Von der Dekonšpirácia

Zakladateľ a výkonný predseda Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab (vľavo) a na monitore predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas svojho vystúpenia na Svetovom ekonomickom fóre, ktoré sa konalo formou videokonferencie v nemeckom Kolíne nad Rýnom 26. januára 2021. Foto: TASR/AP

Robia manželia von der Leyenovci pre Pfizer? Nie, priamo nie. Je na nich niečo zne­po­ko­ju­júce? Áno a je toho veľa.

Na konšpiračnej scéne sa šíri fáma, že Heiko von der Leyen, manžel pred­sedníčky Európskej komisie, robí priamo alebo nepriamo pre far­makorporát Pfizer. Marí sa to ako hodnoverné vysvetlenie pre ináč nepochopiteľnú skutočnosť, že európske inštitúcie a obzvlášť pred­sedníčka Komisie Ursula von der Leyenová tak nápadne uprednostňujú mRNA vakcínu od Pfizeru. Vieme, že vyštudovaná lekárka von der Leyenová osobne pred rokom na jar vyrokovala so šéfom Pfizeru Albertom Bourlom zmlu­vu, podľa ktorej EÚ kúpi v rokoch 2021 – 2023 1,8 miliárd dávok lát­ky Comirnaty – šéfka Komisie teda v období, keď bežní smrteľníci eš­te netušili o nutnosti boostovania treťou a ďalšími dávkami, za­is­tila každému obyvateľovi EÚ po štyroch vpichoch touto jednou vy­vo­le­nou vakcínou.

Keďže obrovský objem a predražená cena produktu, ktorého samotný vývoj už bol štedro financovaný Európskou úniou, vy­vo­lá­val otáz­ni­ky, vzni­kol tlak na zverejnenie sms korešpondencie med­zi von der Le­y­e­no­vou a Bourlom. Predsedníčka na tieto výzvy a otázky nijako ne­reagova­la. Jej podriadená, generálna tajomníčka Ko­misie, sa eš­te v júni minulého roku vyjadrila, že „sa ne­po­da­ri­lo nájsť žiadne dokumenty, ktoré by spa­da­li do rozsahu žia­dos­ti“. Začiatkom novembra Komisia svoje vyhlásenie doplnila, že „v ar­chi­vač­nom systéme Komisie nikdy neboli uložené žiadne sms alebo mes­sen­ger správy. Neexistuje ani žiadny technický systém, ktorý by to uľa­hčil“. Von der Leyenovej táto (v Bruseli inak neobvyklá) netranspa­rent­nosť preš­la. Nemci vedia, že podobnú taktiku aplikovala už skôr, keď bola pod paľ­bou kritiky, že ako nemecká ministerka obrany vlastnoručne or­ga­nizovala rôznym konzultantom honoráre vo výške 100 až 150 mi­lió­nov eur roč­n­e – toľko v tých rokoch minuli na poradenské služby všet­ky ostatné mi­ni­sterstvá Spolkovej republiky dohromady. Keď sa vy­šet­rovanie ne­bezpečne priblížilo, boli všetky podozrivé správy na slu­žobnom mobile političky zmazané. Za konzultantskú aféru doteraz ne­bola pani predsedníčka braná na zodpovednosť.

V svetle týchto informácií, poviete si, vyzerá celkom hod­no­ver­ne, že za ná­padnou láskou k Pfi­ze­ru moh­lo byť niečo viac ako len ro­mantická láska k manželovi, no verejne dostupné fakty o tom ne­svedčia. Štan­dardu sa ne­po­da­rilo v oficiálnych zdrojoch nájsť žiadne dô­ka­zy o tom, že Heiko von der Leyen ud­r­žia­va obchodné vz­ťa­hy s Pfi­ze­rom alebo s mohučským part­ne­rom Pfizeru Bio­NTech, ktorý vakcínu Comirnaty vyvinul.

Tu príbeh ale nekončí, sága večne zamilovaného páru so sied­mi­mi deťmi sa len začína.

