Prihlásiť sa

Vláda chce zaviesť bankový odvod a zvýšiť progresivitu dane. Sľubuje 13. dôchodok, výstavbu diaľnic i rozdelenie RTVS

Vládny kabinet sa po vymenovaní a prevzatí agendy zišiel na prvej schôdzi Štvrtá vláda Roberta Fica. Foto: Martin Baumann/TASR

Vláda v pondelok schválila svoj program. Programové vyhlásenie vlády následne predloží na rokovanie Národnej rady a požiada parlament o dôveru.

„Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky má ambíciu reagovať na okolnosti a udalosti, ktoré výrazne ovplyvňujú politickú, ekonomickú, finančnú, sociálnu a právnu situáciu a postavenie SR vo svete,“ uviedol vládny kabinet v materiáli.

Nová vláda uprednostňuje silný sociálny a právny štát založený na princípoch trhového, dobre fungujúceho a v potrebnej miere regulovaného trhového hospodárstva, skonštatovala vo svojom programovom vyhlásení (PVV). Celé znenie PVV si môžete prečítať tu.

684116635 Programove Vyhlasenie Vlady by Tomáš Dugovič on Scribd

Deklaruje, že obnoví partnerský dialóg na všetkých úrovniach a k oprávneným požiadavkám partnerov bude pristupovať s rešpektom.

Zároveň chce vláda podniknúť potrebné kroky na to, aby sa zo Slovenska stal moderný a efektívny štát, ktorý bude klásť dôraz na sociálne istoty, dobré konkurenčné podnikateľské prostredie, zvyšovanie kvality vzdelávania a zdravotnej starostlivosti a posilňovanie dôvery verejnosti v spravodlivosť a právny štát.

„Dôležité vnútroštátne sociálno-ekonomické ciele však neumožnia novej vláde Slovenskej republiky ďalej zvyšovať výdavky na obranu,“ poukázal vládny kabinet.

Mieni zastaviť zneužívanie bezpečnostných zložiek na politické ciele a upokojí polarizovanú spoločnosť. Vláda chce venovať pozornosť národnému sebavedomiu, posilňovaniu suverenity, štátnosti a zdravého vlastenectva, úctu k štátnym symbolom, národným a kultúrnym tradíciám.

„Vláda SR bude pokračovať v podpore takých riešení konfliktu na Ukrajine, ktoré budú založené na princípoch medzinárodného práva, vrátane nezávislosti, zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a jej prirodzeného práva na sebaobranu,“ tvrdí v PVV.

Každá nová vláda musí podľa Ústavy SR do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred Národnú radu, predložiť svoj program a požiadať o dôveru.

Slovensko bude pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany

Vláda so znepokojením vníma pokusy postaviť medzi Západom a Východom novú železnú oponu. Slovensko mieni preto suverénne, v kontexte členstva v Európskej únii a NATO, pokračovať v zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany. Zároveň sa chce kabinet riadiť heslom Slovensko na prvom mieste.

„Vláda sa bude riadiť heslom ‚Slovensko na prvom mieste‘, čo znamená byť solidárni, zodpovední a predvídateľní v zahraničnej politike so zreteľom na národnoštátne záujmy Slovenskej republiky,“ vysvetlila v dokumente.

Členstvo SR v Európskej únii považuje za nenahraditeľné. Chce presadzovať a podporovať iniciatívy podporujúce samostatnú zahraničnú a ekonomickú politiku EÚ, rovnocenné partnerstvo EÚ s USA, návrat k mierovej podstate EÚ a rešpektovanie jednotlivých členských štátov. Bude podporovať aj spoločné postupy pri ochrane klímy a životného prostredia, ak nebudú drasticky ohrozovať konkurencieschopnosť únie a viesť k znižovaniu životnej úrovne občanov členských krajín.

Odmieta oslabovanie postavenia členských krajín zrušením práva veta pri rozhodnutiach vyžadujúcich súhlas všetkých členov či neodôvodnené presúvanie kompetencií z členských štátov na EÚ. Nesúhlasí ani s akýmikoľvek snahami o povinné kvóty na prerozdeľovanie nelegálnych migrantov, alebo povinnosť platiť za nich akékoľvek represívne platby.

Vláda bude podporovať plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO) a Slovensko sa bude aktívne uchádzať o členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na obdobie rokov 2028 až 2029. Podpora medzinárodného práva a ľudských práv bude prioritou aj v ostatných medzinárodných organizáciách.

Jednou z kľúčových priorít vlády je ekonomická diplomacia. „Základnou úlohou bude definovanie a systematické a cieľavedomé rozvíjanie účasti slovenských podnikateľských subjektov na európskych a globálnych trhoch,“ priblížil kabinet. Zároveň vníma potrebu podpory nielen exportu tovarov a služieb na zahraničné trhy, ale aj potrebu vytvorenia systému podpory investícií slovenských firiem v zahraničí. Plánuje tiež posilniť starostlivosť o zahraničných Slovákov a zvyšovať úsilie o ich návrat na Slovensko.

V súvislosti s dianím na Ukrajine chce kabinet podporiť všetky zmysluplné mierové plány a bude naďalej podporovať humanitárnu pomoc. Nebude však pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine.

Vláda chce tiež venovať pozornosť nadrezortnej koordinácii v otázkach obnovy Ukrajiny s prepojením na jej integráciu do Európskej únie, prepojenia konkurencieschopnosti s transformáciou na bezemisnú ekonomiku, či plánovania vnútornej reformy Európskej únie, ktorá sa bude týkať fungovania jednotlivých politík v budúcnosti. „Tieto oblasti patria medzi príklady výziev, ktoré budú formovať to, ako úspešné bude Slovensko v Európskej únii aj do budúcnosti,“ ozrejmil kabinet.

V tejto súvislosti chce zriadiť útvar strategických iniciatív európskeho významu, ktorého cieľom bude identifikovať ďalšie strategické oblasti so zásadným dosahom na odolnosť Slovenska. Príkladom je stabilizácia a obnova Ukrajiny. Plánuje tiež zrealizovať revíziu doterajších aktivít súvisiacich s prípravou na zapojenie SR do stabilizácie a obnovy Ukrajiny a pripraví cestovnú mapu ďalších krokov. „Vzhľadom na predpokladanú integráciu Ukrajiny do Európskej únie nie je možné čakať na to, kým vojna na Ukrajine skončí, a je potrebné zapájať kľúčových aktérov vrátane podnikateľského sektora do konkrétnych iniciatív už v tejto fáze,“ vysvetlila vláda.

V budúcom roku sa deficit verejných financií zníži o 0,5 percenta HDP

Stabilizovanie verejných financií je základným predpokladom pre udržateľný rozvoj Slovenska. V roku 2024 bude zníženie deficitu verejných financií predstavovať 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP), a to tak, aby sa naďalej nezhoršovala životná úroveň obyvateľov.

„Za účelom postupného znižovania deficitu verejných financií a stabilizácie vývoja zadlženia bude potrebné realizovať opatrenia tak na príjmovej, ako aj výdavkovej strane rozpočtu verejnej správy. Vláda sa zameria predovšetkým na opatrenia, ktoré nebudú predstavovať neúmerne veľký dopad na najzraniteľnejšie vrstvy spoločnosti a pokles ich životnej úrovne,“ konštatuje v PVV.

Na strane výdavkov chce kabinet zvyšovať efektívnosť fungovania štátu. Prehodnotí tak súčasnú štruktúru orgánov štátnej správy, s cieľom zefektívniť ich činnosť a prispieť k znižovaniu výdavkov na ich činnosť.

