Naše princípy

Pravda je len jedna. Snažíme sa ju nájsť.

Hodnoty

Sloboda je dar, ktorý si musí zaslúžiť každá generácia v každej dobe. Kladie nárok na jednotlivca aj spoločnosť, čo osobitne platí v dobách, keď sa pravda a moc ocitajú v napätí či otvorenom konflikte. Sloboda je neudržateľná bez zodpovednosti. Civilizačne, kultúrne aj nábožensky sme pevne ukotvení ako súčasť Západu. Naše latinské a európske dedičstvo považujeme za hodné ochrany a rozvoja.

Štandard sa hlási k západným civilizačným hodnotám, ktoré vychádzajú z kresťanstva, judaizmu a antiky. Hlásime sa k úcte k ľudskému životu, rodine založenej na manželstve muža a ženy, k slobodnému politickému zriadeniu, kde vládne väčšina s rešpektom k právam menšiny, k slobodnému obchodu a záväzkom silnejších voči slabším, k svetu, kde práva vyvažujú povinnosti a kde sa ľudské práva nezamieňajú s privilégiami.

Hlásime sa k hľadaniu pravdy, k poznávaniu a ku kultúre a kultúrnosti. V tejto práci sa usilujeme klásť si najvyššie nároky na samých seba, ale aj snažiť sa kvalitou a relevantným obsahom poskytnúť službu našim čitateľom. Veríme, že tým poskytujeme čitateľom jasnú orientáciu, ktorá je na prospech spoločnosti.


Konkordát

Vystupovanie vydavateľa a šéfredaktora sa riadi princípom konkordátu, ktorý vychádza z konkordátneho modelu švajčiarskeho politického systému. Na základe neho musia vydavateľ a šéfredaktor ohľadom publicistickej smernice dospieť k jednotnému stanovisku Štandardu. Vydavateľ a šéfredaktor musia toto jednotné stanovisko Štandardu obhajovať vnútri spoločnosti, ako aj smerom navonok, aj keď je to v rozpore s ich osobnými názormi. Princíp konkordátu vytvára predpoklad pre stabilné publicistické smerovanie Štandardu. 

Deklarácia nezávislosti

  • Štandard je nezávislá mediálna spoločnosť. Nie je závislá od štátnych organizácií ani od tých, ktoré sú so štátom prepojené alebo ich štát priamo či nepriamo financuje. Štandard nie je napojený ani na žiadne nadácie či mimovládne organizácie (tzv. NGO). Táto nezávislosť platí bez obmedzenia pre domáce a zahraničné subjekty.
  • Štandard neprijíma dary a príspevky. Ani od spoločností, nadácií, štátnych alebo so štátom prepojených organizácií, mimovládnych organizácií (tzv. NGO), ani od súkromných osôb. To platí bez obmedzenia pre domáce aj zahraničné subjekty.
  • Každý akcionár, redaktor a pracovník Štandardu sa zaväzuje, že nie je členom alebo spolupracovníkom politickej strany, hnutia či inej politickej organizácie. V prípade, že by sa chcel na politických aktivitách podieľať, spoluprácu so Štandardom musí ukončiť.
  • Štandard definuje svoje novinárske usmernenia nezávisle od akéhokoľvek vplyvu tretích strán.
  • Publicistickú smernicu denníka Štandard určuje vydavateľ v spolupráci s nakladateľom. Spolu so šéfredaktorom kontroluje plnenie tohto usmernenia. Zvyčajne je spojovacím článkom alebo sprostredkovateľom medzi vedením a redakciou. Vypracúva publicistické koncepcie a radí vydavateľovi. Nemá však vplyv na každodennú prácu redakcie. (Definícia Wikipédia).
  • Štandard nefinancuje žiadne politické strany, organizácie spojené so štátom alebo organizácie, ktoré sú priamo alebo nepriamo financované štátom, ani nadácie či mimovládne organizácie (tzv. NGO). To platí bez obmedzenia pre domáce aj zahraničné subjekty.
  • Štandard je financovaný výlučne z predaja predplatného a reklamy.
  • Štandard nepredáva reklamu štátnym organizáciám ani tým, ktoré sú so štátom prepojené alebo ich štát priamo či nepriamo financuje. Nepredáva reklamu ani nadáciám či mimovládnym organizáciám (tzv. NGO). Toto nariadenie sa vzťahuje na domáce aj zahraničné subjekty.
  • Za obsah s konečnou platnosťou zodpovedá šéfredaktor, ktorý sa za svoje rozhodnutia zodpovedá redakcii, čitateľom a súčasne predstavenstvu a majiteľom. Majitelia a akcionári sa zaväzujú, že na šéfredaktora a redakciu nebudú vyvíjať nijaký nátlak. Rozhodnutie o výbere šéfredaktora je v rukách majiteľov a akcionárov, za výber redakcie zodpovedá šéfredaktor.