Kto sa totiž čo i len trošku ponorí do pro­fe­sij­ného a súkromného životopisu ro­diny von der Leyenovcov, uvidí pred se­bou obraz, ktorý sa v niektorých črtách podobá na mokrý sen ule­te­ného konšpirátora.

Tento obraz obsahuje veľa z toho, čo stimuluje v týchto pohnutých ča­soch fantáziu miliónov ľudí o údajnom ce­lo­svetovom sprisahaní:

1. Manžel Hei­ko nao­zaj zastáva vedúcu po­zí­ciu vo far­ma­fir­me, kto­rá vy­víja bunkové a génové terapie s názvami ako zo so­fis­ti­ko­vaných dystopických fil­mov – jeden pro­dukt sa napríklad volá Tis­sue Ge­ne­sis Icel­la­tor. Je preto celkom le­gi­tím­ne sa pýtať, či sú von der Leye­nov­ci prívržencami ge­ne­tic­ké­ho in­žinierstva a trans­hu­manizmu.

2. Man­žel­stvo Heika a Ursuly sa javí ako šťas­tné spojenie starej a no­vej eu­róp­s­kej šľach­ty: Baróni von der Leyenovci sú z rodu, kto­rý kedysi roz­práv­kovo zbo­ha­tol na tkaní hodvábu – Karl Marx ozna­čil povstanie von der Leyenových tkáčov hodvábu v ich meste Kre­feld za „prvé ro­bot­nícke po­v­stanie v nemeckých de­jinách“. Ursula Al­brecht­ová je zase prvým prominentným príkladom pre fenomén, že sa no­vá celoeurópska šľach­ta (bruselská eurokracia) reprodukuje: Dcé­ra nadšeného eu­ro­úrad­níka a neskoršieho pre­mié­ra Dolného Saska Ern­sta Al­brechta vy­rást­la v bruselskej eurobubline a cho­di­la tam do „Európskej ško­ly číslo 1“. Jej otec si našiel čas aj na Slovensko, snažil sa vedenie Čarnogurského strany presvedčiť, aby si vybrali cestu podľa nemeckého vzoru, s Mikulášom Dzurindom. Man­že­lia teda získali blízkosť k sta­rému a novému centru mo­ci od kolísky.

3. Hoci evanjelička Ur­su­la von der Leyenová po­chád­za z kedysi kres­ťans­ko­de­mo­kra­tic­kej CDU, pre­tlá­ča – ako žia­dny iný pred­se­da Komisie – pro­gre­sív­nu agen­du, s najväčšou agresiou tlačí na ­prá­va sexuálnych menšín, súčasne s tým konzistentne presadzuje ob­med­ze­nie slo­body slova na webe – v Nemecku jej pre­to už dávnejšie pris­chlo me­no Cenzursula.

4. K tomu sa pri­dá­va hlúpa zho­da okolností, že šéf­ka Európskej komisie má pre­uká­za­teľ­ne blízko k dvom po­sta­vám, kto­ré si mnohí koronaskeptickí kon­špirátori vytipovali ako dvoch kľú­čo­vých sprisahancov. Sú nimi Bill Gates a zakladateľ Sve­to­vé­ho eko­nomického fóra (WEF) v Davose Klaus Schwab. Von der Leye­no­vá bo­la do roku 2019 členkou správnej rady WEF a v roku 2021 sa verejne prihlásila k Schwabovej vízii „Veľkého resetu“. Citát: „Dámy a pá­ni, po­tre­ba globálnej spolupráce a zrých­lenie zmien budú hnacou si­lou Veľ­kého resetu. A ja to pova­žu­jem za bezprecedentnú prí­le­ži­tosť.“

5. Pred­sed­níčka nedávno vyzývala na diskusiu o povinnom očkovaní naprieč Eu­róp­skou úniou. Žiadna iná téma nerozdeľuje Európu momentálne viac ako po­vinné očkovanie, zatiaľ sa iba jeden členský štát (Rakúsko) roz­ho­dol pre tak agresívny krok, mnohé iné vlády sa takému spo­lo­čen­s­kému roz­ko­lu radšej vyhýbajú.