Vláda avizuje aj snahu o úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, aby sa napravili nedostatky z jeho uplatňovania v praxi. „V rámci úpravy zákona vláda zváži aj prechod z hrubého na čistý verejný dlh, s cieľom umožniť efektívnejšie riadenie likvidity sektora verejnej správy,“ uviedla vo svojom programe.

Kabinet tiež plánuje zvyšovať kvalitu verejných rozhodnutí a hodnotu za peniaze verejných zdrojov. Svoju pozornosť chce zamerať na kvalitu používaných dát. „Vláda s cieľom zvýšenia efektívnosti verejných zdrojov, dosahovania lepších výsledkov a ako príspevok ku konsolidácii verejných financií, bude pokračovať v revízii verejných výdavkov, pri splnení podmienky konsenzu na úrovni ministerstiev a vlády Slovenskej republiky,“ sľubuje v PVV.

Vláda chce zachovať 2 percentá HDP na obranu, vníma potrebu zvýšiť počet vojakov

Vláda chce zachovať dvojpercentný podiel hrubého domáceho produktu (HDP) na obranu, obranné výdavky však vzhľadom na vnútroštátne ciele neplánuje ďalej zvyšovať. Podporuje posilnenie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie (EÚ). Zároveň presadzuje návrat EÚ k mierovému nastaveniu. Chce tiež obnoviť aktívnu spoluprácu v rámci V4. Medzinárodné organizácie chce nabádať na zvýšenú pozornosť otázkam terorizmu či nelegálnej a nekontrolovateľnej migrácie.

„V súvislosti so zásadnou zmenou bezpečnostného prostredia vláda vníma nevyhnutnosť zvýšenia početných stavov Ozbrojených síl (OS) SR, ako aj potrebu zásadného posilnenia aktívnych záloh slúžiacich pre potreby prípadného ohrozenia a krízových situácií,“ uvádza sa v dokumente. V kontexte rýchlo sa meniaceho bezpečnostného prostredia chce kabinet prehodnotiť jednotlivé strategické dokumenty.

Vláda deklaruje záujem presadzovať mierové riešenie sporov. Za jediné správne riešenie vojny na Ukrajine považuje okamžité presadzovanie prímeria a začiatok mierových rokovaní. V systéme obrany chce klásť dôraz na ochranu živej sily – profesionálneho vojaka.

Medzi strednodobé priority vláda zaradila rozvoj modernej ochrany jednotiek bezpilotnými prostriedkami, robotickými prieskumnými prostriedkami a ďalších obranných taktík. V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom krízových situácií vláda chce rozvíjať ženijné vojsko.

Vzniknúť by mohol fond na budovanie a rozvoj obrannej infraštruktúry, v ktorom sa budú sústrediť prostriedky najmä na rozvoj civilnej infraštruktúry štátu, ktorá je zásadným spôsobom využívaná armádou. Kabinet zváži možnosť umiestnenia lietadiel F-16 zo základne Sliač na základňu Kuchyňa.

V kontexte aktuálnej bezpečnostnej situácie upozorňuje na potrebu ešte zásadnejšieho rozvoja individuálnych schopností obrany. Chce tiež doplniť nové spôsobilosti vyplývajúce z aktuálnych potrieb.

Zámerom je modernizácia zbraňových systémov a ostatnej techniky v podmienkach domácich výrobcov, prípadne širšej kooperácie krajín V4, čím sa má prispieť k pozitívnemu rastu HDP aj výrobných spôsobilostí výskumu a vývoja moderných technológií. Kabinet deklaruje tiež zásadnú podporu domácemu zbrojárskemu priemyslu.

Krátkodobými prioritami sú zapojenie Ozbrojených síl SR do boja s nelegálnou migráciou, zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine, urýchlenie obnovenia suverenity v oblasti ochrany vzdušného priestoru v čo najskoršom možnom termíne, prehodnotenie zmlúv uzavretých predchádzajúcim vedením. Vláda avizuje aj zefektívnenie činnosti rezortu obrany racionalizáciou všetkých jeho organizačných štruktúr.

V procese obstarávania chce využiť spoločné projekty vyzbrojovania s ostatnými bezpečnostnými zložkami, ako aj so zahraničnými partnermi. Takto získané finančné prostriedky prednostne využije na rozvoj OS SR. Sľubuje tiež dôstojné oslavy Slovenského národného povstania. Ambíciou je tiež prehĺbiť vzťah medzi príslušníkmi ozbrojených síl a širokou verejnosťou.

Kabinet garantuje 13. dôchodok a minimálnu mzdu na úrovni 60 percent priemernej mzdy

Vláda zavedie 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. Zároveň garantuje minimálnu mzdu na úrovni 60 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve v prípade, ak sa sociálni partneri nedohodnú na jej výške.

„Vláda zvýši svoju aktivitu v tripartitnej Aliancii sektorových rád za účelom kvalitného predvídania nových potrieb zamestnávateľov v oblasti znalostí, vedomostí a zručností a zvýšenia štandardov kvality a dostupnosti celoživotného poradenstva a vzdelávania pre pracujúcich, ako aj formálneho odborného vzdelávania,“ uvádza sa v programovom vyhlásení s tým, že Aliancia sektorových rád musí presadzovať svoje analýzy do reálnej hospodárskej a sociálnej praxe.

Mladým ľuďom po skončení štúdia chce vláda uľahčiť vstup do produktívneho veku poskytnutím jednorazového účelovo viazaného štátneho príspevku alebo využitím prostriedkov zo sporiaceho účtu zriadeného do určitého veku dieťaťa. Zo strednodobých a dlhodobých priorít sa chce kabinet venovať civilizačným megatrendom, ktoré ovplyvňujú konkurenčnú schopnosť SR v globálnom európskom prostredí. Ide o technologické zmeny, ako sú inovácie v zelených a digitálnych transformáciách.

Práca v nočných hodinách alebo iných nadštandardných časoch bude obmedzená. „Pri prácach, v ktorých to inak nejde, budú mzdové zvýhodnenia spravodlivo kompenzovať túto nevyhnutnosť. Novými legislatívnymi pravidlami a aktívnejšou inšpekciou práce bude brániť zneužívaniu tzv. agentúrnych pracovníkov, ale aj migrantov z tretích krajín na zhoršovanie pracovných podmienok,“ uviedol kabinet.

Vláda sa chce zamerať aj na efektívne čerpanie eurofondov. Zaviazala sa zrealizovať opatrenia, vďaka ktorým nebudú digitalizácia, informatizácia a zelená transformácia hospodárstva predstavovať hrozbu pre zamestnanosť.

Kabinet tiež navrhne úpravu príspevku na bývanie ako samostatnú dávku. Pomoc v hmotnej núdzi má byť poskytovaná na základe adresnosti, subsidiarity, ochranných a motivačných prvkov nielen vo finančnej forme, ale aj komplexnou ponukou služieb, ktoré jednotlivcov a rodiny ochránia pred rizikom chudoby. Zároveň sfunkční tripartitu a politiky v oblasti práce a sociálnych vecí chce tvoriť a realizovať na princípe partnerstva, začlenením sociálnych partnerov či samospráv.

Výrazne zvýšenie potravinovú bezpečnosť Slovenska

Základným strategickým cieľom v oblasti pôdohospodárstva bude výrazne zvýšiť potravinovú bezpečnosť Slovenska.

„Vláda preto sústredí svoju podporu tohto odvetvia na to, aby Slovensko ako vidiecka krajina dokázalo naplno využiť svoj agrárny a lesnícky potenciál, a to nielen v smere zvyšovania jeho podielu na tvorbe HDP, ale aj v smere napĺňania sociálneho rozmeru tohto odvetvia vo vidieckom priestore, s cieľom udržať ľudí na vidieku a zásadným spôsobom zatraktívniť prácu v tomto odvetví,“ uviedol vládny kabinet.

