Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky elektronického predplatného www.standard.sk spoločnosti Denník Štandard, s.r.o. (ďalej aj ako „Všeobecné obchodné podmienky“ a/alebo „VOP“)

I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Denník Štandard, s.r.o., Mierové námestie 4, Trenčín 911 01, IČO: 44 432 011 DIČ: 2022717653, IČ DPH: SK2022717653 zapísaná v obchodnom registri Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro vložka č. 55134/B (ďalej ako „prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom spravodajského informačného portálu www.standard.sk a systému jeho webových stránok (ďalej len „portál“).

Aktuálne kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené na stránke https://standard.sk/383583/kontakty.

 1. Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predplatiteľom na jednej strane, a prevádzkovateľom na strane druhej, týkajúce sa poskytovania služieb elektronického predplatného portálu.
 2. Tieto VOP predstavujú návrh poskytovateľa na uzavretie zmluvy o predplatnom (ďalej aj ako „zmluva“) v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“) určený predplatiteľovi ako príjemcovi tohto návrhu. Pre uzatvorenie zmluvy vyplní predplatiteľ objednávkový formulár na portáli. Zadaním požadovaných fakturačných údajov na internetovej stránke https://192.168.64.3/dennikstandard/predplatne/overenie/, vyjadrením súhlasu s týmito VOP pravidlami ochrany osobných údajov a používania súborov cookies a prijatím podmienok poskytovania služieb kliknutím na aktivačný link uvedený na tejto internetovej stránke resp. v prevádzkovateľom zaslanom registračnom e-maile, ak tento nie je uvedený na tejto stránke (na adresu elektronickej pošty uvedenú predplatiteľom v objednávkovom formulári), prijíma predplatiteľ návrh prevádzkovateľa na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi prevádzkovateľom (ako poskytovateľom služieb) a predplatiteľom (ako príjemcom služieb) dochádza k uzavretiu zmluvy s tým, že zmluva sa považuje za uzatvorenú najskôr úhradou predplatného na účet predplatiteľa.
 3. Na základe zmluvy sa prevádzkovateľ zaväzuje predplatiteľovi poskytovať služby počas predplatiteľom zvoleného určeného časového obdobia, na ktoré si tieto predplatil (ďalej len „predplatné obdobie“) a predplatiteľ sa zaväzuje za ich poskytnutie zaplatiť prevádzkovateľovi poplatok (cenu, predplatné).
 4. Predplatiteľom (zákazníkom) je užívateľ, ktorý za podmienok podľa týchto VOP má možnosť prístupu k službám poskytovaných prevádzkovateľom, ktoré v sebe zahŕňajú poskytnutie prístupu v elektronickej podobe k spoplatneným častiam portálu, najmä sekciám, článkom a fotografiám (ďalej len „služba“) po zaplatení poplatku (ceny, predplatného) predplatiteľom prevádzkovateľovi za podmienok podľa týchto VOP. Fyzická osoba môže byť predplatiteľom iba v prípade, ak je plne spôsobilá na právne úkony.
 5. Predplatiteľ je spotrebiteľom (ďalej len predplatiteľ- spotrebiteľ“), ak je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní alebo plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. Ak osoba, ktorá vypĺňa objednávkový formulár na portáli a prijíma podmienky poskytovania služieb, nemá mať na základe tohto prístup k službám, ale predplatiteľom má byť iná osoba, je povinná túto inú osobu bezodkladne a preukazne oboznámiť s VOP a ostatnými dokumentmi prevádzkovateľa vzťahujúcimi sa na poskytovanú službu (najmä pravidlami ochrany osobných údajov a pravidlami používania tzv. cookies) a podmienkami jej poskytovania.
  Ak takáto iná osoba nebude s podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľom súhlasiť, táto skutočnosť nezakladá právo na vrátenie poplatku osobe, ktorá ho zaplatila.

II. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Po splnení stanovených podmienok bude prevádzkovateľ predplatiteľovi poskytovať služby do dobu počas predplatného obdobia v súlade s intervalmi stanovenými v aktuálnom cenníku predplatného zverejnenom na portáli (v sekcii predplatné) a v súlade s týmito VOP.>
 2. O tom, ktoré časti portálu budú prístupné iba po uzatvorení zmluvy a zaplatení poplatku, rozhoduje výlučne prevádzkovateľ, toto svoje rozhodnutie môže podľa svojho uváženia jednostranne meniť. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť aj o tom, že všetky časti portálu budú prístupné bezplatne a to po ním určenú dobu (napr. z marketingových dôvodov); prípadné sprístupnenie všetkých častí portálu bez potreby zaplatenia poplatku, nezakladá právo predplatiteľa na vrátenie poplatku za obdobie, po ktorú boli všetky časti portálu prístupné bezplatne.
 3. Prevádzkovateľ pravidelne vyhodnocuje portál a jeho obsah. V nadväznosti na to potom môže vykonávať zmeny a úpravy portálu a jeho obsahu, ktoré sa môžu dotknúť aj poskytovaných služieb (vrátane štruktúry, počtu sekcií, ich zamerania, frekvencie dopĺňania obsahu a pod.). Aj z tohto dôvodu preto nemožno vylúčiť, že sa rozsah a obsah spoplatnených častí portálu bude meniť a to aj v priebehu predplatného obdobia. Prevádzkovateľ je oprávnený určitú časť služieb prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny nezakladajú práv predplatiteľa na vrátenie zaplateného poplatku.
 4. Súčasťou služieb môže byť, že prevádzkovateľ umožní predplatiteľom zverejňovať svoje príspevky na portály (v diskusii, ak sa prevádzkovateľ rozhodne, že takúto možnosť do portálu zaradí). Upozornenie: za obsah príspevkov predplatiteľov prevádzkovateľ nezodpovedá; za tieto zodpovedá výlučne predplatiteľ. Predplatiteľ svojimi príspevkami nesmie porušovať právne predpisy, osobitne neoprávnene zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb, používať vulgárne výrazy, ani nesmie konať v rozpore so základnými etickými princípmi. Prevádzkovateľ má právo vymazať príspevok predplatiteľa z diskusie v prípade, ak je podľa jeho názoru v rozpore s predchádzajúcou vetou; ak príspevky predplatiteľa budú opakovane v rozpore s predchádzajúcou vetou, môže prevádzkovateľ obmedziť, alebo znemožniť predplatiteľovi možnosť zverejňovať svoje príspevky na portáli; táto skutočnosť sama o seba nemá za následok zánik zmluvy a ani právo predplatiteľa na vrátenie poplatku, alebo jeho časti.
 5. Prevádzkovateľ sprístupňuje obsah portálu (a tým aj poskytuje služby) v reálnom čase, vzhľadom k čomu napriek tomu, že vykonáva priebežne úkony potrebné na nerušené poskytovanie služieb, negarantuje neobmedzenú dostupnosť portálu a služieb. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti poskytuje záruky alebo iné garancie výlučne v rozsahu a za podmienok vyžadovaných právnymi predpismi.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nemožnosť prístupu k službám spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia predplatiteľa ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia predplatiteľa, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku jeho zariadenia, poškodenie alebo znefunkčnenie zariadenia predplatiteľa spôsobené službami.