No a teraz sa musíme zhlboka nadýchnuť. Keďže rozhodne neveríme, že dianie na svete je riadené nejakou te­m­nou tajomnou silou, mu­sí­me sa s chladnou hlavou pýtať, aké pochopiteľné, racionálne a do­kon­ca dob­ré dôvody mohli viesť von der Leyenovú k tomu, že tak ná­pad­ne koná v prospech Pfizeru. Do úvahy prichádzajú minimálne tri dôvody, z ktorých sa aspoň jeden zdá byť dobrý a rozumný.

1. Treba sa najskôr vrátiť do jari roku 2021. Štáty aj ľudia sa vte­dy ešte bili o vakcíny a médiá ospevovali novátorskú mRNA vak­cí­nu Co­mirnaty ako s od­stu­pom najlepšie fungujúcu látku. Žiaden bež­ný člo­vek ešte netušil, že účinok „plného zaočkovania“ dvomi dáv­ka­mi u mnohých zaoč­ko­van­ých nebezpečne rýchlo po­mi­nie. Vo chvíli, keď Ursula von der Leye­nová kúpila po šty­ri dáv­ky na hlavu každého Európana, to bolo väčšinou vnímané ako smelý krok, ba ako ví­ťaz­s­tvo v glo­bálnom boji o nedostatkové vakcíny. Či dôkaz, že EÚ raz so svojimi skladmi štedrou charitou pomôže niektorým chudobným štátom sveta. EÚ bola kritizovaná za pomalosť, málokto preto vtedy kritizoval, že pred­sedníčka Komisie vykonala očkovací ná­kup storočia tak troš­ku na vlas­tnú päsť. Dnes, keď vieme už o každej vakcíne svoje, by azda ma­la pani pred­sedníčka vysvetliť, či disponovala pri nákupe 1,8 mi­liardy dá­vok in­formáciou o potrebe tretej a možno štvrtej dávky. Ak to ne­ve­dela, da­la sa oklamať, čo vyvolá u niektorých pochybnosti o jej spôsobi­lo­sti. Ak to ve­de­la, bolo by od nej pekné a férové, keby nám k tomu povedala pár viet. Ani prvá, ani dru­há mož­nosť jednoznačne nevzbudzuje dô­veru.

2. Ponúka sa aj téza, že von der Leyenová uprednostnila Pfi­zer/BioNTech z vlasteneckých pohnútok – keďže vakcína je „ne­mec­ká“, vyvinutá v Mohuči. Patriotizmus ako motív však môžeme skôr vy­lúčiť – nemecká vlastenka by nezanechala nemeckú armádu v ta­kom ža­los­tnom stave.

O niečo pravdepodobnejší sa zdá byť motív mul­tikulturalizmu: Na vrchole utečeneckej krízy bola totiž von der Leyenová jednou z mála nemeckých politikov, ktorí prijali ute­čen­cov priamo u nich doma. Mnohí o tom hovorili, ale málokto slovo naplnil. Von der Leyenovci prijali mladého Sýrčana zo zámožnej ro­di­ny, ktorý naozaj v roku 2015 žil vo veľkom panskom dome von der Leye­nov­cov pri Han­n­overi. V tom dome sa navzájom prelínajú rody manželského páru: Bol to ma­je­tok význam­ného politika Ernsta Al­brech­ta, do kto­rého sa presťahovala dcéra, aby sa na starobu mohla starať o svojho de­ment­ného ot­ca. Von der Leyenovci tam po smrti Albrechta v roku 2007 zostali bý­vať. V dome sa nachádza obrovská bib­lio­té­ka starého pána Al­brech­ta, ku ktorej sa pri­dru­ži­li olejomaľby portrétov predkov z rodu von der Leye­no­vých. Sku­toč­nosť, že prvú mRNA vakcínu na sve­te vy­myslel pár pri­sťa­ho­val­cov tu­reckého pôvodu, samozrejme, predstavuje pre Multi-Kulti dok­t­rí­nu no­vé­ho post­vojnového Nemecka veľ­ké za­dosťu­či­nenie. Ne­ustále sa to pripomína v ne­deľných prejavoch. Otázne je, či Uğur Şa­hin a Özlem Tü­re­ci pre svoju slávu naozaj potrebovali ešte tie du­biózne bru­selské mi­li­ar­dy navyše. Národnými hrdinami postnároda a mi­li­ar­dár­mi sú tak či tak.

