný projekt zadržiavania vody v krajine od pramenísk financovaný z plánu obnovy. Vláda považuje za svoju prioritu stabilizovať systém vodného hospodárstva a zadržiavania vody v krajine. Štátny Slovenský vodohospodársky podnik má prejsť transformáciou. Rovnako podporí rozvoj projektov na úseku lodnej dopravy a využitia prístavov. Ambíciou je modernizovať a vymeniť turbíny po životnosti na Vodnom diele Gabčíkovo.

Taktiež plánuje prehodnotiť výšku spoločenských hodnôt rastlín a živočíchov, ako aj výšku trestov a priestupkov za environmentálne trestné činy. Vláda pripraví novú koncepciu ochrany prírody. „Na prepojenie záujmov ochrany prírody, poľnohospodárskej a lesohospodárskej činnosti a záujmov rekreačného, prírodného a kultúrneho cestovného ruchu vláda sfunkční Radu vlády SR pre Európsku zelenú dohodu a zriadi medzisektorovú platformu Les – Šport – Rekreácia – Zdravie,“ uviedla.

Vláda kladie v PVV dôraz na zelenú transformáciu slovenského hospodárstva. Zaväzuje sa viesť intenzívny dialóg s priemyselnými podnikmi a podnikateľským sektorom.

Ambíciou kabinetu je urobiť revíziu platných zákonov v oblasti ochrany životného prostredia. Chce vedieť, či nedochádza na Slovensku k uplatňovaniu prísnejších noriem, ako je štandard Európskej únie. Odstrániť by sa podľa PVV mali aj protichodné ustanovenia zákonov.

Vláda sa mieni zaoberať zmenou systému volebného obvodu

Vláda mieni zriadiť expertnú skupinu, ktorá by vyhodnotila možnosti zmeny systému jedného volebného obvodu. Zároveň rešpektuje, že zmena počtu volebných obvodov pre parlamentné voľby si vyžaduje zmenu Ústavy SR.

Ministri chcú organizovať výjazdové rokovania vlády v pravidelných dvojmesačných intervaloch. Plánujú vytvoriť podmienky na spracovanie konceptu modernizácie samosprávy a miestnej štátnej správy, rozšíriť širokopásmový internet v regiónoch a pokračovať v budovaní eGovernmentu.

Ambíciou vlády je zriadiť Agentúru pre správu štátneho prebytočného majetku a pripraviť zmenu legislatívy, aby nepotrebné štátne budovy mohli byť samosprávam bezodplatne prevedené na verejnoprospešné účely.

Vláda presadí komplexné riešenia pre tzv. bezpečnú samosprávu, ktoré budú reflektovať zvýšenie ochrany zdravia a majetku, protipovodňové opatrenia, preventívne a rozvojové aktivity. Zváži vytvorenie Fondu na predprojektovú prípravu.

Chce zaviesť systém krokov, ktoré odstránia rôzne prekážky, aby bolo možné bezodplatne previesť pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu v intraviláne obciach a pozemky pod cestami v extraviláne obcí do ich vlastníctva.

Vláda mieni vytvoriť nadrezortnú komisiu, ktorá má posúdiť možnosti výrazného zjednodušenia procesov verejného obstarávania. Zároveň zrealizuje revíziu súčasného Operačného Programu Slovensko a to súbežne s prípadnými úpravami v pláne obnovy. Paralelne s tým chce prijať užitočné zmeny v oblasti verejných obstarávaní, ktoré budú reagovať na problémy v aplikačnej praxi. „Súbežne s týmito aktivitami bude vytvorená Mapa verejných investícií, ktorá prispeje k transparentnému, efektívnemu a predvídateľnému modelu koordinovaného rozvoja územia vrátane a jeho financovania,“ uviedla.

V oblasti regionálneho rozvoja plánuje prijať legislatívne zmeny, ktoré zlepšia možnosti čerpania financií, aby urýchlili procesy implementácie projektov, zvýšili príjmové možnosti samospráv a zlepšili systémovú pomoc v najmenej rozvinutých regiónoch. „Týmto regiónom bude venovaná prioritná pozornosť sprevádzaná novým prístupom podpory a rozvoja,“ deklaruje.

V časti venovanej podpore národnostných menšín chcela vláda vytvárať podmienky pre ich rozvoj v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií. „Osobitne bude vládu zaujímať možnosť, obzvlášť motivácie zapojenia členov marginalizovaných skupín do pracovného trhu, ktorý je dnes poznačený nedostatkom pracovnej sily,“ poukázala.

Ministri sú rozhodnutí pokračovať len v takých projektoch a stratégii podpory marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sa osvedčili a priniesli merateľný efekt. Mimoriadnu pozornosť chce vláda venovať systémom vzdelávania od predškolských zariadení až po odborné školstvo.

Súdna mapa sa má prehodnotiť, dôraz sa kladie aj na alternatívne tresty

Prehodnotenie súdnej mapy s ohľadom na čerpanie financií z plánu obnovy, rekodifikácia civilného práva, stratégia restoratívnej justície a rozvoj ľudských zdrojov v pôsobnosti rezortu spravodlivosti. Dôraz kladie vláda na alternatívne tresty a rozlišovanie medzi prvotrestaným páchateľom, obzvlášť nebezpečným recidivistom a ostatnými páchateľmi. Zrušiť alebo zmeniť chce skutkovú podstatu trestného činu ohýbania práva, dôraz kladie aj na probáciu a mediáciu.

„Vláda sa zameria na úpravu a modernizáciu všetkých právnych oblastí tak, aby právne predpisy spĺňali štandardy európskeho demokratického štátu dvadsiateho prvého storočia,“ deklaruje PVV. Hovorí aj o zjednodušovaní administratívnych procesov, nezávislosti, integrite a zákonnosti rozhodovania orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Vláda sa zaviazala aj k zvýšeniu ochrany pred domácim násilím. Avizuje koncepciu riešenia drobnej majetkovej kriminality netrestnými nástrojmi. Prehodnotiť chce fungovanie Úradu pre správu zaisteného majetku a inštitútu zaistenia majetku.

Nový Trestný zákon má podľa PVV rozlišovať medzi prvotrestaným páchateľom inej ako obzvlášť závažnej trestnej činnosti, kde vidí rezort spravodlivosti potrebu posilniť resocializačný aspekt a uprednostniť alternatívne tresty; obzvlášť nebezpečným recidivistom, kde považuje za potrebné posilniť aspekt ochrany spoločnosti pred páchateľom a medzi ostatnými páchateľmi.

V oblasti trestnej politiky mieni vláda presadiť depenalizáciu, premietnuť sa má do zníženia trestov odňatia slobody na úroveň vyspelých štátov Európy. V záujme dekriminalizácie chce valorizovať kvantitatívne hranice škody s prihliadnutím na infláciu. V rámci strednodobých priorít plánuje posilniť podmienky pre individualizáciu trestu.

Kabinet plánuje odstraňovať problémy ochranného liečenia a detencie. Potrebu vidí v bezpečnom a humánnom prostredí vo väzniciach. Dôraz kladie na rozvoj individualizácie spôsobu výkonu trestu, na resocializáciu a výchovnovzdelávacie programy pre odsúdených. Sfunkčniť chce elektronický systém pre monitoring osôb.

Zamerať sa chce aj na interné nástroje distribúcie ľudských zdrojov v súdnictve, aj v kontexte súdnej mapy. Vláda sa zaviazala prehodnotiť právnu úpravu statusových otázok sudcov a zamerať sa na zlepšenie systému ich hodnotenia či na rovnomernejšie pracovné zaťaženie. Zváži i opätovné zavedenie inštitútu justičného čakateľa. Docieliť chce funkčnosť inštitúcií bez ohľadu ich na personálne obsadenie a obmedziť prieťahy v konaniach.