Vláda svoju pozornosť a podporné mechanizmy sústredí najmä na pokračovanie procesu komplexných pozemkových úprav zameraných nielen na vytváranie vhodných pozemkovoprávnych podmienok pre hospodárenie na pôde, ale aj na budovanie spoločných zariadení ako významného faktora ekologickej stability územia a nástroja protieróznych a vodozádržných opatrení.

„Za jeden z rozhodujúcich nástrojov štátnej pozemkovej politiky vláda považuje Slovenský pozemkový fond (SPF), a preto sústredí svoju pozornosť a legislatívnu iniciatívu na ozdravný a transformačný proces tejto inštitúcie,“ uviedla vláda v PVV.

Vláda chce tiež zabezpečiť dôsledný monitoring vývoja cien základných potravín. V prípade neprimeraného zdražovania prijme nevyhnutné opatrenia na nápravu tohto stavu. Vláda využije svoju legislatívnu iniciatívu na vytvorenie právneho rámca transformácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na modernú agentúru tohto storočia.

Vláda chce pokračovať v dotáciách cien energií i rozvíjať jadrové zdroje

Vláda bude pokračovať v dotáciách cien energií, no zároveň chce legislatívne upraviť definovanie energeticky zraniteľných odberateľov, ktorí budú túto pomoc najviac potrebovať. K stabilite cien má prispieť aj využitie všetkých nástrojov na zníženie poplatkov, ktoré vstupujú do koncových cien energií. V dlhodobom horizonte sa chce vláda sústrediť na dostavbu 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce i na prípravu výstavby nových jadrových zdrojov.

„Prvoradým cieľom energetickej politiky je zabezpečiť cenovo udržateľné, stabilné, predvídateľné a dostupné dodávky všetkých druhov energie pre domácnosti, hospodárstvo a verejný sektor,“ uviedol kabinet v PVV. Zmeny sa dotknú aj Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). „Nevyhnutným krokom je zefektívnenie činnosti národného energetického regulátora. Za uvedeným účelom vláda vytvorí personálne, materiálne, organizačné a legislatívno-právne predpoklady pre revitalizáciu jeho činnosti,“ píše sa v PVV. Riadny výkon regulačných činností musí mať prednosť pred sanovaním dopadov.

Vláda tiež považuje za nevyhnutné posilniť úlohu štátu v strategických energetických podnikoch a v podnikoch, ktoré sú súčasťou kritickej infraštruktúry tak, aby bolo možné tlmiť negatívne vplyvy energetickej nestability na domácnosti, zamestnávateľov a verejnú infraštruktúru.

Ficov kabinet sa prihlásil k doterajšiemu energetickému mixu založenému na jadrovom zdroji a obnoviteľných zdrojoch energie. Podporovať bude aj využívanie zemného plynu ako dôležitého energetického nosiča, umožňujúceho tranzíciu smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Vláda vníma aj hrozbu zastavenia prepravy plynu z Ruska a potrebu zabezpečenia diverzifikácie prepravných trás s dôrazom na rozvoj a spoluprácu pri výstavbe LNG terminálov.

V horizonte 25 – 30 rokov vláda očakáva výrazné zvýšenie spotreby elektrickej energie, preto sa chce venovať vytvoreniu podmienok na dostavbu 4. bloku v Mochovciach, príprave výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice aj posilneniu výskumu, vývoja a medzinárodnej spolupráce v oblasti využitia malých modulárnych reaktorov na Slovensku.

Do PVV sa dostala aj podpora výstavby nových obnoviteľných zdrojov, akumulácia energie, modernizácia existujúcich vodných elektrární, ale aj rozvoj a posilnenie elektrizačnej prenosovej sústavy, vedení a distribučných sústav v hlavných uzlových bodoch.

Zavedie bankovej dane a zvýšenie zdanenia nehnuteľností aj externalít

V oblasti zdaňovania chce vláda zabezpečiť spravodlivosť zmenou pomeru medzi zdanením majetku a kapitálu a zdanením príjmov z práce. Plánuje tiež zavedenie mimoriadnej bankovej dane, vyššie zdanenie nehnuteľností aj negatívnych externalít.

„Vláda navrhne zaviesť bankovú daň s cieľom redistribuovať nadmerné zisky finančných inštitúcií v rámci ekonomiky a zabezpečiť, aby sa spolupodieľali na financovaní základných verejných funkcií štátu,“ uviedla v programe s tým, že vyvinie úsilie na zabránenie prenosu vplyvov tohto opatrenia na klientov. Podobne chce presadzovať zavedenie osobitných finančných nástrojov, ktoré by zohľadňovali mimoriadne zisky sektorov, korporácií, právnických alebo fyzických osôb.

Vláda podľa PVV navrhne riešenie na zníženie úrokového zaťaženia ľudí s úvermi na bývanie tak, aby prudké zvyšovanie trhových úrokových sadzieb existenčne neohrozovalo ich životnú úroveň.

V oblasti zdanenia príjmov fyzických osôb kabinet navrhne zaviesť vyššiu progresivitu, a to úpravou pásiem základu dane. Nemalo by sa to negatívne dotknúť nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Sociálne spravodlivejšie plánuje nastaviť daňový bonus na dieťa.

„V oblasti majetkových daní vláda navrhne zvýšiť zdanenie nehnuteľnosti, reflektujúc sociálny štandard obyvateľov bez negatívneho vplyvu na nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, pričom vlastníkov viacerých nehnuteľností určených na bývanie v prípade druhej a ďalšej takejto nehnuteľnosti zdaní vo väčšom rozsahu,“ avizuje vo svojom programe.

S negatívnymi externalitami chce vláda bojovať napríklad zvyšovaním daní z tabaku a liehu. „V tomto kontexte zváži aj zavedenie dane zo sladených nápojov. Majúc na zreteli udržateľnosť životného prostredia vláda zvýši význam environmentálneho zdaňovania,“ konštatuje kabinet. Posúdi tiež možnosti na zvýšenie príjmov rozpočtu z prevádzkovania hazardných hier, pričom chce zvýšiť podiel miest a obcí na týchto príjmoch.

Do programového vyhlásenia zaradil kabinet aj obnovenie reformného zámeru zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov. Miestom ich výberu by mala byť finančná správa. Jedným zo základných predpokladov je zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov.

Plánuje tiež eliminovať legislatívne medzery, umožňujúce agresívne daňové plánovanie a podporujúce škodlivé daňové praktiky. „Vláda sa zameria na čo najefektívnejšie využitie existujúcich a prijímanie nových opatrení, s cieľom dosiahnuť minimalizáciu počtu a objemu daňových únikov a zníženie daňovej medzery. Za týmto účelom bude okrem využitia represívnych opatrení uplatňovať v čo najväčšej miere aj preventívne nástroje,“ avizuje. V tejto súvislosti vyvinie snahu zaviesť povinnú elektronickú fakturáciu a online oznamovanie údajov z nej finančnej správe.

Vláda nadviaže na doterajšiu realizáciu plánu obnovy aj napriek výhradám

Vláda nadviaže na doterajšiu realizáciu plánu obnovy a odolnosti SR aj napriek niekoľkým výhradám. Taktiež sa zaväzuje pokračovať v implementácii už schválených míľnikov a cieľov.

„Vláda realizuje v rámci plánu obnovy a odolnosti SR potrebné investície v zdravotníctve, ako je výstavba a rekonštrukcie nemocníc či podpora ambulantného sektora, vo vzdelávaní, ako napríklad výstavba materských škôl a rekonštrukcie základných škôl a priestorov univerzít,“ uviedol kabinet.

