Kredity za LGBT aktivizmus na Univerzite Komenského

pochod "Nebudeme mlčet" proti násilí na LGBT+ lidech Ilustračná fotografia. Foto: Profimedia

Žiadna ideológia na Univerzite Komenského nesmie byť dominantná. Rektor bratislavskej vysokej školy Marek Števček to tento rok povedal v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou pre denník Sme. Politická neutralita a akademická sloboda sú tiež hodnotami, ktoré sa akademický senát zaväzuje chrániť v základnom vnútornom predpise univerzity.

V apríli zároveň zamestnanci Filozofickej fakulty UK dostali na podpísanie súhlas s etickým kódexom, ktorý zakazuje propagáciu politických, ideologických či náboženských názorov. Informoval o tom denník Postoj. 

Univerzita Komenského však zároveň v prebiehajúcom akademickom roku priznala študentom kredity za politický aktivizmus. Konkrétne išlo o propagáciu rodovej a „kvír“ ideológie, ktorá spočívala aj v „podpore ľudí s nebinárnymi rodovými identitami.“ V roku 2022 bol vytvorený predmet, ktorý si mohli zapísať všetci študenti Univerzity Komenského. Jeho garantkou je Mariana Szapuová, prodekanka Filozofickej fakulty a zároveň odborná koordinátorka Centra rodových štúdií. 

Informačný list predmetu sľubuje študentom 4 kredity aj za tvorbu propagačných materiálov a príspevkov na sociálnych sieťach v rámci organizácie celouniverzitného dňa/týždňa diverzity. Ďalšia iniciatíva, propagáciou ktorej môžu študenti získať kredity, je „celouniverzitná informačná kampaň týkajúca sa problematiky sexizmu a obťažovania vo vysokoškolskom prostredí.“

Nadôvažok sa informačný list predmetu zaväzuje študentov ohodnotiť za spoluprácu „pri tvorbe príručky o integrácii rodovocitlivého prístupu do ich pedagogického pôsobenia, s dôrazom na podporu ľudí s nekonformnými a nebinárnymi rodovými identitami, účasť v pracovnej skupine poverenej tvorbou obsahu, pomoc s grafickým dizajnom.“ 

Rodovo citlivý prístup s ohľadom na „nebinárnych“ ľudí by mohol spočívať napríklad v aplikácii „neutrálneho gramatického rodu“ do slovenského jazyka. Za „nebinárnych“ sa označujú ľudia, ktorí sa nepovažujú ani za mužov, ani za ženy. „Nebinárni“ ľudia sa ohradzujú voči používaniu slov, ktoré sú ženského či mužského rodu. 

Tvrdia, že rodovo zafarbené pojmy ich vylučujú, či „vymazávajú“ ich existenciu. Žena, ktorá si hovorí Vicky Vargic sa v Nebinárnej príručke snaží túto problematiku vysvetliť. Hovorí tu napríklad, že rodová zafarbenosť slovenčiny spôsobuje nebinárnym ľuďom „problémy s vyjadrovaním sa o sebe.“ Jedným z riešení je používanie „rodovo neutrálnych“ novotvarov. Tieto sa už na pôde univerzity používajú. 

Označovať jednotlivcov ako „hosťovstvo,“ „študentstvo,“ „autorstvo,“ či „organizátorstvo“ je v prostredí LGBT a feministického aktivizmu novodobým trendom. Tieto slová zazneli napríklad na konferencii Žena, život, sloboda! Festival ženských práv na Filozofickej fakulte UK, ktorý sa konal na Medzinárodný deň žien. Slová v strednom rode na označenie jednotlivcov použili študenti aj v propagačných materiáloch „Kvír festivalu,“ ktorý na rovnakej fakulte usporiadali v marci 2023. 

Kvír festival trval päť dní, v rámci ktorých sa na pôde Filozofickej fakulty UK konali prednášky, diskusie, výstavy a tiež „drag workshop,“ alebo školenie „revolučného spevu“. Organizoval ho LGBT spolok LIGHT. Na svojom webovom sídle tvrdia, že hlavným cieľom spolku „je vytvárať prijímajúce prostredie pre kvír študentstvo a zamestnanectvo“ univerzity. 

