Historické dokumenty z rusko-ukrajinských rokovaní 2022: Čo presne sa v nich písalo

Snímka obrazovky 2024-06-21 o 15.11.34 Fragment Návrhu mierovej zmluvy zo 17. marca 2022 (slovenský preklad, reprofoto). Zdroj: Denník Štandard

Slovenský čitateľ má po prvý raz možnosť priamo sa oboznámiť s troma dôležitými dokumentmi, ktoré sa v roku 2022 stali výrazom snahy bojujúcich strán o mierové riešenie vojnového konfliktu.

Dokumenty nižšie publikujeme ako prílohu už skôr Štandardom publikovaného článku prebratého z denníka New York Times, ktorého sú pôvodnou súčasťou.

Ide o nasledovné dokumenty:

 • I. Návrh mierovej zmluvy zo 17. marca 2022. Počiatočný návrh zmluvy medzi Ukrajinou a Ruskom. Ide o dokument, ktorý Ukrajina v tom čase poskytla západným vládam.
 • II. Istanbulské komuniké z 29. marca 2022. Návrh dohody, o ktorom sa rokovalo na osobných rozhovoroch v Istanbule, ako ho sumarizovali ukrajinskí vyjednávači.
 • III. Návrh mierovej zmluvy z 15. apríla 2022. Neskorší návrh zmluvy medzi Ukrajinou a Ruskom. Podľa záhlavia dokumentu ide o verziu, ktorá sa dostala na stôl prezidenta Vladimira Putina. Mapa označená ako príloha 6 nie je súčasťou dokumentu.

Poznámka: Tieto dokumenty boli prepisované tak, aby sa podobali originálom. Typografické chyby v pôvodných dokumentoch boli zachované.

I.

Návrh mierovej zmluvy zo 17. marca 2022

Návrh z 17. 3. 2022 (22:00) Zosúladené znenie prijaté od ukrajinskej strany s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi z Ruskej strany (počas konzultácií 16. 3. 2022, 15:00 až 16:30, a 17. 3. 2022)

[Návrhy Ukrajiny]

(Návrhy RF)

(VYSVETLENIA RUSKEJ STRANY K NEPRIJATEĽNOSTI UKRAJINSKÝCH FORMULÁCIÍ) [VYSVETLENIA UKRAJINSKEJ STRANY K NEPRIJATEĽNOSTI RUSKÝCH FORMULÁCIÍ]

Zmluva o (riešení situácie na Ukrajine, jej neutralite a) bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Čínska ľudová republika, Ruská federácia, Spojené štáty americké, Francúzsko, ktoré sú ručiteľmi trvalej neutrality Ukrajiny (ďalej len „ručiteľské štáty“), a Ukrajina, ďalej len „zmluvné strany“,

odvolávajúc sa na Deklaráciu o štátnej suverenite Ukrajiny zo 16. júla 1990 a najmä na skutočnosť, že Ukrajina v nej slávnostne vyhlásila svoj zámer stať sa v budúcnosti trvalo neutrálnym štátom, ktorý sa nebude zúčastňovať vojenských blokov a dodržiava tri zásady bezjadrovej bezpečnosti: neprijímať, nevyrábať a nekupovať jadrové zbrane,

súc presvedčený, že zakotvenie trvalej neutrality Ukrajiny na medzinárodnoprávnej úrovni je neoddeliteľnou súčasťou dlhodobého cieľa zachovania [všeobecného] mieru a [medzinárodnej] bezpečnosti [,vrátane] európskeho regiónu,

odvolávajúc sa na svoje záväzky vyplývajúce z Charty Organizácie Spojených národov a iných zásad a noriem medzinárodného práva, pričom si uvedomujú potrebu prísneho a ich bezpodmienečného dodržiavania, ako aj dodržiavania záväzkov prijatých v rámci OBSE [ako aj zakotvených v Memorande o bezpečnostných zárukách v súvislosti s pristúpením Ukrajiny k Zmluve o nešírení jadrových zbraní (Budapeštianske memorandum) (NPT) z 5. decembra 1994,]

(NEPRIJATEĽNÉ VZHĽADOM NA ODKAZ NA BUDAPEŠTIANSKE MEMORANDUM, KTORÉ OBSAHUJE UZNANIE HRANÍC UKRAJINY Z ROKU 1994.)

[TOTO USTANOVENIE JE PRE UKRAJINU ZÁSADNÉ, PRETOŽE BUDAPEŠTIANSKE MEMORANDUM JE PODMIENKOU RATIFIKÁCIE NPT UKRAJINOU (ZÁKON UKRAJINY Č. 248/94 ZO 16. 11. 1994), A PRE UKRAJINU JE ZMIENKA O NPT BEZ ZMIENKY O BUDAPEŠTIANSKOM MEMORANDE NEPRIJATEĽNÁ. ANI UKRAJINA, ANI RUSKÁ FEDERÁCIA NEVYPOVEDALI BUDAPEŠTIANSKE MEMORANDUM. OKREM TOHO BUDE RIEŠENIE OTÁZKY HRANÍC NÁJDENÉ PRED VYKONANÍM TEJTO ZMLUVY].

[uznávajúc, že prijatie štatútu trvalej neutrality Ukrajinou nemá vplyv na plnenie jej záväzkov podľa Charty Organizácie Spojených národov a nebude v rozpore s dosiahnutím cieľov Organizácie Spojených národov]

(SME PROTI ZÁPADNÝM TERMÍNOM „SVETOVÝ PORIADOK“ A „SVETOVÝ PORIADOK ZALOŽENÝ NA PRAVIDLÁCH“. FORMULÁCIA NIE JE PRÁVNE PRESNÁ)

[NAVRHOVANÉ ZNENIE NEOBSAHUJE POJEM „SVETOVÝ PORIADOK“ A VYCHÁDZA Z PODOBNÉHO USTANOVENIA REZOLÚCIE OSN Z 12. 12. 1995 O TRVALEJ NEUTRALITE TURKMÉNSKA]

uvedomujúc si svoju výlučnú historickú zodpovednosť voči súčasným a budúcim generáciám,

v prítomnosti generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov sa dohodli na nasledujúcom:

Článok 1

1. [Pod podmienkou, že ručiteľské štáty budú riadne dodržiavať záväzky, ktoré prijali podľa tejto zmluvy,] (NEUTRÁLNY STAV MUSÍ BYŤ BEZPODMIENEČNÝ) [SÚVISIACE S RUSKOU FORMULÁCIOU PODĽA ČLÁNKU 4, ODS. 5 NÁVRHU RF Z DŇA 14. 3. 2022 (POD ČLÁNKOM 4-1 V TOMTO NÁVRHU). PRÍSTUP BY MAL BYŤ PODOBNÝ V OBOCH PRÍPADOCH] Ukrajina sa zaväzuje podporovať svoju trvalú neutralitu deklarovanú a zakotvenú v Ústave Ukrajiny.

[2. Ručiteľské štáty uznávajú, rešpektujú a zaručujú štatút Ukrajiny ako trvalo neutrálneho štátu v rámci medzinárodne uznaných hraníc Ukrajiny a zaväzujú sa zabezpečiť dodržiavanie tohto štatútu na medzinárodnej úrovni.]

(ODKAZ NA MEDZINÁRODNE UZNANÉ HRANICE UKRAJINY JE NEPRIJATEĽNÝ, PRETOŽE HRANICE SA ZMENILI PO PRIPOJENÍ KRYMU K RUSKEJ FEDERÁCII A VYHLÁSENÍ NEZÁVISLOSTI DĽR A LĽR)

[PODĽA NÁŠHO NAJLEPŠIEHO VEDOMIA BUDE OTÁZKA HRANÍC VYRIEŠENÁ PRED VYKONANÍM TEJTO ZMLUVY]

3. Podľa odseku 1 článku 1 sa Ukrajina ako trvalo neutrálny štát zaväzuje:

a) nezapájať sa do činností, ktoré by boli v rozpore s medzinárodným právnym štatútom trvalej neutrality;

b) vypovedať zmluvy a dohody nezlučiteľné s trvalou neutralitou;

c) nezúčastňovať sa na vojenských konfliktoch na strane ktoréhokoľvek ručiteľského štátu a/alebo tretieho štátu;

d) nevstupovať do žiadnych vojenských aliancií a neuzatvárať žiadne iné vojenské dohody so žiadnymi štátmi;

e) nepovoliť vstup na Ukrajinu ani rozmiestnenie cudzích ozbrojených síl a formácií na jej území, a to ani dočasne, vrátane vojenského personálu,

[s výnimkou týchto prípadov: (i) pri uplatňovaní práva na sebaobranu v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov (v tomto prípade sa nasadenie uskutoční v odpovedi na oficiálnu žiadosť Ukrajiny a na jej základe) a/alebo (ii) v prípade vážneho ohrozenia zvrchovanosti, nezávislosti, územnej celistvosti alebo neutrality Ukrajiny (v tomto prípade sa nasadenie uskutoční v odpovedi na oficiálnu žiadosť Ukrajiny a na jej základe) a/alebo (iii) pri poskytovaní pomoci Ukrajine, v odpovedi na oficiálnu žiadosť Ukrajiny a na jej základe, primeraným počtom zahraničného vojenského personálu na civilné práce a činnosti nevojenského charakteru, najmä na pomoc pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí spôsobených prírodnými alebo antropogénnymi katastrofami;]

[Alternatívny návrh Ukrajiny: okrem prípadov, keď je takýto vstup alebo nasadenie povolené touto Zmluvou a/alebo nie je v rozpore s medzinárodným právnym postavením trvalej neutrality;]

(PODMIEŇOVANIE NEUTRÁLNEHO STATUSU, VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE JEHO PORUŠENIE JE NEPRIJATEĽNÉ)

[TOTO USTANOVENIE JE V SÚLADE S MEDZINÁRODNOU PRÁVNOU PRAXOU TÝKAJÚCOU SA TRVALEJ NEUTRALITY. NAPRÍKLAD VŠETKY NAVRHOVANÉ VÝNIMKY SÚ PRÍTOMNÉ V ÚSTAVE MALTY AKO NEUTRÁLNEHO ŠTÁTU. RF SA NEVYJADRILA K NEZLUČITEĽNOSTI TÝCHTO VÝNIMIEK SO ŠTATÚTOM NEUTRALITY MALTY].

f) zabrániť vytváraniu alebo zachovaniu zahraničných vojenských základní a inej vojenskej infraštruktúry na území Ukrajiny,

g) nedovoliť žiadnym cudzím štátom, vojenským alianciám a koalíciám využívať vojenskú a civilnú infraštruktúru na území Ukrajiny vrátane letísk a prístavov na akékoľvek vojenské účely;

h) [bez súhlasu ručiteľských štátov] neuskutočňovať vojenské cvičenia za účasti zahraničných ozbrojených síl na území Ukrajiny, v jej teritoriálnych vodách a výlučnej ekonomickej zóne;

i) zakázať nábor občanov cudzích štátov a osôb bez štátnej príslušnosti do ozbrojených síl Ukrajiny, Národnej gardy a iných orgánov činných v trestnom konaní;

j) zdržať sa hrozby silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti ktoréhokoľvek štátu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore s cieľmi Organizácie Spojených národov;

k) zdržať sa využívania vlastného územia alebo území iných štátov na poškodzovanie zvrchovanosti, nezávislosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti ostatných štátov;

l) prísne dodržiavať záväzky Ukrajiny ako nejadrového štátu podľa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), neprijímať, nevyrábať ani nenadobúdať jadrové zbrane; neprijímať od nikoho transfery jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení, ani kontrolu nad takýmito zbraňami alebo výbušnými zariadeniami, a to ani priamo, ani nepriamo; nevyrábať ani inak nenadobúdať jadrové zbrane alebo iné jadrové výbušné zariadenia, ani nepožadovať a neprijímať žiadnu pomoc pri výrobe jadrových zbraní alebo iných jadrových výbušných zariadení;

m) prísne dodržiavať záväzky Ukrajiny vyplývajúce z Dohovoru o zákaze chemických zbraní a Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich ničení, neposkytovať svoje územie na vykonávanie [nezákonných] činností, (škodlivých pre) [v oblasti] biologickej bezpečnosti

[VZHĽADOM NA TO, ŽE RUSKÁ STRANA CHÁPE SLOVO „NEZÁKONNÉ“ AKO VZŤAHUJÚCE SA NA VNÚTROŠTÁTNE (NÁRODNÉ) PRÁVO A ZÁROVEŇ ZDÔRAZŇUJE, ŽE UVEDENÉ ČINNOSTI BY NEMALI PORUŠOVAŤ PRÍSLUŠNÉ MEDZINÁRODNÉ DOHOVORY, UKRAJINSKÁ STRANA NAVRHUJE ALTERNATÍVNU MOŽNOSŤ:

m) prísne dodržiavať záväzky Ukrajiny vyplývajúce z Dohovoru o zákaze chemických zbraní a Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich ničení, neposkytovať svoje územie na činnosti, ktoré porušujú ustanovenia týchto dohovorov (a ktoré môžu spôsobiť škody na chemickej a biologickej bezpečnosti)„].