Taktiež plánuje investície vo výskume a inováciách, v oblasti efektívnej verejnej správy a digitalizácie, ako aj kroky v rámci zelenej transformácie. Patrí sem podpora komplexnej obnovy rodinných domov a historických budov alebo rekonštrukcie železníc.

Kabinet zároveň uviedol, že má výhrady k spôsobu, akým plán obnovy vznikal, najmä k absencii participatívnosti a inklúzie pri jeho tvorbe. „Prílišný dôraz na nedostatočne pripravené reformy spôsobuje problémy pri ich implementácii a pri projektoch, s ktorými plán počíta. Napriek tomu bude vláda pokračovať v implementácii a vyvinie maximálne úsilie, aby boli zostávajúce žiadosti o platbu úspešne realizované,“ uviedol v PVV.

Vláda plánuje prijať Stratégiu spravovania a manažmentu štátnych budov, ktorej súčasťou bude mapovanie budov vo vlastníctve štátu a vymedzenie nástrojov a postupov pre optimalizáciu fondu budov, zvýšenie energetickej hospodárnosti a efektívnosti, ako aj zvýšenie celkových nákladov spojených s užívaním budov.

Na základe stratégie bude podľa vyhlásenia zriadená agentúra pre správu štátnych budov, ktorá zabezpečí efektívnu správu budov v majetku štátu, optimalizáciu ich využitia, obsadenosti, obnovy a prípadne novej výstavby. „Taktiež bude dohliadať na ekonomicky efektívne prenajímanie priestorov a budov od tretích subjektov. Bude pripravená zmena legislatívy, aby nepotrebné štátne budovy mohli byť samosprávam bezodplatne prevedené na verejnoprospešné účely,“ dodal kabinet.

Jednou z priorít vlády je pripraviť novú, modernú legislatívu na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Jej cieľom je taktiež vytvoriť len dve agentúry poskytujúce granty, jednu na rezorte školstva a druhú na rezorte hospodárstva.

Vláda sa taktiež plánuje postaviť k odlevu mozgov z krajiny. „Pod Úradom podpredsedu vlády SR vznikne útvar kompetenčne zodpovedný za riadenie a koordináciu agendy lákania a udržania talentu so špeciálnym dôrazom na využitie potenciálu vysokokvalifikovaných občanov Ukrajiny žijúcich dočasne na Slovensku,“ objasnila v PVV s tým, že podporí aj opatrenia pre zvýšenie koncentrácie talentu.

Verejné investície by sa mohli viac financovať cez PPP či penzijné fondy

Vláda sa zameria na podporu takých investícií, ktoré majú potenciál priniesť benefity pre celú spoločnosť. Budúcnosť slovenskej ekonomiky sa bude odvíjať od znalostí a ľudského kapitálu, a tomu treba prispôsobiť aj stratégiu podpory investícií. Investičné programy sú pritom zásadným nástrojom na zvýšenie hospodárskeho rastu.

Okrem peňazí z eurofondov a plánu obnovy vláda zváži financovanie investičných priorít prostredníctvom medzinárodných nekomerčných zdrojov, verejno-súkromných partnerstiev (PPP), penzijných fondov, či emitovaním štátnych dlhopisov pre občanov. „Posilní sa rámec prípravy a realizácie PPP projektov, s cieľom využiť najlepšiu prax a zároveň minimalizovať riziká pre verejné financie,“ avizuje kabinet.

Zváži tiež posilnenie úlohy štátnej Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) pri financovaní domácich investičných programov. Táto banka by mohla byť efektívnejším kanálom pre využívanie medzinárodných zdrojov financovania, ako aj alokovania súkromného kapitálu. Zároveň pripraví audit možností využívania súkromného kapitálu v projektoch iniciovaných verejným sektorom, s cieľom stanoviť kritériá účinnosti takejto formy spolupráce.

V oblasti kapitálového trhu chce kabinet v strednodobom horizonte uviesť do praxe opatrenia Únie kapitálových trhov. Cieľom je posilnenie slovenského kapitálového trhu. „V tejto súvislosti vláda považuje za osobitne dôležité, aby kapitálový trh v dostatočnej miere umožňoval prístup k finančným zdrojom pre malé a stredné podniky aj mimo bankového sektora,“ konštatuje.

Za dôležitý označuje postoj k úlohe štátu pri dosahovaní väčšej cenovej stability. „Je nevyhnutné zvýšiť mieru reakcie verejnej politiky v oblasti cien a cenových orgánov na extrémne nežiadúci cenový vývoj životne dôležitých výrobkov. Za uvedeným účelom vláda zabezpečí skvalitnenie inštitucionálnej roviny a procesov uskutočňovania verejnej politiky v oblasti cien,“ sľubuje vo svojom programe.

Kabinet tiež plánuje analyzovať prostredie vnútornej kontroly štátu, s cieľom odstrániť duplicity v tomto systéme. Nevyhnutné je zamerať sa na prehĺbenie spolupráce medzi jednotlivými subjektami vykonávajúcimi kontrolu a audit, najmä Najvyšším kontrolným úrad (NKÚ) SR a Úradom vlády (ÚV) SR.

„Budeme pokračovať v ďalšom zjednodušovaní legislatívnej úpravy kontrolného prostredia s cieľom znížiť administratívne zaťaženie orgánov verejnej správy a kontrolovaných osôb,“ avizuje vláda. Aj na základe skúseností iných krajín EÚ sa majú zlepšiť legislatívne pravidlá pre zabezpečenie efektívneho a účinného fungovania vnútorného kontrolného systému. Dôraz sa bude klásť na preventívnu a konzultačnú funkciu auditu.

Prioritami v oblasti dopravy sú prechod na európske mýto i výstavba diaľnic

Dokončenie prechodu na európske mýto (EETS) a spustenie „národného“ mýtneho systému či urýchlenie prípravy a výstavby zostávajúcich úsekov na cestných koridoroch D1, D3 a R4 patria medzi priority vlády SR na nasledujúce štyri roky.

Vláda plánuje vytvoriť medzirezortný projektový tím, ktorého cieľom bude urýchliť prípravu a výstavbu zostávajúcich úsekov na cestných koridoroch D1, D3 a R4. „Vláda zabezpečí progres pri výstavbe medzinárodných koridorov, smerujúcich územím Slovenskej republiky, a to najmä D1, D3 a R4,“ píše sa v PVV. Znížiť tiež chce počet mostov na cestách prvej triedy, ktoré sa nachádzajú v zlom či v havarijnom stave. Zabezpečiť tiež plánuje finančné a legislatívne podmienky k uskutočneniu Mostného programu.

V oblasti železničnej dopravy sa chce vláda zamerať hlavne na zvyšovanie rýchlostí tratí tak, aby sa vo vybraných úsekoch Žilina – Košice dalo jazdiť vlakmi rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. Zabezpečiť tiež plánuje moderné medzinárodné vlakové spojenie Bratislavy s Viedňou a Bratislavy s Brnom a Prahou, a tiež rovnaké spojenie Žiliny smerom na Ostravu, píše sa v PVV.

Vláda sa chystá podporiť aj rozvoj verejnej osobnej dopravy. „Cieľom vlády je zabezpečiť plnohodnotnú integráciu verejnej osobnej dopravy a umožniť do roku 2026 cestovať v rámci územia Slovenskej republiky jednotlivými druhmi verejnej osobnej dopravy na jeden cestovný lístok,“ uviedol kabinet v PVV. V oblasti dopravy sa chce zamerať aj na podporu výstavby cyklotrás z Plánu obnovy a odolnosti SR.