3. Zrejme dosť závažným motívom je rola, ktorú hrá v rodine von der Ley­e­novcov téma rakoviny. Ťažiskom aktivít mohučkého BioNTechu bo­la práve snaha o využitie mRNA technológie pre liečenie rakoviny. Uğur Şa­hin opísal svoju víziu takto: „Predstavte si, že by ste moh­li indi­vi­dua­li­zo­vať liečbu pre každého pacienta s rakovinou na zá­klade ge­ne­tic­kých charakteristík príslušného nádoru.“ V boji pro­ti ra­ko­vi­ne nedosiahol doteraz BioNTech výrazný úspech, zato s „pro­jektom Light­speed“ – s očkovacou látkou proti chorobe COVID-19 – to išlo bleskurýchlo. Aj americká farmafirma, v ktorej Heiko von der Ley­en robí „medicínskeho riaditeľa“, sa zameriava medzi inými ocho­reniami na rakovinu.

Má to svoj tieň z minulosti. Samotná manželka pomerne často rozpráva, ako ju rakovina osobne zasiahla a po­zna­čila. Maličká Ursula mala totiž päť bra­tov a túžila po sestre. Vy­snívanú ses­tru pokrstila v duchu na meno Rosa, preto jej v ro­di­ne dlhé ro­ky hovorili Röschen, Ru­žička. Sestra sa napokon na­ro­di­la, bola po­k­r­stená na meno Eva-Beni­ta, zomrela ale vo veku 11 ro­kov na ra­ko­vinu lymfatických žliaz. Osud aj smutná obyčaj chceli, že zdrvená Ursula opatrovala a potom stála pri tele svojej mŕtvej sestry. Keď sa v roku 2019 vrá­tila do svojho rod­ného Bru­selu, s odkazom na svoju nebohú se­s­tru vyhlásila, že jej Ko­mi­sia má „prevziať vedenie v boji proti ra­ko­vi­ne“.

Predsedníčka Európskej komisie naozaj úp­rimne verí, že bio­technologický po­krok môže zachrániť životy vrátane životov chorých detí, ako bola jej oplakaná Eva-Be­nita. Sa­ma je vy­študovaná lekárka, gy­ne­ko­lo­gič­ka, o medicíne nie­čo vie, aj man­žel, bývalý profesor medicíny, sa v problematike vyzná. Bolo by preto nefér von der Leyenovcovm pripisovať, že ich hlavnou po­hnút­kou je ziskuchtivosť. Očividne chcú ľudstvu v prvom rade po­máhať. Otázkou je ako.

Spoločnosť, v ktorej robí Heiko von der Leyen medicínskeho ria­di­te­ľa, nie je žiadnym koncernom alebo korporátom. Sídli v ame­ric­kom Ma­rylande a má sot­va viac ako sto zamestnancov. Firma vyzerá tak tro­chu ako malá chudobná sesternička megaúspešného nemeckého BioNTechu. Chvá­li sa, že zisk v prvých troch kvartáloch roku 2021 zvýšila z 5,3 milióna na 28,6 milióna dolárov, pričom zisk Bio­N­Techu v tom is­tom období prekonal približne 280-násobok.