(4. Na zabezpečenie schopnosti udržiavať poriadok a uplatňovať právo na sebaobranu v súlade s Chartou OSN sa stanovuje najvyšší prípustný počet vojenských síl a prostriedkov podľa prílohy č. 1)

[ PREROKÚVA SA S MINISTROM OBRANY ]

(Článok 2

Bez toho, aby bol dotknutý režim kontroly a overovania dodržiavania NPT, overovanie a kontrolu dodržiavania článku 1 tejto zmluvy zo strany Ukrajiny vykonáva spoločná komisia zložená z (Ruskej federácie, jedného ďalšieho ručiteľského štátu) [všetkých ručiteľských štátov] a Ukrajiny a v prípade potreby generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov).

Článok 3

Podľa Článku 1 sa ručiteľské štáty a ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tejto Zmluvy, zaväzujú:

[a) rešpektovať, dodržiavať a garantovať nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci medzinárodne uznaných hraníc;

b) zdržať sa hospodárskeho a/alebo politického nátlaku zameraného na podriadenie výkonu práv Ukrajiny vyplývajúcich z jej zvrchovanosti ich vlastným záujmom, a tým získať akékoľvek výhody;

c) požiadať Bezpečnostnú radu OSN o okamžité opatrenia s cieľom poskytnúť Ukrajine všetku potrebnú pomoc, ak sa Ukrajina stane obeťou aktu agresie, ozbrojeného útoku, akejkoľvek vojenskej operácie alebo predmetom hrozby agresie, ozbrojeného útoku alebo akejkoľvek vojenskej operácie;]

(ODKAZY NA BUDAPEŠTIANSKE MEMORANDUM, AKO AJ ZMIENKA O MEDZINÁRODNE UZNANÝCH HRANICIACH A OZNAČENIE RUSKA ZA AGRESORSKÝ ŠTÁT SÚ NEPRIJATEĽNÉ)

[CHÁPEME, ŽE USTANOVENIA ODSEKOV -A-, -B-, -C- BUDÚ PRIJATEĽNÉ, KEĎ SA VYRIEŠIA OTÁZKY HRANÍC PRED VYKONANÍM TEJTO ZMLUVY]

d) nevstupovať do žiadnych vojenských aliancií a neuzatvárať žiadne iné vojenské dohody s Ukrajinou;

e) [nevykonávať činnosti, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právnym štatútom trvalej neutrality Ukrajiny;]

[TENTO ZÁVÄZOK RUČITEĽSKÝCH ŠTÁTOV A INÝCH ŠTÁTOV ZODPOVEDÁ ZÁVÄZKU UKRAJINY PODĽA ČLÁNKU 1 ODS. 3(A) A SÚVISÍ S NÍM]

f) zdržať sa priameho alebo nepriameho zasahovania do vnútorných záležitostí Ukrajiny v akejkoľvek forme;

g) zdržať sa hrozby silou alebo použitia sily proti Ukrajine [, jej zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti a že žiadna z ich zbraní nebude nikdy použitá proti Ukrajine, s výnimkou sebaobrany v súlade s Chartou OSN];

h) aby sa zdržali využívania svojho územia alebo územia iných štátov na poškodenie trvalej neutrality Ukrajiny [, jej zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti];

(V ODSEKOCH C A D JE UZNANIE HRANÍC UKRAJINY S KRYMOM A DONBASOM NEPRIJATEĽNÉ)

i) nevoviesť na územie Ukrajiny ani nerozmiestniť na území Ukrajiny v akejkoľvek forme [akékoľvek] ozbrojené sily a formácie vrátane vojenského personálu [v akomkoľvek množstve, na akýkoľvek účel, na akýkoľvek čas a pod akoukoľvek zámienkou (vrátane humanitárnej intervencie) okrem (i) prípadov výslovne ustanovených touto zmluvou a/alebo (ii) na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktoré musia podporiť všetci stáli členovia Bezpečnostnej rady OSN. Porušenie alebo hrozba porušenia tohto ustanovenia bude znamenať spáchanie aktu agresie alebo hrozby agresie voči Ukrajine s následkami stanovenými touto zmluvou;]

(RUSKO NESÚHLASÍ S KONCEPTOM HUMANITÁRNEJ INTERVENCIE A ZASAHOVANÍM DO KOMPETENCIÍ BEZPEČNOSTNEJ RADY OSN. PODMIEŇOVANIE NEUTRÁLNEHO ŠTATÚTU, VYTVÁRANIE PODMIENOK NA JEHO PORUŠOVANIE SÚ NEPRIJATEĽNÉ).

j) nedovoliť vytvorenie alebo zachovanie ich vojenských základní a inej vojenskej infraštruktúry na území Ukrajiny, ako aj rozmiestnenie zbraní;

Zmluvné strany si vyhradzujú právo doplniť toto písmeno o zákaz akéhokoľvek typu zbrane, ktorá môže byť vyvinutá ako výsledok vedeckého výskumu.

k) nevykonávať vojenské cvičenia na území Ukrajiny a v záujme predchádzania incidentom v pásme širokom [__] od hraničnej čiary Ukrajiny, v jej vzdušnom priestore, teritoriálnych vodách a výlučnej ekonomickej zóne,

l) nevyužívať infraštruktúru na území Ukrajiny na žiadne vojenské účely vrátane vzdušných, námorných a riečnych prístavov,

m) zanechať akúkoľvek vojenskú činnosť na území Ukrajiny (bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 tohto dohovoru);

n) vypovedať zmluvy a dohody, ktoré sú nezlučiteľné s trvalou neutralitou Ukrajiny;

o) prísne dodržiavať práva [a povinnosti] Ukrajiny podľa Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) (ako štátu, ktorý nemá jadrové zbrane);

(ODKAZ NA RUČITEĽSKÉ ŠTÁTY, KTORÉ SÚ JADROVÝMI MOCNOSŤAMI, JE NEPRIJATEĽNÝ)

p) nevyužívať územie Ukrajiny na účely vykonávania [nezákonných] činností (škodlivých pre) [v oblasti] biologickej bezpečnosti, nepodporovať a nenabádať Ukrajinu na výrobu a získavanie chemických, bakteriologických a toxínových zbraní.

[q) prísne dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o chemických zbraniach a Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich ničení, neposkytovať ani nevyužívať svoje územie na nezákonné činnosti v oblasti biologickej bezpečnosti].

(FORMULÁCIA NIE JE PRÁVNE PRESNÁ)

[ BERÚC DO ÚVAHY PRIPOMIENKY K ČLÁNKU I ODS. 3 PÍSM. R), UKRAJINSKÁ STRANA NAVRHUJE PRÁVNE PRESNÝ ALTERNATÍVNY TEXT, KTORÝ NAHRADÍ SUR-PARAGRAFY (P) A (Q) NAD C S PRIHLIADNUTÍM NA PRIPOMIENKY K ODSEKU 3 PÍSM. R):

p) prísne dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o zákaze chemických zbraní a Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich ničení, nepoužívať svoje územie a/alebo územie Ukrajiny na vykonávanie činností, ktoré porušujú ustanovenia týchto dohovorov, nepodporovať ani nenútiť Ukrajinu k výrobe a získavaniu chemických, bakteriologických a toxínových zbraní„]

2. Zmluvné strany tejto zmluvy sa vzájomne zaväzujú:

a) vo vzájomných vzťahoch riadiť zásadou rovnakej a nedeliteľnej bezpečnosti a neposilňovať vlastnú bezpečnosť na úkor bezpečnosti druhej strany;

b) vo vzájomných vzťahoch mierovou cestou riešiť všetky medzinárodné spory, ako aj zdržať sa akéhokoľvek použitia sily alebo hrozby silou spôsobom nezlučiteľným s cieľmi a Chartou Organizácie Spojených národov;

c) nevytvárať podmienky alebo situácie, ktoré by mohli predstavovať hrozbu alebo byť vnímané ako hrozba pre národnú bezpečnosť druhej strany;

d) zachovávať zdržanlivosť pri vojenskom plánovaní a pri vykonávaní cvičení s cieľom znížiť riziko prípadných nebezpečných situácií v súlade s ich záväzkami podľa medzinárodného práva;

e) dodržiavať základné normy a zásady medzinárodného práva, ako aj podporovať dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva.

3. Ukrajina a každá z krajín, ktoré sú zmluvnými stranami tejto dohody, sa navzájom nepovažujú za protivníkov.

4. Ukrajina a ručiteľské štáty udržiavajú dialóg a spolupracujú pri zlepšovaní mechanizmov na predchádzanie incidentom na otvorenom mori a nad ním.

5. Zmluvné strany sa zhodujú v tom, že štatút trvalo neutrálneho štátu je zlučiteľný [, bez akýchkoľvek obmedzení,] (bez účasti Ukrajiny vo vojenskej zložke Európskej únie a bez jej pripojenia sa k akýmkoľvek vyhláseniam, rozhodnutiam alebo akciám Európskej únie zameraným proti Rusku a jeho národným záujmom) s členstvom trvalo neutrálneho štátu v Európskej únii, ako aj s účasťou Ukrajiny na mierových misiách pod záštitou OSN alebo OBSE [, alebo EÚ].

[NEUTRÁLNE ČLENSKÉ ŠTÁTY EÚ SÚ RAKÚSKO, FÍNSKO, ŠVÉDSKO, ÍRSKO A MALTA, TIETO ŠTÁTY SA ZÚČASTŇUJÚ NA EURÓPSKEJ SPOLOČNEJ ZAHRANIČNEJ A BEZPEČNOSTNEJ POLITIKE (SCDP/CSFP). RUSKÁ FEDERÁCIA SA NEVYJADRILA K NEZLUČITEĽNOSTI NEUTRALITY UVEDENÝCH ŠTÁTOV S ICH ÚČASŤOU NA SCDP/CSFP ALEBO NA AKÝCHKOĽVEK MISIÁCH A OPERÁCIÁCH EÚ, DOHODA O PRISTÚPENÍ MALTY K EÚ VÝSLOVNE UVÁDZA, ŽE JEJ ÚČASŤ NA SCDP/CSFP NEPOŠKODZUJE JEJ NEUTRALITU, RF NENAMIETALA.