Vláda sa tiež zaviazala odstrániť investičný dlh v rezorte spravodlivosti. Hovorí aj o potrebe informačných technológií. Spolu s akademickou obcou chce prispieť k zvyšovaniu kvality právnického vzdelávania. Nastaviť chce systém informovania verejnosti o trestnom konaní „s akcentom na zachovanie prezumpcie neviny a ľudských práv a slobôd“. Za nevyhnutné označil kabinet obnovu a udržiavanie dialógu s odbornou obcou.

Kabinet sa zaviazal prijať Národnú protikorupčnú stratégiu

Vláda sa zaviazala prijať Národnú protikorupčnú stratégiu. Založená má byť na pilieroch, ako sú zdokonaľovanie právnej úpravy, budovanie kapacít, vzdelávanie a komunikácia v témach integrity, prevencie korupcie a riadenia korupčných rizík.

„Vláda si uvedomuje, že korupcia predstavuje riziko pre stabilitu a bezpečnosť spoločnosti, podkopáva dôveryhodnosť inštitúcií a hodnoty demokracie, etické hodnoty a výkon spravodlivosti a ohrozuje ekonomický rozvoj a právny štát. Boj proti korupcii si vyžaduje celospoločenský prístup,“ píše sa v PVV. Prevenciu vníma vláda ako priestor na vytváranie a zdokonaľovanie systémových protikorupčných opatrení na všetkých úrovniach verejnej správy.

Kabinet sa zaviazal posilňovať transparentnosť a pripraviť protikorupčnú právnu úpravu regulácie styku verejných funkcionárov s osobami zastupujúcimi záujmy jednotlivcov a organizácií. Prijať chce pravidlá na zabezpečenie etiky a integrity najvyšších štátnych funkcionárov formou kódexu správania sa. S ostatnými orgánmi verejnej moci chce nájsť zhodu na ústavno-právne konformnom zavedení jednotných pravidiel podávania majetkových priznaní funkcionárov vo verejnom sektore. Dôraz pritom kladie na elektronizáciu.

PVV hovorí aj o komplexnej analýze aplikačných problémov s realizáciou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Vláda má ambíciu posilňovať transparentnosť legislatívneho procesu a zavádzať transparentné pravidlá financovania mimovládnych organizácií. Chce tiež zdokonaľovať riadenie korupčných rizík na vertikálnej aj horizontálnej úrovni. Vytvoriť plánuje vláda podmienky na prípravu právnej úpravy regulácie riadenia korupčných rizík. Posilňovať chce spoluprácu s územnou samosprávou pri zavádzaní protikorupčných pravidiel.

Čo sa týka rozvoja efektívnej verejnej správy, spočívať má na troch pilieroch. A to na aktívnej kontrole komunikácie občana so štátom na báze životných situácií občana, efektívnej digitalizácii verejného priestoru a reorganizácii verejnej správy s cieľom zvýšiť jej efektivitu a transparentnosť.

Iinternetové pripojenie pre sociálne ohrozené skupiny

V oblasti boja s digitálnou chudobou vláda považuje za strategické, aby obyvatelia a sociálne ohrozené rodiny mali prístup k adekvátnemu internetovému pripojeniu. Taktiež chce podporovať investície, ktorými by sa zásadne zvýšil počet nových IT špecialistov.

Sociálne ohrozené skupiny by mali mať prostredníctvom adekvátneho internetového pripojenia zabezpečený prístup k vzdelaniu alebo práci. „Vláda preto navrhne opatrenie na preplatenie internetových služieb, ktoré umožnia týmto rodinám prístup k online vzdelávacím službám, práci na diaľku, k e-gov službám a napomôžu k znižovaniu digitálnej priepasti a rozvoju digitálnych zručností využívaním digitálnych technológií a služieb,“ uviedol kabinet.

V oblasti budovania digitálnych zručností chce vláda okrem vyššieho počtu IT špecialistov podporovať aj rozvoj celoživotného vzdelávania. S odvetvím IT plánuje spolupracovať pre zabezpečenie hospodárskeho rastu krajiny.

Jednou z priorít kabinetu je podpora projektov rozšírenia pevného širokopásmového pripojenia do všetkých základných a stredných škôl na úroveň jeden gigabit za sekundu (Gbit/s). Ďalej bude podporovať projekty rozšírenia pokrytia hlavných cestných a železničných koridorov mobilným širokopásmovým pripojením.

„V oblasti životných situácií bude vláda podporovať dokončenie implementácie čo najvyššieho počtu prioritných životných situácií, ktoré uľahčia občanom a podnikateľom život a zbavia ich zbytočnej byrokracie,“ uviedla vláda v PVV s tým, že to znamená zavedenie princípu jedenkrát a dosť, proaktívne automatizované služby či vopred vyplnené formuláre.

V rámci kybernetickej bezpečnosti chce vláda podporovať informačnú a prevádzkovú bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry. Investície by podľa vyhlásenia mali sledovať začlenenie nových technických riešení systému včasnej reakcie do infraštruktúry riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti. Taktiež by sa mali realizovať pravidelné hodnotenia zraniteľnosti, ako aj penetračného testovania v celkovej architektúre.

Vláda chce taktiež v oblasti zefektívnenia riadenia podporovať dokončenie digitálnej transformácie vnútorných procesov verejnej správy. Ide o zavádzanie takzvaných centier zdieľaných služieb v oblasti podporných/prierezových služieb, zdieľanie dát medzi rezortnými informačnými systémami bez obmedzení, profesionalizáciu či zvyšovanie IT kvalifikácie úradníkov.

Z RTVS by mala vzniknúť Slovenská televízia a Slovenský rozhlas

Vláda presadí právny a ekonomický rámec rozdelenia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie – Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, prípadne zváži iné riešenie, ako posilniť verejnoprávnosť RTVS.

Programový dokument zvýrazňuje systematickú podporu národnej kultúry. „Vláda má záujem, aby národná kultúra bola v popredí spoločenského záujmu, a preto jej bude poskytnutá adekvátna podpora na jej rozvoj,“ píše sa v PVV. Deklaruje systémovú a dlhodobú podporu všetkých foriem slovenskej ľudovej kultúry, taktiež systémovú podporu miestnej a regionálnej kultúry. „Zasadíme sa o vytvorenie verejného dotačného systému pre regionálne kultúrne a spoločenské organizácie v úzkej spolupráci so samosprávami,“ uvádza kabinet v tejto súvislosti. Za dôležité považuje tiež systémové zlepšenie sociálneho postavenia kultúrnych pracovníkov v spoločnosti, s osobitným dôrazom na pracovníkov miestnej kultúry.

Kabinet chce tiež rozšíriť systém kvót, známy v rámci podpory slovenskej hudby v rádiách. „Vláda pripraví komplexnejší návrh na ich uplatňovanie na celý okruh slovenskej kultúrnej tvorby vrátane prezentácie slovenských umelcov v štátnych inštitúciách a vo verejných priestoroch,“ zdôrazňuje.

Avizuje tiež nové štatúty verejnoprávnych umeleckých podporných fondov s cieľom „zvýšenia podpory originálnej slovenskej tvorby a zvýšenia kontroly využívania verejných zdrojov“.

V PVV uisťuje o podpore ochrany a rozvíjania kvalitatívnej úrovne slovenského jazyka, takisto plánuje vytvoriť mechanizmus systematickej obnovy a správy hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. „Obnova kultúrnych pamiatok má popri význame zachovania kultúrneho dedičstva a podpory cestovného ruchu aj významný sociálny prvok, a to vo forme sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú pri obnove kultúrneho dedičstva významnú časť príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít,“ dodáva kabinet.

Vláda bude venovať pozornosť aj kultúrnym potrebám príslušníkov národnostným menšín, hľadať bude tiež nové zdroje financovania kultúry mimo verejných zdrojov, prostredníctvom zvýšenia solidarity a ekonomickej angažovanosti súkromného sektora.

