Práve teraz – 12.01. 2022 12:26

Nový zákon o výstavbe by mal zjednodušiť stavebné povoľovania. Schválila ho vláda, účinnosť má nadobudnúť od začiatku roka 2023.

Návrh nového zákona o výstavbe, ktorý v stredu s pripomienkami schválila vláda, by mal prispieť k profesionalizácii štátnej správy vo výstavbe a k znižovaniu administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou. Tiež by mal zjednodušiť stavebné povoľovania, najmä elektronizáciou procesov a digitalizáciou dát v územnom plánovaní a výstavbe.

Zmeniť sa má rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie stavieb riadiť nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Právomoc doterajších stavebných úradov v mestách a obciach prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Ten bude mať osem regionálnych pracovísk. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostanú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk. Proces povoľovania stavieb sa má výrazne zjednodušiť samotnými postupmi, ako aj elektronizáciou.

Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý a minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (obaja nom. Sme rodina) predložili návrh zákona o výstavbe ako jednu z priorít programového vyhlásenia vlády. Spolu so súvisiacim návrhom zákona o územnom plánovaní by mali od 1. januára 2023 nahradiť súčasný jednotný stavebný zákon z roku 1976.

Povoľovanie stavieb by malo byť cez informačný systém pre územné plánovanie a výstavbu a s odborne spôsobilými osobami, ktoré budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka. Jednoduchosť alebo zložitosť procesných postupov bude podľa návrhu závisieť od kategórie stavby. Možnosť ohlásenia, a teda zjednodušeného povoľovania výstavby pre určité kategórie stavieb, zostane zachovaná. Všeobecne bude povoľovanie stavieb založené na vydaní rozhodnutia o stavebnom zámere, ktoré bude vydávať regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Prerokovanie a pripomienkové konanie k návrhu stavebného zámeru všetkých dotknutých subjektov bude pre stavebníka zabezpečovať odborne spôsobilá osoba – projektant.

Pre jednoduché stavby by mal platiť zjednodušený procesný postup s tým, že bude ukončený rozhodnutím o stavebnom zámere za predpokladu, že stavebný zámer bude vypracovaný s podrobnosťou projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere bude zároveň overením projektu stavby. Ohláseniu budú podliehať drobné stavby alebo drobné stavebné práce. Nový zákon o výstavbe chce riešiť aj aktuálny celospoločenský problém zníženej úrovne disciplíny vo výstavbe. Upúšťa sa od doterajších postupov a procesov posudzovania stavebných zámerov v dvojstupňových správnych konaniach, teda v územnom konaní a v stavebnom konaní, čím sa zjednoduší a skráti schvaľovací proces stavieb. Stavby postavené nepovolenými stavebnými prácami nebude možné po účinnosti nového zákona dodatočne povoliť. Návrh zákona zároveň upravuje postup stavebného úradu pri nepovolených stavebných prácach a ich odstraňovaní.

(sita)

 

Ďalšie články od admin
Ďalšie články