Chceme prinášať riešenia, ktoré majú zmysluplné využitie v praxi, tvrdí prorektor UNIZA

Otvorenie akademického roka. Foto: Cyril Králik /web UNIZA Otvorenie akademického roka. Foto: Cyril Králik /web UNIZA

ŽILINA – Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) má v regióne nezastupiteľné miesto. S prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing profesorom Jozefom Ristvejom sme sa porozprávali o súčasnom stave školy, jej plánoch do budúcna i modernizácii vo vzdelávaní.

Máte plány na rozvoj a modernizáciu vzdelávacej infraštruktúry v Žiline?

V januári sme v spolupráci so spoločnosťou Schaeffler Kysuce otvorili nové pracovisko – učebňu na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity. Nové priestory sú určené nielen pre štipendistov, ale aj pre všetkých pedagógov na vedenie prednášok a workshopov, na odborné konzultácie či na špeciálne podujatia a spolupráce.

Spoločnosť plánuje učebňu postupne vybaviť aj ďalšími technológiami, ktoré vzdelávanie študentov ešte viac zatraktívnia. V apríli tohto roka UNIZA otvorila Dopravné laboratórium Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, ktoré prešlo kompletnou rekonštrukciou.

V rovnakom mesiaci sme otvorili prvé zážitkové centrum na popularizáciu vedy a techniky v Žilinskom kraji, ktoré dostalo názov MOTIO. Nachádza sa v priestoroch univerzity, návštevníci v ňom nájdu 38 interaktívnych exponátov, ktoré im prostredníctvom hier a pokusov objasňujú fyzikálne javy, ktoré sú každodennou súčasťou našich životov, aj keď si to neuvedomujeme.

V máji sme spustili prihlasovanie do novootvorenej materskej školy, ktorá sa nachádza v areáli vysokoškolských internátov.

Aktuálne prebieha výstavba multifunkčného Športového centra, v ktorom bude možné realizovať skoro všetky halové športy.

Akými spôsobmi prispievate k rozvoju výskumu a inovácií?

Študenti a zamestnanci sa môžu zapojiť či už do celouniverzitného grantového systému UNIZA, kde môžu podať svoj vlastný projekt alebo inováciu, alebo sa môžu zapojiť do fakultných výziev pre mladých vedeckých pracovníkov, kde môžu podať svoje vedeckovýskumné projekty.

Projekty, ktoré prejdú recenzným konaním a sú schválené na financovanie, prezentujú počas riešenia projektu svoje dielčie výsledky formou elektronického a tlačeného posteru, pričom v rámci akademickej obce je možné hlasovať za najpopulárnejší poster v jednotlivých kategóriách.

Na záver výzvy sa koná odborné hodnotenie jednotlivých projektov, pričom prvé tri miesta v každej kategórii sú odmenené aj cenou rektora UNIZA. 

Digitalizácia vysokého školstva práve dostáva nový impulz vďaka spusteniu nového projektu Digitálna univerzita, do ktorého sa zapojilo viac ako 25 technologických firiem s viac ako 65 technologickými riešeniami, vrátane piatich verejných vysokých škôl z Českej republiky a Slovenska.

Žilinská univerzita je súčasťou projektu a delí sa o svoje skúsenosti s využívaním moderných technológií v dátovej analytike a reportingu, vzdelávaní a využívaní rozšírenej reality. UNIZA je aj členom Digitálnej koalície.

Ktoré inovatívne vzdelávacie metódy a technológie implementujete?

Univerzita pracuje na mnohých projektoch v doprave, ktoré sa venujú veľmi širokej problematike. Projekt predného brzdového svetla je už predmetom debát v europarlamente. 

V projekte HUMANITA spolu s organizáciami zo strednej Európy vyvíjame nové metódy monitorovania dopadu turistických aktivít na prírodu v chránených oblastiach a v projekte REMoT skúmame mobilnú dopravu a emisie v Žiline. Našou snahou je prinášať odborné znalosti a praktické riešenia, ktoré majú zmysluplné využitie v praxi.

Poslaním medzinárodného projektu na Fakulte riadenia a informatiky je posilnenie učebných osnov a výsledkov projektov zameraných na študentov a učiteľov, ktorí sa učia a vyučujú objektovo-orientované programovanie, prostredníctvom rozvoja hier so znalosťami a zručnosťami súvisiacimi s procesom rozvoja a spoluprácou v reálnom a virtuálnom prostredí.