Vláda deklaruje výraznú podporu športu a výstavbe športovej infraštruktúry

Vláda pozdvihne slovenský šport na novú úroveň. Nástrojom na dosiahnutie strategických cieľov v oblasti športovej politiky má byť vytvorenie Ministerstva pre šport a cestovný ruch SR. „Zvýrazní a potvrdí postavenie športu ako prioritného úseku v cieľoch vlády a umožní systematizovať štátnu politiku v tomto odvetví,“ vysvetľuje kabinet.

V rámci svojho mandátu chce vyvíjať dlhodobú a neustálu činnosť štátu, ktorou podporí výstavbu a rekonštrukciu športovísk, „osobitne v lokalitách, kde takáto infraštruktúra je nedostatočná vzhľadom na potreby obyvateľstva“. Investície do tejto oblasti chápe aj ako prostriedok ekonomického rozvoja krajiny a nástroj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. „Budovanie novej športovej infraštruktúry a rekonštrukcia jestvujúcej je zásadným záväzkom tejto vlády,“ zdôrazňuje kabinet v PVV.

V prípade zvýšenia zdrojov pre podporu športu preskúma možnosti financovania aj z odvodov z prevádzkovania hazardných hier a zváži ďalšie legislatívne zmeny s cieľom motivovať súkromný sektor na väčšiu podporu športu. Celkovo chce športovému odvetviu poskytnúť viac peňazí. „A to aj zvýšením prostriedkov pre Fond na podporu športu,“ dodáva kabinet.

Osobitnú pozornosť chce venovať aj podpore športu hendikepovaných športovcov, píše o „vymedzení mimoriadnej línie v štátnej politike v oblasti športu pre zdravotne znevýhodnených športovcov a ich organizácie“.

V spolupráci so športovým hnutím a inými subjektmi plánuje vypracovať a schváliť Národný program rozvoja športu s podtitulom Slovensko – Krajina šampiónov. „V ňom s dlhodobým výhľadom na dve desaťročia dopredu stanoviť legislatívne úlohy a investičné priority štátu a potreby, plány a ciele športových zväzov, Slovenského olympijského a športového výboru, územnej samosprávy a škôl s jednotiacim cieľom dosahovať svetovú kvalitu športu vo všetkých jeho podobách,“ ozrejmuje vláda v PVV.

(tasr)


Netanjahu rečnil v americkom Kongrese: Izrael a USA ohrozuje iránska os terorizmu. Izrael, Spojené štáty aj celý arabský svet ohrozuje iránska „os terorizmu“, povedal Benjamin Netanjahu vo svojom prejave v americkom Kongrese. Po príchode si izraelský premiér vyslúžil potlesk zo strany republikánov a tlmenejšie prijatie zo strany…

Prejsť na článok
Proti Netanjahuovi v americkom Kongrese protestujú zákonodarci aj tisíce demonštrantov. Nesúhlas s prítomnosťou izraelského predsedu vlády v budove amerického zákonodarného zboru vyjadrili okrem desiatok členov Kongresu aj tisíce protestujúcich, ktorí vyšli do ulíc Washingtonu, D. C. Prejav Benjamina Netanjahua, ktorý predniesol na spoločnom stretnutí členov…

Prejsť na článok
Crooks si pred atentátom na Trumpa vyhľadával detaily o streľbe na Kennedyho. Útočník, ktorý počas predvolebného mítingu postrelil Donalda Trumpa, sa na osobu bývalého amerického prezidenta začal intenzívne sústrediť od 6. júla, teda týždeň pred streľbou, počas ktorej 20-ročného Thomasa Matthewa Crooksa zneškodnil ostreľovač. Vyšetrovanie ukázalo, že…

Prejsť na článok
Správa eurokomisie podľa Suska neodráža realitu. Považuje ju za nevyváženú a zavádzajúcu. Správa Európskej komisie o stave právneho štátu v členských štátoch Európskej únie neodráža vo vzťahu k Slovenskej republike skutočnú realitu, domnieva sa minister spravodlivosti Boris Susko. Dokumentu vyčítal nesprávne metodologické spracovanie. „Správu ešte budeme komentovať,…

Prejsť na článok
V Turecku zadržali podozrivého z výbuchu v Moskve, pri ktorom sa zranili dvaja ľudia. Turecká polícia zadržala ruského občana podozrivého z umiestnenia nálože do osobného auta v ruskej metropole. Pri náslendom výbuchu, ktorý má mať Jevgenij Serebriakov na svedomí, sa zranili dvaja ľudia. O zadržaní domnelého páchateľa v západotureckom…

Prejsť na článok
Veľryba skočila na rybársku loď a prevrátila ju. Pri incidente sa nikto nezranil. Vráskavec dlhoplutvý zaútočil na loď dvojice rybárov pri pobreží amerického štátu New Hampshire. Po tom, čo sa plavidlo prevrátilo, zachránila pasažierov posádka neďalekej lode. Videozáznam, ktorý sa podarilo tínedžerom na palube druhej lode natočiť, sa…

Prejsť na článok
Prešovčanky čakajú na preventívny ultrazvuk prsníkov dva aj tri roky. V čom je problém?. PREŠOV – Zaskočená ostala Prešovčanka, ktorá sa na odporúčanie svojho gynekológa mala objednať na preventívne ultrasonografické vyšetrenie (USG) prsníkov. Vo viacerých zdravotníckych zariadeniach jej totiž zahlásili čakaciu dobu dva až tri roky. Ministerstvo zdravotníctva aj…

Prejsť na článok
Kyjev dostane do konca roka vďaka českej iniciatíve pol milióna delostreleckých granátov. Oznámil to predseda českej vlády Petr Fiala. Pôjde o súčasť iniciatívy pod záštitou Prahy, na ktorej sa podieľa 15 štátov. „Do konca roka dostane ukrajinská armáda asi 500-tisíc 155-milimetrových nábojov. Zároveň vás môžem ubezpečiť, že…

Prejsť na článok
Fico vzal na vedomie odporúčania eurokomisie. Nezohľadňujú ale podľa neho vládne opatrenia. Robert Fico vo svojom stanovisku oznámil, že berie na vedomie odporúčania Európskej komisie pri hodnotení stavu právneho štátu na Slovensku. Zdôraznil, že rezorty budú s Bruselom viesť ďalší dialóg, pretože odporúčania nezohľadňujú mnohé opatrenia vládnej…

Prejsť na článok
Pražské letisko po výpadku trvajúcom niekoľko hodín opäť spojazdnilo informačné tabule. Letisko Václava Havla na sociálnej sieti oznámilo, že po niekoľkohodinovom výpadku sfunkčnilo informačné tabule zobrazujúce dáta o letoch. Príčiny problému aktuálne analyzuje. „Zobrazovacie systémy s informáciami o odletoch sú už funkčné a cestujúci sa môžu…

Prejsť na článok
Kritike eurokomisie sa nevyhlo ani Maďarsko, opäť kritizovala stav právneho štátu. Vo výročnej správe Európska komisia poukázala na pretrvávajúce nedostatky ako korupcia, financovanie politických subjektov či nedostatočná nezávislosť médií. Záverom dokumentu je odporúčanie ponechať fondy Bruselu určené pre Budapešť pozastavené. „Maďarsko je pre Komisiu skutočne systematickým…

Prejsť na článok
Veľvyslanci členských krajín EÚ uvoľnili na obnovu Ukrajiny takmer 4,2 miliardy eur. Diplomatickí zástupcovia členských krajín Európskej únie sa dohodli na uvoľnení niekoľkých miliárd eur na pomoc Kyjevu s obnovou vojnou zničenej krajiny, oznámilo maďarské predsedníctvo v Rade Európskej únie. Teraz sa vyžaduje súhlas ministrov. Prostriedky sú…