V oblasti výstavby plánuje vláda pripraviť novelu aktuálne účinného stavebného zákona, ktorá by mala výrazne urýchliť procesy umiestňovania a povoľovania stavieb. Vláda sa tiež chce zamerať na zjednodušenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.

Témou na najbližšie štyri roky by malo byť aj vytvorenie vhodných a udržateľných podmienok prevádzkovania dostupného nájomného bývania. Hľadať plánuje prebytočné nehnuteľnosti štátu, ktoré by boli vhodné na výstavbu alebo prestavbu na nájomné byty. Vláda sa chce zamerať tiež na vytvorenie prehľadného systému financovania obnovy budov. „Vláda vytvorí zrozumiteľnú a časovo koordinovanú ponuku zdrojov na obnovu budov pre verejných, ako aj súkromných vlastníkov,“ uvádza sa v PVV.

Prioritou vlády bude stabilné podnikateľské prostredie, ale aj inovácie

Jedným z hlavných predpokladov udržateľného hospodárskeho rastu a nízkej miery nezamestnanosti je legislatívna stabilita prostredia. Vláda ju chce zaistiť obmedzením používania inštitútu skráteného legislatívneho konania a zabránením obchádzania diskusie so sociálnymi partnermi. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) sa chce venovať aj podpore inovácií, ktoré vníma ako kritický faktor udržateľného hospodárskeho rastu.

Vláda avizuje možné zmeny v úprave limitu obratu pre povinnú registráciu platiteľa dane z pridanej hodnoty (DPH) a zváži tiež možnosti úpravy limitu paušálnych výdavkov pre fyzické osoby – podnikateľov. Stimulovať súkromné investície by podľa vlády mohlo rozšírenie možností zrýchleného odpisovania hmotného a nehmotného majetku či rozšírenie možností a uvoľnenie limitov pre vykázanie daňovej straty.

V dlhodobých prioritách sa vláda zamerala na zamestnancov. Okrem iného chce vytvárať tlak na rast miezd v nadväznosti na rast výkonnosti a zlepšovanie pracovných podmienok vrátane sociálnych benefitov. K zaisteniu dostatku zamestnancov by malo prispieť aj celoživotné vzdelávanie, zvýšenie motivácie a podmienok pre dlhodobo nezamestnaných opätovne sa vrátiť do zamestnania či zamestnávanie cudzincov. Kabinet plánuje pripraviť pravidlá na získavanie pracovných povolení cudzincov, odbúravanie existujúcich prekážok v uznávaní kvalifikácií a iných administratívnych bariér.

Cieľom vlády je tiež zvýšiť efektivitu verejných zdrojov vynakladaných na podporu inovácií a prepojenie tvorby inovácií s potrebami hospodárskej praxe. Nový kabinet preto prehodnotí posilnenie investícií podnikov do výskumu, vývoja a inovácií daňovými úľavami. Zmeniť by sa mal aj zákon o významných investíciách, ktorého novela má podľa vlády posilniť účinnosť investičnej podpory. Vláda chce podporiť aj rozšírenie úlohy skupiny Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Slovenského investičného holdingu a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky tak, aby sa vytvoril komplexný a účinný finančný nástroj štátu na podporu domácich podnikateľských aktivít pre inovatívne malé, stredné a veľké podniky.

Vláda chce pripraviť dlhodobú stratégiu rozvoja zdravotníctva

Dlhodobá stratégia rozvoja zdravotníctva, stabilizácia zdravotníckeho personálu, zvýšenie kapacít na zdravotníckych školách aj ich adekvátne financovanie, stabilné a predvídateľné financovanie sektora či rozhodnutie o novej nemocnici v Bratislave sú prioritami vlády. V rámci strednodobých a dlhodobých cieľov chce pokračovať v plnení míľnikov plánu obnovy, venovať sa prevencii duševného zdravia či zaviesť na základných školách výuku o zdraví. Vyplýva to z programového vyhlásenia vlády (PVV), ktoré kabinet v pondelok schválil.

„Ambíciou vlády je odpolitizovanie rezortu zdravotníctva. (…) Vláda preto pripraví dlhodobú stratégiu rozvoja zdravotníctva, ktorá bude výsledkom konštruktívneho dialógu o plánovaných krokoch s celým politickým a odborným spektrom a každým z relevantných subjektov, ktoré v zdravotníctve pôsobia, aby zabezpečila stabilitu a kontinuitu začatých procesov naprieč viacerými volebnými obdobiami,“ uvádza sa v dokumente.

Pri snahe o personálnu stabilizáciu chce vláda nastaviť podmienky, ktoré budú atraktívne pre absolventov a zároveň zastavia odchod odborníkov do zahraničia. Plánuje napríklad úpravu kompetencií zdravotníckych povolaní. Pri vzdelávaní vláda sľubuje prípravu inovácií a zvýšenie nedostatočných kapacít na zdravotníckych školách či univerzitách. „Nastavíme adekvátne podmienky financovania vzdelávania medikov tak, aby lekárske fakulty boli motivované prijímať viac slovenských študentov a zároveň zatraktívnime rezidentské štúdium pre mladých lekárov a sestry,“ priblížil kabinet.

Ďalšou prioritou vlády je stabilita a predvídateľnosť financovania zdravotníctva. Plánuje zadefinovať výšku celkových zdrojov a určiť pravidlá pre efektívne spravovanie zdrojov verejného zdravotného poistenia. Medzi krátkodobé priority vlády patrí aj prijatie rozhodnutia o Národnej univerzitnej nemocnici v Bratislave.

V rámci strednodobých cieľov si vláda ako prioritu vytýčila napríklad rozšíriť skríningové programy o skríning pľúc, žalúdka a prostaty či aktualizovať katalóg ambulantných výkonov. Zároveň chce pripraviť reformu špecializovanej ambulantnej starostlivosti a zrealizovať schválenú koncepciu všeobecnej ambulantnej starostlivosti. „Kľúčovým opatrením v týchto segmentoch bude aj presun kompetencií medzi zdravotníckym a nezdravotníckym personálom,“ dodal kabinet. Plánuje pokračovať v reforme nemocníc a tiež hľadať alternatívne zdroje financovania výstavby a modernizácie nemocníc.

S cieľom optimalizovať a zjednocovať procesy na zabezpečenie udržateľného fungovania nemocníc chce vláda zaviesť centrálne nákupy liekov, špeciálneho materiálu a techniky. Vytvoriť chce aj podmienky pre rýchlejší vstup inovatívnych liekov na trh či zaviesť motivačné mechanizmy pre vstup nových generických a biologicky podobných liekov. Plánuje tiež napríklad zefektívniť systém prehodnocovania a kategorizácie cien a úhrad liekov či iniciovať na európskej úrovni rokovania o reexporte.

Vláda vzhľadom na starnúcu populáciu očakáva zvýšený dopyt služieb zdravotno-sociálnej starostlivosti, preto tomu chce v rámci dlhodobých cieľov prispôsobiť jej financovanie. K riešeniu problému má prispieť aj efektívne využitie kapacít kúpeľných zariadení. Rezort podotkol, že najefektívnejším nástrojom na zlepšenie zdravotného stavu populácie je osveta a vzdelávanie občanov. Plánuje preto systematickú osvetu a edukáciu občanov v oblasti zdravovedy. Výuku chce integrovať do vzdelávacieho systému na základných školách.

Vláda chce podporiť rozvoj kúpeľného cestovného ruchu

Jednou z priorít vlády je aj rozvoj kúpeľného cestovného ruchu. Podporiť ho chcú úpravou výšky poskytovaného poistného plnenia pre poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti. Pribudnúť by mohla aj možnosť dobrovoľných preventívnych kúpeľných pobytov za zvýhodnených podmienok pre domácich obyvateľov.