Na projekte spolupracujú s piatimi univerzitami a piatimi strednými školami z piatich európskych krajín (Slovensko, ČR, Nemecko, Chorvátsko, Srbsko). 

Prepojenie vzdelávania s praxou sa podarilo uskutočniť aj formou vzdelávacieho projektu Študentská účtovná a daňová kancelária, kde študenti spracúvajú účtovníctvo i daňové priznanie rôznych podnikateľských i nepodnikateľských subjektov, pričom pracujú s reálnymi účtovnými dokladmi. Pre subjekty z praxe je to možnosť úspory finančných prostriedkov, ktoré by inak platili komerčným účtovným kanceláriám. 

Vďaka Inkubátoru v Univerzitnom vedeckom parku (UVP UNIZA) podporujú výskumné projekty a nápady s inovačným potenciálom. Inkubátor je určený pre mladých výskumníkov, doktorandov, študentov s tvorivým potenciálom, ktorí potrebujú prvotnú (odbornú a materiálnu) podporu pre rozbeh svojich aktivít. 

UNIZA taktiež motivuje študentov druhého a tretieho stupňa VŠ vzdelávania a mladých vedeckovýskumných zamestnancov zapojiť sa do Grantového systému UNIZA.

Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) sa študenti zapájajú do rôznych súťaží, organizovaných v spolupráci s externými firmami ako napr. spoločnosť NXP, kde sa môžu študenti zapojiť do súťaže autonómneho autíčka.   

Akým spôsobom spolupracujete so súkromným sektorom na podpore inovácií vo vzdelávaní? 

UNIZA si zakladá na spolupráci s firmami a má záujem reflektovať aktuálne trendy. Aj preto zadávame našim študentom témy bakalárskych a diplomových prác, ktoré odrážajú potreby regionálnej praxe a prichádzajú z prostredia firiem ako napríklad Schaeffler, Siemens Mobility, GlobalLogic Slovakia, KIA Slovakia. Spoluprácu s praxou riešime aj v projektovej výučbe.

Braint:IT, ide o rozširovanie a neustálu správu aplikácie loocoffee.com. Aplikácia má nový názov Letspresso a je publikovaná vo svojej prototypovej verzii v obchodoch ako aj na webe. Aplikácia Letspresso vychádza z aplikácie Rozhliadni sa. Predmetná výučba chce vytvoriť projekt so všetkými aspektami reálneho projektu v praxi.

GlobalLogic Slovakia je webová aplikácia, ktorá zjednoduší výmenu cvičení medzi študentami a taktiež podporí organizovanie si týždňa a úpravu rozvrhu. Vývoj aplikácie je organizovaný a koučovaný firmou GlobalLogic Slovakia v spolupráci so študentmi a učiteľmi v rámci inžinierskeho projektu.

Descartes Systems Slovakia je projekt, ktorého cieľom je vytvoriť webovú aplikáciu na zadávanie a evidenciu rozvrhov pridelených služieb zamestnancom. Aplikácia bude nasadená v praxi a bude slúžiť pre správu interných firemných procesov v spolupráci so spoločnosťou Descartes Systems Slovakia a Katedrou informatiky FRI UNIZA.  

Aké opatrenia zavádzate na zlepšenie kvality vzdelávania v školách v Žiline?

Pre rozvoj potenciálu vysokoškolských učiteľov deklarovaný v Dlhodobom zámere Žilinskej univerzity v Žiline sa univerzita zaväzuje vytvárať prostredie podporujúce tvorivosť a rozvoj ich profesijných kompetencií. Umožňuje tak učiteľom prístup k celoživotnému vzdelávaniu, podporuje ich iniciatívu zvyšovať si kvalifikáciu a rozvíjať svoje schopnosti.

Na rolu vysokoškolských učiteľov nazerá z perspektívy vysokokvalifikovanej profesie. Systém ďalšieho vzdelávania vysokoškolských učiteľov UNIZA vytvára predpoklady na ich profesijný rozvoj. Tvoria ho tri kľúčové oblasti komplexne rozvíjajúce osobnosť vysokoškolského učiteľa: ďalšie odborné vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie v oblasti vysokoškolskej pedagogiky, ďalšie jazykové vzdelávanie.

Vysokoškolský učiteľ si môže vybrať z ponuky ďalšieho vzdelávania na UNIZA alebo inej externej organizácie(napr. v rámci mobilít Erasmus+ akreditácie pre ďalšie vzdelávanie). 