Perspektívna firmička má ale veľké ciele. V jej názve nemôže chýbať odkaz na Genesis, volá sa Orgenesis, máme teda dočinenia so stvo­riteľmi života. Sami sa predstavujú ako„globálna bio­tech­no­lo­gic­ká spoločnosť, ktorá pracuje na uvoľnení plného po­ten­ci­álu bun­ko­vých a génových terapií v cenovo dostupnej for­me“. Podľa vlastných slov je taký „Uber v oblasti bunkovej a génovej terapie“. Za­u­jímavosťou je, že aj Orgenesis oznámil vývoj „bunkovej vakcíny za­meranej na COVID-19 a ďalšie existujúce a vznikajúce vírusové ocho­renia“. Nevedno, ako ďaleko sa dostali. V poslednom čase Or­ge­ne­sis na svojej webstránke oznámila, že dostane 32 miliónov od gréc­kej vlády, že nadviazala spoluprácu s telavivským Sourasky Me­di­cal Center alebo s rímskou detskou nemocnicou Bambino Gesù. To po­sledné už vzbudzuje trochu dôvery, dúfajme, keďže Bambino Gesù je pod priamou ges­ciou Vatikánu a v minulosti už nemocnica vyslala odvážny signál a postavila sa na stranu života (kauza Alfieho Evansa).

Netrúfame si hodnotiť činnosť firmy Heika von der Leyen, informáciami zvnú­t­ra biotechnologickej brandže nedisponujeme. Na listine sied­mich „re­nomovaných biofarmaceutických partnerov“, s kto­rými BioNTech uzav­rela oficiálne dohody o spolupráci, Orgenesis v kaž­dom prípade ne­fi­gu­ru­je. Nevieme, či chce byť vnímaný ako konkurent Bio­NTechu, ako malý start-up v paralelnom vesmíre, alebo ako at­rak­tív­ny cieľ po­tenciálneho pre­vzatia. Drobné na to by sa v Mohuči naš­li.

Medicínsky riaditeľ Orgenesisu nikdy nebol zaujímavým objektom pre žltú tlač. Je lojálnym a zdržanlivým manželom a otcom siedmich med­zitým už do­spelých detí. Obaja – ona ešte viac ako on – sa naplno pu­s­tili do kariéry až vtedy, keď boli deti z najhoršieho von. Je to dokonalý, až desivo dokonalý pár. Zvlášť Ur­sula von der Ley­e­nová sa naučila od otca sebaovládaniu a ko­mu­ni­ká­cii s médiami. Ne­hody a náhody sa u nej nestávajú, vždy hovorí sú­stredene a kal­ku­lo­vane. Nikdy si ústa nepúšťa na špacír.

Je preto nápadné, ako nezakomplexovane demonštruje svoju blízkosť k dvom dejateľom, ktorých konšpirátori v dobe koronovej promovali za vedúcich zloduchov sveta. Predsedníčka to robí opakovane, na­prí­k­lad 26. ja­nu­ára 2021 v svojom príhovore na Svetovom eko­no­mic­kom fóre vyzdvihla, že „Európa investovala miliardy do vývoja pr­vých vakcín proti COVID-19 na svete – v prospech ce­lé­ho sv­eto­vé­ho spoločenstva. Preto Európska únia spolu s or­ga­ni­zá­ciami, ako sú Sve­tové ekonomické fórum, Nadácia Billa Gatesa a Global Citizen, zor­ga­ni­zovala na začiatku pandémie iniciatívy na získavanie fi­nanč­ných pro­striedkov pre celosvetovú reakciu na koronakrízu.“ Zdôraznila, že 20 percent prostriedkov z európskeho Fondu obnovy je re­zer­vo­va­ných pre digitálne projekty – „a zabezpečia, aby sa Európa stala glo­bálnym centrom umelej inteligencie“.

Zvlášť vo vedení WEF hrala v posledných rokoch pani predsedníčka dôležitú rolu, na fo­to­grafii správnej rady, ktorá je na webstránke WEF zve­rej­ne­ná, stojí vedľa zakladateľa a šéfa Klausa Schwaba. Práve jeho ví­zia Veľkého resetu globálneho hospodárstva po koronakríze je čer­ve­nou sukňou pre pravicových a ľavicových antiglobalistov, ona sa však k Veľkému resetu pokojne a otvorene prihlásila.

