Rozhovor s teológom Dubovským o dvoch opisoch stvorenia muža a ženy, tajných službách aj odlišnostiach prekladov Biblie

1627893512111 Jezuita Peter Dubovský v knižnici svojho inštitútu v Ríme. Foto: Bohumil Petrík

Spravodajské služby, feminizmus a biblická inšpirácia na pomedzí fantázie a ideológie. Aj o týchto témach sme sa rozprávali so slovenským jezuitom, ktorý pôsobí v Ríme. Biblista, kňaz a člen rehole jezuitov Peter Dubovský je člen Medzinárodnej teologickej komisie.

Vo vašej práci ste sa venovali aj spravodajským službám v Asýrskej ríši. Ako to obohacuje výskum Biblie?

Izrael a Judsko asi 150 rokov žili pod nadvládou Asýrie, prvého svetového impéria. Predstavte si to, ako keď sme my v Československu žili pod vplyvom Sovietskeho zväzu za komunizmu, aj sme mali aj nemali určitú slobodu. Asýrčania vybudovali impérium a systém, v ktorom boli nielen vojenské ťaženia a spôsoby, ale deportovali ľudí z jednej časti impéria na druhú, zaviedli administráciu a vybudovali svetový obchod, ktorý mal presné pravidlá. Rozdelili územie a zaviedli provincie. Nato bola nutná kontrola. Preto si začali vytvárať spravodajské služby a boli prvé na svete.

Pred Asýrskou ríšou fungovali podobné služby len jednorazovo, napríklad ak chceli zistiť, či sa nepriateľské vojská pohybujú na určitom území, alebo nie, a poslali tam špiónov. V Asýrskej ríši však je po prvý raz systematické zbieranie, spracovanie, ukladanie, archivovanie a používanie informácií. To viedlo k tomu, že menšie národy, ako Izrael a Judsko, boli vystavené tomuto až mikroskopu asýrskych služieb, ktoré prakticky všetko kontrolovali. Vedeli všetky zásadné informácie o Izraelitoch, ktorí sa na nič nemohli hrať, lebo informácie stále prichádzali, a to sa ukazuje aj v diplomatických rozhovoroch.

Život pod asýrskym impériom a vplyvom reflektuje aj Biblia v Knihách kráľov, u proroka Izaiáša a Ozeáša. Autori reflektujú z politického, spoločenského, ale aj náboženského hľadiska, čo to pre nich znamená: Ako žiť? Spolupracovať s Asýrčanmi – je to zrada Boha alebo nie? Je to zrada pravej viery alebo nie? To boli veľmi ťažké otázky.

Vyriešili ich?

Áno i nie. Napríklad Izaiáš a Knihy kráľov dávajú určité návody alebo spôsoby.

Na Strednom východe bolo spojené náboženstvo s politikou. Ak bol kráľ úspešný, nebolo to vďaka nemu, ale vďaka jeho božstvu, ktoré bolo silné. A ak druhý kráľ nebol úspešný, tak to znamená, že jeho božstvo bolo slabé. Vo víťaznej Asýrskej ríši majú božstvá ako Ašúr a iní a tí sú zrazu silnejší než Boh Izraela – Jahve. A to je veľmi silná otázka pre židov, lebo Asýrčania tiež kolonizovali a premiestňovali do svojho chrámu sochy bohov podrobených národov. Pridelili im fyzicky nižšie miesto ako miestni bohovia, čo bol znak, že boli akoby sluhovia vyšších asýrskych božstiev. To sa prenieslo aj na politickú úroveň, lebo ostatní králi boli v tej istej pozícii ako ich bohovia.

Tu prichádza Izaiáš s veľkými otázkami, tu sa začína rodiť monoteizmus, teda Boh Izraela je jediný Boh. Zamýšľa sa nad tým, prečo môžu asýrske božstvá vyhrávať, čo analyzuje v kapitolách 10 – 14. Bola to veľmi pekná a ťažká teologická debata. Používali pritom rôzne literárne techniky, teologické úvahy a obrazy.

Ale staroveké tajné služby sú len jeden aspekt obrovského spektra všetkého, čo robila Asýrska ríša. Dovtedy s tým nik neprišiel, tak som tému spracoval a táto rekonštrukcia je prínosom do celej diskusie, aby sme lepšie pochopili, ako fungovala Asýrska ríša.

