Gallup test odhalí vašich top päť talentov a ešte čosi navyše

pexels-magda-ehlers-1329292 Ilustračný obrázok. Zdroj: Marta Ehlers/pexels.com

Sebapoznaním môžeme smerovať k osobnostnému, vzťahovému i profesijnému rastu. Psychológovia, vedci i kouči ponúkajú rôzne testy a metódy, ktoré nám majú pomôcť zorientovať sa vo svojom živote, vo svojich silných a slabých stránkach, navigovať nás k úspechu. No počuli ste už o Gallup teste? Ak nie, toto bude pre vás mimoriadne zaujímavé čítanie.

Rozvojom silných stránok môžete dosiahnuť excelentnosť

S prelomovým prístupom k individuálnemu rozvoju prišiel americký psychológ, pedagóg, autor, vedec a podnikateľ Donald O. Clifton (1924 – 2003). Americká psychologická asociácia ho označila za otca psychológie silných stránok a starého otca pozitívnej psychológie. Vo svojej práci razil teóriu, overenú výskumami počas 40 rokov, že kľúčom k osobnému rastu nie je snaha o nápravu slabých stránok jednotlivca, ale naopak, rozvoj jeho silných stránok.

Don Clifton. Zdroj: gallup.com

Predstavte si niečo, v čom naozaj nie ste dobrý. Napríklad, jedna známa zatúžila naučiť sa hrať na gitare. Rada tancuje a počúva hudbu. Kúpila si gitaru a zaplatila súkromného učiteľa. Nemožno jej uprieť snahu, nadšenie a vytrvalosť. Po roku sa naučila zahrať jednoduchšiu melódiu, no nakoľko hudobný sluch absentoval (napriek pozitívnemu vzťahu k hudbe), išlo to pomaly a ťažko. Na to, koľko času a úsilia tomu venovala, dosiahla veľmi slabý výsledok. Na druhej strane, od malička mala talent na kreslenie, naučila sa šiť na stroji a po čase začala šiť vlastné návrhy sukní, vyrábať traky, motýliky a ďalšie doplnky, ktoré neskôr úspešne predávala. Keď investujete do rozvoja svojich slabých stránok, s veľkým úsilím dosiahnete malé zlepšenie. Keď však rozvíjate silné stránky, môžete dosiahnuť excelentnosť. Dôležité je teda identifikovať ich.

Viete o tom, že máte tridsaťštyri talentov?

Don Clifton sa stal v roku 1988 predsedom spoločnosti Gallup, ktorá pomáhala firmám zlepšovať ich biznis vďaka zameraniu sa na silné stránky ich zamestnancov. V roku 1999 vytvoril hodnotiaci test dnes známy ako CliftonStrenghts. Identifikoval 34 talentov, ktoré vytvárajú osobnosť človeka. Talent v jeho ponímaní označuje to, ako človek prirodzene rozmýšľa, cíti alebo sa správa. Talenty sú rozdelené do štyroch kategórií:

  • Exekutívne talenty (Executing)
  • Ovplyvňujúce talenty (Influencing)
  • Vzťahové talenty (Relationship building)
  • Rozmýšľavé talenty (Thinking)
Rozdelenie talentov podľa oblastí. Zdroj: Pinterest

Samotný hodnotiaci test obsahuje 177 otázok, respektíve dvojíc výrokov, a respondent má vybrať, ktorý z nich viac vystihuje to, ako rozmýšľa, cíti a prirodzene reaguje. Test trvá približne 30 – 45 minút a je spoplatnený. Po jeho vyplnení respondent dostane report s poradím všetkých 34 talentov. Poradie je totiž kľúčové. Ďalej opíšem postup, ktorý som sama absolvovala s profesionálnym mentorom rozvoja talentov a silných stránok Jozefom Kokoškom.