Samozrejme, nemusí to hneď znamenať, že sa identifikuje so všet­kými víziami 83-roč­ného nemecko-švajčiarskeho gurua, ktorý sa tak straš­ne rád vyhrieva vo svetle bohatých a mocných tohto sveta a musí to kamu­flo­vať nekonečnými sal­va­mi vznešených táranín. Zau­jí­ma­vej­šia ako The Great Reset je pri­tom jeho predošlá kniha Shaping the Fu­ture of the Fourth In­dus­trial Revolution: A Guide to Building a Bet­ter World. Kniha je z roku 2018 a nevzbudila takú veľkú po­zor­nosť ako Veľký reset, Schwabové trans­hu­manoidné halucinácie by si to ale za­slú­žili. V tejto knihe na­písal, že „skôr ako to väč­šina oč­a­ká­va“, bu­de práca le­károv alebo novinárov „čiastočne alebo úplne au­to­ma­ti­zovaná“, „sní­mače zapojené v hovädzom dobytku môžu na­vzá­jom ko­mu­nikovať pro­stredníctvom mobilnej siete“, ge­ne­tic­ké in­ži­nier­stvo je „presnou, účinnou a bezpečnou metódou na zlep­še­nie plo­dín“ a do­chádza aj k „bioprintovaniu organických tkanív“.

Citujeme ďalej: „V budúcnosti sa pravdepodobne dočkáme nadizajnovaných detí, ktoré budú mať určité vlastnosti alebo budú imúnne voči určitým chorobám.“ „S rozvojom schopností v tejto oblasti sa bude zvyšovať pokušenie orgánov činných v trestnom konaní a súdov po­uží­vať techniky na posúdenie pravdepodobnosti trestnej činnosti, ur­čenie viny, prípadne aj získanie spomienok priamo z mozgu ľudí.“ Ďal­ším „trendy obchodným modelom“ by mohlo byť, že niekto „vy­me­ní prístup k svojej mysli za možnosť ušetriť čas pri písaní prí­spev­ku na sociálnych sieťach len prostredníctvom myšlienky“. „Dneš­né externé zariadenia – od exoskeletových počítačov po Vir­tu­al-Reality-Headsets – budú takmer určite implantované do na­šich ti­el a mozgov. Exoskelety a protézy zlepšia naše fyzické schop­nos­ti, zatiaľ čo pokrok v neurotechnológii zlepší naše kog­ni­tív­ne schop­nosti. Budeme môcť lepšie manipulovať s vlastnými génmi a gén­mi našich detí.“

Koniec citátov z knihy s podtitulom Sprievodca na budovanie lepšieho sveta, ako si ho predstavuje kamoš pani predsedníčky. Táto pasáž vedie v Schwabovej kni­he k otázke: „Kde je hra­ni­ca medzi človekom a strojom? Čo to zna­me­ná byť človekom?“

Môžeme mať pochybnosti o všetkom, je celkom možné, že Ursula von der Leyenová tú knihu nikdy nečítala. Napokon mala vtedy na starosti iné veci, najmä zničenie bojaschopného zvyš­ku ne­mec­kého vojska, no a v bibliotéke svojho pánskeho domu má aj lep­šie kni­hy, napríklad otcovu Bibliu v gréčtine.

Zatiaľ sa veľ­mi nezdá, že by niekto v Európskej komisii bral od­pudzujúcu utópiu Klausa Schwaba ako návod na prebudovanie sveta. Zvonku vidieť len to, že šéfka Komisie, ktorá v detstve stra­ti­la vytúženú sestru kvôli rakovine, vkladá veľké nádeje do ex­pe­ri­men­tál­nej mRNA technológie farmafiriem Pfizer a BioNTech a že jej man­žel vy­víja vo farmafirme Orgenesis bunkové a génové te­rapie.

Niek­to bude z toho nadšený, iný začne mať obavy. S určitou istotou môžeme povedať iba to, že manželia von der Leyenovci nám chcú asi dobre. Za každú cenu.

Ďalšie články od Martin Leidenfrost
Ďalšie články