Právne riziká pandemickej dohody

profimedia-0829786018 Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Profimedia.sk

Riešenie budúcich globálnych ohrození života a zdravia ľudí zo strany možných vírusových ochorení by mala upravovať nová pandemická zmluva z dielne Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Pandemická zmluva, oficiálne nazvaná Medzinárodná dohoda o prevencii pandémií a pripravenosti na ne, by mala vymedzovať jednotné pravidlá a postupy pri riešení globálnych medicínskych kríz, a to pod záštitou WHO.

Jej schválením by sa jednotlivé štáty zaviazali k dodržiavaniu viacerých sporných ustanovení dohody, na ktoré upozorňujú mnohí právni experti. Medzi inými aj advokátka Marica Pirošíková, ktorá zastupovala Slovenskú republiku v konaniach pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Ochorenie COVID-19 ukázalo potrebu jednotných pravidiel pre boj s nákazou, ktorá má schopnosti šíriť sa v globálnom meradle. Svetová zdravotnícka organizácia, pod ktorú spadajú podobné výzvy, preto prišla s návrhom pandemickej zmluvy. Tá má predstavovať súbor pravidiel, podľa ktorých by bolo možné zamedziť stratám na životoch, aké boli pripisované nedávnemu vírusu.

Snaha zjednotiť pandemické postupy

Podľa WHO jednotlivé vlády ani globálne spoločenstvo nedokážu pandémiám úplne zabrániť. Medzinárodné spoločenstvo sa musí na možné budúce pandémie oveľa lepšie pripraviť a svoju reakciu na ne lepšie zosúladiť, a to v rámci celého cyklu odhaľovania, varovania a reakcie na budúce hrozby.

Pandemická dohoda by zabezpečila vyššiu, trvalú a dlhodobú politickú angažovanosť na úrovni svetových lídrov štátov alebo vlád v prípade vypuknutia pandémie, vymedzila jasné postupy a úlohy, zabezpečila dlhodobú podporu verejného a súkromného sektora na všetkých úrovniach a podporila začlenenie záležitostí týkajúcich sa zdravia do všetkých príslušných oblastí politiky.

WHO pri prijatí dohody vyzdvihuje hlavne lepší dohľad nad rizikami pandémie posilnenou spoluprácou medzi výskumnými centrami na celom svete a lepšou koordináciou medzinárodného financovania. Zaviedli by sa viacúrovňové varovania zodpovedajúce stupňu ohrozenia zdravia, a tým by sa zlepšila presnosť komunikácie o ohrození verejného zdravia. Zvýšila by sa tým transparentnosť a legitimita obmedzujúcich opatrení či opatrení súvisiacich so zdravím.

Všetky krajiny by mali mať nepretržitý prístup k základným dodávkam liekov a vybaveniu z ktoréhokoľvek miesta na svete a zároveň by sa vytvoril globálne koordinovaný prístup k výskumu, vývoju a poskytovaniu účinných a bezpečných medicínskych riešení, ako sú vakcíny, lieky, diagnostika a ochranné prostriedky.

Dohoda zavádza mechanizmus podávania správ o jednotlivých krajinách ako aj rozsiahlejšie využívanie spoločných externých hodnotení a lepších následných opatrení, čo zabezpečí väčšiu transparentnosť, posilnenie vyvodzovania zodpovednosti, ako aj spoločnej zodpovednosti v medzinárodnom systéme. Tým chce dohoda bojovať aj proti vytváraniu dezinformácií, ktoré ohrozujú verejné zdravie a oslabujú opatrenia v oblasti verejného zdravia. Problém však spočíva práve v nejasných a všeobecných definíciách zmluvy.

Slovenská republika návrh dohody odmietla

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár vyhlásil, že Slovenská republika nepodporí aktuálnu verziu pandemickej zmluvy. Odôvodnil to najmä neurčitosťou dohody a nedovolených zásahov do zvrchovanosti suverénnych členských štátov a rovnako aj neprimeranými zásahmi do ľudských práv a základných slobôd a ich nedostatočnou ochranou.

Peter Kotlár. Foto: Jaroslav Novák/TASR

Širšia časť verejnosti bola pobúrená medializovaným vyjadrením Kotlára, že pandémia na Slovensku nebola. Média však nepristúpili k tejto téme korektne, pretože zabudli dodať aj druhú časť daného vyjadrenia. Kotlár sa vyjadril o absencii pandémie z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov, ktoré by spresnili pojem „pandémia“. Kotlár kritizoval neurčitý spôsob definovania pandémie, pričom opatrenia vyplývajúce z jej vyhlásenia výrazne zasahujú do ľudských práv.

Odborníci vidia mnohé nedostatky


Dočítajte tento článok zadarmo vytvorením účtu alebo sa prihláste.

Pokračovaním súhlasíte s aktualizovanými  Podmienkami k ochrane súkromia a Všeobecnými obchodnými podmienkami