Príspevok za ubytovanie odídenca sa bude poskytovať iba prvých 120 dní. Až na výnimky

Ukrajinsko-slovenské priate¾stvo pripomína v Prievidzi pä líp Ilustračné foto: Alexandra Moštková/TASR

Príspevok za ubytovanie odídencov sa bude po novom poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenska. Bez časového obmedzenia by ho mohli čerpať definované zraniteľné skupiny osôb. Nový systém má zabezpečiť väčšiu adresnosť a najmä udržateľnosť podpory na ďalšie obdobia. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady.

„Súčasný model tejto podpory je poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Taktiež je žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov,“ zdôvodnil predkladateľ.

Zraniteľné osoby majú čerpať príspevok bez časového obmedzenia. Návrh takto definuje napríklad člena domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, osobu so závažným zdravotným postihnutím, seniorov 65 a viacročných, dieťa do päť rokov či rodiča alebo fyzickú osobu, ktorá sa stará o dieťa do piatich rokov veku.

Bývanie v azylových zariadeniach

Obdobné pravidlá ako pri poskytovaní príspevku majú platiť aj na ubytovanie odídencov v azylových zariadeniach. Okruh zraniteľných osôb je však užší, patrí do neho iba osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov, osamelý rodič, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu a jej dieťa do päť rokov.

Azylové zariadenie by mal odídenec opustiť, ak mu zaniklo dočasné útočisko, uplynulo obdobie na ubytovanie, ak mu ministerstvo oznámilo jeho premiestnenie do iného azylového zariadenia, alebo ak závažným spôsobom porušil vnútorný poriadok azylového zariadenia.

Azylantovi alebo cudzincovi s doplnkovou ochranou sa po novom jednorazový príspevok a integračný príspevok nemá poskytovať, ak mal alebo má na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak mal na území Slovenskej republiky poskytnuté dočasné útočisko.

Problémy s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

V súvislosti s pobytom odídencov na území SR sa novelizuje aj zákon o zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ po novom nebude môcť odmietnuť uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ani pri vybranej skupine osôb, ktoré nie sú účastníkmi verejného zdravotného poistenia, medzi ktoré patria aj odídenci. „Dôvodom je, že tieto osoby, aj keď požívajú ochranu podľa osobitných zákonov, majú problém s poskytovaním zdravotnej starostlivosti všeobecnými lekármi,“ vysvetlil rezort.

V zákone o zdravotnom poistení sa navrhuje riešenie problému úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť pre skupiny osôb, ktoré nie sú účastníkmi systému verejného zdravotného poistenia, do ktorej patria aj odídenci.

V zákone o podpore cestovného ruchu sa vypustí ustanovenie, ktoré upravovalo poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencom v pôsobnosti ministerstva dopravy.

Upraví sa aj školský zákon, aby mohol riaditeľ školy vyradiť z evidencie žiaka, ktorý požiada o zanechanie štúdia z dôvodu opustenia Slovenska alebo sa vzdelávania nezúčastňuje a nie je ho možné kontaktovať.

(tasr)


Ďalšie články