Prejsť na článok
Prípad Lučanského smrti uzavretý, GP SR nezistila pochybenie. Rodina reaguje. Prokurátor Generálnej prokuratúry SR nezistil protiprávne konanie – úmyselné či nedbanlivostné – príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v prípade smrti policajného exprezidenta Milana Lučanského. Oznámila to hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová. „Prokurátor GP SR po preskúmaní…

Prejsť na článok
Nemecká zbrojovka Rheinmetall začala s realizáciou projektu továrne na Ukrajine. Najväčšia nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall svoj zámer postaviť na Ukrajine továreň prvýkrát predstavila vo februári. Výroba munície by sa mala začať do 24 mesiacov. Očakáva sa, že fabrika každý rok vyprodukuje viac než milión kusov…

Prejsť na článok
V Bratislave havarovali v plnej rýchlosti policajti. Zachraňovať ich museli hasiči . Nehoda sa stala na Patrónke. Mestskí policajti zišli z cesty, vrazili do stromov, ich vozidlo sa po náraze prevrátilo a ostalo ležať na boku. Z auta ich museli vystrihávať hasiči, prítomná bola aj záchranná zdravotná služba. Obaja príslušníci…

Prejsť na článok
Nemecký kancelár Olaf Scholz sa bude uchádzať o znovuzvolenie. Svoj zámer kandidovať potvrdil krátko po tom, čo nemecká vláda oznámila dátum najbližších volieb do Spolkového snemu, ktoré sa uskutočnia 28. septembra 2025. „SPD je veľmi zomknutá strana. Všetci sme pevne odhodlaní ísť spoločne do…

Prejsť na článok
SNS navrhuje zdanenie obchodných reťazcov. Slovensko by vraj získalo 200 miliónov eur. Slovenská národná strana navrhuje zdanenie obchodných reťazcov, k tomuto kroku vyzvala aj ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer). Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová s tým, že podobnú úpravu navrhli aj v roku 2019. Zo strany národniarov ide…

Prejsť na článok
Hygienici v potravinách Tesco v Dunajskej Strede našli potkany a trus. Štátna veterinárna a potravinová správa SR potvrdila správy o zatvorení prevádzky obchodného reťazca Tesco v Dunajskej Strede. Dôvodom pre tento krok mali byť zistenia regionálnych hygienikov, ako sú „výskyt uhynutých hlodavcov“ v sklade či tovar s nahryznutými obalmi. Inšpektori regionálnej potravinovej…

Prejsť na článok
Pražské letisko opäť hlási problémy, nefungujú informačné tabule. Cestujúcim v stredu na sociálnej sieti X odporučilo, aby v oboch termináloch sledovali náhradné informačné tabule a počúvali hlásenie. „Letisko Praha má technické problémy informačných systémov. Na sprevádzkovaní intenzívne pracujeme. Cestujúcim odporúčame, aby sledovali náhradné…

Prejsť na článok
V Nemecku spustili rozsiahlu raziu proti mešitám. Islamské centrum v Hamburgu zakázali. Od 05:59 odštartovala po celom Nemecku jedna z najrozsiahlejších a najtvrdších razií proti mešitám, z ktorých sa šíri nenávisť proti západnej kultúre, antisemitizmus a podpora terorizmu. Môže ísť o dôsledky aprílovej demonštrácie radikálnych islamistov. Razia…

Prejsť na článok
Pešia zóna v Banskej Bystrici bude bezpečnejšia. Zmeny čakajú najmä motorové vozidlá. BANSKÁ BYSTRICA – Pešia zóna v Banskej Bystrici sa stáva čoraz nebezpečnejšia. Chodci sa sťažujú na mnohé ataky prechádzajúcich automobilov, nezodpovedných cyklistov, či agresívnych kolobežkárov. Samospráva preto začína konať. Zmeny sa dotknú najmä vodičov osobných motorových…

Prejsť na článok
Rezort obrany posudzuje už len dve izraelské ponuky na systémy PVO. V rámci obstarávania systémov protivzdušnej obrany (PVO) Slovensko posudzuje už len dve ponuky z Izraela, povedal na tlačovej konferencii vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer). Spresnil, že ide o ponuky zbrojárskych firiem Rafael a Israel Aircraft Industries. „Už len zvažujeme…

Prejsť na článok
Pellegrini: Slovensko musíme vedieť brániť sami. Prezident Peter Pellegrini navštívil ministerstvo obrany. Jeho návšteva „nie je len symbolická“, armáda plní dôležité úlohy aj vzhľadom na vojnu na Ukrajine, povedal v príhovore. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) pripomenul záväzok o vlastnej obrane, ktorý vyplýva zo zmluvy…

Prejsť na článok
Výbuch bomby v aute odtrhol nohy ruskému dôstojníkovi vojenskej rozviedky. Dvaja ľudia v stredu utrpeli zranenia pri výbuchu osobného vozidla v Moskve, oznámilo ruské ministerstvo vnútra. Podľa ruských médií je jeden zo zranených zamestnanec ruskej vojenskej rozviedky GRU. Mužovi výbuch odtrhol nohy a jeho manželku…

Prejsť na článok
Polícia žiada ľudí o videá z Pohody. Návštevníkov vyzvala, aby jej zaslali videá, ktoré zachytávajú počasie na mieste konania festivalu. Nahrávky majú polícii pomôcť pri vyšetrovaní pádu stanu, ku ktorému došlo 12. júla na festivale. Pád stanu vyšetruje krajský policajný vyšetrovateľ z…

Prejsť na článok
Gruzínsky premiér: Za atentátom na tunajšieho lídra sú organizátori útokov na Trumpa a Fica. Gruzínska štátna bezpečnostná služba vyšetruje údajné sprisahanie bývalých vysokých gruzínskych funkcionárov žijúcich na Ukrajine. Sú podozriví z prípravy vraždy bývalého premiéra a zakladateľa vládnucej strany Gruzínsky sen Bidzinu Ivanišviliho. Ruská agentúra, ktorá informovala o pokuse…

Prejsť na článok
Zimné OH by sa mali odohrávať vo Francúzskych Alpách. Delegáti 142. zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) potvrdili Francúzske Alpy ako dejisko zimných olympijských hier v roku 2030, hoci zatiaľ iba podmienečne. Dôvodom je politická situácia po predčasných voľbách, pre ktorú chýbajú garancie zo strany vlády. Centrom hier v roku…

Prejsť na článok
Poľský minister obrany chce pred vstupom Ukrajiny do EÚ vyriešiť problém z histórie. Volynská tragédia je v Poľsku považovaná za genocídu Poliakov zo strany Ukrajiny. Udalosť, ktorej začiatok sa datuje v marci 1943, dodnes rezonuje v spoločnosti. Práve túto historickú tragédiu považuje poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz za…

Prejsť na článok
Agrorezort spustil kontrolu dvojakej kvality potravín. Ministerstvo pôdohospodárstva bude popri štandardnej kontrole kvality potravín kontrolovať aj ich dvojakú kvalitu, informoval minister Richard Takáč (Smer). Na tlačovej konferencii vystúpil spolu s ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martinom Chudým. Šéf agrorezortu pripomenul, že veterinári v júni…

Prejsť na článok
Ukrajinci priškrtili Družbu. Nadbiehajú tým veľkým hráčom Západu?. Čaká nás vidina drahšieho benzínu? Bojujúca Ukrajina, ktorej situácia na fronte je zúfalá, uvalila sankcie na ruskú firmu Lukoil, čím znemožňuje transport veľkého množstva ropy, ktorá tečie južnou vetvou Družby do Maďarska, na Slovensko a…