Vo svojich stanovách LIGHT v máji 2023 sľuboval študentom, že v budúcom akademickom roku budú môcť získať kredity za účasť v „plánovacom tíme“. Súčasťou pracovnej náplne člena tohto tímu by podľa stanov spolku boli činnosti ako „grafika, písanie príspevkov, organizácia podujatí, financie, komunikácia a spravovanie sociálnych sietí.“

Screenshot webstránky spolku LIGHT z 11. 5. 2023

Redakcia 11. mája kontaktovala dekana Filozofickej fakulty s cieľom overiť si informáciu v stanovách spolku LIGHT o možnosti získať kredity za účasť v jeho plánovacom tíme. Nasledujúci deň sa už informácia o kreditoch na webstránke spolku LIGHT nenachádzala. 

Screenshot webstránky spolku LIGHT z 12. 5. 2023

Dekan Marián Zouhar zároveň poprel, že by za účasť v študentskom spolku LIGHT bolo možné získať kredity. 

„Za členstvo v študentskom spolku (bez ohľadu na to, o aký spolok by malo ísť) nie je možné kredity získavať. Vyžaduje sa splnenie podmienok predmetu a vykonanie činností, ktoré sú predpísané informačným listom predmetu. Existujú na fakulte predmety zamerané na mimoškolskú odbornú činnosť a rôzne druhy praxí. Aj v rámci týchto predmetov je možné ich absolvovanie len na základe splnenia podmienok predmetu, pričom členstvo v spolku medzi také podmienky nepatrí.“

Do dnešného dňa na webstránke LIGHT zotrváva informácia, že ak má člen spolku „zapísaný predmet, po odchode pred koncom semestra je členstvo ohodnotené známkou Fx.“ Názov predmetu, ktorý členovia plánovacieho tímu majú absolvovať, spolok vo svojich stanovách nespresňuje.

Screenshot webstránky spolku LIGHT z 12. 5.

Prorektor UK Radomír Masaryk však vo vyjadrení, ktoré poskytol redakcii Štandardu, naznačil, že kredity, ktoré členovia spolku LIGHT v stanovách spomínali, mali pochádzať z vyššie spomínaného kurzu Mariany Szapuovej.

„V prípade spolku LIGHT študenti pravdepodobne mysleli kurz ,Mimoškolská odborná činnosť‘, ktorý sa realizoval v zimnom semestri aktuálneho akademického roka na Filozofickej fakulte UK ako výberový celofakultný, teda ,céčkový‘, kurz pod vedením docentky Szapuovej.“ Dodal, že kurz si v minulom roku zapísali 4 študentky.

Masaryk zároveň spresnil, že študenti môžu kredity získať jedine za aktivitu, nie za členstvo v študentskom spolku. 

„Kredity nemôžu byť prideľované len za pasívnu účasť, ale za naplnenie konkrétnych cieľov a aktivít – napríklad zorganizovanie konferencie či realizáciu dopredu dohodnutého projektu s cieľom osvojiť si organizačné či iné spôsobilosti v rámci práce v teréne. Z pohľadu získania kreditov je dôležité, čo študent urobil, nie či to bolo v rámci spolku zameraného na LGBTI ľudí, alebo či išlo o environmentálny projekt, komunitné aktivity, projekt kresťanského spoločenstva.“

Súčasťou Kvír festivalu, ktorý študenti združení v spolku LIGHT v roku 2023 zorganizovali, bola aj afterparty v bratislavskom klube s názvom Kulturák. Ako dosvedčujú fotografie, ktoré zverejnil spolok LIGHT na sociálnej sieti, súčasťou vystúpení boli aj muži a ženy oblečení vo fetišistickom oblečení, predvádzajúci scény inšpirované sado-masochistickými praktikami. 

Mariana Szapuová sa pre denník Štandard vyjadrila, že predmet „Mimoškolská odborná činnosť“ v budúcom akademickom roku neotvorí. 


Ďalšie články