Na zabezpečenie vyššej miery komplexnej podpory cestovného ruchu a športu plánuje vláda vytvoriť Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Vláda tak chce vytvoriť podmienky pre rast športovej kultúry obyvateľov Slovenska a podporiť rozvoj mladých talentov.

Úlohou nového rezortu v oblasti cestovného ruchu bude podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie. „A na zahraničných trhoch vytvorí priestor pre plynulý rast príjmov tohto významného sektora domáceho hospodárstva,“ píše sa v PVV o ďalších očakávaniach od budúceho rezortu cestovného ruchu a športu.

Vláda plánuje prijať Stratégiu rozvoja udržateľného cestovného ruchu 2035, kde určia konkrétne ciele, nástroje a úlohy v cestovnom ruchu. Zriadiť tiež plánujú Fond na podporu cestovného ruchu. Vytvoriť chcú aj podmienky pre lepšie vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu. „Cieľom bude rozširovanie odborných zručností v cestovnom ruchu ako aj prepojenie aktivít organizácií cestovného ruchu, stavovských organizácií a stredných odborných škôl, vrátane celoživotného vzdelávania pedagógov,“ píše sa v PVV.

Vláda má tiež ambíciu zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v sektore cestovného ruchu. „Vláda sa zasadí o vytvorenie moderného systému kategorizácie ubytovacích zariadení, čím zabezpečí možnosti kontroly kvality poskytovaných služieb a jej zvyšovania, ich štandardizáciu a merateľnosť,“ uvádza sa v PVV.

Posilniť vláda plánuje aj všetky formy vidieckeho a prírodného cestovného ruchu. Ich zásadný prínos podľa vlády spočíva najmä v rozvoji regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva.

Vláda tiež plánuje podporovať medzinárodné letecké spojenia s významnými slovenskými letiskami za účelom prílevu zahraničných turistov. Jednou z priorít je aj podpora rozvoja súčasných medzinárodných letísk na Slovensku.

Z dlhodobého hľadiska sa plánuje slovenská vláda zasadiť aj o dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry cestovného ruchu a podporiť kongresovú turistiku.

Vláda chce uplatňovať nulovú toleranciu výskytu šeliem blízko miest a obcí

Vláda chce uplatňovať nulovú toleranciu výskytu medveďa a vlka v blízkosti miest a obcí. Pre zásahové tímy plánuje vydávať včasné povolania na reguláciu medveďa. Zároveň má v pláne zmapovať jeho reálny počet. Ak sa preukáže premnoženie medveďa, začne dialóg s Európskou komisiou o preklasifikovaní stupňa ochrany.

Vláda sa chce rozprávať so samosprávami a dotknutými subjektmi o implementácii mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu. Prijme rozhodnutie o regulácii skládok tak, aby sa eliminovali žaloby z Európskej komisie. Plánuje prijať rozhodnutie o výstavbe dostatočného množstva spaľovní.

Tvrdí, že dokončí a sfunkční informačný systém odpadového hospodárstva. „V prípade narábania a uskladňovania toxického materiálu vláda predstaví nový mechanizmus evidencie, dokladovania a úhrad,“ priblížila. Vláda chce, aby v systéme zálohovania mal štát silnejšie postavenie. Mala by tiež novelizovať zákon o envirozáťažiach.

Žiadne chránené územia nebudú vyhlásené bez dôkladnej diskusie, deklaruje vládny kabinet. Podporuje zonáciu národných parkov, ktorá bude zohľadňovať požiadavky lokálneho života. Uznáva míľniky plánu obnovy, reformu národných parkov a zonácií predstaví tak, aby boli naplnené a neohrozilo sa čerpanie financií.

Vládny kabinet uznáva, že ľudstvo čelí globálnym javom klimatickej zmeny. Je pripravený plniť záväzky Slovenska v ich eliminácii. Hlási sa aj k základným medzinárodným dohodám, ktorých signatárom je Slovensko, osobitne k Parížskej dohode. „Za účelom plnenia cieľov transformácie je vláda pripravená prijať nový zákon o klimatickej zmene a nízkouhlíkovej transformácii,“ poukázala.

Zároveň má v pláne prehodnotiť možnosť vzniku celonárodného stavebného úradu pre strategické investície a nadradenú infraštruktúru, kde by dochádzalo k spojenému stavebnému konaniu a posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.

Prioritou bude tiež odkanalizovanie samospráv, výstavba vodovodov, ako aj podpora transformácie osvetlenia samospráv na LED technológie.

Neodkladne sa podľa PVV zavedie národný projekt zadržiavania vody v krajine od pramenísk financovaný z plánu obnovy. Vláda považuje za svoju prioritu stabilizovať systém vodného hospodárstva a zadržiavania vody v krajine. Štátny Slovenský vodohospodársky podnik má prejsť transformáciou. Rovnako podporí rozvoj projektov na úseku lodnej dopravy a využitia prístavov. Ambíciou je modernizovať a vymeniť turbíny po životnosti na Vodnom diele Gabčíkovo.

Taktiež plánuje prehodnotiť výšku spoločenských hodnôt rastlín a živočíchov, ako aj výšku trestov a priestupkov za environmentálne trestné činy. Vláda pripraví novú koncepciu ochrany prírody. „Na prepojenie záujmov ochrany prírody, poľnohospodárskej a lesohospodárskej činnosti a záujmov rekreačného, prírodného a kultúrneho cestovného ruchu vláda sfunkční Radu vlády SR pre Európsku zelenú dohodu a zriadi medzisektorovú platformu Les – Šport – Rekreácia – Zdravie,“ uviedla.

Vláda kladie v PVV dôraz na zelenú transformáciu slovenského hospodárstva. Zaväzuje sa viesť intenzívny dialóg s priemyselnými podnikmi a podnikateľským sektorom.

Ambíciou kabinetu je urobiť revíziu platných zákonov v oblasti ochrany životného prostredia. Chce vedieť, či nedochádza na Slovensku k uplatňovaniu prísnejších noriem, ako je štandard Európskej únie. Odstrániť by sa podľa PVV mali aj protichodné ustanovenia zákonov.

Vláda sa mieni zaoberať zmenou systému volebného obvodu

Vláda mieni zriadiť expertnú skupinu, ktorá by vyhodnotila možnosti zmeny systému jedného volebného obvodu. Zároveň rešpektuje, že zmena počtu volebných obvodov pre parlamentné voľby si vyžaduje zmenu Ústavy SR.

Ministri chcú organizovať výjazdové rokovania vlády v pravidelných dvojmesačných intervaloch. Plánujú vytvoriť podmienky na spracovanie konceptu modernizácie samosprávy a miestnej štátnej správy, rozšíriť širokopásmový internet v regiónoch a pokračovať v budovaní eGovernmentu.

Ambíciou vlády je zriadiť Agentúru pre správu štátneho prebytočného majetku a pripraviť zmenu legislatívy, aby nepotrebné štátne budovy mohli byť samosprávam bezodplatne prevedené na verejnoprospešné účely.

Vláda presadí komplexné riešenia pre tzv. bezpečnú samosprávu, ktoré budú reflektovať zvýšenie ochrany zdravia a majetku, protipovodňové opatrenia, preventívne a rozvojové aktivity. Zváži vytvorenie Fondu na predprojektovú prípravu.

Chce zaviesť systém krokov, ktoré odstránia rôzne prekážky, aby bolo možné bezodplatne previesť pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu v intraviláne obciach a pozemky pod cestami v extraviláne obcí do ich vlastníctva.