 7. Technické podmienky poskytovania služieb:
  a) podporované operačné systémy: Microsoft Windows, Mac OS, Android, IO
  b) podporované internetové prehliadače: najnovší Google Chrome, najnovšia Opera, najnovší Firefox, najnovší Mircosoft Edge, najnovšíe Safari
  c) iné
  d) poskytovanie služieb pre jedného predplatiteľa je obmedzené na 3 internetové prehliadače, resp. zariadenia predplatiteľa. Predpokladom poskytovania služieb je prístup na internet. Prístup na internet môže byť spoplatnený za podmienok určených poskytovateľom internetu.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služieb z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci, výkonu opráv a činností potrebných pre riadne fungovanie portálu a poskytovanie služieb (vrátane údržby, opráv, pridania nových vlastností, aktualizácií a pod.), bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je však povinný, pokiaľ možno, vopred, ak to okolnosti umožňujú, tak v primeranej lehote, informovať predplatiteľa o takomto dočasnom pozastavení poskytovania služieb oznamom zverejneným na portáli, pričom zároveň bez zbytočného meškania uvedie aspoň všeobecne dôvod a predpokladanú dobu
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ak sa predplatiteľ dostane do omeškania s platením poplatku, alebo ak vznikne dôvodné podozrenie, že služby na základe individuálnych prihlasovacích údajov predplatiteľa používa viacero
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, predplatiteľ porušuje akúkoľvek svoju povinnosť podľa zmluvy, ako aj v prípade podľa bodu 10. Oznámenie o odstúpení od zmluvy doručuje prevádzkovateľ predplatiteľovi elektronickou poštou na ním uvedenú (registrovanú) adresu elektronickej pošty. Prevádzkovateľ a predplatiteľ-spotrebiteľ sa dohodli, že odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.osôb.pozastavenia poskytovania služieb.
 11. Prevádzkovateľ je povinný umožniť predplatiteľovi oboznámiť sa s týmito VOP, podmienkami ochrany osobných údajov a pravidlami používania súborov cookies pred uzatvorením zmluvy.

III. Práva a povinnosti predplatiteľa

 1. Odoslaním riadne vyplneného objednávkového formulára a vyjadrením súhlasu s VOP a inými vyžadovanými dokumentami (podmienkami ochrany osobných údajov a pravidlami používania súborov cookies) dochádza k registrácii predplatiteľa Na portáli, ak k nemu nedošlo už skôr na základe rozhodnutia predplatiteľa.
 2. Predplatiteľ má po splnení stanovených podmienok (riadne vyplnenie objednávkového formuláru, súhlas s VOP a inými požadovanými dokumentmi, odoslanie objednávkového formuláru, zaplatenie poplatku) právo na poskytovanie služieb počas predplatného obdobia.
 3. Ak z bodu 4. nevyplýva inak, predplatné obdobie začína plynúť doručením elektronickej správy prevádzkovateľa na email uvedený predplatiteľom v objednávkovom formulári (ktorý je zároveň uvedený v zákazníckom účte predplatiteľa na portáli) o prijatí objednávky; prevádzkovateľ doručí túto správu o prijatí objednávky predplatiteľovi bez zbytočného odkladu.
 4. Začiatok poskytovania služieb (predplatného obdobia) môže byť viazaný na vykonanie určitého úkonu predplatiteľom – napr. vloženie aktivačného kódu. O tejto skutočnosti sa prevádzkovateľ zaväzuje predplatiteľa vopred vhodným spôsobom informovať.
 5. Poskytovanie služieb je možné iba v spojení s individuálnymi prihlasovacími údajmi predplatiteľa; tieto je oprávnený využívať výlučne jeden konkrétny predplatiteľ (nie iné osoby). Pre vylúčenie pochybností aj v prípade, ak je predplatiteľom iná osoba ako predplatiteľ-spotrebiteľ, tak z tohto hľadiska môže mať na základe jednej zmluvy prístup k službám výlučne jedna konkrétna osoba (napr. zamestnanec, alebo člen orgánu); ak takýto predplatiteľ má záujem o to, aby k službám malo prístup viac osôb, musí za účelom prístupu k službám pre každú takúto osobu uzatvoriť samostatnú zmluvu.