Prejsť na článok
Nudisti v Banskej Štiavnici sú čoraz viac vystavovaní kritike z okolia. Niektorých to poburuje, iným zas neprekážajú. Avšak namiesto pokoja a relaxu rekreantov čoraz častejšie navštevuje mestská polícia, ktorá ich za obnažovanie na verejnosti pokutuje. Tí zasa stále reagujú len na podnety od ľudí. „Nebolo to…

Prejsť na článok
Na letisku v nepálskom hlavnom meste Káthmandu havarovalo lietadlo, hlásia 18 obetí. K incidentu prišlo pri vzlete lietadla. „Na palube bolo 19 ľudí vrátane posádky,“ uviedol spravodajský portál Kathmandu Post s odvolaním sa na hovorcu letiska. Portál neskôr informoval, že záchranári vyzdvihli z miesta nehody 18 tiel.…

Prejsť na článok
Prvý telefonát ministrov obrany USA a Ukrajiny po Bidenovom stiahnutí kandidatúry. O čom sa zhovárali?. Spojený štáty sú pod vedením Bidena najväčším podporovateľom Ukrajiny vo vojne proti Rusku a od začiatku invázie v roku 2022 jej poskytli vojenskú pomoc za vyše 50 miliárd dolárov. Otázne však je, či nejakú podporu…

Prejsť na článok
Video: Posádka lode puškami zničila bezpilotný čln húsíov. Bezpilotný čln húsíov (USV) sa približoval ku kontajnerovej lodi Pumba plaviacej sa v Červenom mori pod libérijskou vlajkou. Posádka naň vypálila v priebehu 14 sekúnd asi 24 výstrelov z pušiek Steyr. Plavidlo vybuchlo skôr, ako…

Prejsť na článok
V Rusku zakotvila vietnamská raketová fregata. Plavidlo zakotvilo v ruskom ďalekovýchodnom prístave iba niekoľko týždňov po ceste ruského prezidenta Vladimira Putina do Vietnamu, počas ktorej uviedol, že má záujem vybudovať „spoľahlivú bezpečnostnú architektúru“ v ázijsko-tichomorskom regióne. Vietnamská raketová fregata Hung Dao…

Prejsť na článok
Prešovská nemocnica hlási pokles prípadov žltačky. Odborníci naďalej monitorujú ohniská. PREŠOV – V uplynulých dňoch viaceré média informovali o kritickej epidemickej situácii na východnom Slovensku. V kraji pribudli prípady infikovaných pacientov vysoko prenosným ochorením vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Informácie potvrdila aj Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana…

Prejsť na článok
Prvý balón s odpadkami zo Severnej Kórei pristál na pozemku juhokórejského prezidentského sídla. Komplex prezidenta Jun Sok-jola v Soule je chránený desiatkami vojakov a v jeho okolí platí bezletová zóna. Počas monitorovania najnovšej série balónov, ktoré Severná Kórea vypustila v stredu skoro ráno, objavila juhokórejská bezpečnostná služba na…

Prejsť na článok
Generál Breuer: Rusko sa pripravuje na útok na Západ. V roku 2029 bude mať na to zdroje. Ruská armáda každoročne dostáva 1 000 až 1 500 tankov. Preto sú najväčšie európske krajiny NATO podľa generálneho inšpektora nemeckých ozbrojených síl Carstena Breuera v nevýhode. To podľa neho otvára ruskému prezidentovi dvere začať vojnu…

Prejsť na článok
Musk poprel, že bude podporovať 45 miliónmi dolárov mesačne Trumpa. Nedávno sa začali šíriť informácie o zámere miliardára Elona Muska poskytnúť zhruba 45 miliónov dolárov mesačne novému politickému výboru na podporu bývalého amerického vodcu Donalda Trumpa v rámci jeho prezidentskej kampane. Samotný filantrop však teraz…

Prejsť na článok
Trumpov volebný tím podal sťažnosť. Týka sa Harrisovej. Voľby v Spojených štátoch sa blížia a len pred pár dňami zo súboja odstúpil Joe Biden. Ten vyjadril podporu Kamale Harrisovej, súčasnej viceprezidentke, ktorá nastúpila do boja o Biely dom. Harrisová však prevzala kontrolu aj…

Prejsť na článok

Stovky prepustených väzňov ako následok novely Trestného zákona Takéto vyjadrenie neprichádza ako poplašná správa z úst predstaviteľov politiky či médií, ale ako konštatovanie nedomyslených následkov novely Trestného zákona. Ide o výhradu profesora Čentéša, uznávaného odborníka na trestné právo, ktorý poukazuje na praktický problém znižovania trestných sadzieb v novej právnej úprave. Riziko nespočíva ani tak v nebezpečnosti prepustenia samotných väzňov pre spoločnosť, ako v chýbajúcich opatreniach štátu po ich prepustení. Kriminologické a penologické výskumy navyše celkom presvedčivo preukazujú, že neprimerané sprísňovanie trestnej represie obvykle predstavuje produkt emocionálnej a populistickej trestnej politiky, a neprispieva k dosiahnutiu žiadneho pozitívneho výsledku v podobe zníženej kriminality. Naopak, jeho preukázateľným efektom sú chronicky preplnené väznice a rastúci index väzenskej populácie. Krok smerom k humanizácii trestov je teda v poriadku podľa Ústavného súdu SR ale aj iných relevantných inštitúcií. Štát však musí byť zodpovedný aj za to, aby nízke tresty mali skutočne prevýchovný efekt.

prečítať viac
Tréner Slovana Weiss sa teší na podporu fanúšikov v Celje: Šance vidí 50:50. Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava nastúpi v stredu od 20.15 h na trávniku slovinského Celje s cieľom vybojovať si sľubný výsledok do odvety. Tréner Vladimír Weiss st. po príchode do dejiska zápasu netajil rešpekt k…

Prejsť na článok
Žraloky pri brazílskom pobreží mali pozitívne testy na drogy, v pečeni a svalstve majú kokaín. Morským biológom sa na základe testovania 13 žralokov ostronosých neďaleko brazílskeho Rio de Janeira podarilo zistiť, že v organizmoch týchto oceánskych živočíchov koluje vysoké množstvo návykových látok. Zároveň ide o prvý výskum, ktorý odhalil kokaín…

Prejsť na článok
Ruská duma schválila zákon o „nežiaducich“ organizáciách, netýka sa len mimovládok. Dolná komora ruského parlamentu Štátna duma schválila zákon, ktorý umožňuje označiť akúkoľvek zahraničnú organizáciu za „nežiaducu“ a zakázať jej pôsobenie na území Ruska. Ešte o ňom bude hlasovať horná komora parlamentu Rada federácie a zákon…

Prejsť na článok
Macron zrejme vymenuje novú vládu až po olympiáde. Chce sa vyhnúť chaosu. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vylúčil odstúpiť zo svojej funkcie pred koncom funkčného obdobia. Novú vládu by chcel podľa svojich slov vymenovať až v polovici augusta po skončení olympijských hier v Paríži, aby sa…

Prejsť na článok
Prvé prieskumy po odstúpení Bidena nemajú jasného víťaza prezidentských volieb. Prvé predvolebné prieskumy po odstúpení amerického prezidenta Joea Bidena zo súboja o post šéfa Bieleho domu majú rozdielne výsledky. Zatiaľ čo jeden hovorí o víťazstve Donalda Trumpa, podľa druhého ľudia preferujú Kamalu Harrisovú. Online prieskum…

Prejsť na článok
Francúzska polícia zadržala muža, ktorý mal plánovať útok počas olympiády v Paríži. Polícia v metropolitnej oblasti Bordeaux na juhu Francúzska zadržala muža, ktorý údajne plánoval útok počas nadchádzajúcich olympijských hier v Paríži. Odhalili ho na základe správ na sociálnych sieťach, kde vyjadroval túžbu spáchať násilný čin. Francúzska…