Vláda mieni vytvoriť nadrezortnú komisiu, ktorá má posúdiť možnosti výrazného zjednodušenia procesov verejného obstarávania. Zároveň zrealizuje revíziu súčasného Operačného Programu Slovensko a to súbežne s prípadnými úpravami v pláne obnovy. Paralelne s tým chce prijať užitočné zmeny v oblasti verejných obstarávaní, ktoré budú reagovať na problémy v aplikačnej praxi. „Súbežne s týmito aktivitami bude vytvorená Mapa verejných investícií, ktorá prispeje k transparentnému, efektívnemu a predvídateľnému modelu koordinovaného rozvoja územia vrátane a jeho financovania,“ uviedla.

V oblasti regionálneho rozvoja plánuje prijať legislatívne zmeny, ktoré zlepšia možnosti čerpania financií, aby urýchlili procesy implementácie projektov, zvýšili príjmové možnosti samospráv a zlepšili systémovú pomoc v najmenej rozvinutých regiónoch. „Týmto regiónom bude venovaná prioritná pozornosť sprevádzaná novým prístupom podpory a rozvoja,“ deklaruje.

V časti venovanej podpore národnostných menšín chcela vláda vytvárať podmienky pre ich rozvoj v oblasti uchovávania a rozvíjania ich identity, jazyka, kultúry a tradícií. „Osobitne bude vládu zaujímať možnosť, obzvlášť motivácie zapojenia členov marginalizovaných skupín do pracovného trhu, ktorý je dnes poznačený nedostatkom pracovnej sily,“ poukázala.

Ministri sú rozhodnutí pokračovať len v takých projektoch a stratégii podpory marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sa osvedčili a priniesli merateľný efekt. Mimoriadnu pozornosť chce vláda venovať systémom vzdelávania od predškolských zariadení až po odborné školstvo.

Súdna mapa sa má prehodnotiť, dôraz sa kladie aj na alternatívne tresty

Prehodnotenie súdnej mapy s ohľadom na čerpanie financií z plánu obnovy, rekodifikácia civilného práva, stratégia restoratívnej justície a rozvoj ľudských zdrojov v pôsobnosti rezortu spravodlivosti. Dôraz kladie vláda na alternatívne tresty a rozlišovanie medzi prvotrestaným páchateľom, obzvlášť nebezpečným recidivistom a ostatnými páchateľmi. Zrušiť alebo zmeniť chce skutkovú podstatu trestného činu ohýbania práva, dôraz kladie aj na probáciu a mediáciu.

„Vláda sa zameria na úpravu a modernizáciu všetkých právnych oblastí tak, aby právne predpisy spĺňali štandardy európskeho demokratického štátu dvadsiateho prvého storočia,“ deklaruje PVV. Hovorí aj o zjednodušovaní administratívnych procesov, nezávislosti, integrite a zákonnosti rozhodovania orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Vláda sa zaviazala aj k zvýšeniu ochrany pred domácim násilím. Avizuje koncepciu riešenia drobnej majetkovej kriminality netrestnými nástrojmi. Prehodnotiť chce fungovanie Úradu pre správu zaisteného majetku a inštitútu zaistenia majetku.

Nový Trestný zákon má podľa PVV rozlišovať medzi prvotrestaným páchateľom inej ako obzvlášť závažnej trestnej činnosti, kde vidí rezort spravodlivosti potrebu posilniť resocializačný aspekt a uprednostniť alternatívne tresty; obzvlášť nebezpečným recidivistom, kde považuje za potrebné posilniť aspekt ochrany spoločnosti pred páchateľom a medzi ostatnými páchateľmi.

V oblasti trestnej politiky mieni vláda presadiť depenalizáciu, premietnuť sa má do zníženia trestov odňatia slobody na úroveň vyspelých štátov Európy. V záujme dekriminalizácie chce valorizovať kvantitatívne hranice škody s prihliadnutím na infláciu. V rámci strednodobých priorít plánuje posilniť podmienky pre individualizáciu trestu.

Kabinet plánuje odstraňovať problémy ochranného liečenia a detencie. Potrebu vidí v bezpečnom a humánnom prostredí vo väzniciach. Dôraz kladie na rozvoj individualizácie spôsobu výkonu trestu, na resocializáciu a výchovnovzdelávacie programy pre odsúdených. Sfunkčniť chce elektronický systém pre monitoring osôb.

Zamerať sa chce aj na interné nástroje distribúcie ľudských zdrojov v súdnictve, aj v kontexte súdnej mapy. Vláda sa zaviazala prehodnotiť právnu úpravu statusových otázok sudcov a zamerať sa na zlepšenie systému ich hodnotenia či na rovnomernejšie pracovné zaťaženie. Zváži i opätovné zavedenie inštitútu justičného čakateľa. Docieliť chce funkčnosť inštitúcií bez ohľadu ich na personálne obsadenie a obmedziť prieťahy v konaniach.

Vláda sa tiež zaviazala odstrániť investičný dlh v rezorte spravodlivosti. Hovorí aj o potrebe informačných technológií. Spolu s akademickou obcou chce prispieť k zvyšovaniu kvality právnického vzdelávania. Nastaviť chce systém informovania verejnosti o trestnom konaní „s akcentom na zachovanie prezumpcie neviny a ľudských práv a slobôd“. Za nevyhnutné označil kabinet obnovu a udržiavanie dialógu s odbornou obcou.

Kabinet sa zaviazal prijať Národnú protikorupčnú stratégiu

Vláda sa zaviazala prijať Národnú protikorupčnú stratégiu. Založená má byť na pilieroch, ako sú zdokonaľovanie právnej úpravy, budovanie kapacít, vzdelávanie a komunikácia v témach integrity, prevencie korupcie a riadenia korupčných rizík.

„Vláda si uvedomuje, že korupcia predstavuje riziko pre stabilitu a bezpečnosť spoločnosti, podkopáva dôveryhodnosť inštitúcií a hodnoty demokracie, etické hodnoty a výkon spravodlivosti a ohrozuje ekonomický rozvoj a právny štát. Boj proti korupcii si vyžaduje celospoločenský prístup,“ píše sa v PVV. Prevenciu vníma vláda ako priestor na vytváranie a zdokonaľovanie systémových protikorupčných opatrení na všetkých úrovniach verejnej správy.

Kabinet sa zaviazal posilňovať transparentnosť a pripraviť protikorupčnú právnu úpravu regulácie styku verejných funkcionárov s osobami zastupujúcimi záujmy jednotlivcov a organizácií. Prijať chce pravidlá na zabezpečenie etiky a integrity najvyšších štátnych funkcionárov formou kódexu správania sa. S ostatnými orgánmi verejnej moci chce nájsť zhodu na ústavno-právne konformnom zavedení jednotných pravidiel podávania majetkových priznaní funkcionárov vo verejnom sektore. Dôraz pritom kladie na elektronizáciu.

PVV hovorí aj o komplexnej analýze aplikačných problémov s realizáciou ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Vláda má ambíciu posilňovať transparentnosť legislatívneho procesu a zavádzať transparentné pravidlá financovania mimovládnych organizácií. Chce tiež zdokonaľovať riadenie korupčných rizík na vertikálnej aj horizontálnej úrovni. Vytvoriť plánuje vláda podmienky na prípravu právnej úpravy regulácie riadenia korupčných rizík. Posilňovať chce spoluprácu s územnou samosprávou pri zavádzaní protikorupčných pravidiel.