Ponúkate programy a rôzne iniciatívy pre nadané a talentované deti v Žiline? 

Fakulty UNIZA riešia otázky vedy, technológií, inžinierstva a matematiky aj formou súťaží pre stredné školy. Súťažiacim ponúkajú technickú podporu a mentoring z akademického a priemyselného prostredia. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií usporiadala 15. ročník súťaže Technická myšlienka roka, v ktorej študenti súťažili v oblastiach mechatroniky, elektroniky, IT a iné.

Do súťaže na Fakulte riadenia a informatiky sa zapojilo viac ako 110 stredných škôl. Celkovo sa prihlásilo 503 súťažiacich zo stredných škôl celého Slovenska. Uskutočnil sa aj 11. ročník podujatia #GirlsDay2024, ktoré organizuje združenie Aj Ty v IT. 

Atraktívne workshopy pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA, ktorá predstavila webové aplikácie v praxi, 3D vizualizácie v medicíne, 3D tlač a modelovanie či umelú inteligenciu v medicíne.

Nechýbali ani Hi-tech technológie v oblasti optiky a meranie biosignálov vlastného tela. Zaujíímavý bol aj workshop o šifrovaní a kybernetickej bezpečnosti, ktorý prezentovala Fakulta elektrotechniky a informačných technológií.

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov vyhlásila súťaž Objav PEDAS – Študuj dopravu – Zelená doprava. Cieľom súťaže je vyhľadávať talentovaných žiakov stredných škôl, viesť ich k samostatnému tvorivému mysleniu a vytvoriť im priestor pre tvorbu vlastného súťažného projektu.

Zavádzate nejaké opatrenia na podporu študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami?

Na UNIZA študujú študenti so špecifickými potrebami v rôznych študijných odboroch. V zmysle platnej legislatívy majú na požiadanie vyhodnotené ich potreby a poskytované primerané úpravy a podporné služby.

Môžu to byť upravené podmienky prijímacej skúšky, možnosti využívania špecifických vzdelávacích prostriedkov a podporných technológií či individuálne vzdelávacie prístupy.

Ďalej tiež osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania požiadaviek na študijný výkon, individuálny prístup vysokoškolských učiteľov, odpustenie školného v odôvodnených prípadoch, priznanie sociálneho štipendia aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené zdravotným postihnutím.

Taktiež je pre nich k dispozícií bezplatné parkovanie v areáli UNIZA, zapožičiavanie kompenzačných pomôcok, používanie bezbariérového pracoviska v Univerzitnej knižnici, predĺžená doba na vypožičanie študijnej literatúry z Univerzitnej knižnice, bezplatné tlačenie a kopírovanie textov a ďalšia podpora podľa identifikovanej potreby.

Evidujeme študentov so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, psychickým ochorením, študentov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami ako aj študentov s poruchami učenia.

Poskytujete im pomoc aj prostredníctvom špeciálneho poradenstva?

Študentom so špecifickými potrebami je k dispozícii celá škála podporných a poradenských služieb v rámci Poradenského a kariérneho centra UNIZA. Študenti sa môžu poradiť nielen v súvislosti so svojou špecifickou potrebou, ale aj v súvisiacich oblastiach. Môžu využiť psychologické poradenstvo, poradenstvo v sociálnej oblasti alebo kariérne poradenstvo. 

V rámci vytvárania zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špeciálnymi potrebami sú na základe počtu týchto študentov a jednotlivých kategórií ich potrieb univerzite poukázané finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo forme účelovej dotácie.

Univerzita využíva tiež vlastné zdroje a rôzne projekty na dobudovanie všeobecne prístupného prostredia a podmienok vzdelávania. 

Ponúkate programy a iniciatívy na podporu celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie dospelých?

Univerzita tretieho veku (U3V) poskytuje záujmové vzdelávanie pre občanov vo veku 45+. Z trojročných programov je v ponuke napríklad Filatelia I., Právo – systém hodnôt I., Žilina – včera, dnes… I., Žime zdravo I.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť aj na jednoročné programy: Austrália ako ju nepoznáme, Hlava XXII – Geopolitika pre všetkých, Pilates pre seniorov, Pilates a nordic walking pre seniorov, Práca s tabletom a mobilom, Psychológia v našich životoch, Svet jazykov dokorán, Z klenotnice prírodných vied, Záhrada, Zberateľstvo (online). 