 6. Individuálne prihlasovacie údaje každého predplatiteľa sú neprenosné a predplatiteľ je povinný ich chrániť pred stratou, zničením, znefunkčnením, alebo poškodením, pričom okrem iného nie je oprávnený ich poskytnúť ani sprístupniť inej osobe, zverejniť ich, ani umožniť ich použitie (a to bez ohľadu na to, či bezplatne, za odplatu, obchodným, alebo neobchodným spôsobom) alebo zneužitie treťou osobou, pričom zodpovedá za škodu spôsobenú ich použitím alebo zneužitím zo strany tretích osôb.
 7. V prípade straty, zničenia, znefunkčnenia, odcudzenia individuálnych prihlasovacích údajov predplatiteľa, alebo zistenia skutočností nasvedčujúcich ich použitia inou osobou ako predplatiteľom, je predplatiteľ povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať prevádzkovateľa, ktorý po obdržaní takéhoto oznámenia bezodkladne pridelí a oznámi predplatiteľovi nové individuálne prihlasovacie údaje (elektronicky na email uvedený v zákazníckom účte predplatiteľa na portáli) a znefunkční pôvodné.
 8. Predplatiteľ v celom rozsahu zodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť všetkých informácií a údajov ním uvádzaných v objednávkovom formulári a v zákazníckom účte predplatiteľa na portáli.
 9. Prejavením súhlasu s týmito VOP predplatiteľ-spotrebiteľ výslovne potvrdzuje, že súhlasí so začatím poskytovania služieb pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa §7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ týmto riadne poučuje predplatiteľa-spotrebiteľa o tom, že vyjadrením súhlasu podľa predchádzajúcej vety stráca právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok podľa § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“ Pre vylúčenie pochybností, toto ustanovenie sa vzťahuje výlučne na predplatiteľa-spotrebiteľa.
 10. Ak je začiatok poskytovania služieb viazaný na vykonanie určitého úkonu (bod 4.) a má začať až po uplynutí zákonnej lehoty na odstúpenie predplatiteľa-spotrebiteľa od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, prevádzkovateľ týmto poučuje predplatiteľa – spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu:
  • predplatiteľ-spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od uzatvorenia zmluvy
  • pri uplatnení práva na odstúpenie je predplatiteľ-spotrebiteľ povinný informovať prevádzkovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením elektronickou poštou na adrese: [email protected]; na tento účel je možné použiť aj vzorový formulár, ktorý je prílohou týchto VOP
  • lehota na odstúpenie je zachovaná v prípade, ak predplatiteľ-spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy prevádzkovateľovi pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy
  • dôsledky odstúpenia od zmluvy: po odstúpení od zmluvy prevádzkovateľ vráti predplatiteľovi-spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, od ktorej odstúpil; platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy s tým, že ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použili pri svojej platbe predplatiteľ-spotrebiteľ, ak predplatiteľ- spotrebiteľ výslovne nebude súhlasiť s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • Pre vylúčenie pochybností, toto ustanovenie sa vzťahuje výlučne na predplatiteľa-spotrebiteľa.
 11. Prevádzkovateľ poskytuje služby predplatiteľovi po dobu trvania zmluvy.
 12. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – na dobu trvania predplatiteľom vybraného predplatného obdobia.
 13. Ak systém predplatiteľa umožňuje automatické platenie poplatku, a predplatiteľ si svojou voľbou zvolí možnosť automatického platenia poplatku, zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zmluvná strana je oprávnená vypovedať zmluvu ku dňu skončenia predplatného obdobia, v priebehu ktorého druhej zmluvnej strane oznámi (elektronicky), že má záujem na skončení zmluvy ku skončeniu predplatného obdobia.
 14. Ak systém predplatiteľa umožňuje automatické platenie poplatku, a predplatiteľ si svojou voľbou zvolí možnosť automatického platenia poplatku, predplatiteľ má právo svoje rozhodnutie kedykoľvek prehodnotiť a zmeniť (vykonaním potrebnej zmeny nastavení v rámci svojho zákazníckeho účtu na portáli); v takom prípade zmluva zaniká uplynutím predplatného obdobia, v ktorom predplatiteľ vykoná potrebnú zmenu nastavení svojho zákazníckeho účtu.