Čo sa týka rozvoja efektívnej verejnej správy, spočívať má na troch pilieroch. A to na aktívnej kontrole komunikácie občana so štátom na báze životných situácií občana, efektívnej digitalizácii verejného priestoru a reorganizácii verejnej správy s cieľom zvýšiť jej efektivitu a transparentnosť.

Iinternetové pripojenie pre sociálne ohrozené skupiny

V oblasti boja s digitálnou chudobou vláda považuje za strategické, aby obyvatelia a sociálne ohrozené rodiny mali prístup k adekvátnemu internetovému pripojeniu. Taktiež chce podporovať investície, ktorými by sa zásadne zvýšil počet nových IT špecialistov.

Sociálne ohrozené skupiny by mali mať prostredníctvom adekvátneho internetového pripojenia zabezpečený prístup k vzdelaniu alebo práci. „Vláda preto navrhne opatrenie na preplatenie internetových služieb, ktoré umožnia týmto rodinám prístup k online vzdelávacím službám, práci na diaľku, k e-gov službám a napomôžu k znižovaniu digitálnej priepasti a rozvoju digitálnych zručností využívaním digitálnych technológií a služieb,“ uviedol kabinet.

V oblasti budovania digitálnych zručností chce vláda okrem vyššieho počtu IT špecialistov podporovať aj rozvoj celoživotného vzdelávania. S odvetvím IT plánuje spolupracovať pre zabezpečenie hospodárskeho rastu krajiny.

Jednou z priorít kabinetu je podpora projektov rozšírenia pevného širokopásmového pripojenia do všetkých základných a stredných škôl na úroveň jeden gigabit za sekundu (Gbit/s). Ďalej bude podporovať projekty rozšírenia pokrytia hlavných cestných a železničných koridorov mobilným širokopásmovým pripojením.

„V oblasti životných situácií bude vláda podporovať dokončenie implementácie čo najvyššieho počtu prioritných životných situácií, ktoré uľahčia občanom a podnikateľom život a zbavia ich zbytočnej byrokracie,“ uviedla vláda v PVV s tým, že to znamená zavedenie princípu jedenkrát a dosť, proaktívne automatizované služby či vopred vyplnené formuláre.

V rámci kybernetickej bezpečnosti chce vláda podporovať informačnú a prevádzkovú bezpečnosť a ochranu kritickej infraštruktúry. Investície by podľa vyhlásenia mali sledovať začlenenie nových technických riešení systému včasnej reakcie do infraštruktúry riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti. Taktiež by sa mali realizovať pravidelné hodnotenia zraniteľnosti, ako aj penetračného testovania v celkovej architektúre.

Vláda chce taktiež v oblasti zefektívnenia riadenia podporovať dokončenie digitálnej transformácie vnútorných procesov verejnej správy. Ide o zavádzanie takzvaných centier zdieľaných služieb v oblasti podporných/prierezových služieb, zdieľanie dát medzi rezortnými informačnými systémami bez obmedzení, profesionalizáciu či zvyšovanie IT kvalifikácie úradníkov.

Z RTVS by mala vzniknúť Slovenská televízia a Slovenský rozhlas

Vláda presadí právny a ekonomický rámec rozdelenia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) na dve nezávislé verejnoprávne mediálne inštitúcie – Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, prípadne zváži iné riešenie, ako posilniť verejnoprávnosť RTVS.

Programový dokument zvýrazňuje systematickú podporu národnej kultúry. „Vláda má záujem, aby národná kultúra bola v popredí spoločenského záujmu, a preto jej bude poskytnutá adekvátna podpora na jej rozvoj,“ píše sa v PVV. Deklaruje systémovú a dlhodobú podporu všetkých foriem slovenskej ľudovej kultúry, taktiež systémovú podporu miestnej a regionálnej kultúry. „Zasadíme sa o vytvorenie verejného dotačného systému pre regionálne kultúrne a spoločenské organizácie v úzkej spolupráci so samosprávami,“ uvádza kabinet v tejto súvislosti. Za dôležité považuje tiež systémové zlepšenie sociálneho postavenia kultúrnych pracovníkov v spoločnosti, s osobitným dôrazom na pracovníkov miestnej kultúry.

Kabinet chce tiež rozšíriť systém kvót, známy v rámci podpory slovenskej hudby v rádiách. „Vláda pripraví komplexnejší návrh na ich uplatňovanie na celý okruh slovenskej kultúrnej tvorby vrátane prezentácie slovenských umelcov v štátnych inštitúciách a vo verejných priestoroch,“ zdôrazňuje.

Avizuje tiež nové štatúty verejnoprávnych umeleckých podporných fondov s cieľom „zvýšenia podpory originálnej slovenskej tvorby a zvýšenia kontroly využívania verejných zdrojov“.

V PVV uisťuje o podpore ochrany a rozvíjania kvalitatívnej úrovne slovenského jazyka, takisto plánuje vytvoriť mechanizmus systematickej obnovy a správy hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. „Obnova kultúrnych pamiatok má popri význame zachovania kultúrneho dedičstva a podpory cestovného ruchu aj významný sociálny prvok, a to vo forme sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú pri obnove kultúrneho dedičstva významnú časť príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít,“ dodáva kabinet.

Vláda bude venovať pozornosť aj kultúrnym potrebám príslušníkov národnostným menšín, hľadať bude tiež nové zdroje financovania kultúry mimo verejných zdrojov, prostredníctvom zvýšenia solidarity a ekonomickej angažovanosti súkromného sektora.

Vláda deklaruje výraznú podporu športu a výstavbe športovej infraštruktúry

Vláda pozdvihne slovenský šport na novú úroveň. Nástrojom na dosiahnutie strategických cieľov v oblasti športovej politiky má byť vytvorenie Ministerstva pre šport a cestovný ruch SR. „Zvýrazní a potvrdí postavenie športu ako prioritného úseku v cieľoch vlády a umožní systematizovať štátnu politiku v tomto odvetví,“ vysvetľuje kabinet.

V rámci svojho mandátu chce vyvíjať dlhodobú a neustálu činnosť štátu, ktorou podporí výstavbu a rekonštrukciu športovísk, „osobitne v lokalitách, kde takáto infraštruktúra je nedostatočná vzhľadom na potreby obyvateľstva“. Investície do tejto oblasti chápe aj ako prostriedok ekonomického rozvoja krajiny a nástroj na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. „Budovanie novej športovej infraštruktúry a rekonštrukcia jestvujúcej je zásadným záväzkom tejto vlády,“ zdôrazňuje kabinet v PVV.

V prípade zvýšenia zdrojov pre podporu športu preskúma možnosti financovania aj z odvodov z prevádzkovania hazardných hier a zváži ďalšie legislatívne zmeny s cieľom motivovať súkromný sektor na väčšiu podporu športu. Celkovo chce športovému odvetviu poskytnúť viac peňazí. „A to aj zvýšením prostriedkov pre Fond na podporu športu,“ dodáva kabinet.

Osobitnú pozornosť chce venovať aj podpore športu hendikepovaných športovcov, píše o „vymedzení mimoriadnej línie v štátnej politike v oblasti športu pre zdravotne znevýhodnených športovcov a ich organizácie“.

V spolupráci so športovým hnutím a inými subjektmi plánuje vypracovať a schváliť Národný program rozvoja športu s podtitulom Slovensko – Krajina šampiónov. „V ňom s dlhodobým výhľadom na dve desaťročia dopredu stanoviť legislatívne úlohy a investičné priority štátu a potreby, plány a ciele športových zväzov, Slovenského olympijského a športového výboru, územnej samosprávy a škôl s jednotiacim cieľom dosahovať svetovú kvalitu športu vo všetkých jeho podobách,“ ozrejmuje vláda v PVV.

(tasr)