OKREM TOHO BY SA USTANOVENIA TOHTO ČLÁNKU MALI POSUDZOVAŤ V KONTEXTE ZÁVÄZKOV UKRAJINY „NEVYKONÁVAŤ ČINNOSTI, KTORÉ BY BOLI V ROZPORE S MEDZINÁRODNOPRÁVNYM POSTAVENÍM TRVALEJ NEUTRALITY“ (ČLÁNOK 1 ODS. 3 PÍSM. A)]

Článok 4

 1. Na riešenie problémov a vyriešenie problematických situácií využívajú Ukrajina a ručiteľské štáty mechanizmy urgentných dvojstranných a viacstranných konzultácií.
 2. Ukrajina a ručiteľské štáty si pravidelne a dobrovoľne vymieňajú hodnotenia súčasných hrozieb a bezpečnostných výziev, vzájomne sa informujú o vojenských cvičeniach a manévroch, kľúčových ustanoveniach svojich vojenských doktrín. S cieľom zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť vojenských aktivít sa využijú všetky dostupné mechanizmy a nástroje opatrení na budovanie dôvery.
 3. Na udržiavanie núdzových kontaktov medzi Ukrajinou a každým z ručiteľských štátov sa zriadia telefonické linky.
 4. V prípade porušenia alebo hrozby porušenia zvrchovanosti [nezávislosti, územnej celistvosti alebo] (a) neutrality Ukrajiny a akýchkoľvek iných záväzkov obsiahnutých v tejto zmluve ručiteľské štáty z vlastnej iniciatívy a/alebo na oficiálnu žiadosť Ukrajiny (podniknú) [sa zaviažu okamžite podniknúť] všetky možné kroky na odstránenie takéhoto porušenia alebo hrozby porušenia mierovými prostriedkami.

[Článok 4-1]

(Ak by sa po implementácii ustanovení tejto Zmluvy Ukrajina stala predmetom agresie, ručiteľské štáty na základe oficiálnej žiadosti Ukrajiny prijmú tieto opatrenia:

uskutočniť okamžité konzultácie s cieľom posúdiť situáciu, zistiť akty agresie a dohodnúť sa na potrebných opatreniach na ich zastavenie; informovať Bezpečnostnú radu OSN o prijatom rozhodnutí;

na základe rozhodnutí dohodnutých všetkými ručiteľskými štátmi poskytne Ukrajine všetku potrebnú vojenskú pomoc).

[UKRAJINSKÁ STRANA BERIE NA VEDOMIE, ŽE POČAS KONZULTÁCIÍ 15. 3. 2022 UKRAJINSKÁ STRANA NAVRHLA VYPUSTIŤ SLOVÁ „PO IMPLEMENTÁCII USTANOVENÍ TEJTO DOHODY“ Z TEXTU PRVÉHO ODSEKU (ABY BEZPEČNOSTNÉ ZÁRUKY NEBOLI PODMIENENÉ) A ŽE VEDÚCI OBOCH DELEGÁCIÍ DOSPELI K POCHOPENIU, ŽE:

(I) ZA SLOVO „AGRESIE“ SA MÔŽU DOPLNIŤ SLOVÁ „AKÉHOKOĽVEK OZBROJENÉHO ÚTOKU NA UKRAJINU ALEBO AKEJKOĽVEK VOJENSKEJ OPERÁCIE PROTI UKRAJINE“;

(II) V POSLEDNOM ODSEKU SA SLOVO „VŠETKÝMI“ MÔŽE NAHRADIŤ SLOVOM „ŠTYRMI“ (POZÍCIA RF) ALEBO „TROMI“ (POZÍCIA UKRAJINY)]

[Ručiteľské štáty a Ukrajina sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek ozbrojeného útoku na Ukrajinu alebo akejkoľvek vojenskej operácie proti Ukrajine každý z ručiteľských štátov po urgentných a okamžitých konzultáciách (ktoré sa uskutočnia najneskôr do troch dní) medzi nimi pri výkone práva na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu uznaného článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov poskytnú (v reakcii na oficiálnu žiadosť Ukrajiny a na jej základe) pomoc Ukrajine ako trvalo neutrálnemu štátu, ktorý je napadnutý, a to okamžitým prijatím nevyhnutných individuálnych alebo spoločných opatrení, vrátane uzavretia vzdušného priestoru nad Ukrajinou, poskytnutia potrebných zbraní, použitia ozbrojených síl s cieľom obnoviť a následne udržať bezpečnosť Ukrajiny ako trvalo neutrálneho štátu.

Každý takýto ozbrojený útok (každá vojenská operácia) a všetky opatrenia prijaté v jeho dôsledku sa bezodkladne oznámia Bezpečnostnej rade. Takéto opatrenia sa ukončia, keď Bezpečnostná rada prijme opatrenia potrebné na obnovenie a udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti].

[Možné kompromisné znenie:

1. Ak by sa (po implementácii ustanovení tejto zmluvy) Ukrajina stala predmetom agresie, akéhokoľvek ozbrojeného útoku na Ukrajinu alebo akejkoľvek vojenskej operácie proti Ukrajine, ručiteľské štáty na základe oficiálnej žiadosti Ukrajiny prijmú tieto opatrenia:

1) uskutočniť okamžité konzultácie [, ktoré sa uskutočnia najneskôr do troch kalendárnych dní a za povinnej účasti Ukrajiny,] s cieľom posúdiť situáciu, (zistiť akty agresie, ozbrojený útok na Ukrajinu alebo akúkoľvek vojenskú operáciu proti Ukrajine) a dohodnúť sa na potrebných opatreniach na (ich) prekazenie [agresie, akéhokoľvek ozbrojeného útoku na Ukrajinu alebo akejkoľvek vojenskej operácie proti Ukrajine]; [bezodkladne po uplynutí uvedenej trojdňovej lehoty] informovať Bezpečnostnú radu OSN [a Ukrajinu] o (prijatom) [dohodnutom] rozhodnutí [alebo o absencii dohodnutého rozhodnutia];

2) na základe (rozhodnutí) [rozhodnutia] (odsúhlasených) [odsúhlaseného] (všetkými). Ručiteľské štáty [a v rámci výkonu práva na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu uznaného článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov, ručiteľské štáty, ktoré nemajú námietky voči dohodnutému rozhodnutiu, okamžite] poskytnú Ukrajine všetku potrebnú vojenskú pomoc [, vrátane uzavretia vzdušného priestoru nad Ukrajinou, poskytnutia potrebných zbraní, použitia ozbrojených síl, nasadenia jednotiek svojich ozbrojených síl na území Ukrajiny s cieľom obnoviť a následne zachovať zvrchovanosť, územnú celistvosť a bezpečnosť Ukrajiny. Pritom musia ručiteľské štáty, ktoré namietajú proti dohodnutému rozhodnutiu, alebo všetky ručiteľské štáty v prípade, že nedošlo k dohodnutému rozhodnutiu, v uvedenej trojdňovej lehote:

a) zdržať sa akýchkoľvek rozhodnutí a/alebo krokov, ktoré by mohli poškodiť trvalú neutralitu Ukrajiny, jej zvrchovanosť, nezávislosť, územnú integritu alebo predmet tejto zmluvy alebo zbaviť túto zmluvu jej predmetu a účelu;

b) neposkytnúť žiadnu pomoc a/alebo podporu štátu alebo územnému celku, ktorý sa dopustil aktu agresie, ozbrojeného útoku na Ukrajinu alebo vojenskej operácie proti Ukrajine.

Na účely tohto odseku sa rozhodnutie ručiteľských štátov považuje za dohodnuté, ak viac ako dva ručiteľské štáty nevznesú výslovné námietky.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto Článku sa uplatňujú bez toho, aby bolo dotknuté právo každého z ručiteľských štátov (aj v prípade, že nedôjde k dohodnutému rozhodnutiu v súlade s odsekom 1 tohto článku) alebo ktoréhokoľvek iného štátu poskytnúť pomoc Ukrajine podľa článku 51 Charty Organizácie Spojených národov prijatím takých individuálnych alebo spoločných opatrení, ktoré budú potrebné na obnovenie a následné zachovanie zvrchovanosti, územnej celistvosti a bezpečnosti Ukrajiny].

[ KOMENTÁR UKRAJINSKEJ STRANY: ČLÁNKY 5 AŽ 11 NÁVRHU DOHODY NAVRHNUTÉHO RUSKOU STRANOU 20:40 11. 3. 2022 – BOLI Z TOHTO NÁVRHU ODSTRÁNENÉ. UKRAJINSKÁ STRANA ZASTÁVA NÁZOR, ŽE OTÁZKY REGULOVANÉ ODSTRÁNENÝMI ČLÁNKAMI 5 AŽ 11 NESPADAJÚ DO PREDMETU TEJTO DOHODY O NEUTRALITE A BEZPEČNOSTNÝCH ZÁRUKÁCH UKRAJINY A MALI BY SA POSUDZOVAŤ V RÁMCI SAMOSTATNEJ DOHODY].

(TRVÁME NA OBNOVENÍ VŠETKÝCH USTANOVENÍ O KRYME, DĽR A LĽR, SANKCIÁCH, DENACIFIKÁCII A RUSKOM JAZYKU)

(Článok 5

 1. Ukrajina zruší a odteraz nebude uvaľovať a tiež verejne vyzve všetky štáty a medzinárodné organizácie, aby zrušili a odteraz neuvaľovali žiadne sankcie a reštriktívne opatrenia, ktoré boli od roku 2014 uvalené na Ruskú federáciu, jej predstaviteľov, právnické a fyzické osoby, ako aj sankcie, zákazy a obmedzenia týkajúce sa ekonomických, finančných a iných činností s Ruskou federáciou a jej hospodárskymi subjektmi.
 2. Ručiteľské štáty a ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tejto Zmluvy, sa zaväzujú zrušiť a odteraz neuvaľovať sankcie, reštriktívne opatrenia, zákazy a obmedzenia uvedené v tomto Článku tejto Zmluvy.
 3. Po úplnom zrušení sankcií, reštriktívnych opatrení, zákazov a obmedzení uvedených v tomto Článku a v predchádzajúcom Odseku tohto Článku Ruská federácia zruší odvetné reštriktívne opatrenia, ktoré v súvislosti s nimi zaviedla.

[1. Ukrajina a Ruská federácia v primeranej lehote vytvoria medzivládnu komisiu, ktorá sa bude zaoberať otázkami vzájomného zrušenia sankcií a reštriktívnych opatrení uvalených každým z týchto štátov od roku 2014 voči inému z týchto štátov, jeho predstaviteľom, právnickým a fyzickým osobám, ako aj vo vzťahu k ekonomickým, finančným aktivitám s iným štátom a jeho hospodárskymi subjektmi [1].

[ UKRAJINSKÁ STRANA VO VŠEOBECNOSTI NAVRHUJE NEZAHRNÚŤ USTANOVENIA ČLÁNKU 5 DO TEXTU TEJTO ZMLUVY NA ZÁKLADE SKUTOČNOSTI, ŽE MNOHOSTRANNÁ DOHODA BY NEMALA OBSAHOVAŤ USTANOVENIA, KTORÉ UPRAVUJÚ VZŤAHY LEN MEDZI DVOMA ZMLUVNÝMI STRANAMI A NAVYŠE NESÚVISIA S PREDMETOM ZMLUVY (STÁLA NEUTRALITA UKRAJINY)]

(Článok 5-1

Ukrajina sa zaväzuje:

a) stiahnuť všetky medzištátne nároky a návrhy na začatie súdnych a arbitrážnych konaní, ktoré Ukrajina podala proti Ruskej federácii od roku 2014 na Medzinárodný súdny dvor, ESĽP a arbitráž podľa Dohovoru z roku 1982

[POZNÁMKA: ČASŤ TEJTO STRANY NIE JE V PÔVODNOM DOKUMENTE ČITATEĽNÁ]

b) zbaviť Ruskú federáciu akejkoľvek zodpovednosti, nárokov, vrátane investičných a majetkových nárokov fyzických a právnických osôb, ktoré boli a sú posudzované od roku 2014 súdmi Ukrajiny a cudzích štátov, medzinárodnými súdnymi a arbitrážnymi inštanciami, za priame alebo nepriame škody, prevziať urovnanie všetkých z toho vyplývajúcich nárokov;

c) stiahnuť predložené vyhlásenia a odteraz nepredkladať vyhlásenia o uznaní jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu vo vzťahu k údajným zločinom spáchaným na území Ukrajiny od roku 2013, upustiť od a nezačať vnútroštátne postupy na pristúpenie k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu.)

[Ukrajina a Ruská federácia v primeranej lehote vytvoria medzivládnu komisiu, ktorá zváži možnosť riešenia medzištátnych sporov, ako aj investičných a majetkových sporov iniciovaných fyzickými a právnickými osobami kontrolovanými štátom alebo konajúcimi v jeho záujme.]

[UKRAJINSKÁ STRANA JE DÔRAZNE PROTI ZAHRNUTIU PRÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ DO TEXTU TEJTO ZMLUVY. MNOHOSTRANNÁ ZMLUVA BY NEMALA OBSAHOVAŤ USTANOVENIA, KTORÉ UPRAVUJÚ VZŤAHY LEN MEDZI DVOMA STRANAMI A NAVYŠE NESÚVISIA S PREDMETOM ZMLUVY (TRVALÁ NEUTRALITA UKRAJINY)].

(Článok 6

 1. Ukrajina uznáva Krymskú republiku a mesto Sevastopol za neoddeliteľnú súčasť (subjekty) Ruskej federácie a v tejto súvislosti vykoná komplexné zmeny vo vnútroštátnej legislatíve.
 2. Ukrajina zabezpečí bezpečný a nerušený pohyb osôb a tovaru cez svoje územie do Krymskej republiky a mesta Sevastopol a späť.
 3. Ukrajina zaručuje neobmedzené a nepretržité dodávky pitnej vody do Krymskej republiky a mesta Sevastopol prostredníctvom Severokrymského kanála a bezpečnosť všetkých vodných diel.)

(Článok 7

 1. Ukrajina uznáva nezávislosť Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky v rámci administratívnych hraníc bývalej Doneckej a Luganskej oblasti Ukrajiny a v tejto súvislosti zavedie komplexné zmeny vo vnútroštátnej legislatíve.
 2. Ukrajina preberá záväzky obnoviť infraštruktúru Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky zničenú v rokoch 2014 až 2022 vrátane.
 3. Bude sa vyvíjať úsilie na vyriešenie otázok súvisiacich s obchodnými záujmami ukrajinských podnikateľov na území Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky).

(Článok 8

 1. Obnoví sa voľný pohyb občanov medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou.
 2. Obnoví sa doprava vrátane železničnej, vodnej a leteckej dopravy medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou.)

[ 1. Ukrajina a Ruská federácia zabezpečia voľný pohyb občanov cez svoje hranice. Toto pravidlo neobmedzuje právo každého zo štátov uplatňovať opatrenia colnej a hraničnej kontroly, epidemiologickej bezpečnosti, ako aj obmedzovať vstup alebo odchod určitých osôb z dôvodu, že tieto osoby spáchali trestné činy.

2. Ukrajina a Ruská federácia zabezpečia možnosť dopravy vrátane železničnej, námornej a leteckej dopravy ]

[UKRAJINSKÁ STRANA JE DÔRAZNE PROTI ZAHRNUTIU PRÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ DO TEXTU TEJTO ZMLUVY. MNOHOSTRANNÁ ZMLUVA BY NEMALA OBSAHOVAŤ USTANOVENIA, KTORÉ UPRAVUJÚ VZŤAHY LEN MEDZI DVOMA STRANAMI A NAVYŠE NESÚVISIA S PREDMETOM ZMLUVY (TRVALÁ NEUTRALITA UKRAJINY)].

(Článok 9

Ukrajina zabezpečí dodržiavanie a rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd a na tieto účely:

a) zaručí ruskému jazyku štatút úradného jazyka na celom území Ukrajiny, zrušiť a odteraz nezavádzať žiadne obmedzenia na jeho používanie v žiadnej oblasti, predovšetkým zrušiť alebo revidovať existujúce zákony v súlade s Prílohou 2, zrušiť jazykové kvóty v rozhlase a televízii, ktoré diskriminujú používanie ruského jazyka v porovnaní s ukrajinským, odteraz neprijímať porovnateľné právne akty;

b) zakáže, so zavedením trestnoprávnej zodpovednosti, v akejkoľvek forme oslavu a propagáciu nacizmu a neonacizmu, nacistického hnutia a organizácií s ním spojených, vrátane organizovania verejných demonštrácií a pochodov, stavania pomníkov a pamätníkov a pomenovávania toponým, najmä ulíc, sídlisk a iných geografických objektov, a tiež zakáže vyhlasovanie členov týchto organizácií (vrátane OUN a UNA-UNSO) a tých, ktorí bojovali proti protihitlerovskej koalícii, za účastníkov národnooslobodzovacieho hnutia;

c) zruší a odteraz nebude zavádzať žiadne zákazy symbolov, ktoré sa v štátoch spájajú s víťazstvom nad nacizmom;

d) zruší všetky právne akty, ktoré umožňujú oslavu a propagáciu nacizmu a neonacizmu v súlade s Prílohou 3;

e) zakáže činnosť ultrapravicových organizácií a strán, ktoré hlásajú ideológiu nacizmu, neonacizmu, rasovej a jazykovej nadradenosti;

f) zaručí slobodu svedomia a náboženského vyznania, zruší a zabráni obmedzeniam a diskriminácii kanonickej pravoslávnej cirkvi (Ukrajinská pravoslávna cirkev Moskovského patriarchátu), obnoví všetky jej práva vrátane vlastníckych práv;

g) zruší všetky obmedzenia ruskojazyčných médií, činnosti novinárov, ako aj internetu a sociálnych sietí.

[ Zmluvné strany, riadiac sa všeobecne uznávanými zásadami a normami medzinárodného práva v oblasti ochrany ľudských práv a základných slobôd, uzavrú dohodu o vzájomnom rešpektovaní etnickej, kultúrnej, vzdelávacej a jazykovej identity národnostných menšín Ukrajiny a susedných štátov, na základe ktorej budú národnostným menšinám žijúcim na území zmluvných strán zaručené tieto práva na recipročnom základe:

a) nediskriminácia,

b) zákaz podnecovania k rasovej, etnickej alebo náboženskej nenávisti a nezhodám,

c) právo oživovať, používať, podporovať a rozvíjať svoju históriu, jazyk, tradície, písmo, literatúru a kultúrne dedičstvo; sloboda myslenia, svedomia a náboženstva;

d) ochrana pred akýmkoľvek prenasledovaním, nátlakom alebo násilím,

e) ochrana pred akýmikoľvek prejavmi fašizmu, nacizmu (neonacizmu) a antisemitizmu; (zákaz extrémistických organizácií a hnutí hlásajúcich ideológiu nacizmu (neonacizmu) a rasovej nadradenosti;) zákaz výroby, šírenia, verejného používania nacistických symbolov s uplatnením a v nevyhnutných prípadoch sprísnením trestnej zodpovednosti za trestné činy súvisiace s porušením týchto zákazov;

f) ochrana ich kultúrnych, vzdelávacích, jazykových a informačných práv;

g) ochrana a zachovanie pamiatok (vojenských hrobov) z druhej svetovej vojny.

[UKRAJINSKÁ STRANA NAVRHUJE NEZARADIŤ USTANOVENIA ČLÁNKU 9 DO TEXTU TEJTO ZMLUVY NA ZÁKLADE TOHO, ŽE TIETO USTANOVENIA NESÚVISIA S PREDMETOM ZMLUVY (TRVALÁ NEUTRALITA UKRAJINY). OKREM TOHO BY MNOHOSTRANNÁ DOHODA NEMALA OBSAHOVAŤ USTANOVENIA, KTORÉ UPRAVUJÚ VZŤAHY LEN MEDZI DVOMA STRANAMI]

Článok 10

(1. Počnúc predbežným uplatňovaním tejto zmluvy:

a) môže byť zavedené prímerie a môžu byť vykonané opatrenia na zastavenie nepriateľských akcií. Všetky sily sa okamžite stiahnu a zdržia sa všetkých nepriateľských akcií a všetkých rozmiestnení, pohybov a akcií, ktoré by viedli k rozšíreniu územia pod ich kontrolou alebo by mohli spôsobiť obnovenie nepriateľských akcií;

b) Ukrajina stiahne (vráti) všetky jednotky, zbrane a vojenské vybavenie ozbrojených síl Ukrajiny a jednotiek Národnej gardy na miesta trvalého rozmiestnenia alebo na miesta dohodnuté s Ruskou federáciou; lode a plavidlá námorných síl Ukrajiny sa vrátia na svoje základne;

c) sa okamžite zastaví všetka vonkajšia vojenská a vojensko-technická pomoc Ukrajine.

2. Prímerie, súpis zbraní a vybavenia kontroluje spoločná komisia zložená z Ruskej federácie a Ukrajiny a v prípade potreby – generálny tajomník OSN.

3. Kým Ruská federácia a Ukrajina nesplnia všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, ozbrojené sily Ruskej federácie a jednotky Národnej gardy Ruskej federácie sa budú nachádzať na území Ukrajiny, kde sa nachádzali v čase vykonávania tejto zmluvy.

4. Výmena tiel zosnulých, prepustenie všetkých vojnových zajatcov a  civilistov v internácii sa uskutoční čo najskôr za účasti Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) a v prípade potreby aj za pomoci iných príslušných medzinárodných humanitárnych organizácií.)

[UKRAJINSKÁ STRANA POZNAMENÁVA, ŽE POKRAČUJE V PRÁCI NA NÁVRHU TEJTO ZMLUVY V PODMIENKACH NEPRETRŽITÝCH NEPRIATEĽSKÝCH AKCIÍ A VOJENSKÝCH OPERÁCIÍ RUSKEJ FEDERÁCIE NA UKRAJINE, PERMANENTNÝCH DELOSTRELECKÝCH, BOMBARDOVACÍCH A RAKETOVÝCH ÚTOKOV RF, VRÁTANE ÚTOKOV NA CIVILNÚ INFRAŠTRUKTÚRU A CIVILNÉ OBYVATEĽSTVO NA UKRAJINE, VRÁTANE NIČENIA CELÝCH UKRAJINSKÝCH MIEST A DEDÍN (TAKÉTO SPRÁVANIE JE V ROZPORE SO VŠEOBECNE UZNÁVANÝMI NORMAMI A ZÁSADAMI MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA, MEDZINÁRODNOPRÁVNYMI ZÁVÄZKAMI RUSKEJ FEDERÁCIE A ROZHODNUTÍM (UZNESENIE O PREDBEŽNÝCH OPATRENIACH) MEDZINÁRODNÉHO SÚDU OSN 1602.2).

RUSKÁ STRANA IGNOROVALA POČETNÉ ŽIADOSTI UKRAJINY O PRÍMERIE.]

Článok 11

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Zmluvy, ktorý sa nevyrieši konzultáciou alebo rokovaním [medzi Ukrajinou a ručiteľskými štátmi] (sa postúpi komisii zloženej z jedného zástupcu každej zo sporných strán, ktorá prijíma rozhodnutia konsenzom. Ak nedôjde ku konsenzu, môžu sa strany so súhlasom každej z nich dohodnúť na inom spôsobe riešenia.) [sa predloží na posúdenie a konečné rozhodnutie Medzinárodnému súdnemu dvoru. Ukrajina a ručiteľské štáty sa zaväzujú okamžite, bezvýhradne a v dobrej viere vykonávať všetky rozhodnutia Medzinárodného súdneho dvora vrátane rozhodnutí o predbežných a/alebo dočasných opatreniach.]

[Možné kompromisné znenie:

1. Zmluvné strany tejto zmluvy budú konať tak, aby zabránili vzniku alebo zhoršeniu sporov alebo situácií vo svojich vzťahoch, najmä tým, že budú v dobrej viere plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a medzinárodného práva.

2. Akýkoľvek spor medzi Ukrajinou a ručiteľskými štátmi (jedným alebo viacerými z nich) týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa postúpi komisii zloženej z jedného zástupcu každej zo sporných strán, ktorej rozhodnutia sa prijímajú konsenzom do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa vzniku sporu.

Ak nedôjde ku konsenzu, sporné strany sa čo najskôr dohodnú na inom spôsobe riešenia sporu.

3. Sporné strany a ich zástupcovia v komisii uvedenej v Odseku 2 tohto článku prijmú všetky primerané opatrenia v dobrej viere, aby spor čo najskôr vyriešili mierovou cestou.

4. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa zmluvné strany zdržia akýchkoľvek rozhodnutí a/alebo krokov, ktoré by mohli poškodiť trvalú neutralitu Ukrajiny, jej zvrchovanosť, nezávislosť, územnú celistvosť alebo predmet tejto zmluvy alebo zmariť predmet a účel tejto zmluvy.

5. Ak spor zostane nevyriešený do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa jeho vzniku, ručiteľské štáty prijmú z vlastnej iniciatívy a/alebo na žiadosť Ukrajiny všetky opatrenia potrebné na získanie poradného stanoviska Medzinárodného súdneho dvora k právnej záležitosti týkajúcej sa sporu. ]

Článok 12

Zmluvné strany tejto Zmluvy vyzývajú Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov, aby schválila túto Zmluvu a rozhodla s odvolaním sa na článok 25 Charty OSN, aby všetky členské štáty OSN plne vykonávali jej ustanovenia.

Článok 13

Výhrady Ukrajiny, ručiteľských štátov (a iných štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tejto zmluvy) k tejto zmluve nie sú povolené.

[článok 13-1

Táto zmluva podlieha ratifikácii Ukrajinou a ručiteľskými štátmi.

Ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tejto zmluvy, nezávisle určujú a uplatňujú svoje vlastné vnútroštátne postupy potrebné na vykonávanie a/alebo pristúpenie k tejto zmluve.]

Článok 14

1. Táto Zmluva sa predbežne vykonáva odo dňa jej vykonania Ukrajinou [a všetkými ručiteľskými štátmi] (a jedným z ručiteľských štátov. Pre každý ručiteľský štát, ktorý vykoná túto Zmluvu po začatí jej predbežného vykonávania, sa Zmluva predbežne vykonáva odo dňa jej vykonania).

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť [po schválení štatútu Ukrajiny ako trvalo neutrálneho štátu v rámci celoukrajinského referenda a po prijatí príslušných zmien a doplnení ústavy Ukrajiny] odo dňa uloženia u depozitára [posledného z dokumentov o ratifikácii tejto zmluvy Ukrajinou a každým z ručiteľských štátov] (dokumentu o ratifikácii tejto Zmluvy Ukrajinou a dokumentu o súhlase byť viazaný touto Zmluvou, vrátane prípadnej ratifikácie jedným z ručiteľských štátov. Pre ručiteľské štáty, ktoré vyjadria súhlas byť viazané touto Zmluvou po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy, vrátane prípadnej ratifikácie, táto Zmluva nadobúda platnosť dňom uloženia príslušného dokumentu u depozitára).

Táto Zmluva je po nadobudnutí platnosti otvorená na pristúpenie pre ktorýkoľvek štát. Pre pristupujúci štát nadobúda táto Zmluva platnosť dňom uloženia listiny o pristúpení u depozitára.

Článok 15

Táto zmluva je vyhotovená v siedmich originálnych exemplároch v (ukrajinskom, ruskom a) anglickom jazyku, ktoré majú rovnakú právnu silu, pričom jeden exemplár dostane Ukrajina a po jednom každý z ručiteľských štátov. Okrem toho sa ďalší originálny exemplár tejto Zmluvy uloží u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (ktorý bude jej depozitárom) [ktorý bude pôsobiť ako depozitár tejto zmluvy.

Depozitár bezodkladne oznámi všetkým signatárskym a pristupujúcim štátom dátum uloženia každej ratifikačnej listiny alebo listiny o pristúpení, dátum nadobudnutia platnosti tejto zmluvy a o všetkých ostatných oznámeniach, ktoré dostal.

Prijaté v Kyjeve dňa _ marca 2022 v siedmich originálnych exemplároch v (ukrajinskom, ruskom a) anglickom jazyku.]

_________________________________________________________________________

[Príloha č. 1]

Maximálny počet vojenských síl a vybavenia Ukrajiny na udržanie poriadku a uplatnenie práva na sebaobranu

Podľa švédskeho modelu početný stav ozbrojených síl Ukrajiny nesmie presiahnuť 250-tisíc osôb;

Početný stav Národnej gardy podľa švédskeho modelu nesmie presiahnuť 60-tisíc osôb;

Počet príslušníkov pohraničnej služby podľa švédskeho modelu nesmie presiahnuť 53-tisíc osôb;

tanky – 800 ks;

AFV – 2400 ks;

delá, MLRS, mínomety a protitankové kanóny, – 1 300 ks;

pričom mínomety – 216 ks;

ATGM – 1255 ks;

ADMS (maximálny dolet do 120 km) – 200 ks;

bojové (pomocné) lietadlá, – 160 ks, vrátane;

pričom bojové – 74 ks;

pomocné – 88 ks;

bojové (pomocné) vrtuľníky – 144 ks, vrátane;

bojové – 60 ks;

pomocné – 84 ks;

vojnové lode s výtlakom pod 3 200 ton – 8 ks;

pomocné plavidlá – 94 ks;

delové lode  – 30 ks)         

(NEPRIJATEĽNÉ, PRETOŽE TO NIE JE V SÚLADE SO SÚČASNÝM RAKÚSKYM, ŠVÉDSKYM A FÍNSKYM MODELOM NEUTRALITY. NEPREDPOKLADÁ ZNÍŽENIE OZBROJENÝCH SÍL A ZBRANÍ)  

_________________________________________________________________________

(Príloha č.]

Maximálny počet vojenských síl a vybavenia Ukrajiny na udržanie poriadku a uplatnenie práva na sebaobranu

Počet príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny nesmie presiahnuť 50-tisíc osôb;

Sila Národnej gardy                                                                – pod 25-tisíc osôb;

Sila pohraničnej služby                                                       – pod 25-tisíc osôb;

tanky – 280 ks;

AFV – 741 ks;

delá, MLRS, mínomety a protitankové kanóny, – 442 ks;

ATGM – 255 ks;

ADMS (maximálny dolet do 120 km) – 188 ks;

bojové (pomocné) lietadlá, – 100 ks, vrátane;

pričom bojové – 74 ks;

pomocné – 26 ks;

bojové (pomocné) vrtuľníky – 79 ks, vrátane;

bojové – 31 ks;

pomocné – 48 ks;

vojnové lode s výtlakom pod 3 200 ton – 4 ks;

pomocné plavidlá – 12 ks;

delové lode  – 20 ks)

_________________________________________________________________________

(Príloha č. 2)

Zoznam zákonov Ukrajiny týkajúcich sa jazyka

Ústava Ukrajiny

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 1996, č. 30, čl. 141)

Článok 10, Článok 11, Článok 12.                                                                      

O zabezpečení fungovania ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2019, č. 21 čl. 8l)

______________________________________________________________

O vzdelávaní

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2017, č. 38-39 čl. 380)

Článok 7. Jazyk vzdelávania

O pôvodnom obyvateľstve Ukrajiny

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2021, č. 38, čl. 319)

______________________________________________________________

O štátnej službe

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2016, č. 4, čl. 43)

Článok 2. Definície

O súdnictve a postavení sudcov

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2016, č. 31, čl. 545)

Článok 12. Jazyk súdnych konaní a písomností na súdoch

______________________________________________________________

V televíznom a rozhlasovom vysielaní

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 1994, č. 10, čl. 43)

Článok 9. Ochrana záujmov a národné televízne a rozhlasové vysielanie

Článok 10. Jazyk audiovizuálnych (digitálnych) masmédií

______________________________________________________________

O zmenách a doplneniach niektorých zákonov Ukrajiny týkajúcich sa jazyka audiovizuálnych (elektronických) masmédií

______________________________________________________________

O úplnom stredoškolskom vzdelaní

Článok 5. Jazyk vzdelávania v inštitúciách všeobecného stredoškolského vzdelávania

O odbornom pregraduálnom vzdelávaní

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2019, č. 30, čl. 119)

Článok 46. Jazyk vzdelávacieho procesu

O kultúre

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2011, č. 24, čl. 168)

Článok 5. Jazyk v oblasti kultúry)

_________________________________________________________________________

(Príloha č. 3)

Zoznam zákonov Ukrajiny o nacizme a glorifikácii nacizmu

O očiste moci (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2014, č. 44, čl. 2041) Článok 1 časť 7, článok 4 časť 2.

O odsúdení komunistických a národnosocialistických (nacistických) totalitných režimov na Ukrajine a o zákaze propagácie ich symbolov (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2015, č. 26, čl. 219)

O zvečnení víťazstva nad nacizmom v druhej svetovej vojne 1939-1945 (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2015, č. 25, čl. 191)

O rehabilitácii obetí represií komunistického totalitného režimu v rokoch 1917-1991

O právnom postavení a uctení pamiatky bojovníkov za nezávislosť Ukrajiny v XX. storočí (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2015, č. 25, čl. 190) Článok 1, časť 1 článku 2.

O postavení vojnových veteránov, zárukách ich sociálnej starostlivosti (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 1993, č. 45, čl. 425) Odsek 2 (druhá pasáž), odsek 16 článku 5.)

—————————————

II.

Istanbulské komuniké z 29. marca 2022

KOMUNIKÉ

po konzultáciách 28. až 30. marca 2022

Hlavné ustanovenia Zmluvy o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu

Dohoda predpokladá:

1. Vyhlásenie Ukrajiny za trvalo neutrálny štát na základe medzinárodných právnych záruk s cieľom zaviesť nezávislý a bezjadrový štatút.

2. Možné ručiteľské štáty: Veľká Británia, Čína, Rusko, Spojené štáty, Francúzsko, Turecko, Nemecko, Kanada, Taliansko, Poľsko, Izrael. Navrhuje sa voľné pristúpenie ďalších štátov k zmluve, Ruská federácia navrhuje Bielorusko.

3. Medzinárodné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu podľa dohody sa nevzťahujú na Krym, Sevastopol a niektoré oblasti Doneckej a Luhanskej oblasti. (Dohoda bude zahŕňať výklad toho, ako chápeme hranice určitých oblastí Doneckej a Luhanskej oblasti a ako ich Ruská federácia chápe samostatne).

4. Ukrajina nevstupuje do žiadnych vojenských aliancií, nerozmiestňuje zahraničné vojenské základne a kontingenty a vykonáva medzinárodné vojenské cvičenia len so súhlasom ručiteľských štátov. Ručiteľské štáty zo svojej strany potvrdzujú svoj zámer podporovať členstvo Ukrajiny v Európskej únii.

5. Ručiteľské štáty a Ukrajina sa dohodli, že v prípade agresie, akéhokoľvek ozbrojeného útoku na Ukrajinu alebo akejkoľvek vojenskej operácie proti Ukrajine, každý z ručiteľských štátov po urgentných a okamžitých konzultáciách medzi nimi (ktoré sa uskutočnia najneskôr do troch dní), pri výkone práva na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu uznaného v Článku 51 Charty Organizácie Spojených národov, poskytne (v reakcii na a na základe oficiálnej žiadosti Ukrajiny) pomoc Ukrajine ako trvalo neutrálnemu štátu, ktorý je napadnutý, tým, že bezodkladne prijme potrebné individuálne alebo spoločné opatrenia, vrátane uzavretia vzdušného priestoru nad Ukrajinou, poskytnutia potrebných zbraní, použitia ozbrojenej sily s cieľom obnoviť a následne zachovať bezpečnosť Ukrajiny ako trvalo neutrálneho štátu.

Každý takýto ozbrojený útok (každá vojenská operácia) a všetky opatrenia prijaté v jeho dôsledku sa okamžite oznámia Bezpečnostnej rade. Tieto opatrenia sa ukončia, keď Bezpečnostná rada prijme opatrenia potrebné na obnovenie a udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

Mechanizmus implementácie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu na základe výsledkov dodatočných konzultácií medzi Ukrajinou a ručiteľskými štátmi bude regulovaný v zmluve, pričom sa zohľadní ochrana pred možnými provokáciami.

6. Zmluva sa uplatňuje predbežne odo dňa jej vykonania Ukrajinou a všetkými (možnosť: väčšinou) ručiteľskými štátmi.

7. Zmluva nadobudne platnosť po schválení štatútu Ukrajiny ako trvalo neutrálneho štátu v celoukrajinskom referende a po zavedení príslušných zmien ústavy Ukrajiny a ratifikácii v parlamentoch Ukrajiny a ručiteľských štátov.

8. V dohode sa navrhuje ustanoviť vôľu zmluvných strán vyriešiť otázky týkajúce sa Krymu a Sevastopola prostredníctvom dvojstranných rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou do 10 rokov (možnosť – 15 rokov).

9. Navrhuje sa tiež ustanoviť, že Ukrajina a Ruská federácia nebudú riešiť otázky Krymu a Sevastopola vojenskými prostriedkami, ale budú pokračovať v politickom a diplomatickom úsilí o vyriešenie tejto otázky.

10. Strany budú pokračovať v konzultáciách (za účasti ďalších ručiteľských štátov) s cieľom pripraviť a dohodnúť sa na ustanoveniach Zmluvy o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, podmienkach prímeria, stiahnutí vojsk a iných polovojenských síl, otvorení a zabezpečení bezpečného fungovania humanitárnych koridorov na trvalej báze, ako aj výmene tiel zosnulých a prepustení vojnových zajatcov a civilistov v internácii.

11. Strany považujú za možné usporiadať dňa … 2022 stretnutie prezidentov Ukrajiny a Ruska s cieľom podpísať dohodu a/alebo prijať politické rozhodnutia týkajúce sa zostávajúcich nevyriešených otázok.

—————————————

III.

Návrh mierovej zmluvy z 15. apríla 2022

Návrh z 15. 4. 2022 (12:15)

Zaslaný prezidentovi Ruskej federácie 15. apríla 2022.

Pozícia Ruskej federácie, s ktorou ukrajinská strana nesúhlasí

Pozícia ukrajinskej strany, s ktorou nesúhlasí Ruská federácia

Otázky, o ktorých ukrajinská strana odmieta diskutovať s odvolaním sa na ich absenciu v „Istanbulskom komuniké“

Zmluva o trvalej neutralite

a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu

Veľká Británia, Čína, Ruská federácia, Spojené štáty americké, Francúzska republika, (Bieloruská republika, Turecká republika), ktoré sú ručiteľmi bezpečnosti Ukrajiny ako trvalo neutrálneho štátu (ďalej len „Ručiteľské štáty“), a Ukrajina, ďalej len „Zmluvné strany“,

odvolávajúc sa na Deklaráciu o štátnej suverenite Ukrajiny zo 16. júla 1990 a najmä na skutočnosť, že v tejto Deklarácii Ukrajina slávnostne vyhlásila svoj zámer stať sa v budúcnosti trvalo neutrálnym štátom, ktorý sa nebude zúčastňovať vojenských blokov a dodržiava tri nejadrové zásady: neprijímať, nevyrábať a nekupovať jadrové zbrane,

presvedčené, že zakotvenie trvalej neutrality Ukrajiny na medzinárodnoprávnej úrovni je neoddeliteľnou súčasťou dlhodobého cieľa zachovania medzinárodného mieru a bezpečnosti, a to aj na regionálnej úrovni,

sa dohodli na nasledovnom:

Článok 1

1. Ukrajina sa zaväzuje podporovať svoju trvalú neutralitu, ktorá je vyhlásená a zakotvená v Ústave Ukrajiny.

2. Ručiteľské štáty uznávajú, rešpektujú a zaručujú štatút Ukrajiny ako trvalo neutrálneho štátu a zaväzujú sa zabezpečiť dodržiavanie tohto štatútu na medzinárodnej úrovni.

3. Podľa odseku 1 tohto Článku sa Ukrajina ako trvalo neutrálny štát zaväzuje:

a) nevykonávať činnosti, ktoré by boli v rozpore s medzinárodným právnym štatútom trvalej neutrality;

b) vypovedať medzinárodné zmluvy a dohody nezlučiteľné s trvalou neutralitou;

c) nezúčastňovať sa na vojenských konfliktoch na strane ktoréhokoľvek Ručiteľského štátu a/alebo ktoréhokoľvek tretieho štátu;

d) nevstupovať do žiadnych vojenských aliancií; neuzatvárať vojenské dohody, ktorých vykonávanie by bolo v rozpore s Článkami 1 a 2 tejto Zmluvy a/alebo by poškodilo bezpečnosť iných Zmluvných strán;

e) nepovoliť vstup na územie Ukrajiny alebo rozmiestnenie na území Ukrajiny, cudzích zbraní, vrátane raketových zbraní akéhokoľvek typu, ozbrojených síl a formácií, a to aj dočasne; nepovoliť pobyt cudzieho vojenského personálu na území Ukrajiny, ak je to v rozpore s Článkami 1 a 2 tejto Zmluvy a/alebo poškodzuje bezpečnosť ostatných Zmluvných strán.

Je povolené poskytovať pomoc Ukrajine na základe oficiálnej žiadosti Ukrajiny pre zahraničný vojenský personál (bez zbraní) na vykonávanie civilných prác a nevojenských činností, najmä na poskytovanie pomoci pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí spôsobených prírodnými katastrofami alebo katastrofami spôsobenými človekom;

f) zabrániť vytváraniu a prítomnosti zahraničných vojenských základní a inej vojenskej infraštruktúry na území Ukrajiny; odmietnuť poskytnúť cudzím štátom svoje územie na vykonávanie akýchkoľvek vojenských aktivít okrem prípadov uvedených v písmene h) tohto odseku;

g) nedovoliť žiadnemu cudziemu štátu, vojenským alianciám a koalíciám využívať na vojenské účely akúkoľvek infraštruktúru na území Ukrajiny vrátane vzdušných, námorných a riečnych prístavov okrem prípadov uvedených v písmene b) tohto odseku;

h) bez súhlasu všetkých Ručiteľských štátov nevykonávať vojenské cvičenia za účasti zahraničných ozbrojených síl na území Ukrajiny, v jej teritoriálnych vodách, výlučnej ekonomickej zóne a vo vzdušnom priestore nad nimi;

i) neuskutočňovať nábor občanov cudzích štátov a osoby bez štátnej príslušnosti do ozbrojených síl Ukrajiny, Národnej gardy a iných orgánov činných v trestnom konaní;

j) zdržať sa hrozby silou alebo použitia sily proti zvrchovanosti a nezávislosti ktoréhokoľvek Štátu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore s cieľmi Organizácie Spojených národov;

k) zdržať sa využívania vlastného územia alebo území iných štátov na poškodzovanie zvrchovanosti, nezávislosti a integrity iných štátov;

I) prísne dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), zabrániť výcviku svojho vojenského personálu v používaní jadrových zbraní, rozmiestneniu jadrových zbraní cudzích štátov a ich nosičov na svojom území, ako aj vytváraniu infraštruktúry na rozmiestnenie alebo údržbu jadrových zbraní cudzích štátov a ich nosičov;

m) zabezpečiť na svojom území chemickú, biologickú, jadrovú a fyzickú jadrovú bezpečnosť v súlade s tým, čo je uvedené v Prílohe 4, a nevykonávať činnosti zamerané proti záujmom iných štátov, ktoré by ich mohli v týchto oblastiach ohroziť.

4. Podľa tohto Článku sa v súlade s Prílohou 1 stanovuje maximálny počet personálu, zbraní a vojenského vybavenia Ukrajiny.

Článok 2

 1. Podľa Článku 1 sa Ručiteľské štáty a ostatné Štáty, ktoré sú Zmluvnými stranami tejto Zmluvy, zaväzujú:

a) rešpektovať a dodržiavať nezávislosť a zvrchovanosť Ukrajiny;

b) vypovedať medzinárodné zmluvy a dohody, ktoré sú nezlučiteľné s trvalou neutralitou Ukrajiny;

c) nevstupovať do vojenských aliancií s Ukrajinou; neuzatvárať s ňou vojenské dohody, ktorých vykonávanie by bolo v rozpore s Článkami 1 a 2 tejto Zmluvy a/alebo by poškodzovalo bezpečnosť ostatných Zmluvných strán;

d) nevykonávať činnosti, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právnym štatútom trvalej neutrality Ukrajiny;

e) zdržať sa priameho alebo nepriameho zasahovania do vnútorných záležitostí Ukrajiny v akejkoľvek forme;

f) zdržať sa hrozby silou alebo použitia sily proti Ukrajine, jej zvrchovanosti a nezávislosti alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je v rozpore s cieľmi Organizácie Spojených národov;

g) zdržať sa využívania svojho územia alebo územia iných štátov na poškodenie medzinárodnoprávneho štatútu trvalej neutrality Ukrajiny;

h) nevoviesť na územie Ukrajiny ani nerozmiestniť na území Ukrajiny v akejkoľvek forme, vrátane dočasnej, žiadne ozbrojené sily a formácie a žiadne zbrane, vrátane raketových zbraní akéhokoľvek typu; neposielať vojenský personál na územie Ukrajiny, ak je to v rozpore s Článkami 1 a 2 tejto Zmluvy a/alebo poškodzuje bezpečnosť iných Zmluvných strán;

i) nedovoliť vytvorenie a umiestnenie ich vojenských základní a inej vojenskej infraštruktúry na území Ukrajiny;

j) nevykonávať vojenské cvičenia na území Ukrajiny a v záujme predchádzania vzniku incidentov v páse širokom 50 (päťdesiat) kilometrov od línie území vyznačenej na mape v Prílohe 6 okrem prípadov uvedených v písmene h) odseku 3 Článku 1.

k) nevyužívať žiadnu infraštruktúru na území Ukrajiny na vojenské účely vrátane vzdušných, námorných a riečnych prístavov okrem prípadov uvedených v písmene h) odseku 3 Článku 1;

I) zanechať akúkoľvek vojenskú činnosť na území Ukrajiny okrem prípadov uvedených v písmene h) odseku 3 Článku 1;

m) nepodniknúť kroky, ktoré by narušili štatút Ukrajiny ako štátu bez jadrových zbraní podľa NPT; nevycvičiť ukrajinský vojenský personál v zaobchádzaní s jadrovými zbraňami, nevyužívať územie Ukrajiny na rozmiestnenie jadrových zbraní a ich nosičov, ako aj na vytváranie infraštruktúry na rozmiestnenie alebo údržbu jadrových zbraní a ich nosičov; nevyužívať územie Ukrajiny, jej teritoriálnych vôd a vzdušného priestoru na tranzit jadrových zbraní alebo ich nosičov.

n) v súlade s tým, čo je uvedené v Prílohe 4 tejto Zmluvy, nevykonávať na území Ukrajiny činnosti vedúce k porušeniu chemickej, biologickej, jadrovej a fyzickej jadrovej bezpečnosti a nevykonávať tam činnosti, ktoré sú namierené proti záujmom iných štátov a môžu pre ne predstavovať hrozbu v uvedených oblastiach.

2. Ukrajina a každý zo Štátov, ktoré sú Zmluvnými stranami tejto Zmluvy, sa navzájom nepovažujú za protivníkov.

3. Všetky strany tejto Zmluvy sa vzájomne zaväzujú riešiť všetky medzinárodné spory a územné otázky mierovou cestou a zdržať sa akéhokoľvek použitia sily alebo hrozby jej použitia spôsobom, ktorý by bol v rozpore s cieľmi a Chartou Organizácie Spojených národov.

4. Ukrajina a Ručiteľské štáty udržiavajú dialóg a spolupracujú pri zlepšovaní mechanizmov na predchádzanie incidentom na otvorenom mori a nad ním.

Článok 3

Zmluvné strany tejto Zmluvy sa zhodujú v tom, že štatút Ukrajiny ako trvalo neutrálneho štátu je s výhradou ustanovení tejto zmluvy zlučiteľný s možným členstvom Ukrajiny v Európskej únii, ako aj s jej účasťou na mierových misiách OSN, OBSE alebo EÚ.

Článok 4

1. Na riešenie problémov a vyriešenie problematických situácií využívajú Ukrajina a Ručiteľské štáty mechanizmy urgentných dvojstranných a viacstranných konzultácií.

2. Ukrajina a Ručiteľské štáty si pravidelne dobrovoľne vymieňajú hodnotenia súčasných hrozieb a bezpečnostných výziev, vzájomne sa informujú o vojenských cvičeniach a manévroch a kľúčových ustanoveniach svojich vojenských doktrín. S cieľom zabezpečiť transparentnosť a predvídateľnosť vojenských činností sa využívajú všetky dostupné mechanizmy a nástroje opatrení na budovanie dôvery.

3. Na udržiavanie núdzových kontaktov medzi Ukrajinou a každým z Ručiteľských štátov sa zriadia telefonické „horúce“ linky („hotlines“).

4. V prípade porušenia alebo hrozby porušenia zvrchovanosti, nezávislosti a neutrality Ukrajiny a akýchkoľvek iných záväzkov obsiahnutých v tejto Zmluve sa Ručiteľské štáty z vlastnej iniciatívy a/alebo na oficiálnu žiadosť Ukrajiny zaväzujú podniknúť všetky možné kroky na odstránenie takéhoto porušenia alebo hrozby porušenia mierovými prostriedkami.

Článok 5

Ručiteľské štáty a Ukrajina sa dohodli, že v prípade ozbrojeného útoku na Ukrajinu každý z Ručiteľských štátov po uskutočnení urgentných a okamžitých vzájomných konzultácií (ktoré sa uskutočnia najneskôr do troch dní) v rámci výkonu práva na individuálnu alebo kolektívnu sebaobranu uznaného článkom 51 Charty Organizácie Spojených národov na základe rozhodnutia, na ktorom sa dohodnú všetky Ručiteľské štáty, poskytnú (v reakcii na oficiálnu žiadosť Ukrajiny a na jej základe) pomoc Ukrajine ako trvalo neutrálnemu štátu, ktorý je napadnutý, a to okamžitým prijatím nevyhnutných individuálnych alebo spoločných opatrení, vrátane uzavretia vzdušného priestoru nad Ukrajinou, poskytnutia potrebných zbraní, použitia ozbrojenej sily s cieľom obnoviť a následne udržať bezpečnosť Ukrajiny ako trvalo neutrálneho štátu.

Takéto použitie sily môže mať len obranný charakter a je obmedzené na územie vyznačené na mape v Prílohe 6.

Každý takýto ozbrojený útok a všetky opatrenia prijaté v jeho dôsledku sa okamžite oznámia Bezpečnostnej rade OSN. Takéto opatrenia sa ukončia, keď Bezpečnostná rada OSN prijme opatrenia potrebné na obnovenie a udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti.

Článok 6

Ruská federácia a Ukrajina zrušia všetky vzájomné sankcie, zákazy a/alebo reštriktívne opatrenia vrátane odvetných opatrení zavedených od roku 2014 voči sebe navzájom, právnickým osobám, úradníkom a fyzickým osobám, ako aj sankcie, zákazy a/alebo reštriktívne opatrenia vo vzťahu k sebe navzájom a medzi ekonomickými a inými subjektmi ekonomickej, finančnej a inej aktivity;

Zrušenie sankcií, zákazov a/alebo reštriktívnych opatrení v súlade s týmto Článkom sa vykoná bez ohľadu na postoj a konanie iných štátov a ich asociácií.

Článok 7

1. Medzinárodné súdne a arbitrážne konania o medzištátnych nárokoch a návrhoch, ktoré proti sebe podali Ruská federácia a Ukrajina, sa od roku 2014 ukončia (najmä na Medzinárodnom súdnom dvore, ESĽP a arbitráže podľa Dohovoru OSN o morskom práve z roku 1982);

Ruská federácia a Ukrajina to oznámia súdnym a arbitrážnym orgánom spoločne alebo samostatne; v prípade samostatného oznámenia druhá strana konania nesmie namietať proti jeho ukončeniu;

Ruská federácia a Ukrajina nezačnú opakované alebo nové konania vyplývajúce z tých istých udalostí.

2. V primeranej lehote sa vytvorí medzivládna komisia, ktorá uľahčí urovnanie investičných a majetkových nárokov ukrajinských fyzických a právnických osôb voči Ruskej federácii, ako aj ruských fyzických a právnických osôb voči Ukrajine.

3. Ukrajina stiahne predložené žiadosti a do piatich rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy nepredloží z rovnakých dôvodov žiadosti o uznanie jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu a nevykoná vnútroštátne postupy na pristúpenie k Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu.

Článok 8

Článok 2 ods. 1 a Články 4, 5 a 11 tejto Zmluvy sa nevzťahujú na Krym a Sevastopol.

Článok 9

Článok 2 ods. 1 a Články 4, 5 a 11 tejto Zmluvy sa nevzťahujú na územia vyznačené na mape v Prílohe 6.

Článok 10

Bez toho, aby bol dotknutý režim NPT, a s prihliadnutím na to, čo je uvedené v Prílohe 4 k tejto Zmluve, overovanie a kontrolu plnenia záväzkov Ukrajiny podľa Článku 1 tejto Zmluvy vykonáva spoločná komisia zložená zo zástupcov všetkých zainteresovaných Ručiteľských štátov a Ukrajiny, a v prípade potreby aj generálny tajomník OSN a/alebo zástupcovia MAAE.

Článok 11

Časový harmonogram a postup prímeria, stiahnutia vojsk a výmeny vojnových zajatcov medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou od začiatku predbežného vykonávania tejto zmluvy sú stanovené v Prílohe 5.

Článok 12

Ukrajina zaručuje, že ruský jazyk je úradným jazykom a funguje na rovnakej báze ako ukrajinský štátny jazyk vo všetkých zákonodarných, výkonných a súdnych inštitúciách a zariadeniach Ukrajiny. Ukrajina do 30 (tridsiatich) dní od podpísania tejto Zmluvy odstráni všetky obmedzenia používania ruského jazyka v akejkoľvek oblasti v súlade s Prílohou 2.

Článok 13

Ukrajina odsúdi a zakáže všetku propagandu a všetky organizácie založené na myšlienkach alebo teóriách nadradenosti jednej rasy alebo skupiny osôb určitej farby pleti alebo etnického či národnostného pôvodu vrátane myšlienok fašizmu, nacizmu, neonacizmu a agresívneho nacionalizmu a na tieto účely do 30 (tridsiatich) dní od podpísania tejto Zmluvy zruší všetky nariadenia v súlade s Prílohou 3 a sprísni trestnú zodpovednosť za spáchanie trestných činov súvisiacich s porušením týchto zákazov.

Článok 14

1. Zmluvné strany tejto Zmluvy musia konať tak, aby zabránili vzniku alebo zhoršeniu sporov alebo situácií vo svojich vzťahoch, najmä svedomitým plnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a medzinárodného práva.

2. Akýkoľvek spor medzi Ukrajinou a Ručiteľskými štátmi (jedným alebo viacerými z nich) týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy sa musí postúpiť komisii zloženej z jedného zástupcu každej zo sporných strán, ktorej rozhodnutia sa prijímajú konsenzom do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní odo dňa vzniku sporu.

Ak nedôjde ku konsenzu a dohode o inom spôsobe riešenia, každá zo sporných strán požiada jeden z Ručiteľských štátov podľa vlastného výberu o vymenovanie jedného ďalšieho zástupcu do komisie. Spor sa postúpi takejto komisii, ktorá nezávisle stanoví postup svojej práce.

3. Sporné strany a členovia komisie uvedenej v odseku 2 tohto Článku musia prijať všetky primerané a dobromyseľné opatrenia na čo najrýchlejšie vyriešenie sporu mierovou cestou.

4. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa výkladu alebo vykonávania tejto Zmluvy sú Zmluvné strany tejto Zmluvy povinné zdržať sa akýchkoľvek rozhodnutí a/alebo krokov, ktoré by mohli poškodiť trvalú neutralitu Ukrajiny, jej zvrchovanosť a nezávislosť alebo predmet tejto zmluvy, alebo zmariť predmet a účel tejto zmluvy.

Článok 15

Výhrady k tejto Zmluve zo strany Ukrajiny, Ručiteľských štátov a iných Štátov, ktoré sú Zmluvnými stranami tejto Zmluvy, nie sú povolené.

Článok 16

1. Táto Zmluva podlieha ratifikácii Ukrajinou a Ručiteľskými štátmi. Ostatné Štáty, ktoré sú Zmluvnými stranami tejto Zmluvy, nezávisle určujú a vykonávajú svoje vlastné vnútorné postupy potrebné na podpísanie a/alebo pristúpenie k tejto Zmluve.

2. Táto Zmluva podlieha registrácii na sekretariáte OSN v súlade s Článkom 102 Charty OSN.

Článok 17

1. Táto Zmluva sa predbežne vykonáva odo dňa jej vykonania Ukrajinou a väčšinou Ručiteľských štátov vrátane Ruska.

Pre každý Ručiteľský štát, ktorý vykoná túto Zmluvu po začatí jej predbežného vykonávania, sa Zmluva predbežne vykonáva odo dňa jej vykonania.

