Minimálne dôchodky v roku 2025 opäť poskočia. Najnižšie sa šplhajú k štyrom stovkám eur

WhatsApp Image 2024-05-27 at 16.30.21 Sociálna poisťovňa. Foto: archív Štandardu

Onedlho uplynie desať rokov od zavedenia minimálneho dôchodku na Slovensku. Dávku priznáva Sociálna poisťovňa od júla 2015 a má zabezpečiť, aby dôchodca nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. Nemusí teda o ňu žiadať. Nárok však automaticky nemá každý poistenec.

Od nasledujúceho roka však opäť stúpne, o čom informoval na svojom facebookovom profile exminister práce a daňový expert Jozef Mihál.

Na takéto zvýšenie si v prípade nízkej sumy vypočítanej penzie siahnu starobní dôchodcovia, a to aj v prípade, že boli predtým v predčasnom dôchodku. Okrem nich vznikne nárok na túto dávku aj poberateľom invalidných dôchodkov, avšak až po dovŕšení dôchodkového veku.

Musia však splniť aj ďalšie podmienky:

  • získajú najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku,
  • výška ich dôchodkových príjmov musí byť nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  • požiadajú o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohli mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Sociálna poisťovňa prostredníctvom svojho portálu konkretizuje obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku:

  • obdobie dôchodkového poistenia získané:
  • pred 1. januárom 1993 (započítajú sa všetky dni dôchodkového poistenia),
  • v cudzine (započíta sa celé obdobie, ak je potvrdené príslušnou inštitúciou),
  • v kalendárnom roku, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok,
  • v kalendárnom roku, za ktorý sa osobný mzdový bod určil najmenej v hodnote 0,241
  • a obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku.

Najnižší minimálny dôchodok sa šplhá k 400 eurám

Suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá bude platná od 1. júla 2024 do 30. júna 2025, bude 273,99 eura. „Minimálne dôchodky tak budú počas roka 2025 naviazané na sumu 273,99 eura,“ vysvetľuje Mihál.

A pripája aj podrobnú tabuľku s vývojom tejto dávky do konca júna 2023, v období od júla do konca septembra toho istého roka a aktuálne sumy, ktoré platia od posledného zvýšenia vlani v októbri.

Odvtedy sa sumy týchto penzií určujú nasledovne. „Za prvých 30 rokov takzvaného kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia je suma minimálneho dôchodku daná ako 145 percent sumy životného minima,“ pripomína expert.

Následne sa za ďalšie takto nadobudnuté roky sumy ešte percentuálne navyšujú v štyroch kategóriách. Za roky získané od 31. do 39. roku sa minimálna renta zvýši o 2,5 percenta sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka, v rozmedzí od 40. do 49. roku o tri percentá, od 50. do 59. roku o päť a najviac dôchodok poskočí smerom nahor od 60. roku, a to za každý rok až o 7,5 percenta.

Počet poberateľov ovplyvňuje niekoľko faktorov

Štandard oslovil Sociálnu poisťovňu, aby priniesol aj konkrétnejšie čísla. Zaujímal nás nielen počet poberateľov tejto dávky v predchádzajúcich rokoch, ale aj aký trend aktuálne inštitúcia eviduje a aký dosah bude mať na jej rozpočet avizované zvýšenie. „Počet poberateľov minimálnych dôchodkov kolísal v závislosti od zmien legislatívy v danom čase,“ ozrejmuje pre Štandard hovorca poisťovne Martin Kontúr.

V októbri minulého roka sa napríklad zvyšovala zákonná suma nároku na minimálny dôchodok, čiže väčšej skupine dôchodcov vznikol na tento typ dôchodku nárok. Súviselo to s ich valorizáciami, ktoré boli vlani dve – 1. januára a následne 1. októbra 2023.

Zmeny v minimálnych dôchodkoch podľa hovorcu súviseli s ich „rozmrazením“, teda so zvýšením súm pomoci v hmotnej núdzi. „Hodnota minimálneho dôchodku bola nastavená tak, aby poberateľ dôchodku nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi, a tak nárok na minimálny dôchodok vznikol väčšej skupine dôchodcov,“ dopĺňa Kontúr.

Tento rok od 1. januára zase v dôsledku vyššej valorizácie dôchodkových dávok presiahol vyšší počet poberateľov minimálnych dôchodkov hranicu minimálneho dôchodku. „Čiže namiesto minimálneho dôchodku poberajú svoj pôvodný valorizovaný starobný dôchodok, ktorý je už vyšší ako ten minimálny,“ dodáva pre Štandard s dôvetkom, že z tohto dôvodu je počet poberateľov tejto dávky za prvé štyri mesiace tohto roka nižší ako v závere roka 2023.

Ich počet v roku 2025 zatiaľ nie je možné odhadnúť. „Bude to súvisieť so zvyšovaním životného minima od 1. júla 2024, konkrétne sumy vydá vo svojom opatrení Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj od valorizácie dôchodkových dávok od 1. januára 2025, ktorá bude známa koncom roka,“ uzatvára hovorca a potvrdzuje, že sa rast minimálnych dôchodkov predpokladá.

Domov dôchodcov a sociálnych služieb v Žiari nad Hronom. Ilustračná foto: Profimedia

Ako požiadam o minimálny dôchodok?

Keďže o nároku Sociálna poisťovňa rozhodne z úradnej povinnosti, o zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok netreba žiadať. Inštitúcia bude vychádzať zo svojich evidovaných údajov a z údajov preukázanými poberateľmi dôchodkov. „Poberatelia budú pritom preukazovať predovšetkým údaje o období dôchodkového poistenia získanom v cudzine a sume dôchodkov vyplácaných z cudziny, a to prostredníctvom písomných oznámení,“ informuje na svojom portáli poisťovňa.

Ak už poistenec túto rentu získa, vypláca sa vopred v pravidelných mesačných lehotách, vždy v opakujúcom sa výplatnom termíne. Ten určí každej osobe, ktorej je penzia priznaná, Sociálna poisťovňa. „Do cudziny, ktorá nie je štátom, na ktorý sa vzťahujú koordinačné nariadenia Európskej únie, sa dôchodok vypláca pozadu v trojmesačných lehotách vždy až po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku,“ upozorňuje inštitúcia.

Za istých podmienok možno dôchodok priznať preddavkovo, a to vtedy, ak poistenec splnil podmienky nároku na dôchodok, ale ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku treba zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy.


Ďalšie články