Prihlasovanie na akademický rok 2024/2025 pre Žilinu je spustené od 8. apríla do 30. júna 2024 alebo do obsadenia skupiny. Prihlasovanie pre pobočky (Čadca, Martin, Námestovo, Rajec) je spustené od 2. mája do 30. júna alebo do obsadenia skupiny. 

Máte plány na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania? 

Žilinská univerzita ponúka a podporuje svojich študentov a zamestnancov v širokom spektre medzinárodnej spolupráce. Medzi najobľúbenejšie formy medzinárodnej spolupráce patria mobility.

V rámci programu Erasmus+ poskytujeme našim študentkám a študentom možnosť zapojiť sa do študentských mobilít vo forme výmenných pobytov na partnerských univerzitách po celej Európe, najmä na jeden semester, ale sú aj výnimky na celý akademický rok.

Študenti radi využívajú aj formu stáže do súkromných firiem alebo laboratórií v zahraničí. V ostatnom roku sa rozšírili aj krátkodobé pobyty doktorandov alebo tzv. BIP (Blended Intensive Programmes – Zmiešané intenzívne programy), ktoré umožňujú absolvovať konkrétnu tému prostredníctvom intenzívneho programu v zmiešanej forme on-line a následne osobne na partnerskej inštitúcii.

Okrem Erasmus+ využívame aj programy CEEPUS, NŠP, ale aj bilaterálne programy, ako Fulbright a ďalšie. V medzinárodnej spolupráci pôsobíme aj vo viacerých medzinárodných vedeckovýskumných projektoch (Horizont Európa), ako aj v mobilitných projektoch (Erasmus+, KA2 (Kľúčová aktivita 2) a iné.

V čom vidíte najväčšie výhody takýchto spoluprác?

Hlavné výhody vidíme najmä v osobnom rozvoji našich zamestnancov, ako aj vo výmene najnovších poznatkov v rôznych oblastiach nášho pôsobenia.

V oblasti celouniverzitnej priamej bilaterálnej spolupráce má UNIZA rozvinutú zmluvnú spoluprácu s univerzitami, vysokými školami a vzdelávacími inštitúciami z 23 krajín vo vedeckovýskumnej a pedagogickej spolupráci podľa 59 platných rámcových dohôd – zmlúv a memoránd na celouniverzitnej úrovni, 87 platných dohôd na fakultnej úrovni.

Zmluvná spolupráca sa rozvíja s krajinami sveta nielen v rámci Európy, ale i Ameriky (USA, Kanada, Kuba), Ázie (Južná Kórea, Japonsko, Čína, Taiwan) a Afriky (Južná Afrika).

Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity Jozef Ristvej. Foto: web/UNIZA
Bezbariérová Žilinská univerzita. Foto: web UNIZA
Novootvorené dopravné laboratórium. Foto: KZD. UNIZA
Otvorenie akademického roka. Foto: Cyril Králik /web UNIZA
Medzinárodný týždeň na UNIZA. Foto: Kristína Schmiesterová
Inaugurácia na UNIZA. Foto: Kristína Fialová/web UNIZA

Ďalšie články
Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Únia ponúkla sieti X tajnú dohodu o cenzúre, tvrdí Musk. Iné spoločnosti ju vraj prijali

Na pozadí vyšetrovania, ktoré Európska komisia vedie proti sociálnej sieti X (predtým Twitter) v zmysle zákona o digitálnych službách, mal eurokomisár Thierry Breton ponúknuť tajnú dohodu majiteľovi Elonovi Muskovi. Dohoda mala spočívať v tichom obnovení opatrení, ktoré by sa dali jednoslovne nazvať cenzúra. O tejto údajnej dohode informoval sám Musk na svojom...
Inštitút pre štúdium vojny: Ukrajinské sily budú počas nasledujúceho polroka hlavne v defenzíve

Inštitút pre štúdium vojny: Ukrajinské sily budú počas nasledujúceho polroka hlavne v defenzíve

Ukrajinská armáda vedie obmedzené protiútoky na viacerých frontoch, v závislosti od príchodu západnej pomoci by mohli byť postupne schopní uskutočniť početnejšie protiútoky. Konštatoval to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Západní a americkí predstavitelia predpovedajú, že ukrajinské sily budú počas nasledujúcich šiestich mesiacov hlavne v defenzíve, pričom rozsiahla protiofenzíva sa očakáva až...