Test som vypĺňala asi 30 minút online už preložený do českého jazyka. Po jeho vyplnení som dostala mailom zoznam mojich top 7 talentov (pôvodne sa pracovalo s top 5 talentami) s podrobným popisom, odporúčaniami a svetlými i tienistými stránkami každého z nich. Prvých sedem talentov sú totiž vaše najvýraznejšie obdarovania, definujú kto a akí ste. Celkovo prvých 12 talentov používate na dennej báze. Čím nižšie sú umiestnené talenty vo vami získanom poradí, tým menej daný talent používate. Na samom spodku hierarchie sú tie, o ktorých sa dá povedať, že vám nie sú prirodzené, dokonca vás ich používanie až zaťažuje. Pravdepodobnosť, že stretnete niekoho, kto má rovnaké poradie prvých piatich talentov, je vyčíslená na 1 : 33 miliónov, takí jedineční ste.

Súťaživý, analytický, vizionársky či pozitívny?

Ku všetkým talentom je možné získať ich popis. Niektoré názvy talentov a ich preklady do slovenčiny môžu byť nejasné a aj zavádzajúce bez bližšieho oboznámenia sa s popisom daného talentu. Uvediem niekoľko príkladov takýchto talentov a ich popisov:

Exekutívny talent „konzistentný” – ľudia, ktorí vynikajú týmto talentom, majú intenzívnu potrebu zaobchádzať so všetkými ľuďmi rovnako. Usilujú sa o zásadové správanie k ostatným tým, že definujú a dodržiavajú jasné pravidlá.

Ovplyvňujúci talent „maximalizujúci” – ľudia vynikajúci týmto talentom sa zameriavajú na silné stránky ako na prostriedok k dosiahnutiu vynikajúcich výsledkov ako na osobnej, tak i na tímovej úrovni. Chcú, aby sa z dobrých vecí stali veci znamenité.

Vzťahový talent „jedinečný” – ľudia s výrazným obdarovaním tohto typu sa zaujímajú o jedinečné schopnosti jednotlivca. Majú dar rozpoznať, ako spolu môžu rôzni ľudia produktívne pracovať.

Rozmýšľavý talent „strategický” – ľudia s týmto talentom vedia vytvárať alternatívne postupy a keď sú postavení pred problém, rýchlo nájdu vhodné riešenie.

Medzi talentami nájdete aj ďalšie, ako napríklad zodpovedný, pozitívny, analytický, vzťahy, nápady, sebaistý, spoločenský, naprávajúci, súťaživý, aktivátor, rozvíjajúci, presvedčený. Pre čo najlepšie pochopenie je teda dôležitý ďalší krok, osobná konzultácia s mentorom.

Svetlo do vašej talentovej výbavy

Mentor vám do vašich talentov vnesie svetlo, objasní, čo sú výhody a čo úskalia vašich silných stránok, prípadne vysvetlí, na čo asi v živote často narážate, prečo niektoré veci prežívate intenzívnejšie ako ostatní a podobne. Zároveň vám pomôže vytvoriť ešte hlbší a výstižnejší profil vašej osobnosti. Nasmeruje vás, ako rozvíjať vaše popredné talenty. Potom je už na vás, čo s týmito odporúčaniami urobíte.

Príklad na ilustráciu. Mladej žene vyšli na prvých piatich priečkach všetko talenty z kategórie „vzťahové”. Niet divu, že sa jej často stáva, že sa niekde „zakecá”, že ju často ľudia vyhľadávajú kvôli rade či vyliatiu srdca. Potom jej stojí práca, má na stole chaos, nestíha termíny. Celý život sa cíti vinná, málo produktívna v porovnaní s ostatnými. Po stretnutí s mentorom, ktorý jej vysvetlí „bohatstvo” jej darov, povzbudí a vyzdvihne, aká je jedinečná a úžasná osoba, si konečne s úľavou vydýchne. Mentor jej odporučí možno vymeniť administratívnu prácu za prácu s ľuďmi, ukáže jej, ako konkrétne rozvíjať práve tieto silné obdarovania a dať si pozor na úskalia s nimi spojené.

