Patálie s výstavbou komunikácie Grófske pri Prešove. Je potrebná, no nemá ju kto vybudovať

422906854_871942628019558_6078791730662691553_n Predstavitelia OZ Náš Prešov bojujú o výstavbu komunikácie Grófske petíciou. Foto: Redakcia

PREŠOV – Prešov nutne potrebuje vybudovať komunikáciu Grófske, ktorá by odľahčila dopravu na sídliskách a v priľahlých obciach Prešova s napojením na rýchlostnú cestu R4. Tvrdia to predstavitelia občianskeho združenia Náš Prešov, ktorí po neúspešných rokovaniach s možnými investormi spustili petíciu za výstavbu tejto komunikácie.

Podľa petičiarov je v súčasnosti problémom to, že výstavbu komunikácie v lokalite Grófske si medzi sebou prehadzujú ministerstvo dopravy, Národná diaľničná spoločnosť (NDS), Slovenská správa ciest (SSC), Prešovský samosprávny kraj (PSK) aj mesto Prešov. „Nikto nechce prevziať úlohu investora a staviteľa a aj preto bola zorganizovaná petícia,“ objasnil Ján Benko z občianskeho združenia Náš Prešov.

V petícii, ktorú podpísalo 1 406 ľudí, požadujú výstavbu dvojpruhovej komunikácie v lokalite Grófske-Jutra v katastrálnom území Nižná Šebastová a Fintice, ktorá by prepojila rýchlostnú cestu R4 v úseku mimoúrovňovej križovatky Fintice s cestou I. triedy I/18 pri letisku v Nižnej Šebastovej-Prešove. Vybudovaním novej komunikácie by sa podľa nich výrazne znížila intenzita dopravy v zaťaženom úseku Fintickej ulice a priľahlých ulíc, zlepšili by sa životné podmienky, bezpečnosť obyvateľov obytnej zóny a znížila by sa hluková a emisná záťaž. Podľa dokumentácie, ktorú pripravili, by malo ísť o vybudovanie 1,8 km cesty za predpokladanú sumu približne 21 miliónov eur.

Petíciu v týchto dňoch aktivisti odovzdali mestu Prešov, Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Slovenskej správe ciest, Národnej diaľničnej spoločnosti aj ministerstvu dopravy. „Budeme očakávať, ako naložia s touto požiadavkou občanov. Na II. etapu R4 Slovensko dostalo 67 miliónov eur a z týchto peňazí sa môže 21 miliónov eur použiť na výstavbu tejto komunikácie. Existujú aj iné možnosti financovania, len ich kompetentní musia využiť,“ tvrdia René Polačok, Ján Benko a Ján Fecko.

Podľa aktivistov je komunikácia nutná z viacerých dôvodov. „V jednotlivých hodnoteniach Útvaru hodnoty za peniaze je stanovené, že po dobudovaní južného obchvatu mesta Prešov sa nezníži intenzita dopravy na sídlisku Sekčov, a tiež na uliciach Vranovská a Bardejovská, ak nebude táto komunikácia postavená,“ uvádza Ján Benko. Využitie cesty vidí aj ako vhodnú prístupovú komunikáciu pre zhotoviteľa severného obchvatu R4 a tiež ako napájanie na neďalekú novovybudovanú priemyselnú zónu Grófske. Zároveň by tu mohla fungovať točňa pre vozidlá MHD a v neposlednom rade záchytné parkovisko pre IDS. Odklonila by sa tiež nákladná doprava z centra.

Benko podotkol, že v druhej etape výstavby R4 je v projekte predpríprava na takúto komunikáciu, no nikto z piatich oslovených nechce vytvoriť projektovú dokumentáciu. „Práve to je naším cieľom, aby sa niektorý z týchto piatich oslovených zaktivizoval, kým sa ešte stavia,“ dodal. Združenie uviedlo, že financovanie stavby by mohli poňať oslovené inštitúcie ako združenú investíciu. „Pre nás je podstatné, aby sa už tohto roku urobili technická štúdia projektu, dokumentácia pre územné rozhodnutie, to by bol veľký úspech,“ hovorí o ambíciách združenia.