Prejsť na článok
Kto riadi túto krajinu? Biden podľa Trumpa neverí Harrisovej, keď deleguje právomoci. Republikánsky kandidát na prezidenta Spojených štátov amerických Donald Trump vyzval svoju pravdepodobnú súperku za demokratickú stranu a viceprezidentku Kamalu Harrisovú, aby uviedla, či si myslí, že prezident Joe Biden zvládne viesť krajinu po zvyšok svojho…

Prejsť na článok
Francúzska ľavica sa dohodla na kandidátke na premiérku, má ňou byť Lucie Castetsová. Koaličné strany francúzskeho Nového ľudového frontu, ktorý zvíťazil v predčasných parlamentných voľbách, vybrali po 15 dňoch rokovaní vysokú úradníčku vo finančnej sfére Luciu Castetsovú ako kandidátku na post predsedníčky vlády. „Biely dym!“ napísala po rokovaniach…

Prejsť na článok
Ukrajina tvrdí, že pri útoku na ruský prístav Kavkaz poškodila trajekt používaný na vojenské účely. Ukrajinská armáda tvrdí, že pri zásahu malého prístavu Kavkaz v ruskom Krasnodarskom kraji značne poškodila trajekt, ktorý sa údajne využíval na vojenské účely. Ruské úrady odtiaľ predtým hlásili najmenej jednu obeť. Prístav Kavkaz v Kerčskom…

Prejsť na článok
Dvojica najvyšších predstaviteľov demokratov v americkom Kongrese podporila Harrisovú. Líder demokratickej väčšiny v Senáte Chuck Schumer a líder Demokratickej strany v Snemovni reprezentantov Hakeem Jeffries po niekoľkých dňoch špekulácií podporili viceprezidentku Kamalu Harrisovú v kandidatúre za americkú prezidentku. Harrisová sa o post prezidenta Spojených…

Prejsť na článok
Parížom krátko pred olympiádou otriasol prípad znásilnenia. Australčánku napadlo päť mužov. Francúzska metropola sa len niekoľko dní pred začiatkom letných olympijských hier stala dejiskom násilného incidentu. V populárnej štvrti neďaleko známeho kabaretu Moulin Rouge malo Austrálčanku znásilniť päť mužov „afrického typu“. Žena sa pred násilníkmi snažila…

Prejsť na článok
Tretina Ukrajincov by prijala územné ústupky, pokiaľ by ukončili vojnu, ukazuje prieskum. Najnovší prieskum Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie ukázal, že takmer tretina ukrajinského obyvateľstva by prijala územné ústupky voči Ruskej federácii, pokiaľ by smerovali k rýchlemu ukončeniu vojenského konfliktu. Väčšina Ukrajincov sa však stále odmieta vzdať akéhokoľvek…

Prejsť na článok
Kuleba žiada zapojenie Číny v dialógu o ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajinský minister zahraničných vecí po príchode do Číny uviedol, že Kyjev považuje za dôležité viesť priamu diskusiu s Pekingom o plánoch na vyriešenie vojny. Dmytro Kuleba prišiel do čínskej metropoly na základe pozvania svojho náprotivka…

Prejsť na článok
Košičanov dráždia premnožené bzdochy. Čo na to mesto a ako postupovať pri uštipnutí. KOŠICE – Košičania v posledných dňoch zaznamenali zvýšený výskyt bzdôch. Invázne druhy – sietnička platanová a sietnička dubová – sa od svojho prvého objavenia v Európe šíria veľmi rýchlo a spôsobujú nemalé problémy, keďže ich…

Prejsť na článok
V prípade únosu študentky v Bratislave navrhuje prokurátor obnovu konania. Žiada aj väzbu. Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval o plánovanej obnove konania v prípade zastaveného trestného stíhania obzvlášť závažného zločinu znásilnenia študentky, ku ktorému došlo vlani v Bratislave. Dodal, že prokurátor podal na Mestskom súde Bratislava I aj…

Prejsť na článok
Biden plánuje v príhovore z Bieleho domu vysvetliť svoje rozhodnutie a objasniť ďalšie kroky. Prezident Spojených štátov amerických mieni hovoriť o dôvodoch, pre ktoré sa rozhodol neobhájiť mandát v novembrových voľbách. Uviesť chce to, „čo nás čaká a ako dokončím prácu pre americký ľud“, ako napísal na sociálnej sieti.…

Prejsť na článok
Andrej Kiska mal nehodu na bicykli. Prosím, noste prilbu, apeluje na ľudí. Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska mal nehodu na bicykli. Skončil doudieraný a na tvári mu bolo vidieť krv. O udalosti sa zmienil v príspevku na sociálnej sieti, kde podrobnejšie popísal priebeh pádu. Zároveň vyzdvihol úlohu…

Prejsť na článok
Nemecká vláda sa dohodla s opozíciou na reforme ústavného súdu, chcú zaistiť nezávislosť. Spolkový ústavný súd by tak mal byť podľa štyroch politických strán schopný odolávať politickým vplyvom vďaka právnej úprave zakotvenej priamo v ústave. Na zmene, ktorá do ústavy zakotví predpisy upravujúce činnosť spolkového ústavného súdu, sa…

Prejsť na článok
Kravy spôsobujú eróziu pôdy, tvrdí PS. Kuffa: Chov dobytka do Malej Fatry patrí. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Stohlová obviňuje Filipa a Štefana Kuffovcov z napomáhania oligarchom. Štátny tajomník rezortu životného prostredia Filip Kuffa kritiku odmieta, progresívcov nazýva nepriateľmi ľudu na vidieku. Farma Vrátna dostala podľa Stohlovej výnimku na pasenie dobytka…

Prejsť na článok
Čínska sonda objavila na Mesiaci stopy vody. NASA jej prítomnosť potvrdila už v roku 2020. Rover Čchang-e-5 ukončil svoju misiu v roku 2020 a vrátil sa na Zem so vzorkami hornín a pôdy z Mesiaca. Vzorky „odhalili prítomnosť stopových množstiev vody“, napísala skupina vedcov z čínskych univerzít v článku v…

Prejsť na článok
Moskva láka nových bojovníkov na náborový príspevok vo výške takmer dva milióny rubľov. Obyvatelia ruskej metropoly ochotní bojovať na Ukrajine dostanú od magistrátu v prepočte viac ako 20-tisíc eur. Ročný plat sa rovnako zvyšuje na 5,2 milióna rubľov, teda takmer 55-tisíc eur. Vyplácanie takýchto príspevkov ohlásila kancelária moskovského…

Prejsť na článok
Kto je JD Vance, muž, ktorý stojí za Donaldom Trumpom?. Je rozhodnuté. Donald Trump vstúpi do boja o post prezidenta USA ako republikánsky kandidát. Zdá sa, že v Nemecku politické mediálne kruhy neuvažovali o tom, že by Trump mohol vyhrať. Ten si vybral za možného…

Prejsť na článok
Odstúpila šéfka Tajnej služby. Strecha, z ktorej sa strieľalo na Trumpa, nebola zabezpečená. Riaditeľka Tajnej služby (Secret Service) Kimberly Cheatleová odstúpila po vypočúvaní v Kongrese, ktoré nasledovalo po atentáte na republikánskeho exprezidenta Donalda Trumpa v meste Butler (štát Pensylvánia). Pred Výborom pre dohľad priznala, že úrad zlyhal pri plnení svojej úlohy zabrániť atentátu. Pred kongresmanmi Cheatleová povedala,…

Prejsť na článok
Slovenské elektrárne a francúzska Framatome sa dohodli na dodávkach jadrového paliva. Slovenské elektrárne (SE) a francúzska spoločnosť Framatome podpísali zmluvu o dodávkach jadrového paliva pre elektrárne Bohunice a Mochovce. Cieľom je posilnenie energetickej bezpečnosti Slovenska. Prvé dodávky sa očakávajú v roku 2027. Podpis zmluvy nadväzuje na…