IV. Cena a platobné podmienky

 1. Za poskytovanie služieb za príslušné predplatné obdobie je predplatiteľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi poplatok (predplatné), ktorý je uvedený na portáli (www.ucet.standard.sk) (ďalej len „poplatok“).
 2. Ak je výška poplatku uvedená ako „akciová“, resp. „zvýhodnená“ alebo v podobnom zmysle, tak jeho výška, resp. rozsah služieb sa, ak prevádzkovateľ výslovne neuvedie inak, vzťahuje výlučne na v poradí prvé predplatné obdobie, bezprostredne pred ktorým bol tento poplatok zaplatený.
 3. Poplatok je stanovený vždy v mene euro a to vrátane DPH.
 4. Spôsob úhrady poplatku (prevod na účet, platba platobnou alebo kreditnou kartou, platobnou bránou a pod.) určuje prevádzkovateľ, pričom možné spôsoby úhrady poplatku sú uvedené na stránke www.ucet.standard.sk.
 5. Prevádzkovateľ upozorňuje predplatiteľa na potrebu riadneho a pozorného vyplnenia všetkých údajov týkajúcich sa platieb, nakoľko nesprávne uvedenie údajov môže brániť identifikácií platby, čo môže spôsobiť oneskorenie začiatku poskytovania služieb.
 6. Ak systém prevádzkovateľa umožňuje automatické platenie poplatku, na základe predchádzajúceho súhlasu predplatiteľa má predplatiteľ možnosť platiť poplatky aj na ďalšie predplatné obdobie (a to aj opakovane) formou pravidelných automatických platieb poplatku predplatiteľom.
  V takom prípade bude mať predplatiteľ možnosť svoje rozhodnutie kedykoľvek zmeniť (vykonaním potrebnej zmeny nastavení v rámci svojho zákazníckeho účtu na portáli). Ak si predplatiteľ zvolí automatické platenie poplatku, predplatiteľ zároveň súhlasí s automatickým platením poplatku aj bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod.
  Frekvencia automatických platieb poplatku bude zodpovedať vždy predplatiteľom zvolenej dĺžke predplatného obdobia, za ktoré predplatiteľ zaplatil v poradí posledný poplatok. Prevádzkovateľ upozorňuje predplatiteľa, že ak si zvolí automatické platenie poplatku, tak tým zároveň výslovne súhlasí s výškou poplatku za poskytovanie služieb, ktorý bude platný v tom čase (ktorý môže, no nemusí byť zhodný s výškou poplatku za predchádzajúce predplatné obdobie) a jeho zaplatením.
  Ak v čase automatického predlžovania predplatného obdobia už prevádzkovateľ nebude umožňovať poskytovanie služieb na predplatiteľom zvolenú dĺžku predplatného obdobia, zmluva zanikne uplynutím prebiehajúceho predplatného obdobia (a k automatickému predĺženiu poskytovania služieb nedôjde).
  Ak v čase automatického predlžovania predplatného obdobia z dôvodov, za ktoré nezodpovedá prevádzkovateľ, nedôjde k zaplateniu poplatku na ďalšie predplatné obdobie (napr. z dôvodu expirácie predplatiteľom zvoleného spôsobu platby), zmluva zanikne uplynutím prebiehajúceho obdobia (a k automatickému predĺženiu poskytovania služieb nedôjde).
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku poplatku podľa svojho rozhodnutia. Ak prevádzkovateľ zmení výšku poplatku v priebehu predplatného obdobia predplatiteľa, je voči tomuto predplatiteľovi táto zmena účinná od nasledujúceho predplatného obdobia (neplatí pre akciové alebo zvýhodnené poplatky pri automatickom obnovovaní predplatného obdobia). Prevádzkovateľ rozhoduje o zmene výšky poplatku pokiaľ možno s predstihom aspoň 7 dní; tých predplatiteľov, ktorí si zvolili nastavené automatické platenie poplatku, na to upozorní elektronickou poštou na predplatiteľom určený e mail uvedený v jeho zákazníckom účte na portály (toto neplatí pre akciové alebo zvýhodnené poplatky pri automatickom obnovovaní predplatného obdobia).
