Ako ďalej...?

Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók. Foto: TASR Predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók. Foto: TASR

Rozhranie rokov je vždy neopakovateľnou príležitosťou zamyslieť sa nad tým, čo máme za sebou, ale najmä – čo nás čaká v budúcom období. Svet a my v ňom žijeme v turbulentnom období každodenných zmien, ktorých sme na jednej strane spolutvorcami, užívateľmi, ale súčasne aj obeťami. Taký je život jednotlivca, komunít, ale aj ľudstva ako celku v prvej štvrtine 21. storočia. Materiálno dominuje nad duchovným, fetiš konzumu sa stáva čím ďalej tým viac každodennou filozofiou väčšiny z nás.

Abstrahovanie od duchovnej stránky života, od jej intelektuálnej dimenzie a kvality medziľudských vzťahov znamená byť iba jedným z vývojových článkov živočíšnej ríše, nie byť jej korunou, za ktorú ľudstvo samo seba považuje. Človek, ktorý sám seba nazval homo sapiens, prešiel veľmi výrazným vývojom, pozitívne menil život na našej planéte, produkty jeho ducha a zručností nemajú paralelu v nám známom svete. Avšak súčasne dokáže ničiť nielen prostredie, ktoré ho vytvorilo, dotvára a formuje, ale aj produkty svojho ducha a tvorivosti.

Pochopiť svet a život v jeho makro či mikro podobe je nesmierne zložité, často to vedie k neprípustným zjednodušeniam či k vulgarizácii a v konečnom dôsledku k likvidácii jeho podstaty. Dokážme sa zamyslieť v prvom rade sami nad sebou, ale aj nad komunitou, krajinou a svetom, v ktorom žijeme. Každý žijeme predovšetkým vo svojom mikrosvete, avšak vo finále ten veľký makrosvet je aj sumárom našich mikrosvetov a našej schopnosti správne reagovať na vonkajšie a vnútorné vplyvy a zmeny.

Ľudstvo prešlo vo svojom vývoji mnohými zmenami a zvratmi, avšak vždy malo schopnosť, aj za cenu veľkých obetí, posunúť koleso dejín pozitívnym smerom. Toto je hlavná výzva aj na začiatku roka 2024, a to tak v osobnej dimenzii, ako aj v živote krajiny či ľudstva ako celku. Prežije len ten, kto pochopí túto výzvu, zvládne jej náročnosť a bude schopný priniesť aj osobnú obeť za jej naplnenie. S týmto vstupujeme do nového obdobia a skúsme dosiahnuť, aby záver tohto roka bol lepší ako dnešný vstup do neho.

V konkrétnej rovine svetových udalostí priniesol rok 2023 rast napätia a nové či prehlbujúce sa vojnové operácie prakticky na všetkých kontinentoch. Klimatické zmeny a s nimi súvisiace zhoršenie podmienok života spolu s vojnovými konfliktmi vyvolávajú čoraz viac silnejúce migračné pohyby a destabilizáciu v mnohých častiach sveta. Najdynamickejšou časťou svetovej ekonomiky sa stáva výroba zbraní a vojnového materiálu. Na nákup zbraní ide viac a viac prostriedkov z verejných zdrojov a štátnych rozpočtov jednotlivých krajín, dokonca aj tých, ktoré vo svetovom meradle patria medzi najchudobnejšie. Napriek rastu úrovne zdravotníctva svetové či regionálne pandémie berú životy a ohrozujú zdravie čoraz väčšieho počtu ľudí planéty, respektíve ich dlhodobo či celkom vylučujú z pracovného procesu a výrazne znižujú kvalitu ich života. Tieto a ďalšie výzvy sa musia stať hlavnými témami pre medzinárodné spoločenstvo, politikov, podnikateľov či ľudskoprávne organizácie.

Európska únia sa bude musieť prebudiť zo svojho sna a uvedomiť si, že je len jedným z viacerých kľúčových hráčov sveta a jej postavenie nie je ani zďaleka také dominantné, ako si to niektorí jej predstavitelia nahovárajú. Oveľa viac sa musí venovať vnútrointegračným vzťahom a záujmom jej členských krajín. Únia a viaceré jej členské krajiny strácajú svoje postavenie v globálnej ekonomike a paralelne aj v medzinárodnej politike.

Orgány Európskej únie musia viac ako doteraz rozvíjať každodennú politiku dovnútra Únie a opierajúc sa o silu svojich členských krajín, presadzovať európske hodnotové kategórie v medzinárodných vzťahoch. Tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu by mali nastaviť reálne zrkadlo do vnútorných vzťahov a budúcej politiky európskych inštitúcií.

Slovensko sa na začiatku roka 2024 nachádza v pomerne zložitej vnútropolitickej a ekonomickej situácii. Absencia jasne definovaných politických pozícií tak v domácej, ako aj zahraničnej politike vytvára napätie vo vzťahoch vo vnútri politického spektra, čo sa plne prenáša aj do občianskej spoločnosti. Absencia slušnej komunikácie naprieč politickým spektrom oslabuje napredovanie Slovenska a vytvára veľké riziko z pohľadu demografického vývoja pri súčasnom, pomerne silnom migračnom pohybe najmä mladej a strednej generácie.

Je tu pomerne silné demotivačné prostredie, čo v kombinácii s celoeurópskou demografickou situáciou vedie k poklesu počtu obyvateľov Slovenskej republiky ako celku, nehovoriac o konkrétnej situácii vo viacerých slovenských regiónoch. Dôležitým momentom budú tohtoročné voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktorých (aspoň tak sa to zatiaľ javí) hlavnou črtou je, či budúci prezident bude prokoaličný alebo proopozičný.

Každá strana má na to svoje argumenty, prečo toto má byť dôležitá črta budúceho prezidenta. Slovensko pritom potrebuje takú hlavu štátu, ktorá je čitateľná, jej rozhodnutia predvídateľné a pragmatické, s vlastným názorom na základné otázky domácej a zahraničnej politiky. Prezident v politickom systéme Slovenskej republiky nemá byť ani koaličný, ani opozičný. Musí mať schopnosť a vnútornú silu jasne komunikovať naprieč politickým spektrom, ako aj s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, aj keď si nerobím ilúzie, že všetci ho budú či majú milovať. V každom prípade by to mal byť človek, ktorý v živote niečo dokázal aj mimo politických štruktúr, ktorý je dostatočne známy doma aj v zahraničí a nebojí sa ani spoločenských či osobných výziev.

Každá krajina je politickou, ekonomickou a spoločenskou mozaikou. Pokiaľ má byť krajina úspešná, všetky časti tejto mozaiky musia do seba zapadať. Ideálne riešenia sú veľmi zriedkavé, avšak dobré riešenia sú dosiahnuteľné. Dôležité však je – nebáť sa riešiť základné výzvy dnešnej doby, najmä z pohľadu ich dopadu na našu krajinu, na nášho občana či na naše firmy. Najhoršia politika je politika ignorancie, neúcty a podceňovania tých druhých.

Hľadajme cesty spájania, nie nenávisti, cesty naplňovania ambícií krajiny a národa a nie svojich vlastných snov a napokon cesty, ktoré budú motivovať občanov, aby mali túto krajinu radi a niečo pre ňu aj urobili.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie. 


Ďalšie články