Práve teraz – 10.01. 2022 19:43

Opatrenia EÚ, zamerané na presadzovanie zásadných reforiem v oblasti právneho štátu v krajinách západného Balkánu, mali zatiaľ len malý dosah. Uviedol to v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA) so sídlom v Luxemburgu.

Podľa správy EDA v západobalkánskom regióne prebehli zatiaľ len niektoré reformy v technických a operačných oblastiach. Podpora EÚ však do veľkej miery nestačila na to, riešila dlhodobé problémy tamojších krajín, ako sú nezávislosť súdnictva, koncentrácia moci, politické zasahovanie do vecí verejných, korupcia či nedostatočná úroveň slobody prejavu, uvádza sa v správe. Albánsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko sú kandidátske krajiny a Bosna a Hercegovina a Kosovo sú potenciálni kandidáti na členstvo v EÚ. Všetky tieto krajiny však podľa EDA majú pretrvávajúce problémy v oblasti právneho štátu a základných práv.

Únia ich už viac ako dve desaťročia podporuje pri uskutočňovaní reforiem, pričom pomoc EÚ sa sústreďuje okolo dvoch vzájomne prepojených línií, ktorými sú finančná podpora (približne 700 miliónov eur v období 2014 – 2020) a politický dialóg. Cieľom správy EDA bolo zistiť, či uvedené činnosti splnili stanovené úlohy. „Podpora EÚ pre právny štát na západnom Balkáne nebola úspešná a nepriniesla rozsiahle zmeny,“ uviedol Juhan Parts, člen EDA zodpovedný za uvedenú správu.

Dodal, že skromný pokrok, ktorý sa podarilo v uvedenom regióne dosiahnuť v priebehu posledných 20 rokov, ohrozuje celkovú udržateľnosť podpory EÚ poskytovanej v rámci prístupového procesu. „Nepretržité reformy strácajú dôveryhodnosť, keď nevedú k hmatateľným výsledkom,“ uviedol Parts.

Audítori okrem iného poukázali na nekonzistentné uplatňovanie nevyhnutných podmienok financovania a realizácie projektov. Upozornili, že EÚ len zriedka využíva možnosť pozastavenia pomoci, ak prijímateľ nedodržiava základné zásady demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv. Európski audítori preto odporučili, aby Európska komisia posilnila mechanizmus na presadzovanie reforiem v oblasti právneho štátu, zintenzívnila podporu pre nezávislé organizácie občianskej spoločnosti a nezávislé mediálne zdroje, užšie prepojila financovanie s pokrokom v oblasti právneho štátu a zlepšila podávanie správ a monitorovanie projektov.

(tasr)

Ďalšie články od Juraj Orolín
Ďalšie články