  Po doručení tohto upozornenia nemôže predplatiteľ namietať zmenu výšky poplatku za nasledujúce predplatné obdobie, na ktoré bol prevádzkovateľom upozornený (v prípade nesúhlasu s touto zmenou poplatku má predplatiteľ možnosť vykonať potrebnú zmenu nastavení v rámci svojho zákazníckeho účtu na portáli a ďalšie automatické obnovovanie predplatného obdobia vylúčiť).
 8. Po zaplatení poplatku budú predplatiteľovi poskytované služby počas predplatného obdobia a s výnimkami podľa týchto VOP v časovo neobmedzenom rozsahu. Predplatiteľ nie je povinný služby využívať, avšak prevádzkovateľ má právo na celý poplatok bez ohľadu na to, či predplatiteľ počas predplatného obdobia skutočne služby využíval alebo nie.
 9. Predplatiteľ vystavuje a doručuje daňové doklady o úhrade poplatku, resp. doklady o poskytnutí služieb v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Daňový doklad prevádzkovateľ doručí buď elektronicky na adresu elektronickej pošty uvedenú predplatiteľom pri objednávke predplatného, resp. uložením na zákazníckom účte predplatiteľa na portáli; o zvolenom spôsobe informuje prevádzkovateľ predplatiteľa elektronickou poštou (spravidla toho, ktorého obsahom je prijatie objednávky), alebo na stránke jeho zákazníckeho účtu na portáli . Predplatiteľ súhlasí s tým, že daňový doklad bude vystavený v elektronickej podobe vo formáte PDF a doklad mu nebude zaslaný v papierovej podobe.

V. Reklamácia, vady, sťažnosti a podnety

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že služby poskytuje riadne a včas, v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odplatu a podmienky ich poskytovania.
 2. Vzájomné práva a povinnosti prevádzkovateľa a iného predplatiteľa ako predplatiteľa – spotrebiteľa v súvislosti s vadami služieb, zárukou akosť, spôsobom uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady, vrátane nárokov z toho vyplývajúcich sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Vzájomné práva a povinnosti prevádzkovateľa a predplatiteľa – spotrebiteľa v súvislosti s vadami služieb, zárukou akosť, spôsobom uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady, vrátane nárokov z toho vyplývajúcich sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 4. Reklamácie, sťažnosti, podnety a iné pripomienky je možné uplatniť u prevádzkovateľa, a to písomne (e-mailom) na [email protected]. Reklamácie vybavuje prevádzkovateľ.
 5. Každá reklamácia musí obsahovať výstižný popis vytýkanej vady a čas jej vyskytnutia. Prevádzkovateľ preveruje každú reklamáciu a informuje predplatiteľa o spôsobe jej vybavenia.
 6. Predplatiteľ sa zaväzuje reklamovať vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zistí s tým, že vada by mala byť, pokiaľ možno, reklamovaná do 10 dní od jej vzniku.
 7. Prevádzkovateľ vybavuje reklamácie predplatiteľa-spotrebiteľa bezodkladne, pričom spôsob vybavenia reklamácie určuje ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie prevádzkovateľ vybaví reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr s tým, že celková doba od uplatnenia reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní.
  Prevádzkovateľ uchováva doklady o prijatí reklamácií a doklady o spôsobe ich vybavenia. Prevádzkovateľ doručí predplatiteľovi-spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nedoručuje, ak predplatiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. O vybavení reklamácie prevádzkovateľ vydá predplatiteľovi-spotrebiteľovi doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Reklamácia sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k prerušeniu poskytovania služieb na dobu presahujúcu 48 hodín (nepretržite).