Prejsť na článok
Pokojný spánok prerušil Košičanom silný výbuch a zápach. Zhorel mercedes. Auto, ktoré bolo zaparkované na sídlisku Dargovských hrdinov, zhorelo do tla. Odnieslo si to aj blízko stojace vozidlo Fiat Ducato. Celková škoda na vozidlách je vyše 4-tisíc eur. Polícia zatiaľ nepozná totožnosť osoby a na prípade intenzívne…

Prejsť na článok
Prichádza nová Barbie. Je nevidomá, má bielu paličku pre pocit spolupatričnosti. Od uvedenia prvej bábiky Barbie od spoločnosti Mattel po prvý raz prichádza do hračkárstiev „nevidomá Barbie“. Podľa americkej firmy ide o súčasť snahy o zvýšenie inkluzivity sortimentu. Bábiku vytvorili s cieľom „reprezentácie“ nevidiacich a slabozrakých detí, uviedol Mattel vo vyhlásení. „Uvedomujeme si, že Barbie je…

Prejsť na článok
Krvi je málo, obzvlášť v lete. Národná transfúzna služba vyzýva ľudí na jej darovanie. Zásoby krvných skupín A, AB a 0 s negatívnym Rh faktorom sú hraničné. Informovala o tom Národná transfúzna služba, pričom požiadala obyvateľov o darovanie. „Darcovia, ktorí aktuálne spĺňate podmienky na darovanie krvi, neodkladajte, prosím, svoj…

Prejsť na článok
Trenčanom potvrdili ďalšie milióny. V roku 2026 má byť hotová stanica aj nový Fiesta most. TRENČÍN – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podporí Trenčín ako Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) sumou vo výške 14,3 milióna eur. S čiastkou bude narábať výlučne mestská radnica. Na utorkovom tlačovom brífingu padli aj…

Prejsť na článok
Finančná správa onedlho spustí nový tranzitný colný systém. Predošlý načas odstaví. V rámci nasadenia modernizovaného systému NCTS P5 do produkčnej prevádzky odstaví Finančná správa počas víkendu systém, ktorý deklaranti používali doteraz. Obmedzenia potrvajú od soboty 27. júla 20.00 do nedele 28. júla 2.00. Nový tranzitný systém…

Prejsť na článok
Ruská armáda obracia svoju pozornosť na Západ, tvrdí veliteľ Bundeswehru. Najvyšší predstaviteľ nemeckých ozbrojených síl, generálny inšpektor Carsten Breuer, pre denník Sächsische Zeitung uviedol, že považuje posilňovanie ruských vojenských kapacít za čoraz väčšie nebezpečenstvo, ktorému treba čeliť. „Pozorujeme, že ruská armáda sa zameriava na Západ,“ povedal generál Breuer.…

Prejsť na článok
Ukrajinský parlament predĺžil stanné právo i mobilizáciu. Ukrajinská Verchovná rada opäť predĺžila platnosť stanného práva aj mobilizácie o ďalšie tri mesiace, a to do začiatku novembra. Miestne médiá o tom informovali poslanci. Za predĺženie oboch opatrení, ktorých platnosť by inak vypršala 12. augusta, sa vyslovila jednoznačná väčšina…

Prejsť na článok
Slovensko je v hľadáčiku ďalšej automobilky. Zrejme je to aj vďaka clám z Bruselu. Asi každý uzná, že vo svete automobilov je Čína skutočne ambiciózna. Postupom času si dokázala vybudovať svoje miesto a zo spoľahlivého dodávateľa komponentov je dnes výrobca prestížnych vozidiel. A noví „hráči“ na trhu rozhodne spotrebiteľov…

Prejsť na článok
V bojnickej zoo zachraňujú zraneného Aslana. Návštevníci leva berberského Aslana vo výbehu budú hľadať len márne, zviera pre jeho vážne zdravotné problémy ratujú veterinári.  „Aslana prišiel vyšetriť zmluvný veterinár bratislavskej zoo Andrej Barta a náš zmluvný veterinár Michal Belák. Keďže kríval a chôdza…

Prejsť na článok
Szijjártó varuje Kyjev: Kým nebude ropa, budeme blokovať vyplatenie pomoci EÚ. Maďarsko bude blokovať vyplatenie finančnej pomoci Ukrajine v rámci Európskeho mierového nástroja až dovtedy, kým Kyjev neobnoví tranzit ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba. V rozhovore pre komerčnú televíziu ATV to v utorok uviedol šéf maďarskej…

Prejsť na článok
Prieskum: Smer by voľby vyhral. Tri strany sú na hrane. Parlamentné voľby by vyhrala strana Smer. Volilo by ju 23,5 percenta ľudí. Druhé Progresívne Slovensko by získalo 21,7 percenta a tretí Hlas 15,5 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj24. Na štvrtom mieste v prieskume…

Prejsť na článok
Šéf firmy CrowdStrike stál za veľkým technologickým výpadkom už v roku 2010. Riaditeľ IT spoločnosti CrowdStrike George Kurtz, ktorá je vinníkom piatkového obrovského výpadku počítačových systémov naprieč celým svetom, sa už v minulosti podieľal na podobnom probléme. Cez víkend na to upozornil indický anglickojazyčný denník Hindustan Times.…

Prejsť na článok
Izrael sa nesprával ako civilizovaný národ, myslela si vláda Tonyho Blaira. Britská vláda pod vedením Tonyho Blaira v roku 2002 odkázala izraelskému kabinetu, že Obranné sily Izraela (IDF) sa nesprávajú spôsobom, ktorý by zodpovedal „civilizovanému národu“. Vyplýva to z odtajnených dokumentov z Downing Street, ktoré odhaľujú britskú reakciu na vtedajší vpád…

Prejsť na článok
Muž našiel poklad zo 17. storočia, doteraz sa odmeny z Pamiatkového úradu však nedočkal. Pamiatkový úrad na vyplatenie odmeny nálezcovi nemá financie, čaká ich totiž z ministerstva kultúry. Nález objavil muž pred tromi rokmi v obci Nové Hony v okrese Lučenec. Išlo o zbierku mincí zo 17. storočia, ktoré majú  hodnotu podľa znaleckého…

Prejsť na článok
Trojnásobný granslamový víťaz po olympiáde odchádza do tenisového dôchodku. Pre britského tenistu Andyho Murrayho budú Letné olympijské hry 2024 v Paríži posledným turnajom v kariére. Škót je dvojnásobný olympijský šampión vo dvojhre, zlato získal na OH 2012 v Londýne i OH 2016 v Riu de Janeiro. „V parížskom areáli Roland Garros absolvujem posledný…

Prejsť na článok
Násilia na ženách v Británii rapídne pribúda. Vidíme len špičku ľadovca, hovorí policajtka. Množstvo násilia páchaného na ženách a dievčatách v Anglicku a Walese už dosiahlo úroveň mimoriadnej situácie. Denne tam zaznamenávajú takmer tritisíc takýchto trestných činov, informuje tamojšia polícia v najnovšej správe. Zo správy, ktorú zverejnila britská Národná rada policajných veliteľov (NPCC) vyplýva,…

Prejsť na článok
Bojujú s jednou živelnou pohromou za druhou. Dotknuté rodiny v Ubli sú už zúfalé . Humanitárna pomoc ich zachraňuje už druhýkrát. Najprv prišiel požiar, neskôr povodne, niektoré rodiny v obci Ubľa na východnom Slovensku sú už na pokraji síl. Napríklad, jeden z rodinných domov zasiahol najprv požiar, všetky zachránené veci preto…

Prejsť na článok
Kaliňák priblížil, kedy na Slovensko doletia ďalšie stíhačky. Prvé dve F-16 stíhačky pristáli na letisku v Kuchyni v pondelok večer. „Postupne budeme zavádzať stroje do ochrany nášho vzdušného priestoru, najmä po príchode tretieho v októbri tohto roka. Chcem sa ešte raz poďakovať za…