Skúsenosť ďalšej osoby. Na prvom mieste rebríčka talentov sa objavilo slovo „zodpovednosť”. Hneď ďalšie „empatia”, v prvej päťke tiež „jedinečnosť” a „rozvíjajúci talent”. Mentor hneď na začiatku konzultácie vyhodnotil, že táto osoba pravdepodobne v živote prežíva veľa vnútorných tlakov. Na jednej strane dokáže rýchlo „načítať” ľudí, ich potreby a obdarovania vďaka talentu „jedinečnosti”, zároveň cíti potrebu týchto ľudí rozvíjať – vďaka rozvíjajúcemu talentu, popritom sa dokonale vciťuje do ich prežívania – empatia na druhom mieste, a všetko sa to zaklincuje talentom číslo jeden – zodpovednosťou – preberá zodpovednosť za týchto ľudí, ich šťastie, ich rozvoj, naplnenie všetkých ich potrieb, ktoré tak jasne vidí. Niet divu, že táto osoba prešla vyhorením už krátko po tridsiatke. Cítila sa využívaná svojimi šéfmi, ktorí videli jej schopnosti (vďaka talentom na 6. – 12. priečke) a hlavne vedeli, že keď ona dostane projekt, dotiahne ho do konca (vďaka zodpovednosti), preto projektov stále pribúdalo. Mentor jej odporučil spísať si zoznam všetkých projektov, oblastí i vzťahov, za ktoré sa cíti zodpovedná. Následne odporučil skrátiť pracovný úväzok, nakoľko z tejto krátkej analýzy vyplynulo, že už teraz ide na 150 percent (priama cesta do ďalšieho vyhorenia) a pri tomto zložení talentov by mala ísť maximálne na svojich 80 percent.

Jednotlivci, páry i pracovné kolektívy

Spoznanie skladby svojej talentovej výbavy je nesporne veľkou pomocou pre človeka, ktorý sa chce vo svojom živote zorientovať, rozvíjať svoj potenciál do najvyššej možnej miery a nájsť „svoje miesto” v práci i v živote. Dosahuje tak vraj šesťkrát vyššiu angažovanosť, šesťkrát viac robí to, v čom je najlepší, dosahuje trikrát excelentnejšiu kvalitu života. Výsledkom je tiež sebapoznanie, prijatie seba, odpustenie seba samému, nárast sebavedomia, energie a efektívnosti (zdroj: useyourtalents.org).

No to nie je všetko. Gallup test môže byť nástrojom pre zlepšovanie partnerských vzťahov, nakoľko pomáha navzájom sa lepšie spoznať a porozumieť jeden druhému – prečo takto rozmýšľa, koná, cíti. Spoznávate „bohatstvo” partnera, jeho prvých 12 denných talentov, ktoré môžu byť aj pre vás veľkým prínosom. Zároveň spoznáte jeho „chudobu” v talentoch na posledných priečkach – priestor pre rast prijatia a milosrdenstva. Akokoľvek sa partner snaží, v týchto oblastiach jednoducho nie je schopný dosiahnuť veľký pokrok. Nezabúdajte, že aj vy máte svoje posledné priečky. Vďaka tomuto poznaniu môže z vášho vzťahu (nielen partnerského, ale i priateľského či vzťahu rodič – dieťa) opadnúť napätie z opakujúcich sa situácií nenaplnenia vzájomných očakávaní.

Test Gallup má ešte ďalšie významné využitie. Pracujú s ním aj korporácie, školy, neziskové organizácie s cieľom rozvíjať potenciál pracovných kolektívov, efektívnejšie rozdeliť prácu, obsadzovať pracovné miesta „správnymi ľuďmi” s potrebnou talentovou výbavou. Výsledkom pre manažérov a firmy je tak nárast produktivity o 8 – 18 percent, 29-percentný nárast ziskovosti, pokles fluktuácie zamestnancov o 20 – 73 percent, 10-percentné zlepšenie firemnej filantropie. K ďalším efektom patrí zlepšenie komunikácie a podpora tímového ducha, zvýšenie konkurencieschopnosti firmy a budovanie značky (zdroj: useyourtalents.org). Do dnešného dňa prešlo talentovým testom Gallup takmer 25 miliónov ľudí z celého sveta.


Ďalšie články