Akademické prostredie potrebuje slobodnú diskusiu a pluralitu názorov. Rektor Trnavskej univerzity podporil Mária Schwarza

Šesť desiatok osobností z akademického života zo Slovenska, ktoré pôsobia doma i v zahraničí, vydalo otvorený list na podporu pedagóga Mária Schwarza na katedre psychológie Trnavskej univerzity. Spísanie otvoreného listu Za akademickú slobodu iniciovalo Spoločenstvo Ladislava Hanusa.

René Bílik. Foto: TASR/Lukáš Grinaj René Bílik. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Na mladého pedagóga Schwarza sa oficiálne sťažovali dve študentky, ktorým sa nepáčili jeho tvrdenia, že rodinu tvoria otec, mama a deti. Trnavská univerzita mu v reakcii na to zmenila pracovný pomer z interného na externý. Sťažnosti študentiek následne prešetroval aj rektor Trnavskej univerzity René Bílik, ktorý v pondelok reagoval na otvorený list akademikov. Štandard ho prináša v plnom znení:

https://standard.sk/278858/nepodliehajte-medialnemu-tlaku-desiatky-akademikov-a-osobnosti-vyzyvaju-na-respektovanie-akademickej-slobody/

„Reagujem na váš otvorený list, ktorý som dostal oficiálne, prostredníctvom reprezentácie Spoločenstva Ladislava Hanusa a ktorý bol uverejnený 17. novembra 2022 v denníku Postoj, ale aj v iných médiách. Vnímam ho na jednej strane ako vyjadrenie obavy z možnej redukcie akademických slobôd na Trnavskej univerzite v Trnave v dôsledku mediálne prezentovaného podnetu našich študentiek. Zároveň na strane druhej cítim z listu podporu vedeniu univerzity a jej filozofickej fakulty, ktorá je motivovaná záujmom práve o napĺňanie poslania univerzít ako pôdy pre slobodnú diskusiu, pluralitu názorov a možnosti ich verejného komunikovania. Oceňujem tento váš postoj a vaše presvedčenie a rád sa s ním stotožňujem.

Trnavská univerzita v Trnave vyrástla z tradície bývalej Universitas Tyrnaviensis zo sedemnásteho storočia a bola obnovená práve pred tridsiatimi rokmi na princípoch rešpektu voči akademickej samospráve, jej kompetenciám, voči akademickým slobodám a s nimi spojenej zodpovednosti.

V novodobej histórii našej alma mater máme skúsenosti s brutalitou štátnej moci, vedenej Vladimírom Mečiarom, ktorá sa usilovala o likvidáciu univerzity. Práve kvôli jej rešpektu voči akademickým slobodám. V minulom roku sme stáli spolu s niektorými ďalšími univerzitami v čele zápasu o zachovanie rozsahu právomoci akademickej samosprávy, ktorý súvisel s návrhom novelizácie zákona o vysokých školách. Vo všetkých týchto zápasoch sme obstáli.

Preto vás v mene svojom i v mene ostatných orgánov akademickej samosprávy Trnavskej univerzity v Trnave ubezpečujem, že na univerzite je široký priestor na diskusiu, priestor pre výmenu názorov a v prípade, že je to potrebné, aj priestor pre kultivovanú názorovú konfrontáciu. Mediálny tlak, ktorý spomínate, nás v tomto našom postoji skôr stmeľuje, než rozdeľuje a v žiadnom prípade ani vedenie univerzity a ani vedenia jej fakúlt nedovolia, aby ich riadiacu prácu a výkon rozhodovacích právomocí určovali médiá.

https://standard.sk/277369/radikalizmus-sa-stupnuje-trnavskeho-pedagoga-maria-schwarza-treba-preto-branit/

Radi prijímame oprávnenú kritiku či upozornenie na nedostatky, no odmietame jednostranný a tendenčný výklad problémov, podsúvanie ich riešení a vôbec zasahovanie tam, kde má dominovať slobodná výmena stanovísk, názorov, vzájomný dialóg a kompetentná personálna práca. To všetko v rámcoch našich samosprávnych právomocí.

Takto sme postupovali aj v prípade riešenia podnetu, o ktorom píšete. Som presvedčený, že problém sa má riešiť tam, kde vznikol, a za účasti všetkých zainteresovaných. Práve preto vedenie pracoviska a vedenie fakulty, ktorá poskytuje konkrétny študijný program, spoločne s jeho študentmi uskutočnili stretnutie, na ktorom každý, kto mal záujem, za prítomnosti vyučujúceho, osôb zodpovedných za študijný program, vedúceho katedry a dekana fakulty mohol vysloviť svoje stanovisko, názor a postoj.

Veľmi si tento prístup kolegýň a kolegov cením. Podľa zápisu zo stretnutia, z vyjadrenia dekana fakulty, ale aj z informácie jednej zo zástupkýň namietajúcich študentiek, ktorá mi napísala, stretnutie bolo korektné, konštruktívne a dominoval na ňom otvorený dialóg. Teší ma to, pretože sa znova ukázalo, že vedomie vlastnej slobody je na Trnavskej univerzite v Trnave neoddeliteľne späté s rešpektom voči slobode toho druhého, že pluralita interpretácií fenoménov ľudského života, ktorá je charakteristická pre humanitné vedy, našla svoje miesto i pri riešení tohto medializovaného podnetu.“


Ďalšie články