Prejsť na článok
Nad Libanonom zaznamenali sonický tresk. Vyvolali ho izraelské stíhačky. Izraelské bojové lietadlá nad libanonským hlavným mestom Bejrút a ďalšími oblasťami krajiny prekonali rýchlosť zvuku a vyvolali efekt takzvaného sonického (aerodynamického) tresku. Libanonská štátna tlačová agentúra uviedla, že obyvatelia hlavného mesta počuli sonický tresk. Tento fyzikálny jav sa…

Prejsť na článok
Nebezpeční morskí predátori sú nadrogovaní. Potvrdili to testy. Neuveriteľné výsledky predstavila štúdia zverejnená vo vedeckom žurnále Science of the Total Environment. Žraloky v pobrežných vodách Brazílie majú v tele dokonca až 100-násobne viac kokaínu ako v minulosti. Podľa vedeckej hypotézy môžu drogy vyhadzované…

Prejsť na článok
Karvašová z PS sa stala podpredsedníčkou jedného z výborov europarlamentu. V utorok si poslankyňu Ľubicu Karvašovú za Progresívne Slovensko v Bruseli zvolili za podpredsedníčku Výboru pre regionálny rozvoj v Európskom parlamente. (tasr)

Prejsť na článok
Poľsku sa obrnená hranica s Bieloruskom oplatila. Varšava už dlhšie Bielorusko obviňuje, že sa snaží destabilizovať EÚ vytváraním migračného tlaku na poľské východné hranice. Na poľsko-bieloruských hraniciach v dôsledku toho uviazlo v podmienkach nevhodných pre život množstvo ľudí. Okrem toho sa tam…

Prejsť na článok
Zachránili vzácneho dravca. Zranený pricupital k ľuďom. Orla skalného našli okoloidúci pod pohorím Vtáčnik, prežil len vďaka ich všímavosti. Zúbožený vták mal dvojnásobnú zlomeninu, bol vysilený a celý doráňaný.  „Pricupital k ľudom, ktorí ho našli a tam počkal na odchyt. Má tam jedno…

Prejsť na článok
Video: Rusi tvrdia, že pri útoku blízko Charkova zabili päťdesiat západných vojakov. Ruská armáda v Charkovskej oblasti na Ukrajine zasiahla výcvikové centrum s desiatkami žoldnierov a inštruktorov zo západných krajín. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany, podľa ktorého prišlo o život 50 osôb. Podľa oficiálneho vyjadrenia viedli…

Prejsť na článok
Vlastná záhradka v meste. Je to možné. Prečo však pôvodní nájomcovia vypovedali zmluvy? . BRATISLAVA – Paradajky už nemusíte pestovať len na balkóne, môžete si ich vypestovať v prenajatej záhrade. Jedna z mestských častí Bratislavy ponúka deväť záhrad, ktorým vypršal pôvodný nájom. Predchádzajúci nájomcovia v týchto záhradách nezostali. Karlova…

Prejsť na článok
Tesco v Dunajskej Strede dostalo stopku od hygieny. Od pondelka je potravinový reťazec zatvorený údajne z technických príčin, no podľa všetkého sú za tým práve hygienici.  „Robíme všetko pre to, aby sme tento hypermarket otvorili čo najskôr už zajtra – v utorok 23. júla…

Prejsť na článok
Pri páde vetroňa sa zranili žiačka aj inštruktor, obaja majú zlomenú chrbticu. Nešťastný incident sa stal na letisku v Boleráze v trnavskom okrese. Príčinu pádu lietadla zatiaľ nezistili. Pri páde z asi siedmich metrov okolo jedenástej hodiny dopoludnia sa zranili dvaja ľudia. Na miesto boli vyslané dve…

Prejsť na článok
Rozšíril sa zoznam krajín, kde zakázali býčie zápasy. Ich podporovatelia sa však búria. Kolumbijský prezident Gustavo Petro podpísal v pondelok zákon zakazujúci býčie zápasy. Podpísal ho naživo pred davom ľudí, v ktorom sa nachádzali aj stovky ochrancov zvierat. Ceremónia sa konala v Bogote v aréne na býčie zápasy. „Nemôžeme svetu tvrdiť, že zabíjanie vnímajúcich…

Prejsť na článok
V Kanade sa šíri požiar. Ohrozený je národný park i obec. Kanadské úrady vydali v noci na utorok miestneho času príkaz na evakuáciu obce Jasper a rovnomenného Národného parku v provincii Alberta na západe krajiny pre šíriaci sa lesný požiar. Miestne úrady vo vyhlásení uviedli, že podľa prvotných odhadov mal požiar zasiahnuť obec do piatich hodín.…

Prejsť na článok
Trebišovský súd čakajú zmeny. Zaplatiť ich majú z plánu obnovy. Budovu na Námestí mieru uviedli do užívania ešte v roku 1968. Hlavný objekt má celkovo štyri podlažia, východné krídlo dve. V najbližšom období však okresný trebišovský súd čaká modernizácia. Je tomu pár dní, čo bolo…

Prejsť na článok
Naftogaz: Sankcie proti Lukoilu neovplyvnili objem tranzitu ropy cez Ukrajinu. Sprísnenie sankcií voči najväčšej ruskej súkromnej ropnej spoločnosti Lukoil neovplyvnilo množstvo prepravovanej ropy do Maďarska či na Slovensko, povedal generálny riaditeľ ukrajinského štátneho podniku Naftogaz Olexij Černyšov na stretnutí s investormi 22. júla. „Celkový tranzit ropy v júli je štandardný, ak…

Prejsť na článok
Ľudia opäť raz podcenili hory. Záchranári v noci aj ráno ratovali viac turistov. Počas niekoľkých hodín pomáhala Horská záchranná služba vo Vysokých Tatrách belgickým aj českým návštevníkom. V pondelok neskoro večer prijali žiadosť o pomoc z Chaty pod Rysmi. Dvaja 21-roční Belgičania boli dehydrovaní a pociťovali celkovú nevoľnosť.…

Prejsť na článok
Netanjahu je presvedčený, že čoskoro dosiahnu dohodu o rukojemníkoch. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu rodinám rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gaze povedal, že dohoda, ktorá by zabezpečila ich prepustenie, už čoskoro dosiahnu. O rozhovore informoval úrad premiéra. Snahy o dosiahnutie dohody o prímerí v Gaze, ktorú už v máji načrtol americký prezident…

Prejsť na článok
Progresívci Ódor, Karvašová a Yar sú podpredsedami výborov v europarlamente. Slovenským progresívnym europoslancom Ľudovítovi Ódorovi a Lucii Yar sa podarilo získať podpredsednícke stoličky v dôležitých europarlamentných výboroch. Správa prichádza krátko po tom, ako sa trojica „mainstreamových“ parlamentných skupín dohodla, že bude blokovať členov konzervatívnych frakcií…

Prejsť na článok
Predavačka na pumpe prežila hrôzu ako zo zlého filmu. So zbraňou v ruke prepadol pracovníčku pumpy cudzinec. Zo strachu o svoj život mu odovzdala všetky peniaze.  „Páchateľ namieril na ženu čiernu krátku strelnú zbraň nezisteného typu a značky, ktorú držal v pravej ruke a opakoval, aby mu…

Prejsť na článok
Rusko chce prísnejšie trestať vojakov za používanie smartfónov na fronte. Štátna duma rokuje o návrhu zákona, ktorý umožní prísnejšie disciplinárne tresty pre vojakov používajúcich smartfóny a iné elektronické zariadenia v bojových zónach. Návrh zákona už schválil výbor pre obranu, podľa ktorého bude používanie elektronických zariadení určených na „domáce účely“ v bojovej zóne klasifikované…

Prejsť na článok