Výbor europarlamentu presadil správu, ktorá odporcov potratov označuje za narušiteľov demokracie

Európska únia, ilustračný obrázok. Foto: TASR/AP Európska únia, ilustračný obrázok. Foto: TASR/AP

Výbor Európskeho parlamentu schválil správu chorvátskeho socialistického europoslanca Predraga Freda Matiča o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, čím opäť zasiahol členským štátom do národných kompetencií. Dokument označuje odporcov potratov za narušiteľov demokracie, zákaz potratov je vraj „rodovo podmieneným násilím“ a lekári, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí, sú v správe označení ako ohrozenie ľudských práv.

Správu schválil Výbor pre ženské práva a rodovú rovnosť v Európskom parlamente (EP) v pomere hlasov 27 za, šesť proti, jeden europoslanec sa zdržal. Autor dokumentu napríklad tvrdí, že odporcovia potratov prispievajú k narúšaniu demokracie. Ako o jednej z najproblematickejších prekážok hovorí tiež o výhrade vo svedomí pre lekárov, ktorí odmietnu vykonať potrat.

Autorom správy o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv žien je chorvátsky europoslanec zo skupiny socialistov a demokratov Predrag Fred Matič (S&D). Tvrdí, že každý má právo rozhodovať o svojom tele a právo na potrat je podľa neho súčasťou ľudských práv.

Matičova správa navyše „potvrdzuje výzvu komisára Rady Európy pre ľudské práva adresovanú jej členským štátom, aby zaručili dostatočné rozpočtové prostriedky na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva a zabezpečili dostupnosť primeraných ľudských zdrojov“.

Východiskom správy je ideologická základná premisa, že každý má právo rozhodovať o svojom tele a že balík horeuvedených práv sa v medzinárodnom, ale aj európskom práve uznáva ako súčasť ľudských práv. Lekári, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí, vraj upierajú ženám „právo na zdravie“, v správe sú označení za jednu z najväčších prekážok realizácie ľudských práv. Ich postoj dokument predstavuje ako „formu násilia páchaného na ženách a dievčatách“.

Zákaz potratu je vraj rodovo motivované násilie

Dokument vo svojom ideologickom ťažení zašiel ešte ďalej. Zmieňuje sa o „rodovo podmienenom, gynekologickom a pôrodníckom násilí“. Vyzdvihuje prínos komplexnej sexuálnej výchovy a kladie dôraz na „bezpečné a legálne“ vykonávanie potratov.

„V niektorých členských štátoch stále platia zákony, ktoré zakazujú umelé prerušenie tehotenstva s výnimkou prísne vymedzených okolností, a ženy sú tak nútené vyhľadávať nelegálne služby umelého prerušenia tehotenstva, cestovať do iných krajín alebo donosiť dieťa proti svojej vôli, čo je porušením ľudských práv a formou rodovo motivovaného násilia.“

Ak odmietate potrat, odmietate zdravotnú starostlivosť

Práca chorvátskeho socialistu prichádza aj so súborom navrhovaných opatrení, ktoré majú pomôcť súčasný status quo zmeniť. Únia a jej inštitúcie by vraj mala podporovať a presadzovať prístup k reprodukčným a sexuálnym právam a „odstrániť všetky prekážky“, ktoré tomuto prístupu zamedzujú.

Správa rovnako „potvrdzuje výzvu komisára Rady Európy pre ľudské práva adresovanú jej členským štátom, aby zaručili dostatočné rozpočtové prostriedky na sexuálne a reprodukčné zdravie a práva a zabezpečili dostupnosť primeraných ľudských zdrojov“.

Dokument obsahuje aj apel, aby členské štáty zaviedli účinné stratégie a monitorovacie programy, ktoré zaručia prístup „k celej škále služieb“ v oblasti týchto práv a jednotlivé krajiny vyzýva, aby „bojovali proti šíreniu diskriminačných a nebezpečných dezinformácií“ v oblasti sexu, antikoncepcie, interrupcií a podobne. Členské štáty vyzýva, aby zabezpečili hradenie antikoncepcie v rámci „vnútroštátnych systémov uhrádzania“ a bola začlenená do politík v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Postoj lekárov, ktorí si uplatňujú výhradu vo svedomí, „by sa mal v budúcnosti považovať za odmietnutie zdravotnej starostlivosti, a nie za takzvanú výhradu vo svedomí“.

Text v samom závere obsahuje tézu, že porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv je „európsky problém, ktorý treba riešiť bez toho, aby sme sa odklonili od hodnôt a zásad, na ktorých bola Európska únia vybudovaná, ako je demokracia, rovnosť a nenásilie“.

Správa porušuje princíp subsidiarity

Podľa slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann (EĽS/KDH) pretláča dokument právo na potrat, sexuálnu výchovu podľa štandardov OSN či zasahovanie do ďalších citlivých oblastí zdravotných politík členských štátov.

„Je neprijateľné, aby bola niekoľko rokov po tom, čo bola Európskym parlamentom odmietnutá správa Estrela, opätovne predložená správa k tejto téme výlučnej kompetencie členských štátov a takto narúšala princíp subsidiarity,“ zdôraznila europoslankyňa vo vyjadrení pre Štandard. Princíp subsidiarity znamená, že Európska únia je oprávnená konať len vtedy, ak nemožno daný cieľ dosiahnuť efektívnejšie na úrovni členských štátov či samospráv.

V podobnom duchu správu už dávnejšie kritizovala aj bývalá europoslankyňa Anna Záborská z Kresťanskej únie.

„Pokyn hlasovať za mali aj členovia výboru za európskych ľudovcov a kresťanských demokratov. Už asi o mesiac bude o správe socialistu Matića hlasovať plénum Európskeho parlamentu. Správa zasahuje do národných kompetencií vo veľmi citlivých oblastiach sexuálneho a reprodukčného zdravia a vzdelávania. Urobím zo svojej pozície maximum, aby sme v týchto oblastiach ochránili slovenskú suverenitu,“ uviedla k aktuálnemu vývoju Záborská.


Ďalšie články