2. Do troch dní odo dňa začatia predbežného vykonávania tejto Zmluvy signatárske Štáty, ktoré ju vykonali, predložia Bezpečnostnej rade OSN návrh rezolúcie, ktorou sa táto Zmluva schvaľuje a ktorá obsahuje klauzulu, že jej ustanovenia podliehajú úplnému vykonávaniu v súlade s Článkom 25 Charty OSN všetkými členskými štátmi OSN.

3. Odo dňa doručenia dokumentov o ratifikácii tejto Zmluvy depozitárovi Ukrajinou (po schválení štatútu Ukrajiny ako trvalo neutrálneho štátu v celoukrajinskom referende a po prijatí príslušných zmien a doplnení ústavy Ukrajiny) a väčšinou Ručiteľských štátov (vrátane Ruska) nadobúda táto Zmluva platnosť pre Ukrajinu a tieto Ručiteľské štáty.

Pre Ručiteľské štáty, ktoré súhlasia s tým, že budú viazané touto Zmluvou po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy, nadobudne táto Zmluva platnosť dňom uloženia príslušnej ratifikačnej listiny u depozitára.

4. Táto Zmluva je po nadobudnutí platnosti otvorená na pristúpenie pre ktorýkoľvek štát. Pre pristupujúci štát nadobúda táto Zmluva platnosť dňom uloženia listiny o pristúpení u depozitára.

Článok 18

Táto Zmluva je vyhotovená v siedmich originálnych exemplároch v ukrajinskom, ruskom a anglickom jazyku, ktoré majú rovnakú právnu silu, po jednom exemplári pre Ukrajinu a každý z Ručiteľských štátov. Okrem toho sa ďalší originálny exemplár tejto Zmluvy uloží u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý je depozitárom tejto Zmluvy.

Depozitár bezodkladne oznámi všetkým signatárskym a pristupujúcim Štátom dátum uloženia každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, dátum nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy a všetky ostatné oznámenia, ktoré dostal.

Prijaté v meste                           < > apríl 2022 v siedmich originálnych exemplároch v ukrajinčine, ruštine a angličtine.

_________________________________________________________________________

Príloha 1

(stanovisko Ruska)

[stanovisko Ukrajiny]

Maximálny počet personálu, zbraní a vojenského vybavenia, ktoré sú v bojovej zostave ozbrojených síl Ukrajiny v čase mieru

Počet príslušníkov ozbrojených síl Ukrajiny [nepresahuje 250-tisíc osôb] (do výšky 85-tisíc ľudí);

(Počet príslušníkov Národnej gardy1do výšky 15-tisíc ľudí;)

Tanky – [800] (342) jednotiek;

Bojové obrnené vozidlo – [2 400] (1 029) jednotiek;

Zbrane (2) – [1 900] (519) jednotiek;

MLRS (2) – [600] (96) jednotiek;

protitankové delo – [380] (96) jednotiek;

mínomety – [1 080] (147 jednotiek;)

Protitankové raketové systémy – [2 000] (333) jednotiek;

(riadiaci bod (bojové vozidlo) protilietadlového raketového systému [Vzdušné sily Ozbrojených síl Ukrajiny]

(maximálny dosah zásahu do (75) km)   – [200] (190) jednotiek;

(protiliet. delá 119 jednotiek;)

(MANPADS608 jednotiek;)

Bojové (pomocné) lietadlá – [160] (102) jednotiek,

vrátane:

bojové – [74] (50) jednotiek,

pomocné – [86] (52) jednotiek;

Bojové (pomocné) vrtuľníky – [144] (35) ed.,

vrátane:

bojové – [60] (10) jednotiek,

pomocné – [84] (25) jednotiek;

(UAV (lietadlo s krídelkami na prieskumné účely)138 jednotiek;)

Vojnové lode s výtlakom do 3 200 ton – [8] (2) jednotky;

Bojové lode – [30] (10)

Pomocné plavidlá (a člny) – [40] (10) jednotiek;

Poznámky:

[1. Maximálny palebný dosah MLRS a raketových zbraní všetkých typov nie je väčší ako 280 km.

Ukrajina sa zaväzuje nevyvíjať, nevyrábať, nezískavať ani nerozmiestňovať na svojom území žiadny typ raketových zbraní s doletom viac ako 280 km;]

(1. Jednotky Národnej gardy nesmú mať ťažké zbrane s výnimkou obrnených bojových vozidiel.

2. Maximálny palebný dosah MLRS a raketových zbraní všetkých typov nie je väčší ako 40 km.

Zároveň je povolené vyvíjať a vyrábať takéto zbrane na vývoz v rámci vykonávania dohôd o vojensko-technickej spolupráci, ktoré nie sú v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy, s dostrelom nad 40 km, ale nie viac ako 280 km.

Ukrajina nebude zhromažďovať zbrane uvedené v druhom odseku tohto paragrafu v množstvách, ktoré sú nadmerné na vykonávanie uvedených dohôd o vojensko-technickej spolupráci).

_________________________________________________________________________

Príloha 2

Zoznam zákonov Ukrajiny týkajúcich sa jazyka

Ústava Ukrajiny

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 1996, č. 30, čl. 141) Článok 10, Článok 11, Článok 12

________________________________________________________________________

O zabezpečení fungovania ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2019, č. 21 čl. 81)

________________________________________________________________________

O vzdelávaní

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2017, č. 38-39 čl. 380) Článok 7. Jazyk vzdelávania

________________________________________________________________________

O pôvodných obyvateľoch Ukrajiny

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2021, č. 38, čl. 319)

________________________________________________________________________

O štátnej službe

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2016, č. 4, čl. 43) Článok 2. Vymedzenie pojmov

________________________________________________________________________

O súdnictve a postavení sudcov

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2016, č. 31, čl. 545)

Článok 12. Jazyk súdnych konaní a písomností na súdoch

________________________________________________________________________

O televíznom a rozhlasovom vysielaní

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 1994, č. 10, čl. 43 

Článok 9. Ochrana záujmov a národné televízne a rozhlasové vysielanie

Článok 10. Jazyk audiovizuálnych (digitálnych) masmédií

________________________________________________________________________

O zmenách a doplneniach niektorých zákonov Ukrajiny týkajúcich sa jazyka audiovizuálnych (elektronických) masmédií

________________________________________________________________________

O úplnom stredoškolskom vzdelávaní

Článok 5. Jazyk vzdelávania v inštitúciách všeobecného stredoškolského vzdelávania

________________________________________________________________________

O odbornom pregraduálnom vzdelávaní

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2019, č. 30, čl. 119)

Článok 46. Jazyk vzdelávacieho procesu

________________________________________________________________________

O kultúre

(Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2011, č. 24, čl. 168)

Článok 5. Jazyk v oblasti kultúry

_________________________________________________________________________

Príloha 3

Zoznam zákonov Ukrajiny o nacizme a oslave nacizmu

O očiste moci (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2014, č. 44, čl. 2041) Článok 1 časť 7, článok 4 časť 2.

O odsúdení komunistických a národnosocialistických (nacistických) totalitných režimov na Ukrajine a zákaze propagácie ich symbolov (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2015, č. 26, čl. 219)

O pamiatke víťazstva nad nacizmom v druhej svetovej vojne 1939-1945 (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2015, č. 25, čl. 191). Článok 7.

O rehabilitácii obetí represií komunistického totalitného režimu v rokoch 1917-1991

O právnom postavení a uctení pamiatky bojovníkov za nezávislosť Ukrajiny v 20. storočí (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 2015, č. 25, čl. 190)

Článok 1, časť 1 Článku 2.

O postavení vojnových veteránov, zárukách ich sociálnej starostlivosti (Úradný vestník Najvyššej rady Ukrajiny (BVR), 1993, č. 45, čl. 425)

Odsek 2 (druhá pasáž), odsek 16 Článku 5.)

_________________________________________________________________________

Príloha 4

na ktorej sa spolupracuje s ukrajinskou stranou

na expertnej úrovni

Objasnenie povinností zmluvných strán

v oblasti chemickej a biologickej bezpečnosti

 1. Ukrajina sa zaväzuje:

a) prísne dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o zákaze chemických zbraní a Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a hromadenia zásob bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich ničení z roku 1972 (BTWC), nevykonávať biologické aktivity na svojom území za účasti zástupcov vojenských rezortov a príbuzných organizácií;

b) zabezpečiť, aby zainteresované Ručiteľské štáty každoročne vykonávali overovacie činnosti v bilaterálnom formáte s Ukrajinou v súvislosti s tým, čo je stanovené v Článku 1 odseku 3 písmene p) tejto Zmluvy, pokiaľ ide o biologickú bezpečnosť, a v písmene a) tohto odseku a s poskytnutím úplného prístupu k biologickým objektom na jej území, ako aj k akejkoľvek príslušnej dokumentácii;

c) prísne dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z Dohovoru o zákaze chemických zbraní (CWC) z roku 1993, nepodnikať na svojom území činnosti súvisiace s toxickými chemickými látkami, ako aj zariadeniami na ich výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu, ktoré by spôsobovali škody na bezpečnosti ľudí a životnom prostredí; zabezpečiť fyzickú, technologickú, environmentálnu a inú bezpečnosť chemických zariadení na svojom území.

2. Ručiteľské štáty a ostatné štáty, ktoré sú Zmluvnými stranami tejto Zmluvy, sa zaväzujú:

a) neprijímať opatrenia, ktoré ohrozujú dodržiavanie záväzkov Ukrajiny vyplývajúcich z BTWC a CWC;

b) nevykonávať biologické činnosti na území Ukrajiny za účasti zástupcov vojenských útvarov a súvisiacich organizácií;

c) neprijímať na území Ukrajiny opatrenia zamerané na narušenie jej chemickej a biologickej bezpečnosti.

_________________________________________________________________________

Príloha 5

Počnúc predbežným uplatňovaním tejto Zmluvy:

1. Ruská federácia a Ukrajina prijímajú opatrenia na oddelenie strán a nevykonávajú činnosti, ktoré by mohli viesť k rozšíreniu nimi kontrolovaného územia alebo spôsobiť obnovenie nepriateľských akcií;

2. Ukrajina uskutočňuje stiahnutie (návrat) jednotiek svojich ozbrojených síl, iných ozbrojených formácií, zbraní a vojenského materiálu na miesta trvalého rozmiestnenia alebo na miesta dohodnuté s Ruskou federáciou;

3. Postup a časový harmonogram stiahnutia (návratu) jednotiek ozbrojených síl Ruskej federácie, iných ozbrojených formácií zbraní a vojenskej techniky mimo územia vyznačeného na mape v Prílohe 6 je definovaný v súlade s harmonogramom, na prípravu ktorého budú Ruská federácia a Ukrajina viesť konzultácie;

4. Monitorovanie vykonávania ustanovení odsekov 1 a 2 tejto Prílohy a Prílohy 1 k tejto zmluve vykonáva spoločná komisia zložená zo zástupcov Ruskej federácie a Ukrajiny, ako aj zástupcov generálneho tajomníka OSN, ak je to potrebné;

5. Výmena tiel mŕtvych a prepustenie všetkých vojnových zajatcov a civilistov v internácii sa uskutoční čo najskôr za účasti Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) a v prípade potreby za pomoci iných príslušných medzinárodných humanitárnych organizácií.

——————————————————————————————————–

Všetky dokumenty vyššie publikujeme ako integrálnu súčasť článku, ktorý pôvodne vyšiel v denníku New York Times. Všetky práva vyhradené.


Ďalšie články