Záborská upozorňuje na návrh chorvátskeho europoslanca. Odporcovia potratov vraj narúšajú demokraciu

Anna Záborská Anna Záborská. Foto: Martin Baumann/TASR

Na stoly europoslancov môže čoskoro doraziť správa, podľa ktorej odporcovia potratov prispievajú k narúšaniu demokracie. Hovorí tiež o výhrade vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať potrat, ako o jednej z najproblematickejších prekážok. Kresťanská únia s jej líderkou Annou Záborskou bije na poplach a upozorňuje na skutočnosť, že sme svedkami ďalšieho zasahovania do kompetencií národných vlád.

Presadzovanie takzvaných sexuálnych a reprodukčných práv žien je pre progresívne hodnotové spektrum naprieč celým starým kontinentom jednou z hlavných oblastí záujmu. Jeho snahám môže byť opäť učinené zadosť aj na centrálnej úrovni Európskej únie.

Pričiniť sa o to snaží chorvátsky socialistický europoslanec Predrag Fred Matič, ktorý pripravil návrh správy o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien (2020/2215(INI)). Ten by mal 10. mája pristáť na stole Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a neskôr byť prerokovaný v pláne europarlamentu.

Text návrhu vychádza z jednoduchej základnej premisy, že každý má právo rozhodovať o svojom tele a že balík horeuvedených práv sa v medzinárodnom, ale aj európskom práve uznáva ako súčasť ľudských práv.

Pro-liferi vraj prispievajú k narúšaniu demokracie

Podľa Matičovej správy je porušovanie týchto práv „formou násilia páchaného na ženách a dievčatách“ a dokument sa takisto zmieňuje o „rodovo podmienenom, gynekologickom a pôrodníckom násilí“. Vyzdvihuje prínos komplexnej sexuálnej výchovy a kladie dôraz na „bezpečné a legálne“ vykonávanie potratov.

„V niektorých členských štátoch stále platia zákony, ktoré zakazujú umelé prerušenie tehotenstva s výnimkou prísne vymedzených okolností, a ženy sú tak nútené vyhľadávať nelegálne služby umelého prerušenia tehotenstva, cestovať do iných krajín alebo donosiť dieťa proti svojej vôli, čo je porušením ľudských práv a formou rodovo motivovaného násilia,“ píše sa napríklad.

Ako jeden z problémov súčasného stavu prvá časť návrhu správy identifikuje aj odporcov potratov, ktorí vraj operujú s národnými a demografickými záujmami, „čím prispievajú k narúšaniu demokracie a osobných slobôd“.

Odmietate potrat = odmietate zdravotnú starostlivosť

Práca chorvátskeho socialistu neostáva len pri pomenovaní záležitostí, ktoré mnohé ženy v oblasti sexu, antikoncepcie, potratov a súvisiacich tém trápia, ale prichádza aj so súborom navrhovaných opatrení, ktoré majú pomôcť status quo zmeniť.

Spravodajca z Balkánu vyzýva Európsku úniu, jej orgány a pridružené agentúry, aby podporovala a presadzovala prístup k reprodukčným a sexuálnym právam a aby „odstránila všetky prekážky,“ ktoré tomuto prístupu zamedzujú.

Správa rovnako „potvrdzuje výzvu komisára Rady Európy pre ľudské práva adresovanú jej členským štátom, aby zaručili dostatočné rozpočtové prostriedky na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva a zabezpečili dostupnosť primeraných ľudských zdrojov“.

Svoje miesto má aj apel na to, aby členské štáty zaviedli účinné stratégie a monitorovacie programy, ktoré zaručia prístup „k celej škále služieb“ v oblasti týchto práv a jednotlivé krajiny vyzýva, aby „bojovali proti šíreniu diskriminačných a nebezpečných dezinformácií“ v oblasti sexu, antikoncepcie, interrupcií a podobne.

V bode 11 Matičova správa vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že „antikoncepcia bude hradená v rámci vnútroštátnych systémov uhrádzania“ a bude začlenená do politík v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vzťahovať by sa to podľa znenia správy malo na všetky osoby v reprodukčnom veku.

Dokument v dôvodovej správe útočí aj na výhradu vo svedomí lekárov odmietajúcich vykonávanie potratov. Hovorí o „jednej z najproblematickejších prekážok“, ktoré ženám odopierajú aj „právo na zdravie“. Matič píše, že „tento postoj by sa mal v budúcnosti považovať za odmietnutie zdravotnej starostlivosti, a nie za takzvanú výhradu vo svedomí“.

Text v samotnom závere obsahuje tézu, že porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv je „európsky problém, ktorý treba riešiť bez toho, aby sme sa odklonili od hodnôt a zásad, na ktorých bola Európska únia vybudovaná, ako je demokracia, rovnosť a nenásilie“.

Kresťanská únia: Europarlament prekračuje svoje kompetencie

Hoci sa správa zďaleka nenachádza v záverečnej fáze procesu, konzervatívni odporcovia sú v strehu. Jedným z nich je na Slovensku aj Kresťanská únia (KÚ), ktorá v súvislosti s ňou upozorňuje nielen na obsahové problémy, ale aj na fakt, že EÚ zasahuje do oblasti, ktorá jej neprináleží.

KÚ hodnotí dokument kvôli zmieneným skutočnostiam ako „nevyvážený, jednostranný a ideologický“ a necháva sa počuť, že Európsky parlament zasahuje do kompetencií národných štátov, akými sú sféry vzdelávania a zdravotníctva. A údajne sa tak nedeje prvýkrát.

Strana navyše špeciálne upozorňuje na to, že návrh vychádza z existencie osobitých sexuálnych a reprodukčných „práv“, pričom medzinárodné dokumenty túto koncepciu vraj ani nepoznajú a hovoria len o „zdraví, nie právach“.

„Na druhej strane v dôvodovej časti, správa sama vyzýva EÚ, inštitúcie a členské štáty‚ ,aby v plnej miere uznali, že sexuálne a reprodukčné zdravie a práva patria medzi ľudské práva‘ inými slovami správa sama spochybňuje svoj základný predpoklad,“ píšu konzervatívci.

„Apelujem na občanov Slovenskej republiky a celú našu občiansku spoločnosť… aby vyzvali europoslancov zvolených za Slovenskú republiku na obranu Zmluvy o EÚ ako základného kameňa európskej integrácie a európskych hodnôt a aby svojím hlasovaním odmietli návrh iniciatívnej správy Matič,“ konštatuje šéfka KÚ Anna Záborská, ktorá sa chce vo veci obrátiť aj na Národnú radu SR, od ktorej chce požadovať odmietnutie takéhoto konania.


Ďalšie články