Privádzač Grófske podľa ministerstva dopravy nikdy nebol súčasťou investičného plánu NDS. Vznikol vraj ako výsledok plánovania samosprávy, teda mesta Prešov. „Keďže tento privádzač má charakter cesty III. triedy, jeho prípravu, výstavbu aj financovanie by mal zabezpečiť VÚC, nie štát, resp. NDS. Samozrejme, NDS je pripravená poskytnúť plnú súčinnosť,“ uviedla hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková s tým, že všetky mosty pred a za budúcou mimoúrovňovou križovatkou Prešov východ (Fintice) sú technicky riešené tak, aby sa tam v budúcnosti dali vybudovať pripájacie a odbočovacie pruhy. Slovenská správa ciest sa stotožňuje s vyjadrením ministerstva dopravy, o čom informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.

Mesto Prešov považuje túto navrhovanú cestu za veľmi dôležitú. Uviedlo, že nerozumie vyjadreniu Ministerstva dopravy SR o tom, že privádzač Grófske nikdy nebol súčasťou investičného plánu. „Variant počítajúci s týmto privádzačom bol súčasťou CBA analýzy, ktorú si dalo vypracovať samotné ministerstvo. Rezort dopravy teda o takomto riešení v predmetnom úseku uvažoval už vo fáze posudzovania nákladov a výnosov pri investícii. Variant rátajúci s privádzačom Grófske bol vyhodnotený ako najrýchlejšie návratná investícia s najväčším prínosom pre región a s týmto výsledkom sa úplne stotožňujeme,“ informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.

Primátor mesta Prešov František Oľha podľa neho inicioval stretnutie a pozval kľúčových aktérov na rokovanie o možnostiach  takejto výstavby. „Žiaľ, žiadna z prizvaných strán svoju účasť na tomto stretnutí nepotvrdila, ani nenavrhla iný, alternatívny termín. V tejto iniciatíve budeme samozrejme pokračovať ďalej,“ dodal Hudák. Samotné mesto Prešov nedisponuje finančnými možnosťami, aby túto cestu postavilo. „Táto komunikácia by podľa logiky ministerstva prepájala dve štátne cesty bez akéhokoľvek pripojenia na ďalšie komunikácie v správe mesta. Daný privádzač by mal byť investíciou štátu, a nie investíciou finančne poddimenzovaných samospráv,“ uviedol Hudák.

Z pohľadu Prešovského samosprávneho kraja by privádzač Grófske medzi rýchlostnou cestou R4 a cestou I. triedy I/18 jednoznačne prispel k zlepšeniu kvality života miestnych obyvateľov. Výrazne by odbremenil cesty III. triedy obcí Nižná Šebastová a Fintice od prejazdu ťažkej techniky, ktoré primárne majú slúžiť miestnym obyvateľom. „Práve chýbajúca nadradená cestná infraštruktúra sústavne poškodzuje naše krajské cesty, čo je už pre nás i naše finančné možnosti neúnosné. Privádzač by priblížil nadradenú infraštruktúru s tým, že obslužná zásobovacia a odbytová doprava by nebola vedená po regionálnych cestách,“ informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová s tým, že PSK upozorňoval na potrebu realizácie privádzača Grófske, a to opakovane priamo na ministerstve dopravy. Žiadali o doplnenie tejto stavby k R4 už pri príprave druhej etapy severného obchvatu mesta. To sa ale nestalo. „Napriek tomu by bolo viac než nerozumné kvôli tomuto stavebnému objektu spomaľovať začiatok výstavby druhej etapy obchvatu mesta Prešov, ktorý sa už začal realizovať na jeseň roku 2023,“ dodala. Jeleňová ďalej uviedla, že komunikáciu je možno vďaka príprave na pripájací pruh dobudovať neskôr a doplnila, že by malo ísť o investíciu štátu.


Ďalšie články