K zmene pohlavia: Na Lengvarského budem reagovať novelou zákona

87267985_10219936782683453_996566407061700608_n Foto: Záborská/FB

Pohlavie človeka je dané biologicky a geneticky. Teda pohlavie človeka nie je možné zmeniť. To, čo je možné urobiť, je, aby geneticky definovaný muž či žena začali druhotnými pohlavnými znakmi viac pripomínať druhé pohlavie. Po genetickej alebo biologickej stránke však o žiadnu skutočnú zmenu pohlavia nejde. Preto zmena pohlavia musí zostať podmienená chirurgickou zmenou druhotných pohlavných znakov.

Ministerstvo zdravotníctva vydalo nové odborné usmernenie na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku „zmene pohlavia“. Ide o takzvané odborné usmernenie, preto sa nebudem venovať jeho medicínskemu obsahu, ale jeho vplyvu na takzvanú administratívnu „zmenu pohlavia“. Matrika o „zmene pohlavia“ rozhoduje na základe lekárskeho stanoviska vydaného podľa tohto odborného usmernenia, takže po novom, ak človek bude chcieť matrične „zmeniť pohlavie“, nebude musieť podstúpiť chirurgický zákrok na zmenu vonkajších pohlavných znakov z mužských na ženské a opačne.

Dovolím si len jednu poznámku k termínu „zmena pohlavia“, ktorú používa odborné usmernenie a ktorá je v tomto článku v úvodzovkách. Pohlavie človeka je dané biologicky a geneticky. Teda pohlavie človeka nie je možné zmeniť. Ani medikamentózne, ani chirurgicky. Je nemenne dané genetikou. To, čo je možné urobiť, je, aby geneticky definovaný muž či žena začali druhotnými pohlavnými znakmi viac pripomínať druhé pohlavie. Po genetickej alebo biologickej stránke však o žiadnu skutočnú zmenu pohlavia nejde.

Vráťme sa však k odbornému usmerneniu a jeho právnym dôsledkom. Doteraz na administratívnu „zmenu pohlavia“, teda na zmenu mena a priezviska z mužskej formy na ženskú alebo naopak, bola okrem iného zásadne potrebná aj chirurgická zmena pohlavných orgánov a reprodukčných častí žiadateľa o „zmenu pohlavia“. Inými slovami – nemohlo sa stať, aby človek vystupujúci ako muž podľa úradných dokumentov mohol napríklad otehotnieť a porodiť. Toto po zmene odborného usmernenia bude teoreticky možné, takže odborné usmernenie ministerstva, podzákonná norma, ktorá neprechádza riadnym transparentným medzirezortným pripomienkovým konaním, mení základné nastavenie právneho poriadku Slovenskej republiky. Náš právny poriadok stojí na rozdelení obyvateľstva na mužov a ženy s jasne určenými biologickými danosťami. Muž sa matkou stať nemôže. Naše matriky nevedia zapísať „matrikového“ muža ako matku dieťaťa.

Len pre zaujímavosť si dovolím poukázať na nedávne rozhodnutie českého Ústavného súdu, teda súdu z krajiny, ktorá sa považuje za liberálnejšiu ako Slovensko. Český Ústavný súd jednoznačne potvrdil dôležitosť chirurgickej zmeny pohlavia s poukazom na základné princípy českej spoločnosti, a to hlavne na binárne vnímanie človeka ako muža a ženu.

Podľa Ústavného súdu ČR sa ľudia v Českej republike delia na ženy a mužov. Toto chápanie binárnej existencie ľudského druhu nemá pôvod vo vôli štátu v zmysle vôle verejnej moci, lebo verejná moc tento fakt iba akceptovala ako spoločenskú realitu.

https://standard.sk/196949/na-pohlavnych-organoch-uz-zalezat-nebude-lengvarsky-podpisal-usmernenie-o-zmene-genderu/

Uznanie mužov a žien nie je z ústavnoprávneho pohľadu v Česku problematické a rovnako nevzbudzuje ústavnoprávne pochybnosti to, že k ženám a mužom je pristupované v určitých prípadoch odlišne. Informácia o pohlaví človeka môže byť v istých prípadoch potrebná aj z hľadiska plnení funkcií štátu. Potrebná je práve informácia o pohlaví, ktoré štát eviduje a vychádza z všeobecného chápania pohlavia v Českej republike. Informácie o „pohlavnej identite“, ktoré nemajú objektívne a zmysluplné využitie pre štát, zostávajú mimo dosahu štátu alebo záznamov, pretože neexistuje žiadny rozumný dôvod na takúto registráciu.

Súhlasím s názorom Ústavného súdu ČR. Štát pre svoje rôzne úlohy potrebuje zaznamenávať pohlavie človeka. Zaznamenanie tohto biologického faktu nemá nič spoločné s vnútornou sebaidentifikáciou daného človeka. Rozhodovať o tom, akým spôsobom budú matriky na Slovensku pristupovať k „zmene pohlavia“, patrí Národnej rade Slovenskej republiky, nie dokumentom veľmi nízkej právnej sily. Bolo chybou, že náš parlament rozhodovanie o „zmene pohlavia“ na matrike napojil na odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR. Odborné usmernenia v zdravotníctve sa majú týkať zdravotníctva, preň sú určené, a nie administratívnych úkonov štátu v iných oblastiach. Z tohto dôvodu predložím po dohode s ministrom vnútra novelu zákona o mene a priezvisku, kde sa jasne stanoví, že na „zmenu pohlavia“ na matrike bude potrebný chirurgický zákrok do druhotných pohlavných znakov a reprodukčnej činnosti žiadateľa o „zmenu pohlavia“. Ak už má dôjsť k matričnej „zmene pohlavia“, musí tak dôjsť v súlade so všeobecným vnímaním spoločnosti o rozdieloch medzi mužmi a ženami.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie. 


Ďalšie články