 9. Ak sa vyskytnú vady poskytovaných služieb, je ich prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť.
 10. V prípade, ak je reklamácia predplatiteľa opodstatnená, prevádzkovateľ poskytne predplatiteľovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej predplatiteľovi neboli poskytované služby.
 11. Pokiaľ predplatiteľ – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na neho so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, predplatiteľ – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov predplatiteľa-spotrebiteľa s prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); predplatiteľ-spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  Predplatiteľ-spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.
  V prípade cezhraničného sporu má používateľ – spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
  Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, predplatiteľ-spotrebiteľ má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zmluvy s prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Predplatiteľ -spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ a predplatiteľ sa dohodli na komunikácii výlučne písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX 29, 827 99 Bratislava, www.soi.sk.
 3. Predplatiteľ potvrdzuje vedomosť o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za podmienok a v rozsahu podľa podmienok ochrany osobných údajov (link), pričom prevádzkovateľ a portál využíva súbory cookies; podmienky používania úborov cookies prevádzkovateľom, ale aj inými osobami, ktorých služby využíva, možno nájsť tu (link).
 4. Predplatiteľ je povinný vopred sa dôkladne oboznámiť s týmito VOP, podmienkami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa (link), podmienkami používania súborov cookies prevádzkovateľom (link) a aktuálnou výškou poplatkov za jednotlivé predplatné obdobia (www.ucet.standard.sk).
 5. Predplatiteľ potvrdzuje, že podmienkou poskytovania služieb je súhlas predplatiteľa s týmito VOP, podmienkami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa (link), podmienkami používania súborov cookies prevádzkovateľom (link).
 6. Predplatiteľ potvrdzuje, že podmienkou poskytovania služieb je súhlas predplatiteľa s týmito VOP, podmienkami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa (link), podmienkami používania súborov cookies prevádzkovateľom (link).
 7. Týmito VOP sa spravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom a iným predplatiteľom ako predplatiteľom – spotrebiteľom v rozsahu, v akom to vyplýva z týmto VOP. Vzťahy medzi prevádzkovateľom a iným predplatiteľom ako predplatiteľom-spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 8. Tieto VOP sa vzťahujú pre všetky zmluvy uzatvorené za ich účinnosti.
 9. Prevádzkovateľ má právo podľa svojho rozhodnutia meniť VOP a to najmä v dôsledku zmeny právnych predpisov, resp. svojej obchodnej politiky.
  O tejto zmene informuje predplatiteľa najmenej 30 dní pred účinnosťou tejto zmeny a to zverejnením sa stránke https://192.168.64.3/dennikstandard/predplatne/vseobecne-obchodne-podmienky/ a prípadne aj iných stránkach portálu; okrem toho môže o tejto zmene informovať predplatiteľa aj zaslaním správy na e-mail uvedený predplatiteľom v jeho zákazníckom účte na portáli.
  Pokiaľ so zmenou VOP nebude predplatiteľ súhlasiť, je oprávnený do 15 dní od zverejnenia ich zmeny zmluvu ukončiť, a to vždy ku koncu prebiehajúceho predplatného obdobia (zaslaním e mailu na [email protected]).
  Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou VOP sa má za to, že predplatiteľ so zmenou VOP súhlasí. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenou VOP.
 10. liteľnou súčasťou týchto VOP je aj ich príloha: VZOROVÝ FORMULÁR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU (pre predplatiteľa-spotrebiteľa)
 11. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a predplatiteľom, ktoré vzniknú na základe týchto VOP a zmluvy sa riadia výlučne právnymi predpismi Slovenskej republiky a na rozhodovanie sporov z nich je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
 12. Právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP sa spravujú u
  • predplatiteľov – spotrebiteľov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • iných predplatiteľov ako predplatiteľov – spotrebiteľov najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (v texte aj ako „Obchodný zákonník“).
 13. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke prevádzkovateľa, pričom nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.4.2021.

Príloha Všeobecných obchodných podmienok