Prejdime k inej téme, ktorú si len málokto z nás spája so štúdiom Biblie a teológiou. Okrem iných ste napísali aj článok “Rovnosť v teórii, nerovnosť v praxi: Pohľad Biblie na postavenie muža a ženy.“ Je rola ženy trendom aj v biblickej vede? Preniká do odboru feminizmus?

Ak poviete feminizmus, čo tým myslíte? Je to široká téma od lingvistickej diskusie, napríklad či môžete v angličtine pre Boha použiť on (he) alebo ona (she), až po politickú či pedagogickú, teda čo sa bude vyučovať v školách. Stretávam sa s mnohými kolegyňami-feministkami, ale sú tak odlišne postavené vo feminizme, že predstavujú odlišné svety. V súčasnosti je prakticky nemožné dať feminizmus pod jednu strechu.

Na jednej strane aj v biblistike priniesol veľa zaujímavých tém, napríklad ako prekladať slová. Je rozdiel, ak prekladám biblické texty z hebrejčiny alebo z gréčtiny, a je tiež rozdiel, ak ich prekladám do angličtiny alebo slovenčiny. Hebrejčina má mužský i ženský gramatický rod, no nie stredný. Napríklad slová dievča a dievčatko je v slovenčine „to“, gramaticky v strednom rode, hoci je žena, teda prirodzený rod je ženský. V angličtine tento problém nie je.

Alebo v slovenčine zahŕňa termín človek muža i ženu, ale v angličtine je to man – muž. A teraz ako budete prekladať grécky termín antropos, ktorý je ekvivalentom slovenského „človek“? Nemožno ho prekladať ako muž, lebo nato má gréčtina iné slovo, a tak prekladáte dva termíny rovnako.

Podobne aj keď v hebrejčine prekladáme termín Adam. V knihe Genezis znamená aj meno, Adam, ale aj človek. V nemčine je to jednoduchšie, Der Mann (muž), Der Mensch (človek) a má gramatické, a nie prirodzené rody.

Nato, že tieto a iné termíny nemôžeme tak ľahko prekladať, upozorňovali ženy a nielen feministky, ale tiež muži. Toto bola celá lingvistická diskusia a stále prebieha.

Proroci Izaiáš a Jeremiáš prirovnávajú niekedy Boha k matke i otcovi – a aký aspekt je dôležitejší? Nemôžete povedať, že otcovský. Prirovnanie k otcovi je dôležité, ale aj vzťah Boha k Izraelu ako matky k dieťaťu. Napríklad Izaiáš píše, že Boh miluje a má rád Izrael a používa obrazy matky, aby vyjadril hlboké prežívanie, lebo vzťah matka – dieťa je iný ako otec – dieťa. Práve v Bohu sú oba aspekty. V Bohu sú aj otcovský, aj materský aspekt, teda nielen jeden, ale musia byť spolu.

Pre kresťanov a židov je tradične ústredná téma rovnosti muža a ženy, ale občas počujeme aj kritikov, ako je to s rovnosťou muža a ženy v Biblii?

Problém Starého i Nového zákona je, že nemá jednu systematickú teológiu. Tomáš Akvinský napríklad vytvoril jeden celistvý systém, ktorý funguje, ale vo Svätom Písme koherentný systém nie je. Starý zákon vznikal počas viac než tisíc rokov a ukazuje, ako sa veci a pojmy rodia a menia. Ak sa niečo v staršom texte považovalo za dôležité, tak si to nedovolili neskorší autori vyhodiť, ale pridali niečo iné a snažili sa ukázať niekoľko pohľadov, a preto má Biblia tri-štyri protikladné pohľady: a semitské myslenie s tým nemá problém. V skolastickom myslení to problém je, lebo si pohľady protirečia.

Napríklad v prvej knihe Genezis sú muž a žena stvorení naraz. V druhej kapitole je najprv stvorený muž a potom stvorená žena. V Genezis 1 – aj keď to nie je presne definované – boli stvorení Božím činom. V Genezis 2 bol muž stvorený z prachu, bol doňho daný duch a žena bola stvorená z rebra. To sú dva protichodné názory. A oba obrazy sú pekné, napríklad rebro je blízko k srdcu, je to najvnútornejšia časť človeka.


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami